ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Self

การสอนทักษะวิธีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

leave a comment »

รายวิชา ED323การสอนทักษะวิธีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Teaching of Self-strudy Skills).

รายวิชา ED323 การสอนทักษะวิธีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Teaching of Self-strudy Skills)
* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ :Introduction
สารบัญ :Content
บทนำ : Introduction
บทที่ 1 : การสอนทักษะวิธีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
บทที่ 2 : องค์ประกอบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา…
บทที่ 3 : กระบวนการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ
บทที่ 3 : กระบวนการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ(ต่อ)
บทที่ 4 : ทักษะการฟัง
บทที่ 5 : ทักษะการอ่าน
บทที่ 6 : ทักษะการเขียน
บทที่ 7 : ทักษะการจำ
บทที่ 8 : ทักษะการสอบ
บทที่ 9 : วิธีเรียนวิชาการแขนงต่าง ๆ
บรรณานุกรม :Reference

การศึกษาตามความสนใจส่วนบุคคล

leave a comment »

2542412    การศึกษาตามความสนใจส่วนบุคคล    Self-initiated Studies

การสำรวจและค้นคว้าวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวเนื่องกับการออกแบบเพื่อการสื่อสาร

(Investigation and research on topics related to design for communication.)

(2542412 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 at 3:40 am

ธรรมะกับการครองตน

leave a comment »

2701288    ธรรมะกับการครองตน    Dhamma and Self Conduct

ที่มาและความสำคัญของพระรัตนตรัย ความหมายและคุณค่าของชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา หลักธรรมเพื่อความเข้าใจเรื่องชีวิต หลักธรรมที่ใช้ในการดำรงชีวิต การฝึกสติ สมาธิ การสร้างศรัทธา และปัญญา การนำหลักธรรมมาใช้ในการแก้ปัญหา และการพัฒนาตนเอง ครอบครัว และสังคม

(History and significance of the Triple Gem; meanings and value of life according to the Buddhist canon; Buddhist teachings for the understanding of life and for leading one’s life; mindfulness and concentration development; faith and wisdom development; application of Buddhist teachings in solving problems and developing oneself, family, and society.)

(2701288 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 16, 2009 at 3:34 am

จิตวิทยาการจัดการตน

leave a comment »

3800206    จิตวิทยาการจัดการตน    Psychology of Self Management

การวิเคราะห์ตนเอง การใช้การวิเคราะห์ตนเอง เพื่อแก้ปัญหาส่วนบุคคล และแก้ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสภาพแวดล้อม

(Self-analysis, its application to solve personal problems and individual problems in various environmental settings.)

(3800206 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 2, 2009 at 7:42 am

จิตวิทยาการจัดการตน

leave a comment »

3800217    จิตวิทยาการจัดการตน    Psychology of Self Management

กระบวนการวิเคราะห์ตน การใช้กระบวนการวิเคราะห์ตนในชีวิตประจำวัน กระบวนการปัญหา และการเปลี่ยนแปลง อัตมโนทัศน์ การควบคุมตนทางสังคม การรับรู้ทางสังคม อิทธิพลทางสังคม ตัวอย่างปัญหาทางสังคม การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา

(Self analysis process; application of self-analysis process in everyday life; procedure, problems and change; self-concept; self-control; social self; social perception; social influence; samples of social problems, problem analysis and solutions to the problems.)

(3800217 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)