ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Seminar

สัมมนาทางคหกรรมศาสตร์ Seminar

leave a comment »

แผนการสอน  Course Syllabus

ภาคต้น ปีการศึกษา 2549

1. คณะ เกษตร                                                    ภาควิชา คหกรรมศาสตร์

2. รหัสวิชา 006597                                       ชื่อวิชา (ไทย) สัมมนาทางคหกรรมศาสตร์

จำนวนหน่วยกิต 1,1  หน่วยกิต             (อังกฤษ) Seminar

3. เนื้อหารายวิชา (course description)

การบรรยายและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางคหกรรมศาสตร์

4. จุดประสงค์ของวิชา

1.  เพื่อให้นิสิตสามารถค้นคว้าและเขียนรายงานเชิงวิชาการ

2.  เพื่อให้นิสิตสามารถบรรยายและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางคหกรรมศาสตร์ในรูปแบบการสัมมนาทางวิชาการ

3. เพื่อให้นิสิตเรียนรู้การนำเสนองานวิจัยในเชิงวิชาการ

4. เพื่อให้นิสิตเรียนรู้การดำเนินการจัดสัมมนา

5. หัวข้อวิชา (course outline)

  1. รูปแบบการสัมมนา
  2. การค้นคว้าข้อมูล
  3. การเขียนโครงการสัมมนา
  4. การประชาสัมพันธ์
  5. การนำเสนอผลงานทางวิชาการ
  6. การเขียนบทความทางวิชาการและเอกสารอ้างอิง
  7. การดำเนินการจัดสัมมนา

6. วิธีการสอน

บรรยาย ศึกษาค้นคว้า การนำเสนอในชั้นเรียน การเตรียมและการดำเนินการจัดสัมมนาทางวิชาการ

7. อุปกรณ์สื่อการสอน

  1. คอมพิวเตอร์และเครื่องฉายข้ามศีรษะ
  2. แผ่นใส/เครื่องฉายข้ามศีรษะ
  3. เอกสารประกอบ

8. การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน

8.1 งานเดี่ยว      80           เปอร์เซ็นต์

1.1 การเขียนโครงการ     5              เปอร์เซ็นต์

1.2  การนำเสนอ       40           เปอร์เซ็นต์

1.2.1  การนำเสนอ     20           เปอร์เซ็นต์

1.2.2 การตอบคำถาม    10           เปอร์เซ็นต์

1.2.3 บุคลิกภาพ     10           เปอร์เซ็นต์

1.3 การเขียนรายงาน      30           เปอร์เซ็นต์

1.4 การทำแผ่นประชาสัมพันธ์       5              เปอร์เซ็นต์

8.2 งานกลุ่ม        20           เปอร์เซ็นต์

2.1 การลงทะเบียน       5              เปอร์เซ็นต์

2.2 การดำเนินรายการ      5              เปอร์เซ็นต์

2.3 การจัดอาหาร      5              เปอร์เซ็นต์

2.4 การประชาสัมพันธ์     5              เปอร์เซ็นต์

รวม                                   100 เปอร์เซ็นต์

9. การประเมินผลการเรียน

พิจารณาจากค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

10การให้โอกาสนอกเวลาเรียนแก่นิสิตเข้าพบและให้คำแนะนำในด้านการเรียน

10.1        อาจารย์สุจิตตา  เรืองรัศมี

วันจันทร์  เวลา 9.00-16.00 น.

ห้องทำงาน HE 207            โทรศัพท์ 02-579-5514 ต่อ 104

10.2      รองศาสตราจารย์สุดาวดี  เหมทานนท์

วันจันทร์  เวลา 9.00-16.00 น.

ห้องทำงาน HE 112            โทรศัพท์ 02-579-5514 ต่อ 112

10.3       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชนีย์  อุทัยพัฒนาชีพ

วันจันทร์  เวลา 9.00-16.00 น.

ห้องทำงาน HE 111            โทรศัพท์ 02-579-5514 ต่อ 121

10.4        อาจารย์รุ่งทิพย์ ลุยเลา

วันอังคาร  เวลา 13.00-16.00 น.

