ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Systems

ระบบฐานข้อมูล

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CT316(S)(47163)
อ่านกันเถอะ...
ระบบฐานข้อมูล 3 หน่วย
(Database Systems)

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่1 : พื้นฐานระบบฐานข้อมูล (Introduction the database)
บทที่2 : ระบบแฟ้มข้อมูล (File Systems)
บทที่3 : ระบบฐานข้อมูล (Database Systems :DBS)
บทที่4 : รูปแบบฐานข้อมูล (Database Models)
บทที่5 : รูปแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Models)
บทที่6 : ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง (Structured Query Language :SQL)
บทที่7 : โครงสร้างงแบบจำลองความสัมพันธ์ของเอนทิตี้ (Entity Relation Medeling)
บทที่8 : การทำให้เป็นบรรทัดฐานตารางฐานข้อมูล (Normalization of database tables)
บทที่9 : ระบบฐานข้อมูลเชิงวัตถุ (Object-Oriented Database Systems)
บทที่10 : Object Relational Database Systems
บรรณานุกรม : Reference

ระบบฐานข้อมูล

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CT316(s)(48)
อ่านกันเถอะ...
ระบบฐานข้อมูล 3 หน่วย
(Database Systems)

คำนำ
สารบัญ
บทที่1พื้นฐานระบบฐานข้อมูล(Introduction the Database)
บทที่2ระบบแฟ้มข้อมูล(File System)
บทที่3ระบบฐานข้อมูล(DataBase System:DBS)
บทที่4รูปแบบฐานข้อมูล(Database Models)
บทที่5รูปแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์(Relational Database Models )
บทที่6ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง(Structured Query Language:SQL)
บทที่7การสร้างแบบจำลองความสัมพันธ์ของเอนทิตี้(Entity Relation Modeling)
บทที่8การทำให้เป็นบรรทัดฐานตารางฐานข้อมูล(Normalization of Database tables)
บทที่9ระบบฐานข้อมูลเชิงวัตถุ(Object-Oriented Database Systems)
บทที่10Object-Relational Databases Systems
คำศัพท์และความหมาย
บรรณานุกรม

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CT478(48)
อ่านกันเถอะ...
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3 หน่วย
(Management Information Systems)

คำนำ
สารบัญ
บทที่1การปฏิวัติสารสนเทศ(The Information Revolution)
บทที่2การตัดสินใจและระบบสารสนเทศ(KDecision Making and Information)
บทที่3ทรัพยากรระบบสารสนเทศ(Infornation System Resources)
บทที่4ประเภทของระบบสารสนเทศ(Types of Information Systems)
บทที่5การพัฒนาระบบสารสนเทศ(Information System Development)
บทที่6การให้มาของระบบสารสนเทศ(Acquisition of Information Systems)
บทที่7ทางเลือกการพัฒนาระบบ(Alternatives Systems Development Methodologies)
บทที่8การจัดการระบบสารสนเทศ(Management of Information Systems)
บทที่9การควบคุมระบบสารสนเทศ(Controls in Information Systems)
บรรณานุกรม

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (คู่มือ)

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CT479(H)
อ่านกันเถอะ...
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (คู่มือ) หน่วย
(Systems Analysis And Design)

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
กรณีตัวอย่างระบบงานที่1 : ระบบการควบคุมสินค้า
กรณีตัวอย่างระบบงานที่2 : ระบบการจัดการห้องเช่า

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบควบคุมการจ่ายเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์

leave a comment »

2103556    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบควบคุมการจ่ายเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์    Fundamental of Engine Fuel Control Systems

คุณสมบัติของเชื้อเพลิง ถังเชื้อเพลิง คาร์บูเรเตอร์ ระบบฉีดเชื้อเพลิง หัวฉีด จังหวะการฉีดและกลยุทธในการควบคุม การทดสอบและการประเมินคุณภาพการฉีด การออกแบบและวิเคราะห์ตัวเรือนปีกผีเสื้อ การควบคุมอากาศเดินเบา ท่อร่วมเชื้อเพลิง สูบเชื้อเพลิงและอุปกรร์ปรับความดัน ระบบควบคุม เชื้อเพลิงสำหรับเชื้อเพลิงทดแทน

(Fuel properties; fuel tank; carburetor;fuel injection system; injector; injection timing and control strategies; injector quality evaluation and testing; throttle body analysis and design; idle air control;fuel rail;fuel pumps and pressure regulator;fuel control systems for alternative fuels.)

(2103556 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ระบบแทรกเตอร์และการออกแบบเพื่อการเกษตร

leave a comment »

2103485    ระบบแทรกเตอร์และการออกแบบเพื่อการเกษตร    Agricultural Tractor Systems and Design

หลักการออกแบบ ลักษณะโครงสร้างและการใช้รถแทรกเตอร์เพื่อการเกษตร โดยเน้นถึงกลศาสตร์โครงสร้างของตัวรถ ระบบถ่ายทอดกำลัง ระบบควบคุมไฮดรอลิค ความสัมพันธ์ระหว่างรถแทรกเตอร์และอุปกรณ์ความสัมพันธ์ระหว่างรถแทรกเตอร์กับดิน การบังคับรถแทรคเตอร์

(Principles of design, constructional features, and operation of farm tractors, with emphasis on mechanics of tractor chassis, tractor transmission systems, hydraulic control systems, tractor-implement relationship, tractor-soil relationship, and tractor steering.)

(2103485 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการถ่ายเทความร้อนในเครื่องยนต์

leave a comment »

2103479    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการถ่ายเทความร้อนในเครื่องยนต์    Engine Cooling Systems

หน้าที่ของระบบหล่อเย็นของเครื่องยนต์ การถ่ายเทความร้อนในเครื่องยนต์ อุปกรณ์ประกอบของระบบหล่อเย็นของเครื่องยนต์ อุณหภูมิเครื่องยนต์ วงจรหล่อเย็นเครื่องยนต์ วงจรหล่อเย็นรถยนต์ การระบายความร้อน การวิบัติของระบบหล่อเย็น คุณลักษณะของระบบ วิธีการออกแบบและวิธีทดสอบ

(Function of engine cooling system; fundamental of engine heat transfer; engine cooling system components; engine temperature; engine cooling circuits;vehicle coolant circuits; heat rejection; failure mode of cooling system;system characteristics; design process and test methods.)

(2103479 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)