ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Relations

สหภาพแรงงานและแรงงานสัมพันธ์

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EC403(H)
อ่านกันเถอะ...
สหภาพแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ หน่วย
(Labor Unions and Relations)

คำนำ : Intro
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : คำถามคำตอบ วิวัฒนาการของแรงงานสัมพันธ์
บทที่ 2 : คำถามคำตอบ การแรงงานสัมพันธ์ในประเทศต่างๆ
บทที่3 : คำถามคำตอบ การเจรจาร่วมต่อรอง
บทที่4 : คำถามคำตอบ การไกล่เกลี่ยและการระงับข้อพิพาทแรงงาน
บทที่ 5 : คำถามคำตอบ ประวัติการก่อตั้งสหภาพแรงงาน
บทที่ 6 : คำถามคำตอบ แรงงานไทยในอดีตและอนาคต
บทที่ 7 : คำถามคำตอบ การคุ้มครองแรงงาน
บทที่ 8 : คำถามคำตอบ มาตราการตรวจแรงงาน
บทที่ 9 : คำถามคำตอบ การประกันสังคมและความมั่นคงทางสังคม
บทที่ 10 : คำถามคำตอบ พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
สรุป : summarize
สรุป : summarize (ต่อ)

โรงเรียนและชุมชนสัมพันธ์

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EA437
อ่านกันเถอะ...
โรงเรียนและชุมชนสัมพันธ์ 3 หน่วย
(School and Community Relations)
ศึกษา หลักการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน ได้แก่ ศึกษาแบบต่าง ๆ ของชุมชนในด้านโครงสร้าง กระบวนการ และความสัมพันธ์ทางสังคม ซึ่งเป็นพื้นฐานในการที่จะนำโรงเรียนเข้าไปปฏิบัติการร่วมและสร้างความ เปลี่ยนแปลงให้เกิดขี้นรวมทังการรับความคิดใหม่ การถ่ายทอดความคิดระหว่างกลุ่มโรงเรียนและชุมชนเพื่อนำไปใช้ในการเรียนรู้ และปรับตัวเข้าหากัน ศึกษาการดำเนินการของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชนในต่าง ประเทศเปรียบเทียบกับประเทศไทย

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : โรงเรียนในประเทศไทย
บทที่ 2 : ชุมชนในประเทศไทย
บทที่ 2 : ชุมชนในประเทศไทย(ต่อ)
บทที่ 3 : โรงเรียนชุมชน
บทที่ 4 : หลักการสร้างความสัมพันธ์โรงเรียน
บทที่ 5 : หลักการสร้างความสัมพันธ์ในชุมชน
บทที่ 6 : หลักการดำเนินการเพื่อความสัมพันธ์…
บทที่ 7 : การติดต่อสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
บทที่ 8 : กิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
บทที่ 9 : การจัดและบริหารโครงการในโรงเรียนชุมชน
ภาคผนวก :Supplement
ภาคผนวก :Supplement(ต่อ)
บรรณานุกรม :Reference

Written by SoClaimon

มีนาคม 16, 2010 at 8:51 am

ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EA437(47051)
อ่านกันเถอะ...
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 3 หน่วย
(SCHOOL AND COMMUNITY RELATIONS)

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : โรงเรียนในประเทศไทย
บทที่ 2 : ชุมชนในประเทศไทย
บทที่ 3 : โรงเรียนชุมชน
บทที่ 4 : หลักการสร้างความสัมพันธ์โรงเรียน
บทที่ 5 : หลักการสร้างความสัมพันธ์ในชุมชน
บทที่ 6 : การติดต่อสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
บทที่ 7 : กิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
บทที่ 8 : การจัดและบริหารโครงการในโรงเรียนชุมชน
บรรณานุกรม : Reference

การประชาสัมพันธ์โรงเรียน

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EA438
อ่านกันเถอะ...
การประชาสัมพันธ์โรงเรียน 3 หน่วย
(School Public Relations)
ศึกษา ความหมายและวัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์โรงเรียน องค์ประกอบของการจัดการประชาสัมพันธ์โรงเรียน หลักากรและวิธีการดำเนินงานการประชาสัมพันธ์บุคลากรและองค์กรที่เกี่ยวข้อง การพัฒนากรประชาสัมพันธ์โรงเรียน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคของการประชาสัมพันธ์โรงเรียน

