ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Sociology

ความรู้เบื้องต้นทางสังคมวิทยา

leave a comment »

2400103    ความรู้เบื้องต้นทางสังคมวิทยา    Introduction to Sociology

แนวคิด ปัญหาและมุมมองในทางสังคมวิทยา วัฒนธรรม บุคคล และปฏิสัมพันธ์ทางสังคม โครงสร้างทางสังคม สถาบันทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม

(Concepts, issues and perspectives in sociology, culture, individual and social interactions, social structure, social institutions, social and cultural changes.)

(2400103 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 19, 2009 at 7:02 am

สังคมวิทยาชนบท

leave a comment »

2403212    สังคมวิทยาชนบท    Rural Sociology

มิติอันหลากหลายของสังคมชนบท ได้แก่ การจัดระเบียบทางเศรษฐกิจ การเมือง และศาสนา ตลอดจน หน้าที่ที่เปลี่ยนแปลงไปของชุมชนในชนบทในบริบทของประวัติศาสตร์และโลกาภิวัตน์ในการไปสู่การดำรงชีพอย่างยั่งยืน และเน้นถึงความเปลี่ยนแปลงการพัฒนาและสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมชนบทอันเนื่องมาจากผลของการกลายเป็นอุตสาหกรรม

(Investigating various aspects of rural society including economic, political and religious organizations. The changing functions of rural community in historical and globalization context including the search for sustainable livelihoods. Emphassising on changes, development as well as problems in rural consequence of industrialization.)

(2403212 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 at 6:21 am

สังคมวิทยานคร

leave a comment »

2403214    สังคมวิทยานคร    Urban Sociology

เมืองในฐานะเป็นปรากฎการณ์ทางสังคมในโลกปัจจุบัน การพิจารณาประวัติความเป็นมาและคุณลักษณะที่สำคัญของเมือง ได้แก่ ลักษณะทางนิเวศวิทยา ประชากร วิถีชีวิตของเมืองและการจัดระเบียบของสังคมเมืองโครงสร้างทางชนชั้น ที่อยู่อาศัย ความหลากหลายของวัฒนธรรมเมือง แนวคิดและทฤษฎีสำคัญยุคสมัยใหม่และหลังสมัยใหม่

(City as an important social phenomenon in the contemporary world; emergence of city and its contemporary characteristics in various aspects: population, ecology, urbanism, social organization and structure of city, social classes and multi-culturalism; concepts and theories-modernism and post-modernism.)

(2403214 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 at 6:19 am

การอ่านวรรณกรรมทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

leave a comment »

2403322    การอ่านวรรณกรรมทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา    Readings in Sociology and Anthropology

งานวิชาการคัดสรรด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

(Selected literature on sociology and anthropology, taught in English.)

(2403322 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 at 6:07 am

สังคมวิทยาพัฒนาการ

leave a comment »

2403352    สังคมวิทยาพัฒนาการ    Sociology of development

ความเป็นมาของการพัฒนา แนวคิ ทฤษฎี ตัวชี้วัดการพัฒนา การพัฒนาประเทศตั้งแต่เริ่มแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แบบแผนการพัฒนาของประเทศอื่นๆ การประเมินสถานภาพและบทบาทหน้าที่ของตนต่อสังคม การพัฒนาตนเองให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม

(History of development; concepts, theories, developmental index, the context of Thailand’s economic and socail development plan since the beginning as well as the development of other countries; assessment of one’s status and role towards society; self-development for social contribution.)

(2403352 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 at 6:04 am

สังคมวิทยาองค์การ

leave a comment »

2403354    สังคมวิทยาองค์การ    Sociology of Organization

การวิเคราะห์ระบบบริหารองค์การเชิงสังคมวิทยาขององค์การรูปแบบต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม และชุมชน โครงสร้างการบริหารในองค์การ บทบาทของระบบบริหารสำนักงานในองค์การต่างๆ ทั้งโรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ องค์การทางการศึกษา และสถาบันการเมือง รูปแบบองค์การที่พบในสังคมที่มีการบริหารแบบประชาธิปไตยและเผด็จการ

(Sociological analysis of organization administrative system in different types of organizations: government sectors, business sectors, civil society and communities; structure of organizational management; role of organization administrative systems in various organizations: factories, government organizations, public enterprise, educational organizations and political institutions; types of organization found in democratic and dictatorial)

(2403354 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 at 6:01 am

สังคมวิทยาศาสนา

leave a comment »

2403401    สังคมวิทยาศาสนา    Sociology of Religion

ความเชื่อทางศาสนาในสังคมดั้งเดิมและสังคมสมัยใหม่ บทบาทของความเชื่อและพิธีกรรม ผลกระทบของความเชื่อและพิธีกรรมต่อสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับการเมือง ศาสนากับเศรษฐกิจ ศาสนากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ศาสนากับความขัดแย้ง รวมทั้งศาสนากับการพัฒนา

(Religious beliefs in traditional and modern societies; role of religious beliefs and rituals; the impact of religious beliefs and ritual practices on societies; the relationships between religion and politics, religion and economy, religion and social change, religion and conflict, and religion and development.)

(2403401 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 at 5:31 am