ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Public

สื่อมวลชนและการประชาสัมพันธ์เพื่อการศึกษา

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AV365
อ่านกันเถอะ...
สื่อมวลชนและการประชาสัมพันธ์เพื่อการศึกษา 3 หน่วย
(Mass Communication and public Relation in Education)
ทฤษฎีการสื่อความหมาย หลักการประชาสัมพันธ์ การใช้สื่อมวลชน และการประชาสัมพันธ์เพื่อการศึกษา

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกัการสื่อสารมวลชน
บทที่ 2 : ประวัติและความเป็นมาของการสื่อสารมวลชน
บทที่ 3 : การสื่อสารและการสื่อสารมวลชน
บทที่ 4 : บทบาทและหน้าที่ของสื่อมวลชน
บทที่ 5 : วิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา
บทที่ 6 : โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
บทที่ 7 : ภาพยนตร์เพื่อการศึกษา
บทที่ 8 : สิ่งพิมพ์เพื่อการศึกษา
บทที่ 9 : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ
บทที่10 : ประวัติและความเป็นมาของการประชาสัมพันธ์
บทที่11 : การวางแผนงานประชาสัมพันธ์
บทที่12 : การประชาสัมพันธ์ในวงการธุรกิจ
บทที่13 : ประชาคมสัมพันธ์
บทที่14 : การใช้เครื่องมือสื่อสารกับสื่อมวลชน
บทที่15 : การสำรวจประชามติ
บทที่16 : การประชาสัมพันธ์โรงเรียน
ภาคผนวก :Supplement

หลักการประชาสัมพันธ์

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AP203
อ่านกันเถอะ...
หลักการประชาสัมพันธ์ 3 หน่วย
(Principles of Public Relations)
ศึกษา ลักษณะ ขอบเขต และวิวัฒนาการของการประชาสัมพันธ์ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร ความสำคัญของทัศนคติและประชามติที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ การจัดหน่วยงาน และการดำเนินงานประชาสัมพันธ์โดยทั่วไป เพื่อให้นำไปประยุกต์กับองค์การต่าง ๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : ประวัติและวิวัฒนาการของการประชาสัมพันธ
บทที่ 2 : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ
บทที่ 3 : ประชามติ(ต่อ)
บทที่ 3 : ประชามติ
บทที่ 4 : การติดต่อสื่อสาร
บทที่ 5 : การดำเนินงานประชาสัมพันธ์(ต่อ)
บทที่ 5 : การดำเนินงานประชาสัมพันธ์
บทที่ 6 : การจัดหน่วยงานการประชาสัมพันธ์
บทที่ 7 : เครื่องมือที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์(ต่อ)
บทที่ 7 : เครื่องมือที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์
บทที่ 8 : การทำหนังสือพิมพ์สัมพันธ์
บทที่ 9 : การประชาสัมพันธ์ขององค์การธุรกิจ
บทที่10 : การประชาสัมพันธ์ของรัฐ
บทที่ 11 : การประชาสัมพันธ์ขององค์การที่ไม่หวังผลกำไร
บรรณานุกรม : Reference

ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์

leave a comment »

2400204    ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์    Introduction to Public Administration

ขอบเขต และพัฒนาการของวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แนวการศึกษา แนวคิดสำคัญ และกระบวนการทางการบริหาร การนำนโยบายแผนและโครงการไปปฏิบัติ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานคลังสาธารณะ การจัดการระบบราชการรัฐประศาสนศาสตร์ในประเทศไทย

(Scopes and evolution of public administration; approaches, main concepts and administrative systems; policy, planning and program implementation; personnel administration; public finance administration; management and bureaucracy; Thai public administration.)

(2400204 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 19, 2009 at 6:51 am

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ

leave a comment »

2400205    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ    Introduction to Public Policy

กระบวนการนโยบายสาธารณะ การก่อตัวของนโยบาย ประเภทของนโยบาย การนำนโยบายมาปฏิบัติและประเมินผล กระบวนการนโยบายสาธารณะของไทย

(Public policy process; policy formulation; types of policy; policy implementation and evaluation; Thai public policy process.)

(2400205 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 19, 2009 at 6:50 am

รัฐ ประชาสังคม และนโยบายสาธารณะ

leave a comment »

2400211    รัฐ ประชาสังคม และนโยบายสาธารณะ    State, Civil Society and Public Policy

แนวคิดพื้นฐานของการศึกษานโยบายสาธารณะ กระบวนการของนโยบาย บทบาทของตัวแสดงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะ ผลกระทบต่อนโยบายสาธารณะที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดงภาครัฐกับตัวแสดงอื่นๆ ความหมายของประชาสังคม ทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวกับรัฐ และแนวโน้มของนโยบายสาธารณะในปัจจุบัน

(Basic concepts of studying public policy; public policy process; roles of actors involved in public policy process; state and non-state actor relationships and its impact on public policy; definition of civil society; state theories and trends of public policy at present.)

(2400211 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 19, 2009 at 6:42 am

การเมืองกับความคิดเห็นสาธารณะ

leave a comment »

2400303    การเมืองกับความคิดเห็นสาธารณะ    Politics and Public Opinions

ทฤษฎีและสมมติฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับความคิดเห็นสาธารณะ รูปแบบการแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายการทำความเข้าใจ การตีความ และประเด็นปัญหาในกระบวนการสำรวจความคิดเห็นสาธารณะ บทบาทและผลกระทบของความคิดเห็นสาธารณะต่อประชาธิปไตย นโยบายสาธารณะและการสร้างสถาบันทางการเมือง การตอบสนองของสังคมและสถาบันทางการเมืองต่อความคิดเห็นสาธารณะ การครอบงำและการเมืองของความคิดเห็นสาธารณะ การบริหารจัดการและการระดมความคิดเห็นสาธารณะต่อประเด็นปัญหาทางการเมือง

(Theory and assumptions o public opinion; different forms of public opinion,understanding, interpretation and issues in public opinion polls, roles and effects of public opinion on democracy, public policy and political instituion; society’s and political organizations’ responses to public opinion; manipulation and politics of public opinion, management of public opinion mobilization for political agenda.)

(2400303 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 19, 2009 at 6:37 am

การเมืองและนโยบายสาธารณะ

leave a comment »

2401626    การเมืองและนโยบายสาธารณะ    Politics And Public Policy

แนวคิด และปัจจัยทางการเมืองในกระบวนการนโยบาย การจัดทำนโยบาย การนำนโยบายไปปฏิบัติ และการประเมินผลของนโยบาย รวมถึงแนวคิดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(Concepts and political factors in the policy process; policy formulation, implementation, evaluation, and other related concepts.)

(2401626 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 19, 2009 at 4:56 am