ห้องทำงาน HE 211            โทรศัพท์ 02-579-5514 ต่อ 110

10.5       อาจารย์วสพร  นิชรัตน์

วันพุธ  เวลา 9.00-16.00 น.

ห้องทำงาน HE 209  โทรศัพท์ 02-579-5514 ต่อ 106

11. เอกสารอ่านประกอบ

เอกสารประกอบทุกชนิด

12. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน (วันพุธ  เวลา 15.30 – 17.00 น. ห้อง HE 202)

สัปดาห์ที่ วัน/เดือน/ปี เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน
1.2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9

10

11.

12.

13.

14.

15.

16.

7  มิ.ย. 254914 มิ.ย. 2549

21 มิ.ย. 2549

28 มิ.ย. 2549

5  ก.ค. 2549

12 ก.ค. 2549

19 ก.ค. 2549

26 ก.ค. 2549

2  ส.ค. 2549

9 ส.ค. 2549

16 ส.ค. 2549

23 ส.ค. 2549

30 ส.ค. 2549

6  ก.ย. 2549

13 ก.ย. 2549

20 ก.ย. 2549

บทนำการแบ่งกลุ่มผู้นำเสนอและกลุ่มผู้ดำเนินการจัดสัมมนา

รูปแบบการจัดสัมมนา

การเขียนโครงการสัมมนา

การค้นคว้าและการสืบค้นข้อมูล (วิทยากรสำนักหอสมุด)

การประชาสัมพันธ์และเทคนิคการทำสื่อประชาสัมพันธ์ (รศ.สุดาวดี)

เทคนิคการนำเสนอสัมมนา

ส่งโครงการสัมมนา

เทคนิคการนำเสนอผลงานวิจัย

เทคนิคการดำเนินการจัดงานสัมมนา

การเขียนบทความวิชาการและการอ้างอิง

การนำเสนอการสัมมนาโดยนิสิต (สัมมนา 1 จำนวน 3 คน)

การนำเสนอการสัมมนาโดยนิสิต (สัมมนา 1 จำนวน 4 คน)

การนำเสนอการสัมมนาโดยนิสิต (สัมมนา 1 จำนวน 4 คน)

การนำเสนอการสัมมนาโดยนิสิต (สัมมนา 2 จำนวน 2 คน)

สรุปและวิจารณ์การสัมมนา

ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

บรรยายบรรยาย

บรรยาย

บรรยาย

บรรยาย

บรรยาย

บรรยาย

บรรยาย

บรรยาย

บรรยาย

สัมมนา

สัมมนา

สัมมนา

สัมมนา

บรรยาย

หมายเหตุ :  เอกสารอ้างอิงหลักในการสัมมนาต้องมีฉบับภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง ภาษาไทยไม่น้อย

กว่า 5 เรื่อง และย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี

:  เวลาในการนำเสนอ 20 นาทีต่อเรื่อง การตอบคำถามอย่างน้อย 10 นาที ต่อเรื่อง

:  การขาดเข้าฟังการบรรยายและการฟังสัมมนาถือว่าไม่มีส่วนรวมในการสัมมนา

13. ผู้สอน

13.1 อาจารย์สุจิตตา  เรืองรัศมี

13.2 รองศาสตราจารย์สุดาวดี  เหมทานนท์

13.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชนีย์  อุทัยพัฒนาชีพ

13.4 อาจารย์รุ่งทิพย์  ลุยเลา

13.5 อาจารย์วสพร  นิชรัตน์

ลงนาม…………………………(ผู้จัดการรายวิชา)

(สุจิตตา  เรืองรัศมี)