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
คำชี้แจงเกี่ยวกับกระบวนวิชา
การประเมินผลก่อนเรียน
บทที่ 1 :ความหมายและวัตถุประสงค์…
บทที่ 1 :ความหมายและวัตถุประสงค์…(ต่อ)
บทที่ 1 : ความหมายและวัตถุประสงค์…(ต่อ)
บทที่ 2 : ลักษณะโดยทั่วไปของโรงเรียนในปัจจุบัน
บทที่ 3 :การทำความเข้าใจชุมชน
บทที่ 3 : การทำความเข้าใจชุมชน(ต่อ)
บทที่ 4 :นโยบาย วัตถุประสงค์…
บทที่ 5 :การบริหารการประชาสัมพันธ์ในโรงเรียน
บทที่ 5 :การบริหารการประชาสัมพันธ์ในโรงเรียน(ต่อ)
บทที่ 9 :การติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับการบริการของโรงเรียน
บทที่10 : การนำเสนอด้วยวาจา
บทที่11 : การทำงานร่วมกับหนังสือพิมพ
บทที่12 : วิทยุ โทรทัศน์ และโสตทัศนูปกรณ
บทที่13 : การเตรียมการสิ่งพิมพ์ต่างๆ
บทที่14 : กิจกรรมและกิจกรรมพิเศษของโรงเรียน
บทที่15 : การประเมินผลการประชาสัมพันธ์โรงเรียน
บทที่16 : ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ…
บทที่16 :ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ…(ต่อ)
บทที่17 :การพัฒนาโครงการ
บทที่18 : การฝึกอบรม
บทที่19 :การวิจัยเพื่อการประชาสัมพันธ์โรงเรียน
บทที่19 :การวิจัยเพื่อการประชาสัมพันธ์โรงเรียน(ต่อ)
บทที่20 :การจัดสรรงบประมาณโรงเรียน
การประเมินผลหลังเรียน
ภาคผนวก:Supplement
ภาคผนวก :Supplement

การบริหารการประชาสัมพันธ์และความสัมพันธ์ชุมชน

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EA624(51)
อ่านกันเถอะ...
การบริหารการประชาสัมพันธ์และความสัมพันธ์ชุมชน 3 หน่วย
(Administration Relations and Community Relations)
ศึกษา ผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จ และการพัฒนาตนเองเป็นปัจจัยสำคัญเพราะผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่างที่ดี

คำนำ
สารบัญ
บทที่1 ธรรมชาติของมนุษย์
บทที่2 ความต้องการของมนุษย์
บทที่3 ความรู้เรื่องเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์
บทที่4 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเสริมสร้างมนุษย์สัมพันธ์
บทที่5 การพัฒนาตนเพื่อนำมาสู่ความสำเร็จ
บทที่6 หลักการและแนวคิดทางการบริหาร
บทที่7 ผู้นำ
บทที่8 ขวัญกำลังใจในการทำงาน
บทที่9 การติดต่อสื่อสาร
บทที่10 การสร้างแรงจูงใจในการบริหาร
บทที่11 การบริหารความขัดแย้งในเชิงสร้างสรรค์
บทที่12 การบริหารการประชาสัมพนธ์และความสัมพันธ์ชุมชน
บทที่13 การบริหารจัดการแบบญี่ปุ่น
บรรณานุกรม
ภาคผนวก

หลักการประชาสัมพันธ์

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AP203(47341)
อ่านกันเถอะ...
หลักการประชาสัมพันธ์ 3 หน่วย
(Principles of Pubilc Relations)

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่1 : ความเบื้องต้นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
บทที่2 : องค์ประกอบพื้นฐานของการประชาสัมพันธ์
บทที่3 : กลุ่มประชาชนในงานประชาสัมพันธ์
บทที่4 : จรรยาบรรณของวิชาชีพการประชาสัมพันธ์
บทที่5: การดำเนินงานประชาสัมพันธ์
บทที่6 : การจัดหน่วยงานประชาสัมพันธ์
บทที่7 : เครื่องมือที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์
บทที่8 : การหนังสือพิมพ์สัมพันธ์
บทที่9 : การประชาสัมพันธ์ขององค์การธุรกิจ
บทที่10 : การประชาสัมพันธ์ของรัฐ
บทที่11 : การประชาสัมพันธ์สำหรับองค์กรที่ไม่หวังผลกำไร

หลักการประชาสัมพันธ์

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AP203
อ่านกันเถอะ...
หลักการประชาสัมพันธ์ 3 หน่วย
(Principles of Public Relations)
ศึกษา ลักษณะ ขอบเขต และวิวัฒนาการของการประชาสัมพันธ์ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร ความสำคัญของทัศนคติและประชามติที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ การจัดหน่วยงาน และการดำเนินงานประชาสัมพันธ์โดยทั่วไป เพื่อให้นำไปประยุกต์กับองค์การต่าง ๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : ประวัติและวิวัฒนาการของการประชาสัมพันธ
บทที่ 2 : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ
บทที่ 3 : ประชามติ(ต่อ)
บทที่ 3 : ประชามติ
บทที่ 4 : การติดต่อสื่อสาร
บทที่ 5 : การดำเนินงานประชาสัมพันธ์(ต่อ)
บทที่ 5 : การดำเนินงานประชาสัมพันธ์
บทที่ 6 : การจัดหน่วยงานการประชาสัมพันธ์
บทที่ 7 : เครื่องมือที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์(ต่อ)
บทที่ 7 : เครื่องมือที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์
บทที่ 8 : การทำหนังสือพิมพ์สัมพันธ์
บทที่ 9 : การประชาสัมพันธ์ขององค์การธุรกิจ
บทที่10 : การประชาสัมพันธ์ของรัฐ
บทที่ 11 : การประชาสัมพันธ์ขององค์การที่ไม่หวังผลกำไร
บรรณานุกรม : Reference