ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Resource

เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรเกษตร

leave a comment »

119351     เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรเกษตร     Agricultural Resource Economics

การจำแนกประเภทของทรัพยากร ปัญหาของการใช้ทรัพยากร บทบาทของการใช้ทรัพยากร นโยบายของรัฐในการพัฒนาทรัพยากร การวางแผนและการพัฒนาทรัพยากร การวิเคราะห์โครงการต่าง ๆ ของการพัฒนาทรัพยากรและปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานตามโครงการ

(Economic principles and problems of agricultural resource uses. Role of agricultural resource uses. Public policies in agricultural resource development. Agricultural resource development planning. Project evaluation in agricultural resource development. Problems in the project development.)

(119351 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 4, 2009 at 11:35 am

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

leave a comment »

132221     การจัดการทรัพยากรมนุษย์     Human Resource Management

หลักและกระบวนการดำเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการทำงาน การเสริมสร้างขวัญและแรงจูงใจในการทำงาน การรับสมัคร การคัดเลือก เทคนิคการสัมภาษณ์ การบรรจุ และแต่งตั้ง การพิจารณาความดีความชอบ ระเบียบวินัย หลักวิธีการคิดค่าจ้างค่าตอบแทน ผลประโยชน์และสวัสดิการให้แก่พนักงาน

(Principles and process of human resource management for the enhancement of job performance. Moral development and job motivation. Personnel requitment and selection. Interviewing techniques. Employment and promotion. Rules and disciplines. Practical approaches of remunerations involving wages, salary, fringe benefits and welfare for employees.)

(132221 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 4, 2009 at 2:28 am

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

leave a comment »

132321     การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์     Human Resource Development

แนวคิด หลักการ และส่วนประกอบของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร บทบาทของผู้จัดการด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

(Concepts, principles, and components of human resource development in an organization. Roles of human resource development manager. Process of human resource development.)

(132321 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 4, 2009 at 1:46 am

การจัดการทรัพยากรทางธุรกิจ

leave a comment »

132411     การจัดการทรัพยากรทางธุรกิจ     Resource Management in Business

การจัดการทรัพยากรของธุรกิจด้านการผลิต การเงิน การตลาด และทรัพยากรมนุษย์การจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด โดยคำนึงถึงค่าเสียโอกาสเพื่อให้เกิดผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากการใช้ทรัพยากร และอื่น ๆ

(Resource management in business for production, financial marketing and human resource. Situational management limited resources by evaluate the earning from the resource used.)

(132411 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 4, 2009 at 1:25 am

สัมมนาเศรษฐศาสตร์แรงงานและทรัพยากรมนุษย์

leave a comment »

2946702    สัมมนาเศรษฐศาสตร์แรงงานและทรัพยากรมนุษย์    Seminar In Labour And Human Resource Economics

สัมมนาและวิเคราะห์ ในหัวข้อเศรษฐศาสตร์แรงงานและทรัพยากรภายใต้การควบคุมแนะนำจากอาจารย์ผู้สอน

(Research seminar and analysis in labour and human resource economics and the relevant topics under supervision of an instructor.)

(2946702 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 1, 2009 at 1:00 pm

หัวข้อเฉพาะทางเศรษฐศาสตร์แรงงานและทรัพยากรมนุษย์

leave a comment »

2946707    หัวข้อเฉพาะทางเศรษฐศาสตร์แรงงานและทรัพยากรมนุษย์    Special Topics In Labour And Human Resource Economics

ศึกษาแนวลึกของหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งทางเศรษฐศาสตร์แรงงานและทรัพยากรมนุษย์ เพื่อมให้เกิดความรู้พิเศษเฉพาะด้าน โดยประกาศหัวข้อเรื่องให้ทราบเป็นรายภาค

(In-depth study of any topic in labour and human resource economics to gain special knowledge; topics to be announced each semester.)

(2946707 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 1, 2009 at 12:58 pm

เอกัตศึกษาทางเศรษฐศาสตร์แรงงานและทรัพยากรมนุษย์

leave a comment »

2946708    เอกัตศึกษาทางเศรษฐศาสตร์แรงงานและทรัพยากรมนุษย์    Individual Study In Labour And Human Resource Economics

ศึกษาประเด็นและปัญหาเฉพาะเรื่อง ด้านเศรษฐศาสตร์แรงงานและทรัพยากรมนุษย์ ตามความสนใจเป็นรายบุคคล

(Study of approved specific topic in labour and human resource economics of individual interest.)

(2946708 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 1, 2009 at 12:56 pm