ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘separation

เทคนิคการแยก

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CM334
อ่านกันเถอะ...
เทคนิคการแยก 3 หน่วย
(Separation Techniques)

คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1 : บทนำ
บทที่ 2 : การสกัดด้วยตัวทำละลาย
บทที่ 3 : ทฤษฎีโครมาโตกราฟี
บทที่ 4 : ลิควิดโครมาโตกราฟี
บทที่ 5 : ไอออนเอ็กซ์เชนจ์โครมาโตกราฟี
บทที่ 6 : ก๊าซโครมาโตกราฟี
อ้างอิง

เทคนิคการแยก

leave a comment »

2302349    เทคนิคการแยก    Separation Techniques

การจำแนกประเภทและการเลือกวิธีการแยก การกลั่นแยกลำดับส่วน การสกัดระหว่างของเหลวแก๊ส โครมาโทกราฟี ไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ลิควิดโครมาโทกราฟี วิธีการแยกอื่นๆ

(Classification and selection of separation methods; fractional distillation; liquid-liquid extraction; gas chromatography; high-performance liquid chromatography; other separation methods.)

(2302349 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

เทคนิคการแยก

leave a comment »

2302641    เทคนิคการแยก    Separation Techniques

ทฤษฎี วิธีปฏิบัติ และการประยุกต์ของวิธีเชิงกายภาพและเชิงเคมีที่นิยมใช้ในทางเคมีสำหรับแยกสาร รวมถึงการสกัดและวิธีโครมาโทกราฟีแบบต่างๆ

(Theory, practice and application of physical and chemical methods of separation currently used in chemistry, extraction and different chromatographic methods.)

(2302641 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

เทคนิคการแยก

leave a comment »

2302652    เทคนิคการแยก    Separation Techniques

ทฤษฎี การปฏิบัติ และการประยุกต์ของวิธีเชิงกายภาพ และเชิงเคมีที่นิยมใช้ในทางเคมีสำหรับแยกสาร รวมถึงการกลั่น การระเหิดการสกัด และวิธีโครมาโทกราฟีแบบต่างๆ

(Theory, practice, and application of physical and chemical methods of separation currently used in chemistry including distillation, sublimation, extraction and different chromatographic methods.)

(2302652 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การแยกด้วยเยื่อแผ่น

leave a comment »

2306596    การแยกด้วยเยื่อแผ่น    Membrane Separation

เคมีฟิสิกัลของเยื่อแผ่น การถ่ายโอนมวลในเยื่อแผ่น การเตรียมเยื่อแผ่น กระบวนการอัลทราฟิลเทรชันกระบวนการรีเวิร์สออสโมซิส กระบวนการอิเล็กโทรไดอะไลซิส กระบวนการแยกแก๊สด้วยเยื่อแผ่นกระบวนการเพอร์แวพอเรชัน

(Physical chemistry of membrane ; mass trancefer in membrane; membrane preparation; ultrafiltration membrane process; reverse osmosis membrane process; electrodiadialysis membrane process; electrodialysis membrane process; gas separation membrance process; pervaporation membrane process.)

(2306596 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 23, 2009 at 3:39 am

การแยกในกระบวนการแปรรูปอาหาร

leave a comment »

2314636    การแยกในกระบวนการแปรรูปอาหาร    Separation in Food Processes

กระบวนการแยกสารและการปฏิบัติการในสภาวะสมดุล หลักการทางจลนพลศาสตร์และสมดุลของการแยกสาร โดยเน้นเกี่ยวกับการกลั่น การสกัดของเหลว-ของเหลว ของแข็ง-ของเหลว การแยกของแข็ง-ของแข็ง และการกรอง

(Separation processes and equilibrium operation; principles of separation kinetics and equibrium with emphasizing on distillation, liquid-liquid and soild-liquid extraction, soilid-soilid separation and filtration.)

(2314636 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 20, 2009 at 3:18 pm

เทคนิคการแยกสารปิโตรเคมี

leave a comment »

2342604    เทคนิคการแยกสารปิโตรเคมี    Petrochemical Separation Techniques

วิธีการแยกสารปิโตรเคมี การระเหย การกลั่น การระเหิด การสกัดและโครมาโทกราฟี

(Petrochemical separation methoddds; evaporation, distallation, sublimation, extraction and chromatography.)

(2342604 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 20, 2009 at 1:22 pm

ปฏิบัติการการแยกและการตรวจสอบลักษณะเฉพาะของสารปิโตรเคมี

leave a comment »

2342609    ปฏิบัติการการแยกและการตรวจสอบลักษณะเฉพาะของสารปิโตรเคมี    Petrochemical Separation And Characterization Laboratory

เทคนิคทางปฏิบัติการเกี่ยวกับวิธีทางเคมีและการใช้เครื่องมือเพื่อแยกและตรวจสอบลักษณะเฉพาะของสารปิโตรเคมี

(Laboratory techniques involving chemical and instrumental methods for separation and characterization of petrochemicals.)

(2342609 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 20, 2009 at 1:16 pm

เทคนิคการแยกทางเภสัชเคมี

leave a comment »

3303667    เทคนิคการแยกทางเภสัชเคมี    Separation Technique In Pharmaceutical Chemistry

ทฤษฎีในการแยกเภสัชภัณฑ์ เพื่อการวิเคราะห์ทั้งคุณภาพและปริมาณ

(Theoretical aspect of separation in qualitative and quantitative analyses of pharmaceutical products.)

(3303667 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 16, 2009 at 2:51 am

ปฏิบัติการเทคนิคการแยกทางเภสัชเคมี

leave a comment »

3303669    ปฏิบัติการเทคนิคการแยกทางเภสัชเคมี    Separation Technique In Pharmaceutical Chemistry Laboratory

ปฏิบัติการในการแยกเภสัชภัณฑ์ เพื่อการวิเคราะห์ทั้งคุณภาพและปริมาณ

(Practical aspect of separation in qualitative and quantitative analyses of pharmaceutical products.)

(3303669 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 16, 2009 at 2:47 am

กระบวนการแยกขั้นสูง

leave a comment »

6301709    กระบวนการแยกขั้นสูง    Advanced separation Process

แรงพื้นฐานของการดูดซับ การวิเคราะห์การกระจายตัวของขนาดรูพรุน สภาวะสมดุลของการดูดซับที่อุณหภูมิคงที่ อัตราการดูดซับ พลศาสตร์ของหอดูดซับที่มีตัวดูดซับอัดแน่น การฟื้นฟูตัวดูดซับ การดูดซับที่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและความดัน กระบวนการดูดซับแบบวัฏจักรอื่น ๆ วัสดุใหม่ที่ใช้ในการดูดซับ การแยกโดยใช้เยื่อเลือกผ่าน การแลกเปลี่ยนประจุ กระบวนการทำให้ลอย และการแยกโดยใช้สารลดแรงตึงผิว

(Fundamental forces for adsorption, pore size distribution analysis; equilibrium adsorption isotherms; rates of adsorption; fixed-bed adsorber dynamics; regeneration of sorbents; temperature and pressure swing adsorption; other cyclic adsorption processes; new sorbent materials; membrane separations; ion exchange; flotation operations; surfactant-based separations.)

(6301709 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ตุลาคม 28, 2009 at 6:08 am