ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Selected

วรรณกรรมของนักเขียนรางวัลโนเบล

leave a comment »

รายวิชา EN395วรรณกรรมของนักเขียนรางวัลโนเบล (Selected Works of Nobel Prize Authors).

รายวิชา EN395 วรรณกรรมของนักเขียนรางวัลโนเบล (Selected Works of Nobel Prize Authors)

ศึกษารูปแบบการประพันธ์และแนวความคิดของผู้เขียน รางวัลโนเบลในงานเขียนของ Becket, Golding, Kipling, Kawabata และ Solhenitsyn เป็นต้น

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ :Introduction
บรรณานุกรม : reference
ภาคผนวก: supplement
ตอนที่ 5 : บทละคร(ต่อ)
ตอนที่ 1 :ความรู้เกี่ยวกับรางวัลโนเบล
ตอนที่ 1 :ความรู้เกี่ยวกับรางวัลโนเบล(ต่อ)
ตอนที่ 2 :บทประพันธ์ร้อยกรอง
ตอนที่ 2 : บทประพันธ์ร้อยกรอง(ต่อ)
ตอนที่ 3 : เรื่องสั้น
ตอนที่ 3 : เรื่องสั้น(ต่อ)
ตอนที่ 4 : นวนิยาย
ตอนที่ 4 : นวนิยาย(ต่อ)
ตอนที่ 5 : บทละคร

เรื่องคัดสรรทางการศึกษาวิชาแพทย์และวิชาชีพแพทย์

leave a comment »

ศรสว๒๒๑    เรื่องคัดสรรทางการศึกษาวิชาแพทย์และวิชาชีพแพทย์    ๒ (๑-๒-๓)

เลือกศึกษาหัวข้อเรื่องที่สนใจเกี่ยวกับการศึกษาวิชาแพทย์และวิชาชีพแพทย์ ด้วยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา เน้นความสามารถในการตั้งปัญหา / หัวข้อเรื่อง การวางแผนสืบค้นข้อมูล การค้นคว้าและการประเมินคุณค่าข้อมูล การสรุปสาระสำคัญ และการนำเสนอ     เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ศรสว ๒๐๑

SIID221    Selected Topics in Medical Education and Medical Profession    2 (1-2-3)

The study of a selected topic in medicine or medical profession under a faculty appointed advicer emphasizing on identifying a problem or topic of interest, planning the investigation, research, data evaluation, summary and presentation

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 4, 2010 at 5:40 am

เรื่องคัดสรรทางการศึกษาวิชาแพทย์และวิชาชีพแพทย์

leave a comment »

ศรสว๓๒๑    เรื่องคัดสรรทางการศึกษาวิชาแพทย์และวิชาชีพแพทย์    ๒ (๐-๔-๒)

เลือกศึกษาหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับปัญหาการจัดการศึกษาวิชาแพทย์ หรือการประกอบวิชาชีพแพทย์ หรือปัญหาสุขภาพ/โรคที่สนใจ ด้วยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา เน้นความสามารถในการตั้งปัญหา / หัวข้อเรื่อง การวางแผนสืบค้นข้อมูล การค้นคว้าและการประเมินคุณค่าข้อมูล การสรุปสาระสำคัญ และการนำเสนอ     สอบผ่านรายวิชา ศรสว ๒๒๑

SIID321    Selected Topics in Medical Education and Medical Profession    2 (0-4-2)

The study of a selected topic in medicine or medical profession under a faculty appointed advicer emphasizing on identifying a problem or topic of interest, planning the investigation, research, data evaluation, summary and presentation

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 4, 2010 at 5:38 am

เรื่องคัดสรรทางพยาธิวิทยา

leave a comment »

ศรพย๔๒๑ เรื่องคัดสรรทางพยาธิวิทยา ๒ (๐-๓@-๒๐)

เลือกศึกษาพยาธิวิทยาของโรคที่มีความสำคัญหรือพบบ่อยในประเทศไทยจากหัวข้อที่กำหนดไว้ ฝึกการตรวจทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาที่เกี่ยวข้อง และการประยุกต์ความรู้เพื่อแก้ปัญหาทางคลินิก สอบผ่านรายวิชา ศรสว ๔๐๔ และ ศรสว ๔๐๕

SIPA421 Selected Topics in Pathology 2 (0-3@-20)

A study the of pathology of important or common disease in Thailand from selected topics together with the training in related pathological laboratory procedures and application of knowledge to clinical problem solving

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 3, 2010 at 11:42 am

เรื่องคัดสรรทางเภสัชวิทยา

leave a comment »

ศรภส๔๒๑ เรื่องคัดสรรทางเภสัชวิทยา ๒ (๐-๓@-๒๐)

เลือกศึกษาเภสัชวิทยาของยาที่ใช้บ่อยทางคลินิกจากหัวข้อที่กำหนดไว้ในเรื่องคุณสมบัติทางเภสัชวิทยา ข้อบ่งใช้ ข้อพึงระวัง หลักการเลือกใช้ยาและฝึกทักษะการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับยา สอบผ่านรายวิชา ศรสว ๔๐๔ และ ศรสว ๔๐๕

