ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Psychology

ความรู้เกี่ยวกับการศึกษา จิตวิทยาและเทคโนโลยีการศึกษา

leave a comment »

รายวิชา ED501ความรู้เกี่ยวกับการศึกษา จิตวิทยาและเทคโนโลยีการศึกษา (Knowledge of Education Education Psychology and Education Technology).

รายวิชา ED501 ความรู้เกี่ยวกับการศึกษา จิตวิทยาและเทคโนโลยีการศึกษา (Knowledge of Education Education Psychology and Education Technology)
* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : วิวัฒนาการของการจัดการศึกษา
บทที่ 1 : วิวัฒนาการของการจัดการศึกษา(ต่อ)
บทที่ 2 :ปรัชญาและนโยบายการจัดการศึกษา
บทที่ 2 : ปรัชญาและนโยบายการจัดการศึกษา(ต่อ)
บทที่ 3 :ระบบการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ
บทที่ 4 :กฎหมายและระเบียบปฎิบัติสำหรับข้าราชการครู
บทที่ 4 : กฎหมายและระเบียบปฎิบัติสำหรับข้าราชการครู(ต่อ)
บทที่ 5 :จรรยาบรรณในวิชาชีพครู
บทที่ 6 :ธรรมชาติของการเรียนรู้
บทที่ 7 : การเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เรียน
บทที่ 7 : การเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เรียน(ต่อ)
บทที่ 8 :บทบาทและความสำคัญของเทคโนโลยีการศึกษา…
บทที่ 8 : บทบาทและความสำคัญของเทคโนโลยีการศึกษา…(ต่อ)
บทที่ 9 : สื่อพื้นฐานทางเทคโนโลยีทางการศึกษา
บทที่10 : หลักการเลือก การผลิต..
บทที่11 : การจัดระบบสื่อการเรียนการสอน
บรรณานุกรม :Reference

จิตวิทยาสังคม

leave a comment »

2400207    จิตวิทยาสังคม    Social Psychology

ความหมายและขอบเขตของวิชาจิตวิทยา พฤติกรรม บุคลิกภาพ แรงจูงใจและปัจจัยที่กำหนดพฤติกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างจิตวิทยาทั่วไปกับจิตวิทยาสังคม กระบวนการเรียนรู้ทางสังคม ทัศนคติและกระบวนการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ แรงจูงใจทางสังคม ปทัสถานทางสังคม พฤติกรรมของกลุ่ม และภาวะผู้นำ ความก้าวร้าว และการควบคุมทางสังคม

(Definitions and scope of psychology; behaviors, personality, motivation, and behavioral determinants; relationship between general psychology and social psychology; socialization process, attitudes and process of attitudinal changes; social motivation, social norms, collective behaviors, leadership, aggressiveness, and social control.)

(2400207 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 19, 2009 at 6:47 am

จิตวิทยาสังคม

leave a comment »

2403602    จิตวิทยาสังคม    Social Psychology

อิทธิพลของประสบการณ์ทางสังคมและสัมพันธ์ภาพทางสังคมที่มีต่อพฤติกรรมของปัจเจกบุคคลต่อพัฒนาการของบุคลิกภาพรวมทั้งการศึกษาเกี่ยวกับพลวัตกลุ่มและพฤติกรรมร่วม

(Influences of societal experiences and social interaction which define individual behavior and his personality development. Group dynamic and collective behavior will also be included.)

(2403602 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 at 4:56 am

จิตวิทยาสถาปัตยกรรม

leave a comment »

2501293    จิตวิทยาสถาปัตยกรรม    Architectural Psychology

หลักเบื้องต้นทางจิตวิทยา ซึ่งเป็นพื้นฐานในการออกแบบสถาปัตยกรรม ปัจจัยทางจิตวิทยาที่มีผลต่อพฤติกรรมมนุษย์ การรับรู้ การสำนึกรู้ และผลกระทบทางอารมณ์ ระบบโนทัศน์ พฤติกรรมมนุษย์ในสภาพแวดล้อมต่างๆ

(Phychological basis as architectural desing fundamentals; psychological factors and impacts on human behavior, process of mental behavior, perseption, cognition and emotional affects; conceptual systems; human behavior in spatial environments.)

(2501293 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 at 3:19 pm

จิตวิทยาสภาพแวดล้อม

leave a comment »

2501643    จิตวิทยาสภาพแวดล้อม    Environmental Psychology

การพัฒนาทางทฤษฎีที่นำไปสู่การกำเนิดวิชาจิตวิทยาสภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมตามกระบวนการทางจิตที่เกี่ยวข้อง สิ่งที่เรียนรู้และจำได้ในระบบมโนทัศน์ โดยเฉพาะจินตภาพของสภาพแวดล้อมชุมชน สภาพพฤติกรรมในสภาพแวดล้อมที่เป็นไปตามกลไกที่ควบคุมพฤติกรรม ผลกระทบทางพฤติกรรมจากการอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ทั้งนี้ให้เน้นการศึกษาทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและรวมทั้งวิธีการวิจัย

(The course is concerned with the psychological processes involved in the interaction between man and his physical setting: perception, cognition and spatial behavior; a study of the phychological factors involved in environmental design of varying scales from a room to a community or a city will be discussed.)

(2501643 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 at 1:48 pm

จิตวิทยาการกีฬา 1

leave a comment »

2705642    จิตวิทยาการกีฬา 1    Sport Psychology I

การนำเอาจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์กีฬา การศึกษาลักษณะความตื่นตัวและความวิตกกังวลของนักกีฬา เทคนิคในการควบคุมความวิตกกังวล แรงจูงใจและการสร้างจุดหมายในการเล่นกีฬา หลักในการฝึกสมาธิ ความก้าวกน้า ความก้าวร้าวในสถานการณ์กีฬา และสัมพันธภาพในทีม

(Application of psychology to sport settings; athletes’ characteristics in arousal and anxiety; anxiety controlling techniques; motivation and goal setting in sport; principles of concetration training; aggression in sport; team cohesion.)

(2705642 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 14, 2009 at 6:38 am

จิตวิทยาการกีฬา 2

leave a comment »

2705723    จิตวิทยาการกีฬา 2    Sport Psychology II

ลักษณะทางจิตวิทยาของการแสดงความสามารถสูงสุด การฝึกจินตนภาพ การฝึกสมาธิ เทคนิคการผ่อนคลาย เทคนิคการเสริมสร้างพลังจิต ความสามารถที่ตกต่ำและความเบื่อหน่าย การวิเคราะห์ การป้องกันและการแก้ไข รวมทั้งเทคนิคการสะกดจิตที่สามารถนำไปใช้ในการกีฬา

(Psychological characteristics of peak performance; imagery training; concentration training; relaxation techniques; will power developing techniques slump and staleness; diagnosis, prevention and treatment, including hypnosis techniques)

(2705723 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 13, 2009 at 12:37 pm