ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘System

แคลคูลัสและระบบสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ

leave a comment »

วทคณ๑๖๔ แคลคูลัสและระบบสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ ๓ (๓-๐-๖)

การทบทวนแคลคูลัส หลักเกณฑ์ลูกโซ่และอนุพันธ์ของฟังก์ชันผกผัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติ ฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผัน ฟังก์ชันเชิงกำลังและฟังก์ชันลอการิทึม การหาอนุพันธ์โดยปริยายและอัตราสัมพัทธ์ การประยุกต์อนุพันธ์ ปฏิยานุพันธ์ ปริพันธ์จำกัดเขตและไม่จำกัดเขต ทฤษฎีบทหลักมูลของแคลคูลัส เทคนิคการหาปริพันธ์ การประยุกต์การหาปริพันธ์ ระบบสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ สนามทิศทางและรูปเฟส ตัวแทนเมทริกซ์ ผลเฉลยนิ่ง ผลเฉลยโดยวิธีค่าลักษณะเฉพาะ การประยุกต์ระบบสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ

SCMA164 calculus and System of Ordinary Diffential Equations 3 (3-0-6)

Review of calculus, chain rule and derivatives of inverse functions, derivatives of trigonometric, inverse trigonometric, exponential and logarithmic functions, implicit differentiation and related rates, applications of derivatives, antiderivatives, definite and indefinite integrals, fundamental theorems of calculus, techniques of integration, applications of integration, systems of ordinary

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 5, 2010 at 8:11 am

The Thai Dairy Industry

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EC489(S)
อ่านกันเถอะ...
หน่วย
(The Thai Dairy Industry : Its Problems and Solutions in the Light of the Danish Co-operative Dairy System)

Written by SoClaimon

มีนาคม 16, 2010 at 12:21 pm

ระบบเศรษฐกิจเปรียบเทียบ

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EC497
อ่านกันเถอะ...
ระบบเศรษฐกิจเปรียบเทียบ 3 หน่วย
(Comparative Economic System)
เปรียบเทียบให้เห็นถึงลักษณะของ ระบบเศรษฐกิจต่าง ๆ ของโลก ทั้งในด้านรูปแบบทางทฤษฎี (Thoeretical Model) เช่น ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม สังคมนิยม ฯลฯ และเปรียบเทียบทั้งในด้านปฏิบัติ กล่าวคือ เปียบเทียบลักษณะของกลุ่มประเทศกสิกรรม (Agricultural Economic Group) กับกลุ่มประเทศอุตสาหกรรม (Industrial Economic Group) ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาเปรียบเทียบได้อย่างเสรี

ปก : Cover
คำนำ : Introduction
สารบัญ :Content
บทที่ 1 : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจเปรียบเทียบ
บทที่ 2 : รูปแบบระบบเศรษฐกิจ
บทที่ 3 : การวางแผนส่วนกลาง(Central Planning)
บทที่ 4 : สังคมนิยม
บทที่ 5 : ระบบทุนนิยม
บทที่ 6 : ยูโกสลาเวีย
บทที่ 7 : ระบบสังคมประชาธิปไตยอังกฤษ
บทที่ 8 : รูปแบบเศรษฐกิจฟาสซิส (Fascist Economy) : อิตาลี
บทที่ 9 : ระบบเศรษฐกิจไทย
บทที่ 10 : ระบบสังคมนิยมที่เกิดขึ้นในประเทศด้อยพัฒนา
บทที่ 11 : การดำเนินรูปแบบเศรษฐกิจสังคมนิยมผสมผสาน…
บรรณานุกรม : Reference

ระบบเศรษฐกิจเปรียบเทียบ

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EC497(H)
อ่านกันเถอะ...
ระบบเศรษฐกิจเปรียบเทียบ หน่วย
(Comparative Economic System)

ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาและระบบโรงเรียน

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EA333
อ่านกันเถอะ...
ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาและระบบโรงเรียน 3 หน่วย
(Eduacation and School System)
ศึกษา เกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของการศึกษา ความสัมพันธ์ของการศึกษากับศาสตร์อื่น ๆ อิทธิพลต่าง ๆ ที่มีต่อการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน และการศึกษานอกระบบโรงเรียน

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่1 : ทำไมจึงต้องสนใจการศึกษา
บทที่2 : ระบบและสถานภาพของการศึกษาไทย
บทที่2 : ระบบและสถานภาพของการศึกษาไทย(ต่อ)
บทที่3 : ระบบการศึกษาใจต่างประเทศ
บทที่4 : แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในระบบและ…..
บทที่4 : แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในระบบและ…..(ต่อ)
บทที่5 : ความสัมพันธ์ทางการศึกษากับศาสตร์อื่นๆ
บทที่5 : ความสัมพันธ์ทางการศึกษากับศาสตร์อื่นๆ(ต่อ)
บรรณานุกรม : Reference

