ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Production

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CT484(48)
อ่านกันเถอะ...
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3 หน่วย
(Software engineering The Production quality software)

วิศวกรรมซอฟต์แวร์
การวางแผนโครงงาน
การวิเคราะห์ความต้องการ
การออกแบบระบบ
การออกแบบโปรแกรม
การพัฒนาโปรแกรม
การทดสอบโปรแกรม
การทดสอบระบบ
การส่งมอบระบบ
การบำรุงรักษาระบบ
ความผิดพลาดในการพัฒนาระบบ
ภาคผนวก

Advertisements

การผลิตและการใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AV464
อ่านกันเถอะ...
การผลิตและการใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ 3 หน่วย
(Production and Application of Media in Public Relation)
ศึกษา เกี่ยวกับวิธีการนำเอาสื่อเข้ามาใช้ประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์และสามารถ ผลิตสื่อบางประเภท เพื่อการประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำนำ : Introduction
ความนำ
สารบัญ : Content
บทที่1 : สื่อทางด้านการพิมพ์
บทที่2 : บทบาทของสื่อต่อการประชาสัมพันธ์
บทที่3 : หลักและวิธีการผลิตสื่อแต่ละประเภท
บทที่4 : การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์
บทที่5 : หลักและวิธีการใช้สื่อแต่ละชนิด
บทที่6 : การประเมินผลของสื่อและแบบสอบถาม
บรรณานุกรม : Reference

การผลิตรายการโทรทัศน์

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AV407
อ่านกันเถอะ...
การผลิตรายการโทรทัศน์ หน่วย
(Television Program Production)

คำนำ
สารบัญ
บทที่1 : บทนำ
บทที่2 : ประวัติและวิวัฒนาการวิทยุโทรทัศน์
บทที่3 : การบริหารงานกิจการวิทยุโทรทัศน์
บทที่4 : สถานีวิทยุโทรทัศน์
บทที่5 : รายการวิทยุโทรทัศน์
บทที่6 : เทคนิคต่างๆ ในการผลิตรายการ
บทที่7 : การกำกับรายการ
บทที่8 : การผลิตรายการบันเทิง
บทที่9 : การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์การศึกษา
10 : การผลิตรายการสารคดี ข่าว การโฆษณาและอื่นๆ
บทที่11 : ปกิณกะ
บรรณานุกรม

เทคนิคการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AV406(S)
อ่านกันเถอะ...
เทคนิคการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง หน่วย
(Technique of Radio Program Production)

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
เทคนิคการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
บรรณานุกรม : Reference
ภาคผนวก : Supplement

การผลิตรายการวิทยุ

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AV406
อ่านกันเถอะ...
การผลิตรายการวิทยุ 3 หน่วย
(Radio Program Production)
ศึกษา ด้านการผลิตและเขียนบทสำหรับรายการต่าง ๆ ทางวิทยุกระจายเสียง เช่น รายการละครทางวิทยุ รายการโฆษณา การจัดรายการแต่ละประเภทให้สอดคล้องกับเวลาและผู้ฟังรายการด้วย โดยเน้นหนักทางด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม

คำนำ : Introduction<
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : ประวัติของวิทย
บทที่ 2 : การบริหารงานของสถานีวิทยุ
บทที่ 3 : การผลิตรายการวิทยุ
บทที่ 4 : ข่าว
บทที่ 5 : สารคดีคืออะไร แตกต่างจากข่าวอย่างไร
บทที่ 6 : การอภิปรายคืออะไร
บทที่ 7 : การประกาศวิทยุและผุ้ประกาศคืออะไร
บทที่ 8 : การผลิตรายการประเภทต่างๆ ความแตกต่างในการเขียนบทละคร..
บทที่ 9 : สิ่งที่ช่วยการผลิตรายการวิทยุ
บทที่10 : สภาพของวิทยุทางธุรกิจ
บรรณนุกรม : Reference

การผลิตภาพยนตร์ 8 มม.

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AV333
อ่านกันเถอะ...
การผลิตภาพยนตร์ 8 มม. 3 หน่วย
(The 8 mm. Film Production)
การถ่ายภาพยนตร์ 8 มม. ภาพยนตร์ 8 มม. ซุปเปอร์ การถ่ายทำฟิล์ม 8 มม. เสียงและการทำฟิล์มรูป

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : ภาพยนตร์
บทที่ 2 : กระบวนการผลิตภาพยนตร์
บทที่ 3 : บุคลากรที่สำคัญในการถ่ายทำภาพยนตร์
บทที่ 4 : กล้องถ่ายภาพยนตร์
บทที่ 5 : ฟิล์มภาพยนตร์
บทที่ 6 : แสงในการถ่ายภาพยนตร์
บทที่ 7 : การประกอบภาพ
บทที่ 8 : เทคนิคพิเศษในการถ่ายทำภาพยนตร์
บทที่ 9 : การตัดต่อและลำดับภาพ
บทที่ 10: การบันทึกเสียงลงฟิล์ม
บทที่ 11: เครื่องฉายภาพยนตร์ฟิล์มกลัก
บทที่ 12: การดูแลและการระวังรักษากล้องถ่ายภาพยนตร์
บรรณานุกรม : reference

การผลิตภาพถ่ายเพื่อการศึกษา

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AV328
อ่านกันเถอะ...
การผลิตภาพถ่ายเพื่อการศึกษา 3 หน่วย
(Photography Production for Education)
การผลิตทัศนวัสดุโดยการถ่ายภาพ ได้แก่ ภาพชุด ชุดสไลด์ ชุดฟิล์มสตริป เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบการสอนในห้เองเรียน

ประวัติการถ่ายภาพ
ชนิดของกล้องถ่ายรูป
ส่วนประกอบของกล้องถ่ายรูป
เลนส์
วิธีการใช้กล้องถ่ายรูป
ทฤษฎีของแสง
ฟิลเตอร์
เครื่องวัดแสง
การเตรียมงานการผลิตสไลด์และฟิล์มสตริป
ฟิล์ม
การประกอบภาพ
วิธีถ่ายภาพ
เทคนิคการถ่ายภาพในลักษณะต่างๆ
การถ่ายภาพคน
การถ่ายภาพวิว
การถ่ายภาพเคลื่อนไหว
การถ่ายภาพระยะใกล้
ปัญหาต่างๆ
ประโยชน์ของรูปภาพ
ห้องมืดและอุปกรณ์
การผสมน้ำยา
การล้างฟิล์ม
การอัดและการขยายรูป
วิธีขยายภาพสี
สูตรน้ำยา1
สูตรน้ำยา2
ภาคผนวก