ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Problems

เวชปฏิบัติในโรคกระดูกและกล้ามเนื้อที่พบบ่อย

leave a comment »

ศรวฟ๔๒๑ เวชปฏิบัติในโรคกระดูกและกล้ามเนื้อที่พบบ่อย ๒ (๐-๓@-๒๐)

วิธีการตรวจ วินิจฉัย รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยที่มีปัญหาของโรคกระดูกและกล้ามเนื้อที่สำคัญและพบบ่อย สอบผ่านรายวิชา ศรสว ๔๐๔ และ ศรสว ๔๐๕

SIRM421 Clinical Practice in Common Musculoskeletal Problems 2 (0-3@-20)

The examination, diagnosis, treatment and rehabilitation in patients with common musculoskeletal disease

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 3, 2010 at 11:31 am

The Thai Dairy Industry

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EC489(S)
อ่านกันเถอะ...
หน่วย
(The Thai Dairy Industry : Its Problems and Solutions in the Light of the Danish Co-operative Dairy System)

Written by SoClaimon

มีนาคม 16, 2010 at 12:21 pm

ปัญหาและเฉลยการวิเคราะห์งบการเงิน

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AC409(H)
อ่านกันเถอะ...
ปัญหาและเฉลยการวิเคราะห์งบการเงิน หน่วย
(Solutions for AC409’s Problems)

แบบฝึกหัดที่1 : Comparative Satements and ratio Anlysis
แบบฝึกหัดที่2 : การผันแปรในกำไรสุทธิ
แบบฝึกหัดที่3 : Cash Flow
แบบฝึกหัดที่4 : งบแสดงแหล่งที่มาและใช้ไปซึ่งทุนทรัพย์
แบบฝึกหัดที่5 : การปรับปรุงการเงินเมื่อระดับราคาเปลี่ยนแปลง
เฉลยแบบฝึกหัด
ปัญหาทดสอบด้วยตัวเองพร้อมเฉลย : ชุดที่ 1
ปัญหาทดสอบด้วยตัวเองพร้อมเฉลย : ชุดที่ 2
ปัญหาทดสอบด้วยตัวเองพร้อมเฉลย : ชุดที่ 3
ปัญหาทดสอบด้วยตัวเองพร้อมเฉลย : ชุดที่ 4
ปัญหาทดสอบด้วยตัวเองพร้อมเฉลย : ชุดที่ 5
ปัญหาทดสอบด้วยตัวเองพร้อมเฉลย : ชุดที่ 6
ปัญหาทดสอบด้วยตัวเองพร้อมเฉลย : ชุดที่ 7
ปัญหาทดสอบด้วยตัวเองพร้อมเฉลย : ชุดที่ 8
ปัญหาทดสอบด้วยตัวเองพร้อมเฉลย : ชุดที่ 9
ปัญหาทดสอบด้วยตัวเองพร้อมเฉลย : ชุดที่ 10
ปัญหาทดสอบด้วยตัวเองพร้อมเฉลย : ชุดที่ 11
ปัญหาทดสอบด้วยตัวเองพร้อมเฉลย : ชุดที่ 12
ปัญหาทดสอบด้วยตัวเองพร้อมเฉลย: ชุดที่ 13

ปัญหาและเฉลยการบัญชีต้นทุน 1

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AC311(H)
อ่านกันเถอะ...
ปัญหาและเฉลยการบัญชีต้นทุน 1 หน่วย
(Solutions for AC311’s Problems)

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
โจทย์-เฉลยศัพท์และความมุ่งหมาย ของต้นทุน(ต่อ)
โจทย์-เฉลยศัพท์และความมุ่งหมาย ของต้นทุน
โจทย์-เฉลยความสัมพันธ์ระหว่าง ต้นทุน-จำนวน-กำไร
โจทย์-เฉลยการบัญชีต้นทุนงาน สั่งทำ(ต่อ)
โจทย์-เฉลยการบัญชีต้นทุนงาน สั่งทำ
โจทย์-เฉลยงบประมาณสมบูรณ์ แบบ(ต่อ)
โจทย์-เฉลยงบประมาณสมบูรณ์แบบ
โจทย์-เฉลยต้นทุนมาตรฐาน …..
โจทย์-เฉลยงบประมาณยืดหยุ่นได้ และ…..
โจทย์-เฉลยต้นทุนมาตรฐานและ …..(ต่อ)

