ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Statistics

การสอนสถิติในระดับมัธยมศึกษา

leave a comment »

รายวิชา ED363การสอนสถิติในระดับมัธยมศึกษา (Teaching Statistics in Secondary Schools).

รายวิชา ED363 การสอนสถิติในระดับมัธยมศึกษา (Teaching Statistics in Secondary Schools)
* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ :Introduction
สารบัญ :Content
บทที่ 1 : บทนำ
บทที่ 2 : สถิติในหลักสูตรในหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา
บทที่ 2 : สถิติในหลักสูตรในหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา(ต่อ)
บทที่ 3 : หลักสูตรและแบบเรียนสถิติในระดับมัธยมศึกษา
บทที่ 4 : เทคนิคและวิธีการสอนสถิติ
บทที่ 4 : เทคนิคและวิธีการสอนสถิติ(ต่อ)
บทที่ 6 : สื่อการสอนสถิติ
บทที่ 7 : การวัดผลและการประเมินผล
บทที่ 8 : การทำแผนการสอนวิชาสถิติ
บทที่ 9 : ปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ภาคผนวก :Supplement
ภาคผนวก :Supplement(ต่อ)
บรรณานุกรม :Reference
โฆษณา

สถิติศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์

with 2 comments

วทคณ๑๘๑ สถิติศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๒ (๒–๐–๔)

แนวคิดและการประยุกต์ความน่าจะเป็นและการแจกแจงความน่าจะเป็นในเหตุการณ์ต่างๆ และการประยุกต์กับเหตุการณ์ต่างๆ การอธิบาย ค่าสถิติ สถิติพรรณนา การชักตัวอย่างเพื่อให้ได้ตัวแทนที่ดีของประชากรและการนำไปใช้ในการประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐาน การนำเสนอบทความหรืองานวิจัย ที่ตีพิมพ์ตามความสนใจของกลุ่มนักศึกษาโดยวิธีเชิงสถิติ

SCMA181 Statistics for Medical Science 2 (2–0–4)

Concepts and applications of probability and probability distributions in various events; interpretation of statistical values; descriptive statistics; sampling for good representatives of populations and its use in estimation and hypothesis testing; presentation of article or published research depending on groups of students by statistical methods

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 5, 2010 at 9:09 am

สถิติสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์

leave a comment »

2403315    สถิติสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์    Statistics for Social Science Research

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ การใช้สถิติในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ เน้นการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสองตัวแปร การแปรผล การสรุปผลการวิจัย และการใช้โปรแกรมเอสพีเอสเอส ในการวิเคราะห์ข้อมูล

(Basic Statistics, application of statistics in social science research, with emphasis on bivariate analysis, interpretation, summarizing research results, and the use of SPSS in data analysis.)

(2403315 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 at 6:13 am

สถิติขั้นสูงสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์

leave a comment »

2403619    สถิติขั้นสูงสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์    Advanced Statistics For Social Science Research

ประยุกต์วิธีการทางสถิติทั้งในแง่ของพาราเมตริก และนอนพาราเมตริก ในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดยเฉพาะการใช้วิธีการทางสถิติพิสูจน์สมมุติฐาน

(An applied statistics for social science research, particularly, the research in Sociology, research methods and hypotheses testing will be centered.)

(2403619 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 at 4:13 am

สถิติสำหรับนักบริหาร

leave a comment »

2404368    สถิติสำหรับนักบริหาร    Statistics for Administrators

ระเบียบวิธีการเชิงสถิติที่สัมพันธ์กับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ สถิติเชิงอนุมานหรือเชิงสรุปอ้างอิงที่เกี่ยวกับตัวแปรหลายตัว หรือสามกลุ่มตัวอย่างขึ้นไป ศึกษากรณีวิจัยโดยใช้เทคนิคสถิติเชิงอนุมาน และการประยุกต์ใช้งานบริหารเชิงรัฐประศาสนศาสตร์

(A study of fundamental issues in statistics, covering data collection, interpretation and presentation.)

(2404368 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 at 3:10 am

สถิติทางการวิจัยสถาปัตยกรรม

leave a comment »

2501669    สถิติทางการวิจัยสถาปัตยกรรม    Statistics In Architectural Research

ระเบียบวิธีทางสถิติทั่วไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับงานวิจัยทางสถาปัตยกรรม ทั้งสถิติเชิงบรรยาย และสถิติอ้างอิง การทดสอบสมมุติฐานทางสถิติ สถิติที่ใช้หาความแตกต่างและความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร รวมทั้งสถิติที่ไม่ใช้พารามิเตอร์

(General statistical methods in social sciences that are appropriate for data analysis in architectural research, including both descriptive and inferential statistics especially testing hypothesis, tests of difference and association and also non-parametric statistics.)

(2501669 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 at 12:12 pm

สถิติประยุกต์เพื่อการวางแผน

leave a comment »

2503123    สถิติประยุกต์เพื่อการวางแผน    Applied Statistics for Planning

การประยุกต์ใช้วิธีการทางสถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อการอธิบายปรากฏการณ์ การทดสอบสมมุติฐาน และการคาดประมาณ

(Application of statistical methods for quantitative data analysis for description of phenomena, hypotheses testing, and estimations.)

(2503123 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 at 10:57 am