ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Science

ภาษาอังกฤษในสาขารัฐศาสตร์

leave a comment »

รายวิชา EN327ภาษาอังกฤษในสาขารัฐศาสตร์ (English in the Field of Political Science).

รายวิชา EN327 ภาษาอังกฤษในสาขารัฐศาสตร์ (English in the Field of Political Science)

ศึกษาลักษณะการเขียนในตำรา วารสารและรายงานในสาขารัฐศาสตร์และฝึกอ่านบทตัดตอนจากข้อเขียนประเภทนี้ เพื่อให้คุ้นเคยกับแนวการเขียนรูปแบบของประโยคศัพท์เฉพาะและศัพท์ทั่วไป ที่ใช้กันอยู่เป็นปกติในข้อเขียนเหล่านี้ จนสามารถทำความเข้าใจเนื้อหาได้โดยถูกต้องและรวดเร็ว

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
คำชี้แจงกระบวนวิชา
การประเมินผลก่อนเรียน
บทที่1 : ทักษะการอ่านให้เข้าใจง่าย
บทที่2 : การอ่านเพื่อความเข้าใจเนื้อหาสาระและ…..
บทที่3 : การอ่านหาความหมายจากหน่วยชี้แนะ
บทที่3 : การอ่านหาความหมายจากหน่วยชี้แนะ(ต่อ)
บทที่4 : การอ่านหาความหมายจากโครงสร้างคำศัพท์
บทที่4 : การอ่านหาความหมายจากโครงสร้างคำศัพท์(ต่อ)
บทที่5 : การอ่านหาความหมายจากการเขียนที่มีนัยต่างๆ
บทที่6 : ทักษะการอ่านตำราและเอกสารวิชาการ
บทที่6 : ทักษะการอ่านตำราและเอกสารวิชาการ(ต่อ)
บทที่7 : ทักษะการอ่านหนังสือพิมพ์
บทที่7 : ทักษะการอ่านหนังสือพิมพ์(ต่อ)
การประเมินผลหลังเรียนจบ
บรรณานุกรม : Reference

พฤติกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ 2

leave a comment »

รายวิชา ED372พฤติกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ 2 (Teaching Behavior in Science 2).

รายวิชา ED372 พฤติกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ 2 (Teaching Behavior in Science 2)

วิเคราะห์เนื้อหาเพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ ฝึกทักษะการสอนที่สำคัญในเรื่องากรนำเข้าสู่บทเรียน การใช้คำถาม การสรุปบทเรียน และกรสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ การใช้สื่อการเรียน การสอน การวัดและประเมินผล การวางแผนการสอนและฝึกหัดสอน ตลอดจนการจัดสอนซ่อมเสริม การจัดกิจกรรมเสริมการเรียนการสอนและการแก้ปัญหาในการเรียนการสอนวิทยา ศาสตร์

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเป็นครูวิทยาศาสตร์
บทที่ 2 : วิทยาศาสตร์ศึกษา
บทที่ 3 : ทักษะการนำเข้าสู่บทเรียนและการสรุปสัมพันธ์
บทที่ 3 : ทักษะการนำเข้าสู่บทเรียนและการสรุปสัมพันธ์(ต่อ)
บทที่ 4 :การใช้คำถาม
บทที่ 4 :การใช้คำถาม(ต่อ)
บทที่ 5 :การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้
บทที่ 6 : การแก้ปัญหาโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์
บทที่ 7 : เจตคติทางวิทยาศาสตร์
บทที่ 8 : การวางแผนและการทำบันทึกเตรียมการสอน
บทที่ 8 : การวางแผนและการทำบันทึกเตรียมการสอน(ต่อ)
บทที่ 9 :การวัดและการประเมินผลการเรียนการสอน…
บทที่ 9 : การวัดและการประเมินผลการเรียนการสอน…(ต่อ)
บทที่10 : การสอนซ่อมเสริมวิชาวิทยาศาสตร์…
ภาคผนวก :Supplement
บรรณานุกรม :Reference

สถิติศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์

with 2 comments

วทคณ๑๘๑ สถิติศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๒ (๒–๐–๔)

แนวคิดและการประยุกต์ความน่าจะเป็นและการแจกแจงความน่าจะเป็นในเหตุการณ์ต่างๆ และการประยุกต์กับเหตุการณ์ต่างๆ การอธิบาย ค่าสถิติ สถิติพรรณนา การชักตัวอย่างเพื่อให้ได้ตัวแทนที่ดีของประชากรและการนำไปใช้ในการประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐาน การนำเสนอบทความหรืองานวิจัย ที่ตีพิมพ์ตามความสนใจของกลุ่มนักศึกษาโดยวิธีเชิงสถิติ

SCMA181 Statistics for Medical Science 2 (2–0–4)

Concepts and applications of probability and probability distributions in various events; interpretation of statistical values; descriptive statistics; sampling for good representatives of populations and its use in estimation and hypothesis testing; presentation of article or published research depending on groups of students by statistical methods

