ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Sports

หลักการสอนและฝึกกีฬาหลัก

leave a comment »

2705631    หลักการสอนและฝึกกีฬาหลัก    Principles Of Coaching Major Sports

เป็นวิชาที่ว่าด้วยการนำหลักวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวสรีรวิทยาและจิตวิทยามาใช้ในการฝึกและสอนกีฬาเพื่อให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพ วิชานี้จะมุ่งให้นิสิตนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในสภาพที่แท้จริง

(Application of principles in kinesiology, physiology, and psychology to effective training and coaching major sports, emphsizing the application of knowlege and experince to real situations.)

(2705631 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 14, 2009 at 7:33 am

สังคมวิทยาการกีฬา

leave a comment »

2705632    สังคมวิทยาการกีฬา    Sociology Of Sports

ศึกษาค้นคว้าโดยนำเอาหลักการ แนวคิด และทฤษฎีทางสังคมวิทยามาประยุกต์ใช้อธิบายปรากฏกราณ์ทางการกีฬา เช่น กีฬากับองค์กรสังคม กีฬากับวัฒนธรรม กีฬากับการขัดเกลาทางสังคม กีฬากับการจัดแบ่งชั้นทางสังคม กีฬากับชนกลุ่มน้อย กีฬากับการเบี่งเบนทางสังคมกีฬากับการเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ความเกี่ยวพันธ์ของกีฬากับสถาบันสังคมต่างๆ เช่น ครอบครัว การศึกษา เศรษฐกิจ การเมือง สื่อมวลชนและศาสนา เป็นต้น

(Investigation by applying principles, ideas and theories in sociology to explain sport phenomenon as to sport and social organization, sport and culture, sport and socialization, sport and social stratification, sport and minority groups, sport and social deviance, sport and social mobility, social change, relationship of sport to other social institutions ans to family, education, economy, politics, mass media and rligion.)

(2705632 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 14, 2009 at 7:25 am

การวางแผนและการบำรุงรักษาสถานที่และเครื่องอำนวยความสะดวกทางพลศึกษาและกีฬา

leave a comment »

2705673    การวางแผนและการบำรุงรักษาสถานที่และเครื่องอำนวยความสะดวกทางพลศึกษาและกีฬา    Facilities Planning And Maintenance In Physical Education And Sports

หลักการ มาตรฐาน การสร้าง การใช้ และการบำรุงรักษาสถานที่ และเครื่องอำนวยความสะดวกทางพลศึกษาและกีฬา ความปลอดภัย และการควบคุมมวลชนในสนามกีฬา

(Principles, standard, construction, utility, and maintenance of physical education and sport facilities; safely and spectators traflic in the sport complex.)

(2705673 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 13, 2009 at 4:32 pm

บทบาทของกีฬาในสังคม

leave a comment »

2705674    บทบาทของกีฬาในสังคม    Roles Of Sports In Society

การศึกษาและวิเคราะห์บทบาทและความสำคัญของกีฬาในสังคม การกีฬากับการมีชีวิตอยู่กินดีในสังคมสมัยใหม่ ความสัมพันธ์ระหว่างการกีฬากับวัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมือง

(Analytical studies of the role and significance of sports in societies; sport and being wellness in modern society; relationships among sports cultures, economics; and politics.)

(2705674 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 13, 2009 at 4:30 pm

กายวิภาคสำหรับเวชศาสตร์การกีฬา

leave a comment »

3001741    กายวิภาคสำหรับเวชศาสตร์การกีฬา    Anatomy for Sports Medicine

โครงสร้างของอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายที่เกี่ยวข้องกับเวชศาสตร์การกีฬา

(Structures of the body organs related to sports medicine.)

