ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Science

ภาษาอังกฤษในสาขารัฐศาสตร์

leave a comment »

รายวิชา EN327ภาษาอังกฤษในสาขารัฐศาสตร์ (English in the Field of Political Science).

รายวิชา EN327 ภาษาอังกฤษในสาขารัฐศาสตร์ (English in the Field of Political Science)

ศึกษาลักษณะการเขียนในตำรา วารสารและรายงานในสาขารัฐศาสตร์และฝึกอ่านบทตัดตอนจากข้อเขียนประเภทนี้ เพื่อให้คุ้นเคยกับแนวการเขียนรูปแบบของประโยคศัพท์เฉพาะและศัพท์ทั่วไป ที่ใช้กันอยู่เป็นปกติในข้อเขียนเหล่านี้ จนสามารถทำความเข้าใจเนื้อหาได้โดยถูกต้องและรวดเร็ว

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
คำชี้แจงกระบวนวิชา
การประเมินผลก่อนเรียน
บทที่1 : ทักษะการอ่านให้เข้าใจง่าย
บทที่2 : การอ่านเพื่อความเข้าใจเนื้อหาสาระและ…..
บทที่3 : การอ่านหาความหมายจากหน่วยชี้แนะ
บทที่3 : การอ่านหาความหมายจากหน่วยชี้แนะ(ต่อ)
บทที่4 : การอ่านหาความหมายจากโครงสร้างคำศัพท์
บทที่4 : การอ่านหาความหมายจากโครงสร้างคำศัพท์(ต่อ)
บทที่5 : การอ่านหาความหมายจากการเขียนที่มีนัยต่างๆ
บทที่6 : ทักษะการอ่านตำราและเอกสารวิชาการ
บทที่6 : ทักษะการอ่านตำราและเอกสารวิชาการ(ต่อ)
บทที่7 : ทักษะการอ่านหนังสือพิมพ์
บทที่7 : ทักษะการอ่านหนังสือพิมพ์(ต่อ)
การประเมินผลหลังเรียนจบ
บรรณานุกรม : Reference

พฤติกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ 2

leave a comment »

รายวิชา ED372พฤติกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ 2 (Teaching Behavior in Science 2).

รายวิชา ED372 พฤติกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ 2 (Teaching Behavior in Science 2)

วิเคราะห์เนื้อหาเพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ ฝึกทักษะการสอนที่สำคัญในเรื่องากรนำเข้าสู่บทเรียน การใช้คำถาม การสรุปบทเรียน และกรสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ การใช้สื่อการเรียน การสอน การวัดและประเมินผล การวางแผนการสอนและฝึกหัดสอน ตลอดจนการจัดสอนซ่อมเสริม การจัดกิจกรรมเสริมการเรียนการสอนและการแก้ปัญหาในการเรียนการสอนวิทยา ศาสตร์

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเป็นครูวิทยาศาสตร์
บทที่ 2 : วิทยาศาสตร์ศึกษา
บทที่ 3 : ทักษะการนำเข้าสู่บทเรียนและการสรุปสัมพันธ์
บทที่ 3 : ทักษะการนำเข้าสู่บทเรียนและการสรุปสัมพันธ์(ต่อ)
บทที่ 4 :การใช้คำถาม
บทที่ 4 :การใช้คำถาม(ต่อ)
บทที่ 5 :การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้
บทที่ 6 : การแก้ปัญหาโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์
บทที่ 7 : เจตคติทางวิทยาศาสตร์
บทที่ 8 : การวางแผนและการทำบันทึกเตรียมการสอน
บทที่ 8 : การวางแผนและการทำบันทึกเตรียมการสอน(ต่อ)
บทที่ 9 :การวัดและการประเมินผลการเรียนการสอน…
บทที่ 9 : การวัดและการประเมินผลการเรียนการสอน…(ต่อ)
บทที่10 : การสอนซ่อมเสริมวิชาวิทยาศาสตร์…
ภาคผนวก :Supplement
บรรณานุกรม :Reference

สถิติศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์

with 2 comments

วทคณ๑๘๑ สถิติศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๒ (๒–๐–๔)

แนวคิดและการประยุกต์ความน่าจะเป็นและการแจกแจงความน่าจะเป็นในเหตุการณ์ต่างๆ และการประยุกต์กับเหตุการณ์ต่างๆ การอธิบาย ค่าสถิติ สถิติพรรณนา การชักตัวอย่างเพื่อให้ได้ตัวแทนที่ดีของประชากรและการนำไปใช้ในการประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐาน การนำเสนอบทความหรืองานวิจัย ที่ตีพิมพ์ตามความสนใจของกลุ่มนักศึกษาโดยวิธีเชิงสถิติ

SCMA181 Statistics for Medical Science 2 (2–0–4)

Concepts and applications of probability and probability distributions in various events; interpretation of statistical values; descriptive statistics; sampling for good representatives of populations and its use in estimation and hypothesis testing; presentation of article or published research depending on groups of students by statistical methods

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 5, 2010 at 9:09 am

ฟิสิกส์พื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์

leave a comment »

วทฟส๑๕๓ ฟิสิกส์พื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๒ (๒-๐-๔)

