ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘System

แคลคูลัสและระบบสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ

leave a comment »

วทคณ๑๖๔ แคลคูลัสและระบบสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ ๓ (๓-๐-๖)

การทบทวนแคลคูลัส หลักเกณฑ์ลูกโซ่และอนุพันธ์ของฟังก์ชันผกผัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติ ฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผัน ฟังก์ชันเชิงกำลังและฟังก์ชันลอการิทึม การหาอนุพันธ์โดยปริยายและอัตราสัมพัทธ์ การประยุกต์อนุพันธ์ ปฏิยานุพันธ์ ปริพันธ์จำกัดเขตและไม่จำกัดเขต ทฤษฎีบทหลักมูลของแคลคูลัส เทคนิคการหาปริพันธ์ การประยุกต์การหาปริพันธ์ ระบบสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ สนามทิศทางและรูปเฟส ตัวแทนเมทริกซ์ ผลเฉลยนิ่ง ผลเฉลยโดยวิธีค่าลักษณะเฉพาะ การประยุกต์ระบบสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ

SCMA164 calculus and System of Ordinary Diffential Equations 3 (3-0-6)

Review of calculus, chain rule and derivatives of inverse functions, derivatives of trigonometric, inverse trigonometric, exponential and logarithmic functions, implicit differentiation and related rates, applications of derivatives, antiderivatives, definite and indefinite integrals, fundamental theorems of calculus, techniques of integration, applications of integration, systems of ordinary

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 5, 2010 at 8:11 am

The Thai Dairy Industry

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EC489(S)
อ่านกันเถอะ...
หน่วย
(The Thai Dairy Industry : Its Problems and Solutions in the Light of the Danish Co-operative Dairy System)

Written by SoClaimon

มีนาคม 16, 2010 at 12:21 pm

ระบบเศรษฐกิจเปรียบเทียบ

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EC497
อ่านกันเถอะ...
ระบบเศรษฐกิจเปรียบเทียบ 3 หน่วย
(Comparative Economic System)
เปรียบเทียบให้เห็นถึงลักษณะของ ระบบเศรษฐกิจต่าง ๆ ของโลก ทั้งในด้านรูปแบบทางทฤษฎี (Thoeretical Model) เช่น ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม สังคมนิยม ฯลฯ และเปรียบเทียบทั้งในด้านปฏิบัติ กล่าวคือ เปียบเทียบลักษณะของกลุ่มประเทศกสิกรรม (Agricultural Economic Group) กับกลุ่มประเทศอุตสาหกรรม (Industrial Economic Group) ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาเปรียบเทียบได้อย่างเสรี

ปก : Cover
คำนำ : Introduction
สารบัญ :Content
บทที่ 1 : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจเปรียบเทียบ
บทที่ 2 : รูปแบบระบบเศรษฐกิจ
บทที่ 3 : การวางแผนส่วนกลาง(Central Planning)
บทที่ 4 : สังคมนิยม
บทที่ 5 : ระบบทุนนิยม
บทที่ 6 : ยูโกสลาเวีย
บทที่ 7 : ระบบสังคมประชาธิปไตยอังกฤษ
บทที่ 8 : รูปแบบเศรษฐกิจฟาสซิส (Fascist Economy) : อิตาลี
บทที่ 9 : ระบบเศรษฐกิจไทย
บทที่ 10 : ระบบสังคมนิยมที่เกิดขึ้นในประเทศด้อยพัฒนา
บทที่ 11 : การดำเนินรูปแบบเศรษฐกิจสังคมนิยมผสมผสาน…
บรรณานุกรม : Reference

ระบบเศรษฐกิจเปรียบเทียบ

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EC497(H)
อ่านกันเถอะ...
ระบบเศรษฐกิจเปรียบเทียบ หน่วย
(Comparative Economic System)

ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาและระบบโรงเรียน

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EA333
อ่านกันเถอะ...
ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาและระบบโรงเรียน 3 หน่วย
(Eduacation and School System)
ศึกษา เกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของการศึกษา ความสัมพันธ์ของการศึกษากับศาสตร์อื่น ๆ อิทธิพลต่าง ๆ ที่มีต่อการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน และการศึกษานอกระบบโรงเรียน

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่1 : ทำไมจึงต้องสนใจการศึกษา
บทที่2 : ระบบและสถานภาพของการศึกษาไทย
บทที่2 : ระบบและสถานภาพของการศึกษาไทย(ต่อ)
บทที่3 : ระบบการศึกษาใจต่างประเทศ
บทที่4 : แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในระบบและ…..
บทที่4 : แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในระบบและ…..(ต่อ)
บทที่5 : ความสัมพันธ์ทางการศึกษากับศาสตร์อื่นๆ
บทที่5 : ความสัมพันธ์ทางการศึกษากับศาสตร์อื่นๆ(ต่อ)
บรรณานุกรม : Reference

การออกแบบวงจรดิจิตอล

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CT455
อ่านกันเถอะ...
การออกแบบวงจรดิจิตอล 3 หน่วย
(Digital Computer System )
ศึกษาการออกแบบวงจรดิจิตอล เพื่อใช้ในงานด้านต่า งๆ รวมทั้งวงจรที่ใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : สัญญาณดิจิตอลีเลกทรอนิกส์และสวิต
บทที่ 2 : ระบบจำนวนและการคำนวณทางคณิตศาสตร์
บทที่ 3 : ลอจิกและวงจรคอมไบเนชั่นลอจิก
บทที่ 4 : เทคนิคการลดรูป
บทที่ 5 : การออกแบบคอมไบเนชันลอจิก
บทที่ 6 : ฟลิบฟลอบ
บทที่ 7 : เคาน์เตอร์
บทที่ 8 : ชิฟร์รีจิสเตอร์
บทที่ 9 : เทคโนโลยีหน่วยความจำชนิดสารกึ่งตัวนำ
บรรณานุกรม :Reference

ระบบกำจัดของเสีย

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

BT443(47)
อ่านกันเถอะ...
ระบบกำจัดของเสีย 3 หน่วย
(Waste treatment System)

คำนำ
สารบัญ
บทที่1 : เรื่อง จุลินทรีย์ในกระบวนการทางชีวภาพ
บทที่2 : เรื่อง การตรวจสอบและการวิเคราะห์ของเสีย
บทที่3 : เรื่อง การบำบัดน้ำเสีย
บทที่4 : เรื่อง จลนพลศาสตร์ในระบบบำบัดน้ำเสีย
บทที่5 : เรื่อง การบำบัดมูลฝอย
บทที่6 : เรื่อง มลพิษทางอากาศ
บทที่7 : เรื่อง กลไกในกระบวนการทางชีวภาพต่อการบำบัดสาร
ภาคผนวก : Supplement
บรรณานุกรม : Reference

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 22, 2010 at 11:05 am