ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Substance

การกำจัดกากของเสียอันตราย วัตถุมีพิษทางสัตวแพทย์ และผลพลอยได้จากสัตว์

leave a comment »

510512     การกำจัดกากของเสียอันตราย วัตถุมีพิษทางสัตวแพทย์ และผลพลอยได้จากสัตว์     Veterinary Hazardous Substance, and Toxic Waste and Animal

คำจำกัดความ ลักษณะเฉพาะ การระบุกากของเสียอันตราย การจัดการกากของเสียอันตรายทางสัตวแพทย์ การเก็บกัก การจัดส่ง การเผา การฝังกลบ การจัดการผลพลอยได้จากสัตว์ก๊าซชีวภาพ การพาสเจอร์ไรส์ผลพลอยได้จากสัตว์ ระบบการบำบัดน้ำเสียในโรงฆ่าสัตว์ แผนสำรองการประเมินความเสี่ยงทางพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม และองค์การมาตรฐานสากล

(By-products Management Definition, characteristics, identification of hazardous substance. Veterinary Hazardous waste management, storage, handling, incineration, composting. Animal byproducts management, biogas, pasteurization for animal by-products. Waste Water treatment system in slaugther house. Contingency plan. Risk assessment in environmental toxicology and international organization for standard.)

(510512 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

โฆษณา

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 6, 2009 at 12:18 pm

จิตวิทยาและการใช้สารเสพย์ติด

leave a comment »

3800305    จิตวิทยาและการใช้สารเสพย์ติด    Psychology and Substance Abuse

วิธีการหลักที่ใช้ในการบำบัดการใช้สารเสพย์ติด ทฤษฎีจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องมุมมองทางการแพทย์และเภสัชกรรมในเรื่องการใช้สารเสพย์ติด ความหมายของการติดและการใช้สารเสพย์ติดที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการติดยา

(Major treatment approches to substance abuse; related psychological theories; pharmacological and medical aspects of commonly used substances; meaning of addiction and abuse in relation to compulsive behaviors.)

(3800305 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)