ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Sea

กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล

leave a comment »

2309501    กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล    International Law Of The Sea

สถานภาพทางกฎหมายเกี่ยวกับการได้มาซึ่งข้อมูลทางสมุทรศาสตร์ กฎหมายเกี่ยวกับการสำรวจทางวิทยาศาสตร์ในทะเลและมหาสมุทร

(Legal status of oean data acquisition systems; legal matter related to scientific investigations of the ocean. )

(2309501 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 22, 2009 at 9:16 am

พลศาสตร์ของตะกอนในทะเล

leave a comment »

2309605    พลศาสตร์ของตะกอนในทะเล    Dynamics Of Sediment In The Sea

ลักษณะและชนิดที่สำคัญของตะกอนทะเล วิธีการศึกษาและวิเคราะห์ ภาวะกับกระบวนการทางฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยาที่มีต่อกระบวนการเกิดตะกอนในทะเล กระบวนการเกิดตะกอนใกล้ชายฝั่ง ไหล่ทวีป และในทะเลลึก การกระจายของตะกอนที่ผิวและพื้นทะเล การสมดุลของมวลตะกอน แบบจำลองของกระบวนการตกตะกอน

(Characters and major types of marine sediments methods of study and analyses of sediment; conditions, physical, chemical and biological processes in sedimentation; nearshore, continental shelf and pelagic sedimentation; sediment distribution at sea surfac and bottom; mass balance and modelling of sediment processes.)

(2309605 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 22, 2009 at 8:51 am

การจัดการขนส่งทางทะเล

leave a comment »

2602380    การจัดการขนส่งทางทะเล    Sea Transport Management

ภาพรวมของการขนส่งทางทะเล หลักการจัดการขนส่งทางทะเล อุปสงค์และอุปทานของธุรกิจการขนส่งทางทะเล การลงทุนในปัจจัยที่เกี่ยวกับการขนส่งทางทะเล สถาบันเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการขนส่งทางทะเล การพัฒนาและแนวโน้มของการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศ

(Overview of sea transport; principles of sea transport management; demand and supply of sea transport business; investment in factors related to sea transport; institutes involved in sea transport industry; development and trend in international sea transport.)

(2602380 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 16, 2009 at 5:09 pm

กฎหมายทะเลระหว่างประเทศ

leave a comment »

253412     กฎหมายทะเลระหว่างประเทศ     International Law of the Sea

ทฤษฎีและแนวความคิด ตลอดจนความเป็นมาของการใช้ประโยชน์จากทะเล เขตทางทะเล และบทบัญญัติอนุสัญญาว่าด้วยกฏหมายทะเล

(Theory, concept and back ground of fishery resource use. Fishing zone and international law of the sea.)

(253412 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 18, 2009 at 11:26 am

ยาจากทะเล

leave a comment »

3307753    ยาจากทะเล    Drugs From Sea

สารเคมีกลุ่มต่างๆ ที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ ซึ่งได้มาจากสิ่งมีชีวิตทางทะเล คุณสมบัติทางกายภาพ และเคมี ฤทธิ์ทางชีวภาพ

(Various classes of biologically active compounds obtained from marine organisms; physical and chemical properties; biological activities.)

(3307753 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 15, 2009 at 2:24 pm

กฎหมายทะเล

leave a comment »

453456     กฎหมายทะเล     Law of the Sea

วิวัฒนาการและที่มาของกฎหมายทะเล เขตอำนาจของรัฐทางทะเล การระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศตามกฎหมายทะเล

(Evolution and sources of law of the sea, state maritime jurisdiction, international dispute settlement under law of the sea.)

(453456 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 9, 2009 at 4:06 am

กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล

leave a comment »

3400551    กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล    International Law Of The Sea

กฎเกณฑืตามสนธิสัญญาว่าด้วยกฎหมายทะเลในแง่ของผลที่มีต่อสิทธิหน้าที่ของรัฐชายฝั่งทั้งในด้านเศรษฐกิจและการเมือง ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับทะเลอาณาเขต เขตเศรษฐกิจจำเพาะ การประมง การขุดแร่ธาตุในทะเลซึ่งรัฐชายฝั่งมีอธิปไตย และในเขตทะเลหลวง หลักเกี่ยวกับรัฐที่เป็นเกาะและรัฐที่ไม่มีทางออกทะเล การแบ่งผลประโยชน์ของมรดกร่วมแห่งมนษยชาติ รวมทั้งทีท่านการเสืองของประเทศมหาอำนาจและประเทศกลุ่มอาเซียนที่มใต่อกฎเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นซึ่งจะมีผลกระทบต่อประเทศไทย

(Principles of law in the Law of the Sea Convention concerning economic and political rights and duties of the coasted states; legal problems of territorial sea, continental shelf, fisheries, exploitation of minerals in the areas under the sovereign right of the coastal state and in the deep sea-bed area; principles as applied to archipelagic and land-locked states; the sharing of common heritage of mankind; attitude of major powers and ASEAN countries toward the above principles of law as affecting the interest of Thailand.)

(3400551 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 8, 2009 at 1:40 am