ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Surgery

ศัลยศาสตร์

leave a comment »

ศรศศ๔๐๑ ศัลยศาสตร์ ๖ (๐-๖@-๒๐)

ศึกษาและฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยที่มีปัญหาหรือโรคทางศัลยศาสตร์ที่มีความสำคัญและพบบ่อยในประเทศไทย การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การวินิจฉัยโรค การตรวจพิเศษ การวางแผนการรักษา หลักการของหัตถการที่ใช้ในการรักษา ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากโรคหรือหัตถการ ศึกษาและสังเกตการณ์ การทำหัตถการต่าง ๆ และฝึกหัตถการเบื้องต้น สอบผ่านรายวิชา ศรสว ๔๐๔ และ ศรสว ๔๐๕

SISU401 Surgery 6 (0-6@–20)

The study and practice of common surgical disease in Thailand. History taking, physical examination, diagnosis, special investigation, plan of management, principle of therapeutic procedure, complication of disease and procedure are included together with the observation of various surgical procedures and basic training on surgical procedures

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 4, 2010 at 10:19 am

ศัลยศาสตร์

leave a comment »

ศรศศ๕๐๒ ศัลยศาสตร์ ๘ (๐-๘@-๒๐)

ศึกษาและฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยเช่นเดียวกับรายวิชา ศรศศ ๔๐๑ แต่เน้นปัญหาหรือโรคที่ยากและสลับซับซ้อนมากขึ้น และการใช้ความรู้ความสามารถและทักษะในระดับที่สูงขึ้น สอบผ่านรายวิชา ศรศศ ๔๐๑ และเคยศึกษารายวิชา ศรกม ๔๐๑ ศรสต ๔๐๑ และ ศรอย ๔๐๑

SISU502 Surgery 8 (0-8@-20)

The study and practice with patients as in SISU 401 but emphasizes on the more complicated diseases together with application of the more advance skill and knowledge

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 4, 2010 at 10:17 am

ศัลยศาสตร์

leave a comment »

ศรศศ๖๐๑ ศัลยศาสตร์ ๔ (๐-๔@-๒๐)

ศึกษาและฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยทางศัลยศาสตร์ เน้นความรับผิดชอบและทักษะในการวินิจฉัย การรักษา และหัตถการ สอบผ่านทุกรายวิชาในชั้นปีที่ ๔ และ ๕

SISU601 Surgery 4 (0-4@-20)

The study and practice with surgical patients that emphasizes on the responsibility and skill in making diagnosis, treatment and surgical procedures

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 4, 2010 at 10:15 am

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

leave a comment »

ศรอธ๕๐๒ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ๔ (๐-๔@-๒๐)

ศึกษาทางคลินิกสำหรับโรคทางออร์โธปิดิกส์และสถานะในประเทศไทย ในเรื่องการซักประวัติ การตรวจร่างกาย การวินิจฉัย การแก้ปัญหาทางคลินิก การสำรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐาน การจัดการขั้นพื้นฐาน การจัดการวิธีการและความซับซ้อน การสังเกตและปฏิบัติการด้วยวิธีการออร์โธปิดิกส์สามัญ สอบผ่านรายวิชา ศรศศ ๔๐๑ และ ศรอย ๔๐๑

SIOR502 Orthopedic Surgery 4 (0-4@-20)

Clinical study in common orthopedic diseases and conditions in Thailand in history taking, physical examination, diagnosis, clinical problem solving, basic laboratory investigations, basic management, procedural management and complications. Observe and practice in simple orthopedic procedures

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 4, 2010 at 6:52 am

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

leave a comment »

ศรอธ๖๐๑ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ๔ (๐-๔@-๒๐)

ฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยเช่นเดียวกับรายวิชา ศรอธ ๕๐๒ แต่เน้นฝึกประสบการณ์ทางคลินิกและทักษะในปัญหาทางออร์โธปิดิกส์สามัญ และสถานะเร่งด่วน สอบผ่านรายวิชา ศรอธ ๕๐๒

SIOR601 Orthopedic Surgery 4 (0-4@-20)

