ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Printed

การออกแบบเทคโนโลยีแผงวงจรพิมพ์

leave a comment »

2102765    การออกแบบเทคโนโลยีแผงวงจรพิมพ์    Design And Technology Of Printed Circuit Boards

การออกแบบลายเส้น ข้อแนะนำสำหรับการออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์ ชนิดอุปมานและเชิงเส้น การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์ เทคโนโลยีการทำแผ่นวงจรพิมพ์ การเตรียมฟิล์มถ่ายรูป การพิมพ์โดยเทคนิคการถ่ายรูป การกัดลายทองแดง การชุบ เทคนิคการชุบผ่านเจาะรู เทคนิคการบัดกรี เทคโนโลยีใหม่ๆ เกี่ยวกับแผ่นวงจรพิมพ์

(Layout design; recommendations for the design of analog and degital PCB; computer-aided design of PCBs; fabrication Technology; photographic film preparation, photoprinting, etching, plating, plated-through-hole techniques; soldering techniques; new technologies in PCB.)

(2102765 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การอ่านสื่อและสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ

leave a comment »

2701349    การอ่านสื่อและสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ    Extensive Reading for English Media and Printed Materials

กลวิธีการอ่านสื่อและสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยเน้นการอ่านบทความและสารคดีภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

(Strategies for reading electronic media and printed materials with emphasis on reading English articles and features on education.)

(2701349 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 15, 2009 at 4:24 pm

การผลิตสิ่งพิมพ์เพื่อการศึกษาด้วยคอมพิวเตอร์

leave a comment »

2708335    การผลิตสิ่งพิมพ์เพื่อการศึกษาด้วยคอมพิวเตอร์    Educational Printed Material Production by Computer

หลักการในการจัดทำสิ่งพิมพ์เพื่อการศึกษารูปแบบต่าง ๆ วิธีการจัดเรียงข้อความลงหน้าสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรมจัดพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ การตกแต่งภาพกราฟิกด้วยโปรแกรมกราฟิกเพื่อใช้จัดประกอบหน้าสิ่งพิมพ์ การออกแบบและจัดองค์ประกอบของข้อความและภาพ การจำแนกและใช้สีในการพิมพ์ การจัดรวมเล่มสิ่งพิมพ์ และการจัดทำสารบัญและดรรชนีเพื่อเป็นต้นฉบับส่งโรงพิมพ์

(Principles of producing various formats of educational printed waterials; methods of text layout on pages by using desktop publishing programs; graphic retouching by using graphic programs for page layout; designing and arranging text and graphic elements; differentiating and using colors in printing; merging documents including table of contents and indexes as original copy for a printing house.)

(2708335 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 12, 2009 at 6:38 pm

วารสารศาสตร์ออนไลน์และสิ่งพิมพ์

leave a comment »

2801410    วารสารศาสตร์ออนไลน์และสิ่งพิมพ์    Online and Printed Journalism

แนวคิดและหลักการสร้างสรรค์งานวารสารศาสตร์ผ่านสื่อออนไลน์และสื่อสิ่งพิมพ์ การวางแผน การฝึกปฏิบัติการผลิตสื่อ และการประเมินผล

(Concepts and creative principles in producing journalistic works via online and print media; planning; exercises in media production; evaluation.)

(2801410 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 11, 2009 at 5:59 am

การโฆษณาทางสิ่งพิมพ์

leave a comment »

2803478    การโฆษณาทางสิ่งพิมพ์    Printed Media Advertising

การจัดการแผนกโฆษณาให้หนังสือพิมพ์และนิตยสาร การกำหนดอัตราค่าโฆษณาจำนวนจำหน่าย การวิจัยผู้อ่าน การกำหนดนโยบายในการโฆษณา และการรับโฆษณาสิ่งพิมพ์กฎหมายและข้อบังคับ โอกาสและความสำเร็จของการใช้สื่อสิ่งพิมพ์

(Management of printed media advertising in newspapers and magazines; determination of advertising rates; circulation; audience research; policy making in printed media advertising; law and regulations; opportunity and effectiveness of printed media.)

(2803478 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 10, 2009 at 3:09 pm

สื่อสิ่งพิมพ์ด้านนิเทศศาสตรพัฒนาการ

leave a comment »

2803521    สื่อสิ่งพิมพ์ด้านนิเทศศาสตรพัฒนาการ    Printed Media For Development Communication

สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ การนำสื่อสิ่งพิมพ์มาใช้ในการพัฒนาสังคม การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย การออกแบบเนื้อหา วิธีการเผยแพร่ และการประเมินประสิทธิผลของสื่อสิ่งพิมพ์

(Different printed media, the use of printed media for social development, the determination of target groups, message design, methods of dissemination and the evaluation of printed media effectiveness.)

(2803521 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 10, 2009 at 2:11 pm