ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Recognition

การรู้จำแพตเทิร์น

leave a comment »

2102675    การรู้จำแพตเทิร์น    Pattern Recognition

()

(2102675 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การจำแพตเทิรน์และการถ่ายทอดข่าวสาร

leave a comment »

2102673    การจำแพตเทิรน์และการถ่ายทอดข่าวสาร    Pattern Recognition And Information Retrieval

ปัญหาต่างๆของการจำแพตเทิรน์ เวกเตอร์แบบสุ่มและคุณสมบัติของมัน การทดสอยแบบตั้งสมมติฐาน การจำแนกพวกแบบเชิงเส้น การประมาณแบบพารามิเตอร์ การประมาณขอฟังก์ชันความหนาแน่น การประมาณแบบพารามิเตอร์ชนิดต่อเนื่องกัน การเลือกรูปแบบและการแมปปิงแบบเชิงเส้นสำหรับการกระจายแบบชนิดเดียวและการกระจายแบบหลายชนิด การแมปปิงแบบไม่ใช่เชิงเส้น การจับกลุ่ม การประยุกต์เพื่อนำข้อมูลกลับคืนมา

(Formulation of pattern recognition problems; random vectors and their properties; hypothesis testing; linear classifiers; parameter estimation; estimation of density functions; successive parameter estimation; feature selection and linear mappling for one distibrution and multidistribution; nonlinear mapping; clustering; and applications to information retrival.)

(2102673 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การจำแพตเทิร์น

leave a comment »

2102634    การจำแพตเทิร์น    Pattern Recognition

เทคนิคต่างๆ ในการจำแนกเชิงดีเทอร์มินิสติก และเชิงสถิติ การฝึกโดยใช้ตัวจำแนกเชิงเส้นแบบจำลองชนิดตัดสินใจทีละชั้นสำหรับใช้ในการจำแนก การเรียนรู้ในระบบจำแพตเทิร์นชนิดตัดสินใจทีละขั้น การเลือกและการจัดลำดับลักษณะ

(Deterministic and statistical classification techniques; training in linear classifiers; sequential decision models for pattern classification; learning in sequential pattern recognition systems; feature selection and feature ordering.)

(2102634 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)