ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Special

การศึกษาพิเศษ

leave a comment »

รายวิชา EF373การศึกษาพิเศษ (Special Education).

รายวิชา EF373 การศึกษาพิเศษ (Special Education)

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 :ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ
บทที่ 2 : การจัดการศึกษาพิเศษในประเทศไทย
บทที่ 2 :การจัดการศึกษาพิเศษในประเทศไทย(ต่อ)
บทที่ 3 : การจัดการศึกษาพิเศษประเภทต่างๆในประเทศไทย
บทที่ 4 :การจัดการเรียนร่วมของเด็กการศึกษาพิเศษในประเทศไทย
บทที่ 5 :ปัญหา อุปสรรค แนวความคิดและการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษ…
บทที่ 6 :โครงการพัฒนาพัฒนาการศึกษาพิเศษที่สำคัญ
บทที่ 7 : การจัดการศึกษาพิเศษในประเทศต่างๆ
ภาคผนวก
ภาคผนวก(ต่อ)
คำถามการศึกษาพิเศษ
บรรณานุกรม

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 8, 2010 at 8:38 am

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ

leave a comment »

รายวิชา ED406 (S)ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ (Introduction to Special Education).

รายวิชา ED406 (S) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ (Introduction to Special Education)
* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : บทนำ…
บทที่ 2 : ความมุ่งหมายของการศึกษาพิเศษ…
บทที่ 3 : ประวัติการจัดการศึกษาพิเศษของไทยในอดีต…
บทที่ 4 :ประเภทของโรงเรียนการศึกษาพิเศษในประเทศ…
บทที่ 5 : การบริหารการศึกษาพิเศษในประเทศไทย…
บทที่ 6 : แนวคิดในการปฎิรูปการศึกษา…
บทที่ 7 :กาฟื้นฟูอาชีพคนพิการ
บรรณานุกรม :Reference

หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1

leave a comment »

2301793    หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1    Special Topics in Computer Science I

การอภิปรายเกี่ยวกับงานวิจัยปัจจุบันในหัวข้อทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และหัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง

(Discussion on current research issues in computer science and related topics.)

(2301793 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2

leave a comment »

2301794    หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2    Special Topics in Computer Science II

การอภิปรายเกี่ยวกับงานวิจัยปัจจุบันหัวข้อทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และหัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง

(Discussion on current research issues in computer science and related topics.)

(2301794 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2

leave a comment »

2102697    ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2    Special Problems in Electrical Engineering II

ปัญหาพิเศษในแขนงวิชาต่างๆ ของวิศวกรรมไฟฟ้าระดับสูง

(Special problems in various fields of electrical engineering.)

(2102697 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

เรื่องพิเศษทางเคมีอนินทรีย์

leave a comment »

2302721    เรื่องพิเศษทางเคมีอนินทรีย์    Special Topics in Inorganic Chemistry

หัวข้อพิเศษที่เกี่ยวกับหัวข้อที่กำลังเป็นที่สนใจในวงการเคมีอนินทรีย์

(Special research topics in inorganic chemistry of current interest.)

(2302721 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีฟิสิกัล

leave a comment »

2302733    เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีฟิสิกัล    Special Topics In Physical Chemistry

หัวข้องานวิจัยทางเคมีฟิสิกัลที่กำลังเป็นที่น่าสนใจในปัจจุบัน

(Special research topics in physical chemistry of current interest.)

(2302733 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)