ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Social

พฤติกรรมการสอนวิชาสังคมศึกษา 1

leave a comment »

รายวิชา ED351พฤติกรรมการสอนวิชาสังคมศึกษา 1 (Teaching Behavior in Social Studies 1).

รายวิชา ED351 พฤติกรรมการสอนวิชาสังคมศึกษา 1 (Teaching Behavior in Social Studies 1)
* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ :Introduction
สารบัญ :Content
บทที่ 1 : ความหมายและขอบเขตของวิชาสังคมศึกษา
บทที่ 2 : จิตวิทยาและหลักการสอนวิชาสังคมศึกษา
บทที่ 3 :หลักสูตรสังคมศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา
บทที่ 3 :หลักสูตรสังคมศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา(ต่อ)
บทที่ 4 : จุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน
บทที่ 5 : ความคิดรวบยอดและสรุปหลักการ
บทที่ 5 :ความคิดรวบยอดและสรุปหลักการ(ต่อ)
บทที่ 6 :วิธีสอนแบบสืบสวนสอบสวน
บทที่ 7 : การสอนวิชาภูมิศาสตร์
บทที่ 8 : การสอนวิชาประชากรศึกษา
บทที่ 8 : การสอนวิชาประชากรศึกษา(ต่อ)
บทที่ 9 :การวัดและการประเมินผลการเรียนวิชาสังคม
บทที่ 9 :การวัดและการประเมินผลการเรียนวิชาสังคม(ต่อ)
ภาคผนวก:Supplement
บรรณานุกรม:Reference

สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์

leave a comment »

มมศท๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๓ (๒-๒-๕)

หลักการและทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ / เหตุการณ์ / ปัญหาที่สำคัญของสังคม ไทยและสังคมโลก อาทิ วิวัฒนาการของอารยธรรมและเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ ระบบการเมือง การปกครอง ระบบเศรษฐกิจ ระบบสุขภาพ การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์ / สถานการณ์ / ปัญหา และการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้องกันปัญหา หรือแนวทางปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์ / สถานการณ์ / เพื่อคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม การประยุกต์ความรู้เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษา

MUGE102 Social Studies for Human Development 3 (2-2-5)

Basic princliples and theory in relation to events / situations / major problems of the Thai and global communities, for example, evolution of civilization; important events in historical, political and public administration systems; the economic and health systems, etc.; analysis of causes and consequences of events / situations / problems; synthesis of solutions to, precautions against, or improvements in those events / situations to benefit individuals and their community; and the application of knowledge to solve the problems of case studies

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 5, 2010 at 8:45 am

เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม – เวชศาสตร์ครอบครัว

leave a comment »

ศรวป๒๑๔ เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม – เวชศาสตร์ครอบครัว ๑ (๑-๐-๒)

หลักการทางด้านเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมและเวชศาสตร์ครอบครัว การวิเคราะห์เชื่อมโยงสาเหตุปัจจัยทางด้านประชากร เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม กับปัญหาสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ศรสว ๒๐๑

SIPV214 Preventive and Social Medicine – Family Medicine 1 (1-0-2)

Scope and principles of preventive and family medicine. Relationship between demographic, economic, environmental and social factors and health problems in individual, family and community levels

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 4, 2010 at 10:31 am

เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม – เวชศาสตร์ครอบครัว

leave a comment »

ศรวป๓๐๔ เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม – เวชศาสตร์ครอบครัว ๒ (๑-๒-๓)

หลักการและวิธีการทางด้านเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมและเวชศาสตร์ครอบครัว การผสมผสานความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน ธรรมชาติของโรค วิทยาการระบาด และชีวสถิติ เพื่อประยุกต์ใช้ใน เวชปฏิบัติ ได้แก่ การป้องกัน รักษา และแก้ปัญหาทางด้านสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน สอบผ่านรายวิชา ศรวป ๒๑๔

SIPV304 Preventive and Social Medicine – Family Medicine 2 (1-2-3)

Principles and methods of Preventive and Social Medicine. Integration of basic medical sciences, knowledge on natural history of disease, epidemiology, and biostatistics for application in medical practice for disease prevention, treatment, and finding solution for health problems in individual, family, and community levels

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 4, 2010 at 10:29 am

เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม – เวชศาสตร์ครอบครัว

leave a comment »

ศรวป๔๐๕ เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม – เวชศาสตร์ครอบครัว ๔ (๐-๔@-๒๐)

ศึกษาและฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วย ประยุกต์หลักการและวิธีการทางด้านเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมและ เวชศาสตร์ครอบครัว ในการดูแลและรักษาผู้ป่วยอย่างครอบคลุมทั้งด้านกายจิตและสังคม และฝึกทักษะการให้คำแนะนำแบบองค์รวม สอบผ่านรายวิชา ศรสว ๔๐๔ และ ศรสว ๔๐๕

SIPV405 Preventive and Social Medicine – Family Medicine 4 (0-4@-20)

Study and apply knowledge of preventive medicine and family medicine for the patients care as a holistic approach

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 4, 2010 at 10:27 am

เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม – เวชศาสตร์ครอบครัว

leave a comment »

ศรวป๖๐๔ เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม – เวชศาสตร์ครอบครัว ๒ (๐-๒@-๒๐)

ศึกษาและฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วย เน้นทักษะในการแก้ปัญหาผู้ป่วยด้วยหลักการและวิธีการทางด้าน เวชศาสตร์ป้องกันและสังคมและเวชศาสตร์ครอบครัว ศึกษาระบบบริการและบริหารสาธารณสุขของประเทศ สอบผ่านทุกรายวิชาในชั้นปีที่ ๔ และ ๕

SIPV604 Preventive and Social Medicine – Family Medicine 2 (0-2@-20)

The study and practice with patients emphasizing on problem solving with the use of principle and method of preventive and social medicine together with family medicine. The study of the National Health Service and the country’s health administration

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 4, 2010 at 10:25 am

ทักษะชีวิตและสังคมทางการแพทย์

leave a comment »

ศรสว๒๐๕ ทักษะชีวิตและสังคมทางการแพทย์ ๒ (๐-๔-๒)

การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคมทางการแพทย์ ในด้านต่างๆ ได้แก่ การดำเนินชีวิต การบริหารจัดการบทบาทในสังคม การเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม การแก้ปัญหา การสื่อสาร การตัดสินใจ การวิจัย ความอดทน คุณธรรม จริยธรรม และวิถีชีวิตที่มีความสุข

SIID205 Life and Social Skills in Medicine 2 (0-4-2)

Development of life and social skills in medicine i.e.: survival skills, management ,social roles, leadership, team – work, problem solving, communication, decision making, research, patience, morality, ethics and the way of life with happiness

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 4, 2010 at 7:20 am