วันที่  7  มิถุนายน 2549

ลำดับรายชื่อผู้นำเสนอสัมมนา

ลำดับที่ วันที่ รายชื่อ
1 15 สิงหาคม 2548 นางสาวจุไรรัตน์  ปัญญานุกุล
2 15 สิงหาคม 2548 นางสาวศุภรพรรณ  สวัสดิ์มงคล
3 15 สิงหาคม 2548 นางสาววาสุกรี  เชวงกุล
4 22 สิงหาคม 2548 นางสาวเปรมรัตน์  แก้วมาลี
5 22 สิงหาคม 2548 นางสาวอัปสรสรวง  ชวรัฐรังสรรค์
6 22 สิงหาคม 2548 นางสาวศันสนีย์  ชัยศาสตร์
7 29 สิงหาคม 2548 นางสาวธิดารัตน์  ล้อมสุขวัฒนา
8 29 สิงหาคม 2548 นางสาวนพมาศ  พูลเจริญศิลป์
9 29 สิงหาคม 2548 นางสาวรณิดา  อุยมา
10 5 กันยายน 2548 นางสาวดาราวรรณ  มรกตแสงใส
11 5 กันยายน 2548 นางสาวสุนิดา  บุญทอย
12 5 กันยายน 2548 นางสาวรชวดี  มาลีวงศ์
13 12 กันยายน 2548 นางสาววรรณวิภา  บุญคุ้ม
14 12 กันยายน 2548 นางสาวอารีนา  อีสามะ
15 12 กันยายน 2548 นางสาวจุฬาภรณ์  ศรีเมืองไทย

สัมมนา

with one comment

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

BI490
อ่านกันเถอะ...
สัมมนา 1 หน่วย
(Seminar)
การสัมมนาในหัวข้อทางชีววิทยา โดยความเห็นชอบของภาควิชา

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : บทนำ (Introduction)
บทที่ 2 : องค์ประกอบของการสัมนา(ต่อ)
บทที่ 2 : องค์ประกอบของการสัมนา
เอกสารอ้างอิง

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 22, 2010 at 10:17 am

สัมมนาทางโสตทัศนศึกษา

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AV494
อ่านกันเถอะ...
สัมมนาทางโสตทัศนศึกษา 3 หน่วย
(Seminar in AV Education)
ศึกษา ทฤษฎ๊และวิเคราะห์นวกรรมทางการศึกษาเกี่ยวกับบริหาร การผลิต การใช้และการให้บริการทางโสตทัศนศึกษาของโรงเรียน สถาบันต่าง ๆ และจากเอกสารสิ่งพิมพ์

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสัมมนา
บทที่ 2 : องค์ประกอบของการสัมมนา
บทที่ 3 : การเขียนโครงการสัมมนา
บทที่ 4 : คณะกรรมการจัดการสัมมนา
บทที่ 5 : ขั้นตอนในการจัดดำเนินการสัมนา
บทที่ 6 : ข้อดีและข้อจำกัดในการสัมมนา
บทที่ 7 : การดำเนินการประชุมกลุ่มสัมมนา
บทที่ 8 : หน้าที่ของบุคลากรภายในกลุ่มสัมมนา
บทที่ 9 : การจัดการสัมมนาภายนอกหน่วยงาน
บทที่10 : โสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้ในการสัมนา
บทที่11 : เอกสารประกอบการสัมมนา
บทที่12 : การนำการสัมมนามาใช้ในห้องเรียน
บทที่13 : เทคนิคของการดำเนินการสัมมนา
บทที่14 : การประเมินผลภายหลังการสัมมนา
บทที่15 : แบบทดสอบความรู้
บรรณานุกรม:Reference

สัมมนาและกรณีศึกษา

with one comment

2103494    สัมมนาและกรณีศึกษา    Seminar and Case Studies

การเสนอผลและการอภิปรายในหัวข้อที่น่าสนใจ ฝึกหัด ย่อความ และวิจารณ์ในหัวข้อทางเทคนิค ฝึกพูดในที่ชุมชนและการเขียนรายงาน

(Presentation and discussion of current topics of interest, practice,precise and critical exposition on technical topics,training in poblic speaking and report writing.)

(2103494 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 15, 2010 at 8:43 am

สัมมนาและการเขียนทางเทคนิคทางวิศวกรรมเครื่องกล

with one comment

2103391    สัมมนาและการเขียนทางเทคนิคทางวิศวกรรมเครื่องกล    Seminar and Technical Writing in ME

การเลือกหัวข้อทางวิศวกรรมเครื่องกล การค้นคว้าหาข้อมูลทางเทคนิค การอ่านบทความ/รายงานทางเทคนิค การเสนอผลงานโดยการเขียนบทความ/รายงานทางเทคนิคและการบรรยาอย่างเป็นทางการ และการอภิปรายเกี่ยวกับผลงานดังกล่าว

(Selection of mechanical engineering topics; researching technical information; reading technical article/reports; presentation of technical work by writing technical articles/reports and formal presentation;discussion on these technical works.)

