ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Project

โครงการทางวิศวกรรมเครื่องกล

leave a comment »

2103499    โครงการทางวิศวกรรมเครื่องกล    Mechanical Engineering Project

โครงการหรือปัญหาที่น่าสนใจทางปฏิบัติในด้านต่างๆ ของวิศวกรรมเครื่องกล ซึ่งถูกกำหนดโดยผู้สอน โครงการต้องสำเร็จภายในหนึ่งภาคการศึกษา ต้องเขียนรายงานฉบับสมบูร์และจะมีการสอบปากเปล่า

(Practical interesting project or problems in various fields of mechanical engineering assigned by the instructor; the project must be completed within one semester; a complete written report is required and final oral examination must be taken.)

(2103499 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

โครงงานวิทยาศาสตร์

leave a comment »

2302499    โครงงานวิทยาศาสตร์    Senior Project

การทำวิจัยโครงการเคมีที่สนใจ เขียนรายงานและเสนอผลงานวิจัย

(For final year undergraduate students.)

(2302499 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

โครงงานวิจัยปริญญาบัณฑิต 1

leave a comment »

2302598    โครงงานวิจัยปริญญาบัณฑิต 1    Undergraduate Research Project I

การวิจัยทางเคมีที่นิสิตสนใจภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาและนำเสนอผลงานวิจัย

(Practice of chemistry research according to student’s interest under the instructor’s supervision and research presentation.)

(2302598 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

โครงงานวิจัยปริญญาบัณฑิต 2

leave a comment »

2302599    โครงงานวิจัยปริญญาบัณฑิต 2    Undergraduate Research Project II

การวิจัยทางเคมีที่นิสิตสนใจภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาและนำเสนอผลงานวิจัย

(Practice of chemistry research according to student’s interest under the instructor’s supervision and research presentation.)

(2302599 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การเสนอโครงงาน

leave a comment »

2303399    การเสนอโครงงาน    Project Proposal

การสืบค้นสารสนเทศและการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร การวางแผนการวิจัย การเขียนโครงร่างงานวิจัย

(Literature research method and data analysis; experimental planning and design; writing of research proposal)

(2303399 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

โครงงานวิทยาศาสตร์

leave a comment »

2303499    โครงงานวิทยาศาสตร์    Senior Project

ฝึกหัดค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์ นำเสนอผลงานและเขียนรายงาน

(Supervised library and experimental research with conference and written reports.)

(2303499 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

โครงงานวิจัยปริญญาบัณฑิต 1

leave a comment »

2303598    โครงงานวิจัยปริญญาบัณฑิต 1    Undergraduate Research Project I

การวิจัยทางชีววิทยาหรือสัตววิทยาที่นิสิตสนใจภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาและนำเสนอผลงานวิจัย

(Practice of biology / zoology research according to students’ interest under the faculty’s supervision and research presentation.)

(2303598 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

โครงงานวิจัยปริญญาบัณฑิต 2

leave a comment »

2303599    โครงงานวิจัยปริญญาบัณฑิต 2    Undergraduate Research Project II

การวิจัยทางชีววิทยาหรือสัตววิทยาที่นิสิตสนใจที่เป็นส่วนขยายของโครงงานวิทยาศาสตร์ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาและนำเสนอผลงานวิจัย

(Practice of biology / zoology research extended from senior project under the faculty’s supervision and research presentation.)

(2303599 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การเสนอโครงงาน

leave a comment »

2304399    การเสนอโครงงาน    Project Proposal

หัวข้อวิจัยและการจัดการงานวิจัย การสืบค้นสารสนเทศและการประยุกต์การทบทวนวรรณกรรมทางวิทยาศาสตร์ แนวการเขียนเชิงวิทยาศาสตร์ คุณภาพและการวางแผน จรรยาบรรณของการวิจัย การเขียนข้อเสนอโครงงาน การนำเสนอโครงงาน

(Research topics and research management; Information search and applications; scientific literature review; scientific writing guidelines; quality and planning; research ethics; project proposal writing; project presentation.)

(2304399 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

โครงงานวิทยาศาสตร์

leave a comment »

2304499    โครงงานวิทยาศาสตร์    Senior Project

โครงงานทางฟิสิกส์ด้านทฤษฎีหรือด้านการปฏิบัติภายใต้การแนะนำของอาจารย์

(Supervised theoretical or experimental work leading to & comprehensive report; oral examination required.)

(2304499 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

โครงงานวิจัยปริญญาบัณฑิต 1

leave a comment »

2304598    โครงงานวิจัยปริญญาบัณฑิต 1    Undergraduate Research Project I

การวิจัยทางฟิสิกส์ที่นิสิตสนใจภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาและนำเสนอผลงานวิจัย

(Practice of physics research according to students’interest under the faculty’s supervision and research presentation.)

(2304598 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

โครงงานวิจัยปริญญาบัณฑิต 2

leave a comment »

2304599    โครงงานวิจัยปริญญาบัณฑิต 2    Undergraduate Research Project II

การวิจัยทางฟิสิกส์ที่นิสิตสนใจที่เป็นส่วนขยายของโครงงานวิทยาศาสตร์ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาและนำเสนอผลงานวิจัย

(Practice of physics research extended from senior project under the faculty’s supervision and research presentation.)

(2304599 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การเสนอโครงงาน

leave a comment »

2305399    การเสนอโครงงาน    Project Proposal

การวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร การวางแผนและออกแบบการทดลอง การเขียนโครงร่างงานวิจัย

(Literature research method and data analysis; experimental planning and design; writing of research proposal.)

(2305399 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 23, 2009 at 12:53 pm

โครงงานวิทยาศาสตร์หลักมูล

leave a comment »

2305498    โครงงานวิทยาศาสตร์หลักมูล    Fundamental Science Project

การศึกษาหรือทดลองเบื้องต้นทางวิทยาศาสตร์ที่นิสิตสนใจเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการทำโครงงานวิทยาศาสตร์

(An introductory scientific study or experiment of students’ interest which can be used as a fundamental information for further senior project.)

(2305498 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 23, 2009 at 12:30 pm

โครงงานวิทยาศาสตร์

leave a comment »

2305499    โครงงานวิทยาศาสตร์    Senior Project

วิจัยและเสนอผลงานเพื่อรับปริญญาตรีทางพฤกษศาสตร์

(Experimental work and presentation.)

(2305499 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 23, 2009 at 12:28 pm