Practice with patients as in SIOR 502 but emphasizes on clinical experience and skill in common orthopedic problems and emergency conditions

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 4, 2010 at 6:50 am

ศัลยศาสตร์

leave a comment »

ศรศศ๖๒๑    ศัลยศาสตร์ ๓ (๐-๔@-๒๐)

ศึกษาและฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยศัลยศาสตร์ โดยให้เลือกศึกษาและฝึกปฏิบัติในสถานที่ที่สนใจจากรายชื่อโรงพยาบาลหรือสถาบันการศึกษาที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลกำหนด     สอบผ่านทุกรายวิชาในชั้นปีที่ ๔ และ ๕ และเคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ศรศศ ๖๐๑

SISU621    Surgery    3 (0-4@-20)

The study and practice with surgery patient in other hospital or institute designated by Siriraj Hospital.    The study and practice with obstetrics and gynecology patient in other hospital or institute designated by Siriraj Hospital

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 4, 2010 at 5:49 am

ประสบการณ์คลินิกทางศัลยศาสตร์

leave a comment »

ศรศศ๔๒๑ ประสบการณ์คลินิกทางศัลยศาสตร์ ๒ (๐-๓@-๒๐)

ศึกษาและฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยทางศัลยศาสตร์ เน้นการวินิจฉัย และการดูแลรักษาเบื้องต้นสำหรับโรคหรือปัญหาที่พบบ่อย และฝึกหัตถการพื้นฐานทางด้านศัลยศาสตร์ สอบผ่านรายวิชา ศรสว ๔๐๔ และ ศรสว ๔๐๕

SISU421 Clinical Experiences in Surgery 2 (0-3@-20)

The study and practice with surgery patients emphasizing on diagnosis and basic treatment of common diseases or problems together with training in basic surgical procedures

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 3, 2010 at 11:23 am

ประสบการณ์คลินิกทางศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์

leave a comment »

ศรอธ๔๒๑ ประสบการณ์คลินิกทางศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ ๒ (๐-๓@-๒๐)

ศึกษาและฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยทางศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ เน้นการวินิจฉัย และการดูแลรักษาเบื้องต้นสำหรับโรคหรือปัญหาที่พบบ่อย และฝึกหัตถการพื้นฐานทางด้านศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ สอบผ่านรายวิชา ศรสว ๔๐๔ และ ศรสว ๔๐๕

SIOR421 Clinical Experiences in Orthopedic Surgery 2 ( 0-3@-๒๐)๒๐20 )

The study and practice with orthopedic surgery patients emphasizing on diagnosis and basic treatment in common diseases or problems together with training in basic procedures in orthopedic surgery.

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 3, 2010 at 7:42 am

ประสบการณ์คลินิกทางศัลยศาสตร์ 

leave a comment »

ศรศศ๖๓๑ ประสบการณ์คลินิกทางศัลยศาสตร์ ๒ (๐-๒@-๒๐)

ศึกษาและฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยทางศัลยศาสตร์ เน้นการวินิจฉัยโรคหรือความผิดปกติที่พบบ่อย การดูแลผู้ป่วยก่อนและหลังการผ่าตัด การช่วยผ่าตัด และการทำหัตถการบางประเภท เคยศึกษารายวิชา ศรศศ ๕๐๒

SISU631 Clinical Experiences in Surgery 2 (0-2@-20)

The study and practice with surgery patients emphasizing on diagnosis of common diseases and abnormalities, pre- and post-operative care for patients, assistance in surgical procedures and practiceing certain surgical procedure.

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 3, 2010 at 5:41 am

ประสบการณ์คลินิกทางศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 

leave a comment »

ศรอธ๖๓๑ ประสบการณ์คลินิกทางศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ๒ (๐-๒@-๒๐)

ศึกษาและฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยทางศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ เน้นโรคหรือการบาดเจ็บที่มือ ระยางค์บน และกระดูกสันหลัง การบาดเจ็บจากการกีฬา และเนื้องอกของระบบกระดูก เคยศึกษารายวิชา ศรอธ ๕๐๒

SIOR631 Clinical Experiences in Orthopedic Surgery 2 (0-2@-20)

The study and practice with orthopedic patient emphasizing on disease or injury of the hand, upper extremities, spine, sport injury and bone tumor.