การออกแบบวงจรดิจิตอล

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CT455
อ่านกันเถอะ...
การออกแบบวงจรดิจิตอล 3 หน่วย
(Digital Computer System )
ศึกษาการออกแบบวงจรดิจิตอล เพื่อใช้ในงานด้านต่า งๆ รวมทั้งวงจรที่ใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : สัญญาณดิจิตอลีเลกทรอนิกส์และสวิต
บทที่ 2 : ระบบจำนวนและการคำนวณทางคณิตศาสตร์
บทที่ 3 : ลอจิกและวงจรคอมไบเนชั่นลอจิก
บทที่ 4 : เทคนิคการลดรูป
บทที่ 5 : การออกแบบคอมไบเนชันลอจิก
บทที่ 6 : ฟลิบฟลอบ
บทที่ 7 : เคาน์เตอร์
บทที่ 8 : ชิฟร์รีจิสเตอร์
บทที่ 9 : เทคโนโลยีหน่วยความจำชนิดสารกึ่งตัวนำ
บรรณานุกรม :Reference

ระบบกำจัดของเสีย

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

BT443(47)
อ่านกันเถอะ...
ระบบกำจัดของเสีย 3 หน่วย
(Waste treatment System)

คำนำ
สารบัญ
บทที่1 : เรื่อง จุลินทรีย์ในกระบวนการทางชีวภาพ
บทที่2 : เรื่อง การตรวจสอบและการวิเคราะห์ของเสีย
บทที่3 : เรื่อง การบำบัดน้ำเสีย
บทที่4 : เรื่อง จลนพลศาสตร์ในระบบบำบัดน้ำเสีย
บทที่5 : เรื่อง การบำบัดมูลฝอย
บทที่6 : เรื่อง มลพิษทางอากาศ
บทที่7 : เรื่อง กลไกในกระบวนการทางชีวภาพต่อการบำบัดสาร
ภาคผนวก : Supplement
บรรณานุกรม : Reference

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 22, 2010 at 11:05 am

ชีวิตและระบบนิวเศวิทยา

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

BI203
อ่านกันเถอะ...
ชีวิตและระบบนิวเศวิทยา 3 หน่วย
(Life and System Ecology)
การศึกษาระบบ ความซับซ้อน และคววามสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดล้อม

คำนำ
สารบัญ
บทที่1 : ชีวิตในเมือง
บทที่2 : การสังเคราะห์แสงและหลักนิเวศวิทยา(1)
บทที่2 : การสังเคราะห์แสงและหลักนิเวศวิทยา(2)
บทที่3 : ชีวิตในชนบท
บทที่4 : ชีวิตในระบบนิเวศธรรมชาติ
บทที่5 : ชีวิตในจักรวาล
บทที่6 : การกระจายตัวของสิ่งมีชีวิต
บทที่7 : เกิด แก่ เจ็บ ตาย
บทที่8 : คนรุ่นใหม่ ความหวังใหม่
บทที่9 : พฤติกรรมและความอยู่รอด
บทที่10 : สังคมในอนาคต(1)
บทที่10 : สังคมในอนาคต(2)
บทที่10 : สังคมในอนาคต(3)
ภาคผนวก : สิ่งแวดล้อมและสังคม-1
ภาคผนวก : สิ่งแวดล้อมและสังคม-2
ภาคผนวก : สิ่งแวดล้อมและสังคม-3
ภาคผนวก : สิ่งแวดล้อมและสังคม-4
ภาคผนวก : รากที่สองของปัญหากทม.
ภาคผนวก : เหลียวซ้าย แลขวา ปัญหาสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก : ก่อนออกเดินทาง
ภาคผนวก : Information Technology
ภาคผนวก : Decomposition of Emergent Macropytes(1)
ภาคผนวก : Decomposition of Emergent Macropytes(2)
ภาคผนวก : เส้นทางการศึกษาสายวิทยาศาสตร์ มร.
ภาคผนวก : มหาวิทยาลัยเปิดในอนาคต
ภาคผนวก : Trainning Needs in The use of media
ภาคผนวก : เทคโนโลยีกับงานในอนาคต
ภาคผนวก :ผลกระทบของวิทยาศาสตร์

การออกแบบท่อร่วมไอดีและระบบไอดี

with 2 comments

2103558    การออกแบบท่อร่วมไอดีและระบบไอดี    Intake Manifold and Induction System Design

การออกแบบท่อร่วมไอดี ตัวแปรเบื้องต้นในการออกแบบและตัวแปรในการปรับแต่ง วิธีวิเคราะห์ จลนศาสตร์คลื่นในหลายสูบ การไหลสูญเสียในระบบไอดี การทดสอบและประเมินสมรรถนะ เสียงในระบบไอดี ตัวเก็บเสียง

(Engine intake manifold design; primary design parameters and tuning analysis methods; multicylinder wave dynamics; flow losses in induction systems method for performance evaluation;noise in induction system,silencers.)

