ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Sports

หลักการสอนและฝึกกีฬาหลัก

leave a comment »

2705631    หลักการสอนและฝึกกีฬาหลัก    Principles Of Coaching Major Sports

เป็นวิชาที่ว่าด้วยการนำหลักวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวสรีรวิทยาและจิตวิทยามาใช้ในการฝึกและสอนกีฬาเพื่อให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพ วิชานี้จะมุ่งให้นิสิตนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในสภาพที่แท้จริง

(Application of principles in kinesiology, physiology, and psychology to effective training and coaching major sports, emphsizing the application of knowlege and experince to real situations.)

(2705631 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 14, 2009 at 7:33 am

สังคมวิทยาการกีฬา

leave a comment »

2705632    สังคมวิทยาการกีฬา    Sociology Of Sports

ศึกษาค้นคว้าโดยนำเอาหลักการ แนวคิด และทฤษฎีทางสังคมวิทยามาประยุกต์ใช้อธิบายปรากฏกราณ์ทางการกีฬา เช่น กีฬากับองค์กรสังคม กีฬากับวัฒนธรรม กีฬากับการขัดเกลาทางสังคม กีฬากับการจัดแบ่งชั้นทางสังคม กีฬากับชนกลุ่มน้อย กีฬากับการเบี่งเบนทางสังคมกีฬากับการเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ความเกี่ยวพันธ์ของกีฬากับสถาบันสังคมต่างๆ เช่น ครอบครัว การศึกษา เศรษฐกิจ การเมือง สื่อมวลชนและศาสนา เป็นต้น

(Investigation by applying principles, ideas and theories in sociology to explain sport phenomenon as to sport and social organization, sport and culture, sport and socialization, sport and social stratification, sport and minority groups, sport and social deviance, sport and social mobility, social change, relationship of sport to other social institutions ans to family, education, economy, politics, mass media and rligion.)

(2705632 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 14, 2009 at 7:25 am

การวางแผนและการบำรุงรักษาสถานที่และเครื่องอำนวยความสะดวกทางพลศึกษาและกีฬา

leave a comment »

2705673    การวางแผนและการบำรุงรักษาสถานที่และเครื่องอำนวยความสะดวกทางพลศึกษาและกีฬา    Facilities Planning And Maintenance In Physical Education And Sports

หลักการ มาตรฐาน การสร้าง การใช้ และการบำรุงรักษาสถานที่ และเครื่องอำนวยความสะดวกทางพลศึกษาและกีฬา ความปลอดภัย และการควบคุมมวลชนในสนามกีฬา

(Principles, standard, construction, utility, and maintenance of physical education and sport facilities; safely and spectators traflic in the sport complex.)

(2705673 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 13, 2009 at 4:32 pm

บทบาทของกีฬาในสังคม

leave a comment »

2705674    บทบาทของกีฬาในสังคม    Roles Of Sports In Society

การศึกษาและวิเคราะห์บทบาทและความสำคัญของกีฬาในสังคม การกีฬากับการมีชีวิตอยู่กินดีในสังคมสมัยใหม่ ความสัมพันธ์ระหว่างการกีฬากับวัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมือง

(Analytical studies of the role and significance of sports in societies; sport and being wellness in modern society; relationships among sports cultures, economics; and politics.)

(2705674 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 13, 2009 at 4:30 pm

กายวิภาคสำหรับเวชศาสตร์การกีฬา

leave a comment »

3001741    กายวิภาคสำหรับเวชศาสตร์การกีฬา    Anatomy for Sports Medicine

โครงสร้างของอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายที่เกี่ยวข้องกับเวชศาสตร์การกีฬา

(Structures of the body organs related to sports medicine.)

(3001741 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 9, 2009 at 3:19 am

พื้นฐานทางพลศึกษาและการกีฬา

leave a comment »

172111     พื้นฐานทางพลศึกษาและการกีฬา     Foundations of Physical Education and Sports

หลักการ ปรัชญา คำศัพท์และขอบข่ายของพลศึกษาและการกีฬา คุณค่าของพลศึกษาและกีฬาต่อการพัฒนาของเด็กและเยาวชน พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ พลศึกษาและการกีฬาแนวโน้มพลศึกษาและการกีฬา มีการศึกษานอกสถานที่

(Principles, philosophy, terminology and scopes of physical education and sports. Values of physical education and sports for children and youth development. Foundations related to physical education and sports. Trends in physical education and sports. Field trips required.)

(172111 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 3, 2009 at 8:38 am

สตรีกับการกีฬา

with 4 comments

172416     สตรีกับการกีฬา     Women and Sports

ประวัติความเป็นมาของสตรีกับการกีฬา ภาพลักษณ์ของสังคมเกี่ยวกับการเข้าร่วมกีฬาของเด็กและสตรี ความรู้ทางด้านสรีรวิทยา จิตวิทยา และสังคมวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมกีฬาของเด็กและสตรี บุคคลที่เป็นผู้นำและนักกีฬาสำคัญทางประวัติศาสตร์สตรีกับกีฬา ประเด็นสำคัญทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อโอกาสการเข้าร่วมกีฬาของเด็กและสตรีการพัฒนาการเป็นผู้นำ การส่งเสริม กิจกรรมทางกาย มีการศึกษานอกสถานที่

(History of women and sports, social portrayal of women in sports knowledge on physiological, psychological and sociological implication of girls’ and women’s participation in sports, important athletes and leaders in the history of women’s sport, societal and cultural issues affecting the opportunities for girls and women participation in sports, leadership development, promoting physical activities for girl and women. Field trips required.)

(172416 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 3, 2009 at 6:09 am