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 5, 2010 at 9:09 am

ฟิสิกส์พื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์

leave a comment »

วทฟส๑๕๓ ฟิสิกส์พื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๒ (๒-๐-๔)

กลศาสตร์ อุณหภูมิและความร้อน ของไหล คลื่น เสียงและการได้ยิน ทัศนศาสตร์และการ มองเห็นไฟฟ้าและแม่เหล็กขั้นพื้นฐาน กลศาสตร์ควอนตัมพื้นฐาน ฟิสิกส์อะตอม ฟิสิกส์นิวเคลียร์และ กัมมันตภาพรังสี

SCPY153 Basic Physics for Medical Science 2 (2-0-4)

Mechanics, temperature and heat, fluid, waves, sound and hearing, optics and visualization, basic electromagnetism,basic quantum mechanics, atomic physics, nuclear physics and radioactivity

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 5, 2010 at 9:01 am

ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์

leave a comment »

วทฟส๑๕๔ ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๓ (๓-๐-๖)

กลศาสตร์ : การเคลื่อนที่แบบกวัดแกว่ง ระบบหลายอนุภาค การเคลื่อนที่ของวัตถุเกร็ง เทอร์โมไดนามิกส์ : กฎของเทอร์โมไดนามิกส์ ทิศทางของกระบวนการทางเทอร์โมไดนามิกส์ เอนโทรปี แสงเชิงกายภาพ : การเลี้ยวเบน การแทรกสอด โพลาไรเซชันของแสง แม่เหล็กไฟฟ้า : กฎของเกาส์ กฎของบิโอต์-ซาวาร์ต กฎของแอมแปร์ กฎการเหนี่ยวนำของฟาราเดย์-เฮนรี สมการของแมกเวลส์ วงจรไฟฟ้าที่มีตัวเก็บประจุและตัวเหนี่ยวนำเป็นส่วนประกอบ ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ : การแปลงแบบลอเรนซ์ การหดสั้นของความยาว การยืดออกของช่วงเวลาโมเมนตัมเชิงสัมพัทธ์และพลังงานเชิงสัมพัทธ์ กลศาสตร์ควอนตัม : การแผ่รังสีของวัตถุดำ ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริก ปรากฏการณ์คอมป์ตันสมมุติฐานของเดอ บอรย์ (ทวิภาวะคลื่น-อนุภาค) การทดลองของเดวิสสัน-เจอร์เมอร์ ฟังก์ชันคลื่นและ ความน่าจะเป็นของการพบอนุภาค สมการของชเรอดิงเงอร์ ตัวอย่างการประยุกต์ใช้สมการของชเรอดิงเงอร์ สำหรับระบบอย่างง่าย ฟิสิกส์อะตอม : สมการของชเรอดิงเงอร์ สำหรับอะตอมที่มีอิเล็กตรอนเพียงตัวเดียว ฟังก์ชันคลื่นและระดับพลังงานที่เป็นไปได้ของอิเล็กตรอน เลขควอนตัม โมเมนตัมเชิงมุม สปินของอิเล็กตรอน การจัดเรียงตัวของอิเล็กตรอนในอะตอมที่มีอิเล็กตรอนหลายตัว ตารางธาตุ ฟิสิกส์นิวเคลียร์ : โครงสร้างและสมบัติของนิวเคลียส พลังงานยึดเหนี่ยว แบบจำลองของนิวเคลียเสถียรภาพของนิวเคลียสและการสลายตัวแบบต่างๆ ปฏิกิริยานิวเคลียร์ การแบ่งแยกนิวเคลียส หลักการควบคุมเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ การหลอมรวมนิวเคลียส ฟิสิกส์ของอนุภาค : อนุภาคมูลฐาน แบบจำลองมาตราฐานของอนุภาคมูลฐาน

SCPY154 Physics for Medical Science 3 (3-0-6)

Mechanics : Oscillation motion, system of many particles, motions of rigid bodies, Thermodynamics : Laws of themodynamics, directons of thermodynamic processes, entropy Physicals Optics : Diffraction, interference, polarization Electromagnetism : Gauss’s law, Biot-Savart’s law, Ampere’s law, Faraday-Henry’s induction law Special theory of relativity : Lorentz transformation, length contraction, time dilation, relativistic momentum and relativistic energy Quantum mechanics : Black body radation, photoelectric effect, Comton effect, De Broglie’s hypothesis (wave-particle duality) , Davission-Germer’s experiment, wave function and probability of finding particles, Schrodinger’s equation, application of Schrodinger’s equation to simple systems Atomic physics : Schrodinger’s equation for single-electrons atom, possible wave function and energy level fo electrons, quantum numbers, angular momentum, electron spins, electron configurations in atoms, periodic table Nuclear physics : structures and properties of nucleus, binding energy, nuclear models, stability of nucleus and decay, nuclear fission, principles of nuclear reactor control, nuclear fusion Particle physics : Elementary particles, models of elementary particles

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 5, 2010 at 6:08 am

หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1

leave a comment »

2301793    หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1    Special Topics in Computer Science I

การอภิปรายเกี่ยวกับงานวิจัยปัจจุบันในหัวข้อทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และหัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง

(Discussion on current research issues in computer science and related topics.)