SIPM421 Selected Topics in Pharmacology 2 (0-3@-20)

A study of the pharmacology of common drugs in clinical use from selected topics pertaining to the pharmacological property, indication, caution, principle of therapeutic use, training in data searching of drugs

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 3, 2010 at 11:40 am

เรื่องคัดสรรทางวิทยาภูมิคุ้มกัน

leave a comment »

ศรวภ๔๒๑ เรื่องคัดสรรทางวิทยาภูมิคุ้มกัน ๒ (๐-๓@-๒๐)

เลือกศึกษาวิทยาภูมิคุ้มกันจากหัวข้อที่กำหนดไว้ เน้นความรู้พื้นฐานทางวิทยาภูมิคุ้มกันและศาสตร์แขนงอื่นที่สัมพันธ์กับเรื่องที่เลือกศึกษา การประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์ และการใช้วิจารณญาณตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษาติดตามผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สอบผ่านรายวิชา ศรสว ๔๐๔ และ ศรสว ๔๐๕

SIIM421 Selected Topics in Immunology 2 (0-3@-20)

Selected topics in Immunology such as vaccine, including basic knowledge in immunology and related fields, clinical application and scientific thinking and reasoning

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 3, 2010 at 11:29 am

เรื่องคัดสรรทางสรีรวิทยา

leave a comment »

ศรสร๔๒๑ เรื่องคัดสรรทางสรีรวิทยา ๒ (๐-๓@-๒๐)

เลือกศึกษาสรีรวิทยาจากหัวข้อที่กำหนดไว้ การประยุกต์ความรู้ในการอธิบายพยาธิสรีรวิทยาและโรคที่เกี่ยวข้อง และทักษะในการใช้สถิติและคอมพิวเตอร์ในการวิจัย สอบผ่านรายวิชา ศรสว ๔๐๔ และ ศรสว ๔๐๕

SIPS421 Selected Topics in Physiology 2 (0-3@-20)

The study in physiology from selected topics. Application of knowledge to elucidate pathophysiology and related disease. Training in the use of statistics and computers in research

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 3, 2010 at 7:56 am

เรื่องคัดเฉพาะทางคณิตศาสตร์ 1

leave a comment »

2301791    เรื่องคัดเฉพาะทางคณิตศาสตร์ 1    Selected Topics In Mathematics I

เรื่องทางคณิตศาสตร์ขั้นสูงที่น่าสนใจโดยเฉพาะ ซึ่งอาจนำไปสู่งานวิจัย

(Selected topics of special interest in advanced mathematics that might lead to research work.)

(2301791 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

เรื่องคัดเฉพาะทางคณิตศาสตร์ 2

leave a comment »

2301792    เรื่องคัดเฉพาะทางคณิตศาสตร์ 2    Selected Topics In Mathematics II

เรื่องทางคณิตศาสตร์ขั้นสูงที่น่าสนใจโดยเฉพาะ ซึ่งอาจนำไปสู่งานวิจัย

(Selected topics of special interest in advanced mathe-matics that might lead to research work.)

(2301792 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีวิเคราะห์ 4

leave a comment »

2302544    เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีวิเคราะห์ 4    Selected Topics in Analytical Chemistry IV

เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีวิเคราะห์ที่กำลังเป็นที่สนใจในปัจจุบัน

(Selected topics in analytical chemistry of current interest.)

(2302544 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีอนินทรีย์ 1

leave a comment »

2302611    เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีอนินทรีย์ 1    Selected Topics in Inorganic Chemistry I

เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีอนินทรีย์ที่กำลังเป็นที่สนใจในปัจจุบัน

(Selected topics in inorganic chemistry of current interest.)

(2302611 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีอนินทรีย์ 2

leave a comment »

2302612    เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีอนินทรีย์ 2    Selected Topics in Inorganic Chemistry II

การอภิปรายงานวิจัยที่น่าสนใจทางเคมีอนินทรีย์

(Discussion on some interesting research in inorganic chemistry.)

(2302612 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีวิเคราะห์

leave a comment »

2302646    เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีวิเคราะห์    Selected Topics in Analytical Chemistry

วิธีการใหม่ๆ ที่ได้พัฒนาขึ้นมาใช้ในเคมีวิเคราะห์

(Recent advances in analytical chemistry.)

(2302646 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีวิเคราะห์ 2

leave a comment »

2302647    เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีวิเคราะห์ 2    Selected Topics in Analytical Chemistry II

ทฤษฎี หลักการและการประยุกต์เทคนิคขั้นสูงใหม่ๆ ที่ใช้ในเคมีวิเคราะห์

(This course deals with the theories principles and applications of currently advanced techniques in analytical chemistry.)

(2302647 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีวิเคราะห์ 3

leave a comment »

2302648    เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีวิเคราะห์ 3    Selected Topics in Analytical Chemistry III

วิธีการเฉพาะต่างๆ ที่ใช้ในการแยกสาร ในสเปกโทรเมตรี ในเคมีไฟฟ้าและในเคมีรังสี

(This course deals with specific separation, spectrometric, electrochemical and radiochemical methods used in analytical chemistry.)

(2302648 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)