มหาวิทยาลัยมหิดล

ทฤษฎีศัลยศาสตร์

leave a comment »

3000420    ทฤษฎีศัลยศาสตร์    Theoretical Surgery

นิยาม ระบาดวิทยาคลินิก สาเหตุ ปัจจัยเสี่ยง พยาธิกำเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ อาการ อาการแสดง การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัย การวินิจฉัยแยกโรค และการสั่งรักษาอย่างสมเหตุผลสำหรับโรคหรือภาวะทางศัลยศาสตร์ที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ

(Definition, clinical epidemiology, etiology, risk factors, pathogenesis, pathophysiology, pathology, symptoms, signs, laboratory investigations, diagnosis, differential diagnosis and rational treatment for diseases and disorders in surgery which are of public health importance.)

(3000420 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 9, 2009 at 8:13 am

ทักษะศัลยศาสตร์ 1

leave a comment »

3000422    ทักษะศัลยศาสตร์ 1    Skills in Surgery I

ทักษะทางคลินิกทางศัลยศาสตร์ ได้แก่ การสัมภาษณ์ประวัติ การตรวจร่างกาย การให้เหตุผลทางคลินิก การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ การสั่งการรักษาอย่างสมเหตุผล การบันทึกเวชระเบียน การให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยและญาติ ทักษะพื้นฐานสำหรับการผ่าตัดและการทำหัตถการ

(Clinical skills in surgery including history taking, physical examination, clinical reasoning, laboratory investigation, rational treatment, medical records completion, education for patients and relatives, basic operative skills and procedural skills.)

(3000422 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 9, 2009 at 8:11 am

เวชปฏิบัติศัลยศาสตร์ 1

leave a comment »

3000424    เวชปฏิบัติศัลยศาสตร์ 1    Clinical Performance in Surgery I

การทำงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ การประยุกต์ความรู้และทักษะต่าง ๆ ในการดูแลผู้ป่วยศัลยศาสตร์ โดยคำนึงถึงหลักมูลฐานการวิเคราะห์ทางเวชศาสตร์ หลักเวชจริยศาสตร์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหลักการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม

(Cooperative working with doctors and medical personnel; application of knowledge and skills for patient care in surgery by taking account of principle of evidence-based medicine, principle of medical ethics and related laws, and principle of holistic care.)

(3000424 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 9, 2009 at 8:10 am

ทักษะศัลยศาสตร์ 2

leave a comment »

3000687    ทักษะศัลยศาสตร์ 2    Skills in Surgery II

ทักษะทางคลินิกทางศัลยศาสตร์ ได้แก่ การสัมภาษณ์ประวัติ การตรวจร่างกาย การให้เหตุผลทางคลินิก การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ การสั่งการรักษาอย่างสมเหตุผล การบันทึกเวชระเบียน การให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยและญาติ ทักษะพื้นฐานสำหรับการผ่าตัดและการทำหัตถการ

(Clinical skills in surgery including history taking, physical examination, clinical resoning, laboratory investigation, rational treatment, medical records completion, education for patients and relatives, basic operative skills and procedural skills.)

(3000687 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 9, 2009 at 6:42 am

เวชปฏิบัติศัลยศาสตร์ 2

leave a comment »

3000688    เวชปฏิบัติศัลยศาสตร์ 2    Clinical Performance in Surgery II

การทำงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ การประยุกต์ความรู้และทักษะต่าง ๆ ในการดูแลผู้ป่วยศัลยศาสตร์ โดยคำนึงถึงหลักมูลฐานการวิเคราะห์ทางเวชศาสตร์ หลักเวชจริยศาสตร์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหลักการการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม

(Cooperative working with doctors and medical personnel; application of knowledge and skills for patient care in surgery by taking account of principle of evidence-based medicine, principle of medical ethics and related laws, and principle of holistic care.)

(3000688 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 9, 2009 at 6:40 am