ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Public

การคลังว่าด้วยการกระจายความเป็นธรรม

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EC442
อ่านกันเถอะ...
การคลังว่าด้วยการกระจายความเป็นธรรม 3 หน่วย
(Public Finance of Distribution)
วิเคราะห์เงินได้ที่เป็นตัวเงิน (earned income) และเงินได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน (unearned income) เพื่อนำไปสูทฤษฎีการกระจายความเป็นธรรม การใช้เครื่องมือทางการคลังเพื่อก่อให้เกิดการกระจายความเป็นธรรม การศึกษาเน้นตัวแบบและทฤษฎีการกระจายความเป็นธรรม

ปก
คำนำ : Intro
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : บทนำ
บทที่ 2 : การกระจายรายได้ความไม่เท่าเทียมกันและความยากจน
บทที่ 2 : การกระจายรายได้ความไม่เท่าเทียมกันและความยากจน(ต่อ)
บทที่3 : ทฤษฏีกระจายความเป็นธรรม
บทที่ 3 : ทฤษฏีกระจายความเป็นธรรม(ต่อ)
บทที่ 4 : หลักความเป็นธรรมของภาษีอากร
บทที่ 4 : หลักความเป็นธรรมของภาษีอากร(ต่อ)
บทที่ 5 : การวิเคราะห์ภาระภาษี
บทที่ 6: การวิเคราะห์การกระจายผลประโยชน์การใช้จ่ายสาธารณะ
บรรณานุกรม: reference

การคลังว่าด้วยการกระจายความเป็นธรรม

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EC442(48)
อ่านกันเถอะ...
การคลังว่าด้วยการกระจายความเป็นธรรม 3 หน่วย
(Public Finance of Distrbution)

เศรษฐศาสตร์การวางแผนของรัฐ

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EC446
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์การวางแผนของรัฐ 3 หน่วย
(The Economics of Public Planning)
ศึกษาแนวความคิดและทฤษฎีกับการ วางแผนของรัฐของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและสังคมนิยม วิธีการและขันตอนการวางแผนของแต่ละระบบเศรษฐกิจ วัตถุประสงค์และการบรรลุเป้าหมายของแผนแต่ละระบบเศรษฐกิจ การใช้เครื่องมือทางการคลังเพื่อบรรลุเป้าหมายตามแผน

เศรษฐศาสตร์การวางแผนของรัฐ

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EC446 (S)
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์การวางแผนของรัฐ หน่วย
(The Economics of Public Planning)

การคลังว่าด้วยการกระจายความเป็นธรรม

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EC472(48)
อ่านกันเถอะ...
การคลังว่าด้วยการกระจายความเป็นธรรม 3 หน่วย
(Public Finance of Distrbution)

การประชาสัมพันธ์โรงเรียน

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EA438
อ่านกันเถอะ...
การประชาสัมพันธ์โรงเรียน 3 หน่วย
(School Public Relations)
ศึกษา ความหมายและวัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์โรงเรียน องค์ประกอบของการจัดการประชาสัมพันธ์โรงเรียน หลักากรและวิธีการดำเนินงานการประชาสัมพันธ์บุคลากรและองค์กรที่เกี่ยวข้อง การพัฒนากรประชาสัมพันธ์โรงเรียน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคของการประชาสัมพันธ์โรงเรียน

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
คำชี้แจงเกี่ยวกับกระบวนวิชา
การประเมินผลก่อนเรียน
บทที่ 1 :ความหมายและวัตถุประสงค์…
บทที่ 1 :ความหมายและวัตถุประสงค์…(ต่อ)
บทที่ 1 : ความหมายและวัตถุประสงค์…(ต่อ)
บทที่ 2 : ลักษณะโดยทั่วไปของโรงเรียนในปัจจุบัน
บทที่ 3 :การทำความเข้าใจชุมชน
บทที่ 3 : การทำความเข้าใจชุมชน(ต่อ)
บทที่ 4 :นโยบาย วัตถุประสงค์…
บทที่ 5 :การบริหารการประชาสัมพันธ์ในโรงเรียน
บทที่ 5 :การบริหารการประชาสัมพันธ์ในโรงเรียน(ต่อ)
บทที่ 9 :การติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับการบริการของโรงเรียน
บทที่10 : การนำเสนอด้วยวาจา
บทที่11 : การทำงานร่วมกับหนังสือพิมพ
บทที่12 : วิทยุ โทรทัศน์ และโสตทัศนูปกรณ
บทที่13 : การเตรียมการสิ่งพิมพ์ต่างๆ
บทที่14 : กิจกรรมและกิจกรรมพิเศษของโรงเรียน
บทที่15 : การประเมินผลการประชาสัมพันธ์โรงเรียน
บทที่16 : ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ…
บทที่16 :ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ…(ต่อ)
บทที่17 :การพัฒนาโครงการ
บทที่18 : การฝึกอบรม
บทที่19 :การวิจัยเพื่อการประชาสัมพันธ์โรงเรียน
บทที่19 :การวิจัยเพื่อการประชาสัมพันธ์โรงเรียน(ต่อ)
บทที่20 :การจัดสรรงบประมาณโรงเรียน
การประเมินผลหลังเรียน
ภาคผนวก:Supplement
ภาคผนวก :Supplement

การผลิตและการใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AV464
อ่านกันเถอะ...
การผลิตและการใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ 3 หน่วย
(Production and Application of Media in Public Relation)
ศึกษา เกี่ยวกับวิธีการนำเอาสื่อเข้ามาใช้ประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์และสามารถ ผลิตสื่อบางประเภท เพื่อการประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำนำ : Introduction
ความนำ
สารบัญ : Content
บทที่1 : สื่อทางด้านการพิมพ์
บทที่2 : บทบาทของสื่อต่อการประชาสัมพันธ์
บทที่3 : หลักและวิธีการผลิตสื่อแต่ละประเภท
บทที่4 : การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์
บทที่5 : หลักและวิธีการใช้สื่อแต่ละชนิด
บทที่6 : การประเมินผลของสื่อและแบบสอบถาม
บรรณานุกรม : Reference