ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Resources

หลักชีววิทยาในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

BI323
อ่านกันเถอะ...
หลักชีววิทยาในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 3 หน่วย
(Biological Principles in Management of Natural Resources)
ศึกษา ทัศนะทางนิวเศวิทยาของปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ หลักและวิธีจัดการ และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงค้างไว้เพื่อประโยชน์ของมนุษย์ มีการศึกษานอกสถานที่

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่1 : การอนุรักษ์ทรัพยากร
บทที่2 : ขบวนการพื้นฐานทางชีววิทยา(ต่อ)
บทที่2 : ขบวนการพื้นฐานทางชีววิทยา
บทที่3 : วิธีการทางวิทยาศาสตร์และการทดลองเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม
บทที่4 : ดิน
บทที่5 : มนุษย์และน้ำ
บทที่6 : ทุ่งหญ้าและการเลี้ยงสัตว์
บทที่7 : ป่าไม้
บทที่8 : สัตว์ป่า
บทที่9 : สิ่งแวดล้อมในน้ำ
บทที่10 : ประชากร
ภาคผนวก :
บรรณานุกรม : Reference

แหล่งพลังงานทดแทน

leave a comment »

2103364    แหล่งพลังงานทดแทน    Alternative Energy Resources

แหล่งพลังงานทดแทนที่คาดไว้ การผลิตและใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์เทคโนโลยีของการใช้ ถ่านหิน และ ก๊าชธรรมชาติ แหล่งพลังงานจากชีวมวล ระบบพลังงานจากชีวมวล แนะนำกระบวนการผลิตพลังงานความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ การแนะนำเครื่องมือที่ใช้พลังงานลม การผลิตพลังงานความร้อนจากพลังงานใต้ภิภพและระบบพลังงานจากชีวแก๊ส

(Outlook for alternative energy resources, nuclear power production and utilization; technology of using coal and natural gas; biomass energy sources and systems; an introduction to solar energy thermal processes and of wind power equipment; thermal engery generation from geothermal energy and biogas energy systems.)

(2103364 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ทรัพยากรพันธุกรรมของพืช

leave a comment »

2305664    ทรัพยากรพันธุกรรมของพืช    Plant Genetic Resources

แนวคิดด้านทรัพยากรพันธุกรรม แหล่งรวมของยีน ความสำคัญของการอนุรักษ์ และการแลกเปลี่ยนทรัพยากรพันธุกรรมของพืช สถานภาพปัจจุบันของงานด้านทรัพยากรพันธุกรรมในประเทศไทย และแหล่งกำเนิดของพืชเพาะปลูกบางชนิด งานภาคสนามและปฏิบัติการเน้นวิธีการเก็บตัวอย่าง การรวบรวม การอนุรักษ์ การประเมินผล และการบันทึกหลักฐาน

(Concept of genetic resources, gene pool; the significance of the conservation and exchange of plant genetic resources in Thailand and origin of some selected crop plants; field work and laboratories with emphasis on sampling; collection, conversation, evaluation and documentation.)

(2305664 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 23, 2009 at 5:33 am

ทรัพยากรแหล่งน้ำและการพัฒนา

leave a comment »

2307685    ทรัพยากรแหล่งน้ำและการพัฒนา    Water Resources And Development

วัฏจักรของน้ำ น้ำฟ้า น้ำฝนค้างคา การซึมได้ การไหลบ่า การระเหยและการคายน้ำของพืช ชนิดของแหล่งน้ำ ลำน้ำ ทะเลสาบ และน้ำใต้ดิน คุณภาพของน้ำ ความต้องการน้ำของชุมชน อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม การวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำ

(Hydrologic cycle; precipitation, infiltration, runoff, evaporation and evapotranspiration; types of water resources, river chanels, lakes and groundwater; water quality; water requirements; municipal, industrial and agricultural; planning for water resource development.)

(2307685 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 22, 2009 at 1:56 pm

ทรัพยากรพลังงานและการพัฒนา

leave a comment »

2307687    ทรัพยากรพลังงานและการพัฒนา    Energy Resources And Development

งบประมาณและโครงสร้างของพลังงานโลก เชื้อเพลิงจากกลุ่มฟอสซิล เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ พลังงานทดแทน เทคโนโลยีใหม่ด้านเชื้อเพลิงฟอสซิล ทางเลือกอื่นแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล ผลกระทบจากการใช้พลังงานต่อสิ่งแวดล้อม และกลยุทธ์ในการวางแผนการใช้พลังงานในอนาคต

(Energy budget and global energy scenario ; fossil fuels; nuclear fuels; energy alternatives, new fossil fuel technologies, alternatives to fossil fuels ; environmental impacts of energy, and strategies for future energy planning.)

(2307687 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 22, 2009 at 1:54 pm

ทรัพยากรแร่และการพัฒนา

leave a comment »

2307688    ทรัพยากรแร่และการพัฒนา    Mineral Resources And Development

ทรัพยากรแร่และสังคมสมัยใหม่ อุปสงค์และอุปทานของแร่และสินแร่ การก่อกำเนิดของแหล่งแร่ทรัพยากรและปริมาณสำรอง การสำรวจแหล่งทรัพยากรแร่และการพัฒนา ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการทำเหมืองแร่และแต่งแร่ การอนุรักษ์ทรัพยากรแร่

(Mineral resources and modern society; demand and supply of mineral and ore; formation of mineral deposits, resources and reserves; mineral resource exploration and development; environmental impacts of mining and mineral processing; mineral resource conservation.)

(2307688 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 22, 2009 at 1:52 pm

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบบูรณาการ

leave a comment »

2308424    การจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบบูรณาการ    Integrated Natural Resources Management

หลักการและการปฏิบัติเพื่อประยุกต์ใช้แนวทางทางนิเวศวิทยาในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบผสมผสาน กระบวนการและเทคนิคการผสมผสานเชิงคุณภาพเพื่อจัดการทรัพยากร ประสบการณ์ภาคสนามในลักษณะของโครงงานด้านการจัดการทรัพยากร

(Principles and practical application of ecosystem approach to integrated natural resources management; resources management process and quantitative integration techniques; field experience for resources management project.)

(2308424 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 22, 2009 at 1:17 pm