(3001741 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 9, 2009 at 3:19 am

พื้นฐานทางพลศึกษาและการกีฬา

leave a comment »

172111     พื้นฐานทางพลศึกษาและการกีฬา     Foundations of Physical Education and Sports

หลักการ ปรัชญา คำศัพท์และขอบข่ายของพลศึกษาและการกีฬา คุณค่าของพลศึกษาและกีฬาต่อการพัฒนาของเด็กและเยาวชน พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ พลศึกษาและการกีฬาแนวโน้มพลศึกษาและการกีฬา มีการศึกษานอกสถานที่

(Principles, philosophy, terminology and scopes of physical education and sports. Values of physical education and sports for children and youth development. Foundations related to physical education and sports. Trends in physical education and sports. Field trips required.)

(172111 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 3, 2009 at 8:38 am

สตรีกับการกีฬา

with 4 comments

172416     สตรีกับการกีฬา     Women and Sports

ประวัติความเป็นมาของสตรีกับการกีฬา ภาพลักษณ์ของสังคมเกี่ยวกับการเข้าร่วมกีฬาของเด็กและสตรี ความรู้ทางด้านสรีรวิทยา จิตวิทยา และสังคมวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมกีฬาของเด็กและสตรี บุคคลที่เป็นผู้นำและนักกีฬาสำคัญทางประวัติศาสตร์สตรีกับกีฬา ประเด็นสำคัญทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อโอกาสการเข้าร่วมกีฬาของเด็กและสตรีการพัฒนาการเป็นผู้นำ การส่งเสริม กิจกรรมทางกาย มีการศึกษานอกสถานที่

(History of women and sports, social portrayal of women in sports knowledge on physiological, psychological and sociological implication of girls’ and women’s participation in sports, important athletes and leaders in the history of women’s sport, societal and cultural issues affecting the opportunities for girls and women participation in sports, leadership development, promoting physical activities for girl and women. Field trips required.)

(172416 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 3, 2009 at 6:09 am

วิทยาศาสตร์การกีฬา II

leave a comment »

183112     วิทยาศาสตร์การกีฬา II     Sports Science II

องค์ความรู้ที่เป็นสหวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับชีวกลศาสตร์ทางการกีฬา กีฬากับการแพทย์ และโภชนศาสตร์การกีฬา องค์ความรู้แบบบูรณาการเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์และชีวกลศาสตร์ที่สัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ของมนุษย์ การบาดเจ็บและการฟื้นฟูหลังการเล่นกีฬา ความรู้เกี่ยวกับยาและสารต้องห้ามทางการกีฬา ความสัมพันธ์ระหว่างอาหารกับสุขภาพนักกีฬาประเภทต่างๆ และการจัดโปรแกรมอาหารเพื่อการควบคุมน้ำหนักของนักกีฬา

(General knowledge in interdisciplinary of biomechanics in sport, sports and medicine and sports nutrition. Integrated basic knowledge on anatomy and biomechanics with human movement. Sport injuries and rehabilitation, basic knowledge about drugs and doping, food related to the health status of athletes. Nutrition and weight control, dietary programs for sportsmen.)

(183112 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 2, 2009 at 3:16 pm

ชีวเคมีเบื้องต้นทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

leave a comment »

183113     ชีวเคมีเบื้องต้นทางวิทยาศาสตร์การกีฬา     Fundamental Biochemistry for Sports Science

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับชีวเคมีและเคมีทั่วไปที่เกี่ยวกับทางวิทยาศาสตร์การกีฬาเรื่องของสสาร โครงสร้าง และความสำคัญของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิพิด เอนไซม์ และสารประกอบอื่นๆ ที่มีความสำคัญทางชีวเคมีต่อวิทยาศาสตร์การกีฬา ความรู้เกี่ยวกับเมแทบอลิซึมทั่วไป การประยุกต์ชีวเคมีกับองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

(Basic knowledge in biochemistry and general chemistry related to sports science. Structure, characteristics and importance of carbohydrate, protein, lipid, enzyme and other substances. Basic knowledge in general metabolism, biochemistry application on sports science.)

