ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘separation

เทคนิคการแยก

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CM334
อ่านกันเถอะ...
เทคนิคการแยก 3 หน่วย
(Separation Techniques)

คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1 : บทนำ
บทที่ 2 : การสกัดด้วยตัวทำละลาย
บทที่ 3 : ทฤษฎีโครมาโตกราฟี
บทที่ 4 : ลิควิดโครมาโตกราฟี
บทที่ 5 : ไอออนเอ็กซ์เชนจ์โครมาโตกราฟี
บทที่ 6 : ก๊าซโครมาโตกราฟี
อ้างอิง

เทคนิคการแยก

leave a comment »

2302349    เทคนิคการแยก    Separation Techniques

การจำแนกประเภทและการเลือกวิธีการแยก การกลั่นแยกลำดับส่วน การสกัดระหว่างของเหลวแก๊ส โครมาโทกราฟี ไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ลิควิดโครมาโทกราฟี วิธีการแยกอื่นๆ

(Classification and selection of separation methods; fractional distillation; liquid-liquid extraction; gas chromatography; high-performance liquid chromatography; other separation methods.)

(2302349 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

เทคนิคการแยก

leave a comment »

2302641    เทคนิคการแยก    Separation Techniques

ทฤษฎี วิธีปฏิบัติ และการประยุกต์ของวิธีเชิงกายภาพและเชิงเคมีที่นิยมใช้ในทางเคมีสำหรับแยกสาร รวมถึงการสกัดและวิธีโครมาโทกราฟีแบบต่างๆ

(Theory, practice and application of physical and chemical methods of separation currently used in chemistry, extraction and different chromatographic methods.)

(2302641 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

เทคนิคการแยก

leave a comment »

2302652    เทคนิคการแยก    Separation Techniques

ทฤษฎี การปฏิบัติ และการประยุกต์ของวิธีเชิงกายภาพ และเชิงเคมีที่นิยมใช้ในทางเคมีสำหรับแยกสาร รวมถึงการกลั่น การระเหิดการสกัด และวิธีโครมาโทกราฟีแบบต่างๆ

(Theory, practice, and application of physical and chemical methods of separation currently used in chemistry including distillation, sublimation, extraction and different chromatographic methods.)

(2302652 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การแยกด้วยเยื่อแผ่น

leave a comment »

2306596    การแยกด้วยเยื่อแผ่น    Membrane Separation

เคมีฟิสิกัลของเยื่อแผ่น การถ่ายโอนมวลในเยื่อแผ่น การเตรียมเยื่อแผ่น กระบวนการอัลทราฟิลเทรชันกระบวนการรีเวิร์สออสโมซิส กระบวนการอิเล็กโทรไดอะไลซิส กระบวนการแยกแก๊สด้วยเยื่อแผ่นกระบวนการเพอร์แวพอเรชัน

(Physical chemistry of membrane ; mass trancefer in membrane; membrane preparation; ultrafiltration membrane process; reverse osmosis membrane process; electrodiadialysis membrane process; electrodialysis membrane process; gas separation membrance process; pervaporation membrane process.)

(2306596 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 23, 2009 at 3:39 am

การแยกในกระบวนการแปรรูปอาหาร

leave a comment »

2314636    การแยกในกระบวนการแปรรูปอาหาร    Separation in Food Processes

กระบวนการแยกสารและการปฏิบัติการในสภาวะสมดุล หลักการทางจลนพลศาสตร์และสมดุลของการแยกสาร โดยเน้นเกี่ยวกับการกลั่น การสกัดของเหลว-ของเหลว ของแข็ง-ของเหลว การแยกของแข็ง-ของแข็ง และการกรอง

(Separation processes and equilibrium operation; principles of separation kinetics and equibrium with emphasizing on distillation, liquid-liquid and soild-liquid extraction, soilid-soilid separation and filtration.)

(2314636 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 20, 2009 at 3:18 pm

เทคนิคการแยกสารปิโตรเคมี

leave a comment »

2342604    เทคนิคการแยกสารปิโตรเคมี    Petrochemical Separation Techniques

วิธีการแยกสารปิโตรเคมี การระเหย การกลั่น การระเหิด การสกัดและโครมาโทกราฟี

(Petrochemical separation methoddds; evaporation, distallation, sublimation, extraction and chromatography.)

(2342604 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 20, 2009 at 1:22 pm