(2301793 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2

leave a comment »

2301794    หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2    Special Topics in Computer Science II

การอภิปรายเกี่ยวกับงานวิจัยปัจจุบันหัวข้อทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และหัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง

(Discussion on current research issues in computer science and related topics.)

(2301794 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การศึกษาอิสระทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

leave a comment »

2301795    การศึกษาอิสระทางวิทยาการคอมพิวเตอร์    Independent Study in Computer Science

การค้นคว้าด้วยตนเองเกี่ยวกับหัวข้อวิจัยระดับศิลปวิทยาการคอมพิวเตอร์

(Self-regulated exploratory study of state-of-teh -art issues in computer science.)

(2301795 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

พืชสวน

leave a comment »

2305281    พืชสวน    Horticultural Science

ความสัมพันธ์ระหว่างพืช ธาตุอาหารและสิ่งแวดล้อม วิธีการเพาะปลูกพืชสวน

(Relationship of plants, nutrients and environment; cultural practices in horticultural crop production.)

(2305281 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 23, 2009 at 2:27 pm

ปฏิบัติการพื้ชสวน

leave a comment »

2305282    ปฏิบัติการพื้ชสวน    Horticultural Science Laboratory

ปฏิบัติการในเรือนต้นไม้และในแปลงทดลองเกี่ยวกับการขยายพันธุธพืชสวนโดยอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศการเตรียมดิน การรดน้ำและการให้ปุ๋ย การใช้วิธีทางฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ควบคุมการเจริญเติบโตการออกดอกและออกผลของพืข ศึกษานอกสถานที่

(Greenhouse and field practices in sexual and asexual propagations; soil preparation; watering and fertilizing; control of plant growth, flowering and fruitting by physical, chemical and biological means; field trips.)

(2305282 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

โครงงานวิทยาศาสตร์หลักมูล

leave a comment »

2305498    โครงงานวิทยาศาสตร์หลักมูล    Fundamental Science Project

การศึกษาหรือทดลองเบื้องต้นทางวิทยาศาสตร์ที่นิสิตสนใจเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการทำโครงงานวิทยาศาสตร์

(An introductory scientific study or experiment of students’ interest which can be used as a fundamental information for further senior project.)

(2305498 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 23, 2009 at 12:30 pm

วิทยาศาสตร์ของเห็ด

leave a comment »

2305582    วิทยาศาสตร์ของเห็ด    Mushroom Science

การจำแนก สัณฐานวิทยา พันธุกรรมและการปรับปรุงพันธุ์ สรีรวิทยาคุณค่าทางอาหาร การผลิตและการถนอมรักษาเห็ดที่เพาะเป็นการค้าบางชนิด

(Classification, morphology, genetics and strain improvement, physiology, nutritional value, production and preservation of some commercial mushrooms.)

(2305582 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 23, 2009 at 6:07 am

เทคนิคงานวิจัยและการจัดการทางพืชศาสตร์

leave a comment »

2305602    เทคนิคงานวิจัยและการจัดการทางพืชศาสตร์    Research Techniques and Management in Plant Science

การวางแผนและการบริหารงานวิจัยทางพฤกษศาสตร์ รวมทั้งการจัดการทการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์ และการเสนอผลงานวิจัย

(Planning and asministration of botanical research including management, data analysis by using computer and research presentation.)

(2305602 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 23, 2009 at 5:53 am

ปฏิบัติการเทคนิคงานวิจัยและการจัดการทางพืชศาสตร์

leave a comment »

2305603    ปฏิบัติการเทคนิคงานวิจัยและการจัดการทางพืชศาสตร์    Research Techniques and Management in Plant Science Laboratory

ปฏิบัติการต่างๆเกี่ยวกับการวางแผน และการบริหารงานวิจัยทางพฤกษศาสตร์ รวมทั้งการจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์ และการเสนอผลงานวิจัย

(Various practical works in planning and administration of botanical research including management, data analysis by using computer and research presentation.)

(2305603 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 23, 2009 at 5:52 am

สารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับโลกศาสตร์

leave a comment »

2307427    สารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับโลกศาสตร์    GIS for Earth Science

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ชนิดของข้อมูลเชิงปริภูมิและข้อมูลรูปแบบอื่น ๆ ทางโลกศาสตร์ การพัฒนาฐานข้อมูลโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ลักษณะโครงสร้างของข้อมูล การนำข้อมูลเข้าสู่ระบบและการจัดการ การวิเคราะห์ข้อมูล และการจำลองแบบ และการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศของภูมิศาสตร์กับโลกศาสตร์

(Geographic information systems: types of spatial and non-spatial data in earth science, GIS database development, data structure, data capturing and management, GIS data analysis and modeling, types and characteristics of GIS applications for earth sciences.)

(2307427 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 22, 2009 at 3:18 pm