ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Project

โครงการทางวิศวกรรมเครื่องกล

leave a comment »

2103499    โครงการทางวิศวกรรมเครื่องกล    Mechanical Engineering Project

โครงการหรือปัญหาที่น่าสนใจทางปฏิบัติในด้านต่างๆ ของวิศวกรรมเครื่องกล ซึ่งถูกกำหนดโดยผู้สอน โครงการต้องสำเร็จภายในหนึ่งภาคการศึกษา ต้องเขียนรายงานฉบับสมบูร์และจะมีการสอบปากเปล่า

(Practical interesting project or problems in various fields of mechanical engineering assigned by the instructor; the project must be completed within one semester; a complete written report is required and final oral examination must be taken.)

(2103499 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

โครงงานวิทยาศาสตร์

leave a comment »

2302499    โครงงานวิทยาศาสตร์    Senior Project

การทำวิจัยโครงการเคมีที่สนใจ เขียนรายงานและเสนอผลงานวิจัย

(For final year undergraduate students.)

(2302499 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

โครงงานวิจัยปริญญาบัณฑิต 1

leave a comment »

2302598    โครงงานวิจัยปริญญาบัณฑิต 1    Undergraduate Research Project I

การวิจัยทางเคมีที่นิสิตสนใจภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาและนำเสนอผลงานวิจัย

(Practice of chemistry research according to student’s interest under the instructor’s supervision and research presentation.)

(2302598 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

โครงงานวิจัยปริญญาบัณฑิต 2

leave a comment »

2302599    โครงงานวิจัยปริญญาบัณฑิต 2    Undergraduate Research Project II

การวิจัยทางเคมีที่นิสิตสนใจภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาและนำเสนอผลงานวิจัย

(Practice of chemistry research according to student’s interest under the instructor’s supervision and research presentation.)

(2302599 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การเสนอโครงงาน

leave a comment »

2303399    การเสนอโครงงาน    Project Proposal

การสืบค้นสารสนเทศและการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร การวางแผนการวิจัย การเขียนโครงร่างงานวิจัย

(Literature research method and data analysis; experimental planning and design; writing of research proposal)

(2303399 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

โครงงานวิทยาศาสตร์

leave a comment »

2303499    โครงงานวิทยาศาสตร์    Senior Project

ฝึกหัดค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์ นำเสนอผลงานและเขียนรายงาน

(Supervised library and experimental research with conference and written reports.)

(2303499 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

โครงงานวิจัยปริญญาบัณฑิต 1

leave a comment »

2303598    โครงงานวิจัยปริญญาบัณฑิต 1    Undergraduate Research Project I

การวิจัยทางชีววิทยาหรือสัตววิทยาที่นิสิตสนใจภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาและนำเสนอผลงานวิจัย

(Practice of biology / zoology research according to students’ interest under the faculty’s supervision and research presentation.)

(2303598 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)