(2103558 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ระบบส่งกำลังโดยใช้ของไหล

leave a comment »

2103465    ระบบส่งกำลังโดยใช้ของไหล    Fluid Power System

พื้นฐานระบบส่งกำลังโดยใช้ของไหล อุปกรณ์ทั่วๆไปและวงจรการทำงาน สัญลักษณ์ที่ใช้แทนอุปกรณ์ คำจำกัดความต่างๆในช่วงภาวะคงที่ ระบบส่งต่อของไหล อุปกรณ์ที่ใช้ในวงจรตรรก อุปกรณ์ทางไฟฟ้าและการต่อ คำจำกัดความต่างๆ ในช่วงภาวะชั่วคราว พลศาสตร์ของระบบส่งกำลังโดยใช้ของเหลว

(Fundamentals of fluid power system, basic components and circuits, standard symbols, definitions using steady-state characteristics, transmission system, logic components and circuits, electrical components and wiring diagrams definition using transient characteristic, dynamic of fluid power system.)

(2103465 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การออกแบบระบบทางความร้อน

leave a comment »

2103464    การออกแบบระบบทางความร้อน    Thermal System Design

หลักการในการออกแบบระบบทางความร้อน การสร้างแบบจำลองและการวิเคราะห์การออกแบบทางเทอร์โมไดนามิกส์ การวิเคราะห์ด้วยกฎข้อที่สองของเทอร์โมไดนามิกส์ การสร้งแบบจำลอง และการวิเคราะห์การออกแบบ การถ่ายเทความร้อน การออกแบบอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์

(Principle of thermal sytem design; thermodynamic modering and design analysis; second law analysis; heat transfer modeling and design analysis ; heat exchanger design; economic anlysis.)

(2103464 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 14, 2010 at 4:39 pm

การออกแบบระบบพลังงาน ความร้อนและของไหล 2

leave a comment »

2103362    การออกแบบระบบพลังงาน ความร้อนและของไหล 2    Energy and Thermal-Fluid System Design 2

ลักษณะเฉพาะของระบบทางความร้อนและของไหล การวิเคราะห์ สังเคราะห์และออกแบบระบบ การหาค่าเหมาะที่สุด ปัญหาการออกแบบ โครงงานการออกแบบ

(Characteristics of thermal-fluid system; system analysis , synthesis and design; optimization; design problems; design projects.)

(2103362 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การออกแบบระบบพลังงาน ความร้อนและของไหล 1

leave a comment »

2103361    การออกแบบระบบพลังงาน ความร้อนและของไหล 1    Energy and Thermal-Fluid System Design 1

แนวคิดการออกแบบ แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ในการออกแบบทางวิศวกรรม ลักษณะเฉพาะและสมรรถนะของส่วนประกอบหลัก การวิเคราะห์ การสร้างและการจำลองแบบของระบบความร้อนและของไหล การออกแบบระบบ

(Conceptual design, economic concepts in engineering design; characteristics and performance of main components; analysis, modeling and simulation of thermal-fluid system design.)

(2103361 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การจัดระบบคอมพิวเตอร์

leave a comment »

2301732    การจัดระบบคอมพิวเตอร์    Computer System Organization

การวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ ความขึ้นต่อกันในเชิบการจัดองค์กรในการคำนวณความเร็วและต้นทุน การออกแบบชุดคำสั่ง เครื่องที่ทำงานแบบท่อและแบบเวกเตอร์ การออกแบบชั้นของหน่วยความจำ เครื่องที่ทำงานแบบจังหวะการเต้นของหัวใจ

(Computer system analysis and design, organizational dependence on computations, speed and cost, instruction set design, pipeline and vector machines memory hierarchy design, systolic machines.)

(2301732 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์

leave a comment »

2301735    การวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์    Computer System Analysis

นโยบายของการจัดลำดับงาน ขั้นตอนวิธีการทำเพจจิง ระบบการจัดการทรัพยากรแบบหลายโปรแกรม ทฤษฎีคิว แบบจำลองเชิงวิเคราะห์ของระบบคอมพิวเตอร์และการประยุกต์ใช้งาน

(Scheduling policies, paging algorithms, multiprogrammed resource management system, queuing theory, analytical models of computer systems and application.)

(2301735 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)