เฉลยแบบฝึกหัด การบัญชีชั้นกลาง 1

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AC300(H)
อ่านกันเถอะ...
เฉลยแบบฝึกหัด การบัญชีชั้นกลาง 1 หน่วย
(Solutions for AC300’s Problems)

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่1 : การบัญชีสำนักงานใหญ่และสาขาในประเทศ
บทที่1 : การบัญชีสำนักงานใหญ่และสาขาในประเทศ(ต่อ)
บทที่2 : การบัญชีสำนักงานใหญ่และสาขาต่างประเทศ
บทที่3 : การบัญชีการประกันภัย(1)
บทที่3 : การบัญชีการประกันภัย(2)
บทที่3 : การบัญชีการประกันภัย(3)
บทที่3 : การบัญชีการประกันภัย(4)
บทที่4 : การบัญชีการฝากขาย
บทที่5 : การบัญชีการขายผ่อนชำระและการเช่าซื้อ
บทที่5 : การบัญชีการขายผ่อนชำระและการเช่าซื้อ(ต่อ)
บทที่6 : การบัญชีกิจการร่วมค้า
บทที่6 : การบัญชีกิจการร่วมค้า(ต่อ)
บทที่7 : การเปลี่ยนแปลงทางบัญชีและการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดทางบัญชี
บทที่7 : การเปลี่ยนแปลงทางบัญชีและการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดทางบัญชี(ต่อ-)
บทที่7 : การเปลี่ยนแปลงทางบัญชีและการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดทางบัญชี(ต่อ)

เฉลยแบบฝึกหัด การบัญชีบริหาร

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AC234(H)
อ่านกันเถอะ...
เฉลยแบบฝึกหัด การบัญชีบริหาร 3 หน่วย
(Solutions for AC234’s Problems)

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 1
เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 2
เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 3
เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 4
เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 5
เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 6
เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 7
เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 8
เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 9
เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 10
เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 11
เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 12
เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 13

เฉลยแบบฝึกหัด วิชาการบัญชีบริหาร

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AC203(H)
อ่านกันเถอะ...
เฉลยแบบฝึกหัด วิชาการบัญชีบริหาร หน่วย
(Solutions for AC230’s Problems)

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
เฉลยแบบฝึกหัดบทที่1
เฉลยแบบฝึกหัดบทที่2
เฉลยแบบฝึกหัดบทที่3
เฉลยแบบฝึกหัดบทที่4
เฉลยแบบฝึกหัดบทที่5
เฉลยแบบฝึกหัดบทที่6
เฉลยแบบฝึกหัดบทที่7
เฉลยแบบฝึกหัดบทที่8
เฉลยแบบฝึกหัดบทที่9
เฉลยแบบฝึกหัดบทที่10
เฉลยแบบฝึกหัดบทที่11
เฉลยแบบฝึกหัดบทที่12
เฉลยแบบฝึกหัดบทที่13

เฉลยแบบฝึกหัดหลักการบัญชี 1

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AC101(H)
อ่านกันเถอะ...
เฉลยแบบฝึกหัดหลักการบัญชี 1 หน่วย
(Solutions for AC101’s Problems)
ศึกษา เกี่ยวกับระบบการควบคุมเงินสด ระบบใบสำคัญ การบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงิน การบีญชีสำหรับกิจการอุตสาหกรรม การบัญชีสำหรับกิจการที่ไม่แสวงหาผลกำไร และระบบบัญชีเดี่ยว

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
แบบฝึกหัดบทที่2
แบบฝึกหัดบทที่3
แบบฝึกหัดบทที่4 (1)
แบบฝึกหัดบทที่4 (2)
แบบฝึกหัดบทที่5 (1)
แบบฝึกหัดบทที่5 (2)
แบบฝึกหัดบทที่6
แบบฝึกหัดบทที่7
แบบฝึกหัดบทที่8 (1)
แบบฝึกหัดบทที่8 (2)
ภาคผนวก : Supplement

ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมเครื่องกล 2

leave a comment »

2103498    ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมเครื่องกล 2   Specials Problems in Mechanical Engineering II

การศึกษาหรือค้นคว้า ปัญหาเฉพาะเรื่อง ซึ่งถูกกำหนดให้โดยผู้สอน โดยความยินยอมของหัวหน้าภาควิชา งานจะต้องสำเร็จในหนึ่งภาคการศึกษา รายงานเขียนอย่างสมบูรณ์พร้อมสำเนา 1 ฉบับ ซึ่งจะถูกเก็บโดยภาควิชาฯ และจะมีการสอบด้วยปากเปล่าด้วย

(Study or investigation of special problems assigned by the instructor with the consent of the head of department; the work must be completed within one semester; a complete written report, a copy of which is to be kept by the department, is required and final oral examination must be taken.)

(2103498 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมเครื่องกล 1

leave a comment »

2103497    ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมเครื่องกล 1    Specials Problems in Mechanical Engineering I

การศึกษาหรือค้นคว้า ปัญหาเฉพาะเรื่อง ซึ่งถูกกำหนดให้โดยผู้สอน โดยความยินยอมของหัวหน้าภาควิชา งานจะต้องสำเร็จในหนึ่งภาคการศึกษา รายงานเขียนอย่างสมบูรณ์พร้อมสำเนา 1 ฉบับ ซึ่งจะถูกเก็บโดยภาควิชาฯ และจะมีการสอบด้วยปากเปล่าด้วย

(Study or investigation of special problems assigned by the instructor with the consent of the head of department; the work must be completed within one semester; a complete written report, a copy of which is to be kept by the department, is required and final oral examination must be taken.)

(2103497 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2

leave a comment »

2102697    ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2    Special Problems in Electrical Engineering II

ปัญหาพิเศษในแขนงวิชาต่างๆ ของวิศวกรรมไฟฟ้าระดับสูง

(Special problems in various fields of electrical engineering.)

(2102697 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ปัญหาพิเศษทางฟิสิกส์สภาวะของแข็ง

leave a comment »

2304740    ปัญหาพิเศษทางฟิสิกส์สภาวะของแข็ง    Special Problems In Solid State Physics

ปัญหาขั้นสูงทางฟิสิกส์สภาวะของแข็งที่ได้กำหนดให้อ่านล่วงหน้า

(Advanced problems in the physics of solid state, with assigned reading and consultation.)

(2304740 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ปัญหาพิเศษทางฟิสิกส์นิวเคลียร์

leave a comment »

2304761    ปัญหาพิเศษทางฟิสิกส์นิวเคลียร์    Special Problems In Nuclear Physics

ปัญหาขั้นสูงทางนิวเคลียร์ทางด้านปฏิบัติและทางด้านทฤษฎี

(Advanced problems in general area of experimental and theoretical nuclear physics.)

(2304761 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ปัญหาพิเศษทางฟิสิกส์อนุภาค

leave a comment »

2304765    ปัญหาพิเศษทางฟิสิกส์อนุภาค    Special Problems In Particle Physics

วิจัยและศึกษาปัญหาของฟิสิกส์อนุภาค ภายใต้การควบคุมของผู้บรรยายทางด้านการทดลอง หรือทางด้านทฤษฎี

(Research and reading with consultation in the general area of experimental and theoretical particle physics.)

(2304765 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ปัญหาการพิมพ์และการแก้ไข

leave a comment »

2313416    ปัญหาการพิมพ์และการแก้ไข    Printing Problems and Solving

กรณีศึกษาปัญหาการพิมพ์ของแต่ละระบบ การประเมินข้อมูลนำเข้า ระบบกระบวนงาน การเตรียมพร้อมพิมพ์ และปัจจัยทางการพิมพ์ การวิเคราะห์มาตรฐานสิ่งพิมพ์ และการแก้ไขปัญหา

(Case studies of problems in printing process; assessment of input data; workflow system; make-ready and printing factors; print standard analysis and problem solving.)

(2313416 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 21, 2009 at 5:29 am