(2103391 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต

leave a comment »

2102894    สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต    Doctoral Dissertation Seminar

()

(2102894 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้า 4

leave a comment »

2102794    สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้า 4    Electrical Engineering Seminar IV

การสอนแนะแนวเบื้องต้นโดยอาจารย์และการทำการสัมมนาในหัวข้อที่ใหม่และทันสมัยในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าซึ่งจะมีการนำเสนอด้วยปากเปล่าและในรูปของรายงาน

(Preliminary lectures by instructors; seminar on current topics in electrical engineering, oral and written presentation is required.)

(2102794 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้า 3

leave a comment »

2102793    สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้า 3    Electrical Engineering Seminar III

การสอนแนะแนวเบื้องต้นโดยอาจารย์และการทำการสัมมนาในหัวข้อที่ใหม่และทันสมัยในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าซึ่งจะมีการนำเสนอด้วยปากเปล่าและในรูปของรายงาน

(Preliminary lectures by instructors ; seminar on current topics in electrical engineering, oral and written presentration is required.)

(2102793 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2

leave a comment »

2102792    สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2    Electrical Engineering Seminar II

การสอนแนะแนวเบื้องต้นโดยอาจารย์และการทำการสัมมนาในหัวข้อที่ใหม่และทันสมัยในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าซึ่งจะมีการนำเสนอด้วยปากเปล่าและในรูปของรายงาน

(Preliminary lectures by instructors ; seminar on current topics in electrical engineering, oral and written presentration is required.)

(2102792 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1

leave a comment »

2102791    สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1    Electrical Engineering Seminar I

การสอนแนะแนวเบื้องต้นโดยอาจารย์และการทำการสัมมนาในหัวข้อที่ใหม่และทันสมัยในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าซึ่งจะมีการนำเสนอด้วยปากเปล่าและในรูปของรายงาน

(Preliminary lectures by instructors ; seminar on current topics in electrical engineering, oral and written presentration is required.)

(2102791 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

สัมมนาวิศวกรรมไฟฟ้า

leave a comment »

2102790    สัมมนาวิศวกรรมไฟฟ้า    Electrical Engineering Seminar

บรรยายนำโดยอาจารย์ผู้สอน สัมมนาในหัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันในแขนงวิชาต่างๆ ของวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งนิสิตแต่ละคนจะต้องเสนอรายงานเป็นข้อเขียนและด้วยวาจา

(Preliminary lectures by instructors; seminar or current topics in electrical engineering, oral and written presentation is required.)

(2102790 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

สัมมนา

leave a comment »

2302490    สัมมนา    Seminar

การเสนอและอภิปรายผลงานวิจัยหรือสิ่งค้นพบใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเคมี

(For final year undergraduate students or consent of instructor.)

(2302490 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

มกราคม 3, 2010 at 4:00 am

สัมมนาบัณฑิตศึกษา 1

leave a comment »

2302700    สัมมนาบัณฑิตศึกษา 1    Graduate Seminar I

การอภิปรายในหัวข้อเกี่ยวกับเคมีขั้นสูง

(Discussion in special topics of current interest in chemistry.)

(2302700 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

สัมมนาบัณฑิตศึกษา 1

leave a comment »

2302701    สัมมนาบัณฑิตศึกษา 1    Graduate Seminar I

เสนอรายงานและอภิปรายในหัวข้อเกี่ยวกับเคมีขั้นสูง

(Presentation and discussion in special topics of current interest in chemistry.)

(2302701 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

สัมมนาบัณฑิตศึกษา 2

leave a comment »

2302702    สัมมนาบัณฑิตศึกษา 2    Graduate Seminar II

เสนอรายงานและอภิปรายในหัวข้อเกี่ยวกับเคมีขั้นสูง

(Presentation of and discussion of special topics of current interest in advanced chemistry.)

(2302702 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)