ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Problems

เวชปฏิบัติในโรคกระดูกและกล้ามเนื้อที่พบบ่อย

leave a comment »

ศรวฟ๔๒๑ เวชปฏิบัติในโรคกระดูกและกล้ามเนื้อที่พบบ่อย ๒ (๐-๓@-๒๐)

วิธีการตรวจ วินิจฉัย รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยที่มีปัญหาของโรคกระดูกและกล้ามเนื้อที่สำคัญและพบบ่อย สอบผ่านรายวิชา ศรสว ๔๐๔ และ ศรสว ๔๐๕

SIRM421 Clinical Practice in Common Musculoskeletal Problems 2 (0-3@-20)

The examination, diagnosis, treatment and rehabilitation in patients with common musculoskeletal disease

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 3, 2010 at 11:31 am

The Thai Dairy Industry

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EC489(S)
อ่านกันเถอะ...
หน่วย
(The Thai Dairy Industry : Its Problems and Solutions in the Light of the Danish Co-operative Dairy System)

Written by SoClaimon

มีนาคม 16, 2010 at 12:21 pm

ปัญหาและเฉลยการวิเคราะห์งบการเงิน

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AC409(H)
อ่านกันเถอะ...
ปัญหาและเฉลยการวิเคราะห์งบการเงิน หน่วย
(Solutions for AC409’s Problems)

แบบฝึกหัดที่1 : Comparative Satements and ratio Anlysis
แบบฝึกหัดที่2 : การผันแปรในกำไรสุทธิ
แบบฝึกหัดที่3 : Cash Flow
แบบฝึกหัดที่4 : งบแสดงแหล่งที่มาและใช้ไปซึ่งทุนทรัพย์
แบบฝึกหัดที่5 : การปรับปรุงการเงินเมื่อระดับราคาเปลี่ยนแปลง
เฉลยแบบฝึกหัด
ปัญหาทดสอบด้วยตัวเองพร้อมเฉลย : ชุดที่ 1
ปัญหาทดสอบด้วยตัวเองพร้อมเฉลย : ชุดที่ 2
ปัญหาทดสอบด้วยตัวเองพร้อมเฉลย : ชุดที่ 3
ปัญหาทดสอบด้วยตัวเองพร้อมเฉลย : ชุดที่ 4
ปัญหาทดสอบด้วยตัวเองพร้อมเฉลย : ชุดที่ 5
ปัญหาทดสอบด้วยตัวเองพร้อมเฉลย : ชุดที่ 6
ปัญหาทดสอบด้วยตัวเองพร้อมเฉลย : ชุดที่ 7
ปัญหาทดสอบด้วยตัวเองพร้อมเฉลย : ชุดที่ 8
ปัญหาทดสอบด้วยตัวเองพร้อมเฉลย : ชุดที่ 9
ปัญหาทดสอบด้วยตัวเองพร้อมเฉลย : ชุดที่ 10
ปัญหาทดสอบด้วยตัวเองพร้อมเฉลย : ชุดที่ 11
ปัญหาทดสอบด้วยตัวเองพร้อมเฉลย : ชุดที่ 12
ปัญหาทดสอบด้วยตัวเองพร้อมเฉลย: ชุดที่ 13

ปัญหาและเฉลยการบัญชีต้นทุน 1

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AC311(H)
อ่านกันเถอะ...
ปัญหาและเฉลยการบัญชีต้นทุน 1 หน่วย
(Solutions for AC311’s Problems)

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
โจทย์-เฉลยศัพท์และความมุ่งหมาย ของต้นทุน(ต่อ)
โจทย์-เฉลยศัพท์และความมุ่งหมาย ของต้นทุน
โจทย์-เฉลยความสัมพันธ์ระหว่าง ต้นทุน-จำนวน-กำไร
โจทย์-เฉลยการบัญชีต้นทุนงาน สั่งทำ(ต่อ)
โจทย์-เฉลยการบัญชีต้นทุนงาน สั่งทำ
โจทย์-เฉลยงบประมาณสมบูรณ์ แบบ(ต่อ)
โจทย์-เฉลยงบประมาณสมบูรณ์แบบ
โจทย์-เฉลยต้นทุนมาตรฐาน …..
โจทย์-เฉลยงบประมาณยืดหยุ่นได้ และ…..
โจทย์-เฉลยต้นทุนมาตรฐานและ …..(ต่อ)

เฉลยแบบฝึกหัด การบัญชีชั้นกลาง 1

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AC300(H)
อ่านกันเถอะ...
เฉลยแบบฝึกหัด การบัญชีชั้นกลาง 1 หน่วย
(Solutions for AC300’s Problems)

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่1 : การบัญชีสำนักงานใหญ่และสาขาในประเทศ
บทที่1 : การบัญชีสำนักงานใหญ่และสาขาในประเทศ(ต่อ)
บทที่2 : การบัญชีสำนักงานใหญ่และสาขาต่างประเทศ
บทที่3 : การบัญชีการประกันภัย(1)
บทที่3 : การบัญชีการประกันภัย(2)
บทที่3 : การบัญชีการประกันภัย(3)
บทที่3 : การบัญชีการประกันภัย(4)
บทที่4 : การบัญชีการฝากขาย
บทที่5 : การบัญชีการขายผ่อนชำระและการเช่าซื้อ
บทที่5 : การบัญชีการขายผ่อนชำระและการเช่าซื้อ(ต่อ)
บทที่6 : การบัญชีกิจการร่วมค้า
บทที่6 : การบัญชีกิจการร่วมค้า(ต่อ)
บทที่7 : การเปลี่ยนแปลงทางบัญชีและการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดทางบัญชี
บทที่7 : การเปลี่ยนแปลงทางบัญชีและการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดทางบัญชี(ต่อ-)
บทที่7 : การเปลี่ยนแปลงทางบัญชีและการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดทางบัญชี(ต่อ)

เฉลยแบบฝึกหัด การบัญชีบริหาร

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AC234(H)
อ่านกันเถอะ...
เฉลยแบบฝึกหัด การบัญชีบริหาร 3 หน่วย
(Solutions for AC234’s Problems)

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 1
เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 2
เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 3
เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 4
เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 5
เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 6
เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 7
เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 8
เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 9
เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 10
เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 11
เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 12
เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 13

เฉลยแบบฝึกหัด วิชาการบัญชีบริหาร

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AC203(H)
อ่านกันเถอะ...
เฉลยแบบฝึกหัด วิชาการบัญชีบริหาร หน่วย
(Solutions for AC230’s Problems)

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
เฉลยแบบฝึกหัดบทที่1
เฉลยแบบฝึกหัดบทที่2
เฉลยแบบฝึกหัดบทที่3
เฉลยแบบฝึกหัดบทที่4
เฉลยแบบฝึกหัดบทที่5
เฉลยแบบฝึกหัดบทที่6
เฉลยแบบฝึกหัดบทที่7
เฉลยแบบฝึกหัดบทที่8
เฉลยแบบฝึกหัดบทที่9
เฉลยแบบฝึกหัดบทที่10
เฉลยแบบฝึกหัดบทที่11
เฉลยแบบฝึกหัดบทที่12
เฉลยแบบฝึกหัดบทที่13