ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘SI

การศึกษาวิชาแพทย์และวิชาชีพแพทย์

leave a comment »

ศรสว๒๐๑ การศึกษาวิชาแพทย์และวิชาชีพแพทย์ ๒ (๑-๒-๓)

หลักการการจัดการศึกษาโดยทั่วไป และแนวทางการจัดการศึกษาวิชาแพทย์ พื้นฐานทางด้านจิตใจและพฤติกรรม จิตวิทยาการเรียนรู้ วิธีเรียนที่มีประสิทธิภาพ วิธีการค้นคว้าและประเมินคุณค่าข้อมูลความรู้ ความหมายและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ประวัติและวิวัฒนาการทางการ แพทย์ บทบาทของวิชาชีพแพทย์ในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน และการแก้ไขปัญหาสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน สอบผ่านทุกรายวิชาในชั้นปีที่ ๑ และได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๒.๐๐

SIID201 Medical Education and Medical Profession 2 (1-2-3)

The principle of management in general educationa and medical educationa.Basic psychological status and behavior,educational psychology, effective educational method, research methodology, evaluation of data and knowledge, definitions and factors that are related to health, history and evolution of medicine, role of physician in health promotion, disease prevention and solving personal, family and community health problem

มหาวิทยาลัยมหิดล

โฆษณา

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 5, 2010 at 8:25 am

เวชศาสตร์ชุมชน

leave a comment »

ศรสว๔๐๘ เวชศาสตร์ชุมชน ๓ (๐–๔@–๒๐)

ศึกษาและฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนและในชุมชน เน้นปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขในชุมชน แนวทางการค้นหาปัญหา แก้ปัญหาและการวินิจฉัยชุมชนด้วยวิธีทางระบาดวิทยา สอบผ่านรายวิชา ศรสว ๔๐๔ และ ศรสว ๔๐๕

SIID408 Community Medicine 3 (0–4@–20)

The study and practice in rural hospital and community. Emphasize in medical and health problems in community; searching, solving and diagnosing community’s problems by using epidemiology methods

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 5, 2010 at 8:23 am

กุมารเวชศาสตร์

leave a comment »

ศรกม๔๐๑ กุมารเวชศาสตร์ ๖ (๐-๖@-๒๐)

ศึกษาและฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาทางด้านกุมารเวชศาสตร์ทั่วไปที่พบบ่อยในประเทศไทย การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐาน การวินิจฉัยโรค การวางแผนการรักษา การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพและการให้ความรู้หรือคําแนะนําเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กแก่ผู้ปกครองและประชาชน

SIPD401 Pediatrics 6 (0-6@-20)

The study and practice of common general pediatric problems in Thailand. History taking, physical examination, basic laboratory examination, diagnosis, plan of management, health promotion, disease prevention and rehabilitation are included together with educating and giving advice upon raising and caring for children to parents and general public

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 5, 2010 at 6:06 am

กุมารเวชศาสตร์

leave a comment »

ศรกม๕๐๑ กุมารเวชศาสตร์ ๖ (๐-๖@-๒๐)

ศึกษาและฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยเด็กเช่นเดียวกับรายวิชา ศรกม ๔๐๑ แต่เน้นปัญหาหรือโรคที่ยากและสลับซับซ้อนมากขึ้น ความรู้ความสามารถและทักษะทางคลินิกในระดับสูงขึ้น ปัจจัยทางด้านสังคมและภาวะแวดล้อมต่างๆ ที่มีผลต่อพัฒนาการและสุขภาพของเด็ก สังเกตการทำหัตถการต่างๆ และฝึกทำหัตถการพื้นฐาน

SIPD501 Pediatrics 6 (0–6@-20)

The study and practice of pediatrics as in SIPD 401 emphasizing on problems and the more complicated diseases,advance clinical and practical approach in pediatrics,social and environmental factors affecting growth,development and general health of children.Observation and basic practice of procedures in pediatrics

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 5, 2010 at 6:05 am

กุมารเวชศาสตร์

leave a comment »

ศรกม๖๐๒ กุมารเวชศาสตร์ ๔ (๐–๔@–๒๐)

ศึกษาและฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยเด็ก เน้นทักษะในการวินิจฉัย การบําบัดรักษา การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการให้ความรู้หรือคําแนะนําเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพในเด็กวัยต่างๆ

SIPD602 Pediatrics 4 (0–4@–20)

The study and practice of pediatrics emphasizing on the skill in diagnosis, treatment, health promotion, disease prevention and rehabilitation together with educating and giving advice in relation to health problems in children

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 5, 2010 at 6:03 am

มหกายวิภาคศาสตร์

leave a comment »

ศรกว๒๑๑ มหกายวิภาคศาสตร์ ๔ (๑-๖-๕)

รูปร่าง ลักษณะโครงสร้าง ตําแหน่งที่อยู่ ความสัมพันธ์กับอวัยวะใกล้เคียง และหน้าที่สําคัญของส่วนประกอบและอวัยวะต่างๆของร่างกายบริเวณรักแร้ ผนังด้านหลังของร่างกาย ไหล่และแขน ผนังและอวัยวะของคอและใบหน้า ยกเว้นภายในกะโหลกศีรษะ ผนังและอวัยวะของทรวงอก และแนวทางในการประยุกต์ความรู้มหกายวิภาคศาสตร์เพื่อการวินิจฉัยและรักษาโรค

SIAN211 Gross Anatomy 4 (1-6-5)

The study of shape, location, composition and reletion of the structure or organ that can be seen grossly in the region of axilla, upper extremity, neck and thorax

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 5, 2010 at 6:02 am

มหกายวิภาคศาสตร์

leave a comment »

ศรกว๒๑๒ มหกายวิภาคศาสตร์ ๔ (๑-๖-๕)

รูปร่าง ลักษณะโครงสร้าง ตําแหน่งที่อยู่ ความสัมพันธ์กับอวัยวะใกล้เคียง และหน้าที่สําคัญของส่วนประกอบและอวัยวะต่างๆ ของร่างกายบริเวณผนังและอวัยวะของช่องท้อง สะโพกและขา ผนังและอวัยวะของเชิงกราน กะโหลกศีรษะ กระดูกสันหลัง สมอง ไขสันหลัง และอวัยวะสัมผัสพิเศษ และแนวทางในการประยุกต์ความรู้มหกายวิภาคศาสตร์เพื่อการวินิจฉัยและรักษาโรค เคยศึกษารายวิชา ศรกว ๒๑๑

SIAN212 Gross Anatomy 4 (1-6-5)

The Study of the shape, components, position, relation and functions of structures, organs and wall of abdomen, pelvis, lower extremitries, Head and organs of special senses, including the process in gross anatomy knowledge applying for diagnosis and therapytics

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 4, 2010 at 1:14 pm