ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘SIIM421

เรื่องคัดสรรทางวิทยาภูมิคุ้มกัน

leave a comment »

ศรวภ๔๒๑ เรื่องคัดสรรทางวิทยาภูมิคุ้มกัน ๒ (๐-๓@-๒๐)

เลือกศึกษาวิทยาภูมิคุ้มกันจากหัวข้อที่กำหนดไว้ เน้นความรู้พื้นฐานทางวิทยาภูมิคุ้มกันและศาสตร์แขนงอื่นที่สัมพันธ์กับเรื่องที่เลือกศึกษา การประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์ และการใช้วิจารณญาณตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษาติดตามผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สอบผ่านรายวิชา ศรสว ๔๐๔ และ ศรสว ๔๐๕

SIIM421 Selected Topics in Immunology 2 (0-3@-20)

Selected topics in Immunology such as vaccine, including basic knowledge in immunology and related fields, clinical application and scientific thinking and reasoning

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 3, 2010 at 11:29 am