(183113 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 2, 2009 at 3:14 pm

ฟิสิกส์พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

leave a comment »

183114     ฟิสิกส์พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การกีฬา     Fundamental Physics for Sports Science

หลักการทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับแรง การเคลื่อนที่เชิงเส้น การเคลื่อนที่เชิงมุม ความรู้พื้นฐานทางกล-ศาสตร์ อุณหพลศาสตร์ที่สัมพันธ์กับชีวกลศาสตร์ทางการกีฬา

(Physics concept related to force, linear motion and angular motion. Basic knowledge in mechanics, thermodynamics in relation to biomechanics in sport.)

(183114 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 2, 2009 at 2:58 pm

สถิติประยุกต์ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

leave a comment »

183115     สถิติประยุกต์ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา     Application statistics for Sports Science

ความหมาย ความสำคัญ แนวความคิดเกี่ยวกับวิชาสถิติที่ประยุกต์กับองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา สเกลการวัด การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง ตัววัดการกระจาย กลุ่มตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่าง ความน่าจะเป็นของตัวแปร การแจกแจงปกติ การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การนำข้อมูลทางสถิติไปใช้ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

(Definition, importance and concepts of applied statistics in sports science. The usage of scale, measures of central tendency, variables probability, shapes of frequency distribution, sample and random sampling methods, hypothesis testing, the usage of analysis of variance and data application for sports science.)

(183115 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 2, 2009 at 2:56 pm

พื้นฐานกายวิภาคศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

leave a comment »

183121     พื้นฐานกายวิภาคศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา     Anatomical Basis in Sports Science

ความรู้เบื้องต้นแบบบูรณาการเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ ซึ่งประกอบด้วยระบบโครงร่างระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท โครงสร้างทางกายวิภาคที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา มีการศึกษานอกสถานที่

(Integrated basic knowledge on human body including skeletal, muscles and nervous systems. Anatomical structure related to sports, field trip required.)

(183121 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 2, 2009 at 2:54 pm

พื้นฐานสรีรวิทยาทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

leave a comment »

183122     พื้นฐานสรีรวิทยาทางวิทยาศาสตร์การกีฬา     Physiological Basis in Sports Science

ความหมาย ขอบข่าย หน้าที่การทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายมนุษย์ความสัมพันธ์ของแต่ละระบบในร่างกายที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬา ซึ่งประกอบด้วยระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิต และระบบต่อมไร้ท่อมีการศึกษานอกสถานที่

(Definition, scope and functions of physiological basis in sports science. The relationship of human body systems including muscular system, nervous system, cardiorespiratory system and endocrine system. Field trip required.)

(183122 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 2, 2009 at 2:52 pm

จิตวิทยาการกีฬาเบื้องต้น

leave a comment »

183231     จิตวิทยาการกีฬาเบื้องต้น     Introduction to Sports Psychology

ความหมาย ขอบข่าย ความสำคัญและความจำเป็นของจิตวิทยาการกีฬาต่อการเสริมสร้างพลังจิต ความพร้อมทางด้านจิตใจในระหว่างการฝึกซ้อม และการแข่งขัน เทคนิคและกลวิธีทางจิตวิทยาการกีฬาที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการแข่งขัน มีการศึกษานอกสถานที่

(Definition, scope and significance of sports psychology to mind power training, mental readiness during sport training and competition. Psychological techniques and strategies facilitation athletic peak performance. Field trip required.)

(183231 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 2, 2009 at 12:58 pm

เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

leave a comment »

183281     เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์การกีฬา     Sports Science Technology

ความหมาย ความสำคัญและบทบาทของเทคโนโลยี เพื่อการฝึกซ้อมและการแข่งขันกีฬา การประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เกี่ยวกับสรีรวิทยาการออกกำลังกาย จิตวิทยาการกีฬาชีวกลศาสตร์การกีฬา โภชนศาสตร์การกีฬา กีฬากับการแพทย์และการทดสอบเพื่อพัฒนาศักยภาพทางกีฬา มีการศึกษานอกสถานที่

(Definition, importance, and roles of technology for sport training and competition. Application of sport science technology in the field of sports physiology, sports psychology, sports biomechanics, nutrition in sport, sports medicine, and sport testing instruments for developing sport performance. Field trip required.)

(183281 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 2, 2009 at 12:37 pm