กลศาสตร์ อุณหภูมิและความร้อน ของไหล คลื่น เสียงและการได้ยิน ทัศนศาสตร์และการ มองเห็นไฟฟ้าและแม่เหล็กขั้นพื้นฐาน กลศาสตร์ควอนตัมพื้นฐาน ฟิสิกส์อะตอม ฟิสิกส์นิวเคลียร์และ กัมมันตภาพรังสี

SCPY153 Basic Physics for Medical Science 2 (2-0-4)

Mechanics, temperature and heat, fluid, waves, sound and hearing, optics and visualization, basic electromagnetism,basic quantum mechanics, atomic physics, nuclear physics and radioactivity

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 5, 2010 at 9:01 am

ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์

leave a comment »

วทฟส๑๕๔ ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๓ (๓-๐-๖)

กลศาสตร์ : การเคลื่อนที่แบบกวัดแกว่ง ระบบหลายอนุภาค การเคลื่อนที่ของวัตถุเกร็ง เทอร์โมไดนามิกส์ : กฎของเทอร์โมไดนามิกส์ ทิศทางของกระบวนการทางเทอร์โมไดนามิกส์ เอนโทรปี แสงเชิงกายภาพ : การเลี้ยวเบน การแทรกสอด โพลาไรเซชันของแสง แม่เหล็กไฟฟ้า : กฎของเกาส์ กฎของบิโอต์-ซาวาร์ต กฎของแอมแปร์ กฎการเหนี่ยวนำของฟาราเดย์-เฮนรี สมการของแมกเวลส์ วงจรไฟฟ้าที่มีตัวเก็บประจุและตัวเหนี่ยวนำเป็นส่วนประกอบ ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ : การแปลงแบบลอเรนซ์ การหดสั้นของความยาว การยืดออกของช่วงเวลาโมเมนตัมเชิงสัมพัทธ์และพลังงานเชิงสัมพัทธ์ กลศาสตร์ควอนตัม : การแผ่รังสีของวัตถุดำ ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริก ปรากฏการณ์คอมป์ตันสมมุติฐานของเดอ บอรย์ (ทวิภาวะคลื่น-อนุภาค) การทดลองของเดวิสสัน-เจอร์เมอร์ ฟังก์ชันคลื่นและ ความน่าจะเป็นของการพบอนุภาค สมการของชเรอดิงเงอร์ ตัวอย่างการประยุกต์ใช้สมการของชเรอดิงเงอร์ สำหรับระบบอย่างง่าย ฟิสิกส์อะตอม : สมการของชเรอดิงเงอร์ สำหรับอะตอมที่มีอิเล็กตรอนเพียงตัวเดียว ฟังก์ชันคลื่นและระดับพลังงานที่เป็นไปได้ของอิเล็กตรอน เลขควอนตัม โมเมนตัมเชิงมุม สปินของอิเล็กตรอน การจัดเรียงตัวของอิเล็กตรอนในอะตอมที่มีอิเล็กตรอนหลายตัว ตารางธาตุ ฟิสิกส์นิวเคลียร์ : โครงสร้างและสมบัติของนิวเคลียส พลังงานยึดเหนี่ยว แบบจำลองของนิวเคลียเสถียรภาพของนิวเคลียสและการสลายตัวแบบต่างๆ ปฏิกิริยานิวเคลียร์ การแบ่งแยกนิวเคลียส หลักการควบคุมเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ การหลอมรวมนิวเคลียส ฟิสิกส์ของอนุภาค : อนุภาคมูลฐาน แบบจำลองมาตราฐานของอนุภาคมูลฐาน

SCPY154 Physics for Medical Science 3 (3-0-6)

Mechanics : Oscillation motion, system of many particles, motions of rigid bodies, Thermodynamics : Laws of themodynamics, directons of thermodynamic processes, entropy Physicals Optics : Diffraction, interference, polarization Electromagnetism : Gauss’s law, Biot-Savart’s law, Ampere’s law, Faraday-Henry’s induction law Special theory of relativity : Lorentz transformation, length contraction, time dilation, relativistic momentum and relativistic energy Quantum mechanics : Black body radation, photoelectric effect, Comton effect, De Broglie’s hypothesis (wave-particle duality) , Davission-Germer’s experiment, wave function and probability of finding particles, Schrodinger’s equation, application of Schrodinger’s equation to simple systems Atomic physics : Schrodinger’s equation for single-electrons atom, possible wave function and energy level fo electrons, quantum numbers, angular momentum, electron spins, electron configurations in atoms, periodic table Nuclear physics : structures and properties of nucleus, binding energy, nuclear models, stability of nucleus and decay, nuclear fission, principles of nuclear reactor control, nuclear fusion Particle physics : Elementary particles, models of elementary particles

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 5, 2010 at 6:08 am

หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1

leave a comment »

2301793    หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1    Special Topics in Computer Science I

การอภิปรายเกี่ยวกับงานวิจัยปัจจุบันในหัวข้อทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และหัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง

(Discussion on current research issues in computer science and related topics.)

(2301793 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2

leave a comment »

2301794    หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2    Special Topics in Computer Science II

การอภิปรายเกี่ยวกับงานวิจัยปัจจุบันหัวข้อทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และหัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง

(Discussion on current research issues in computer science and related topics.)

(2301794 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)