ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Systems

ระบบฐานข้อมูล

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CT316(S)(47163)
อ่านกันเถอะ...
ระบบฐานข้อมูล 3 หน่วย
(Database Systems)

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่1 : พื้นฐานระบบฐานข้อมูล (Introduction the database)
บทที่2 : ระบบแฟ้มข้อมูล (File Systems)
บทที่3 : ระบบฐานข้อมูล (Database Systems :DBS)
บทที่4 : รูปแบบฐานข้อมูล (Database Models)
บทที่5 : รูปแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Models)
บทที่6 : ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง (Structured Query Language :SQL)
บทที่7 : โครงสร้างงแบบจำลองความสัมพันธ์ของเอนทิตี้ (Entity Relation Medeling)
บทที่8 : การทำให้เป็นบรรทัดฐานตารางฐานข้อมูล (Normalization of database tables)
บทที่9 : ระบบฐานข้อมูลเชิงวัตถุ (Object-Oriented Database Systems)
บทที่10 : Object Relational Database Systems
บรรณานุกรม : Reference

ระบบฐานข้อมูล

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CT316(s)(48)
อ่านกันเถอะ...
ระบบฐานข้อมูล 3 หน่วย
(Database Systems)

คำนำ
สารบัญ
บทที่1พื้นฐานระบบฐานข้อมูล(Introduction the Database)
บทที่2ระบบแฟ้มข้อมูล(File System)
บทที่3ระบบฐานข้อมูล(DataBase System:DBS)
บทที่4รูปแบบฐานข้อมูล(Database Models)
บทที่5รูปแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์(Relational Database Models )
บทที่6ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง(Structured Query Language:SQL)
บทที่7การสร้างแบบจำลองความสัมพันธ์ของเอนทิตี้(Entity Relation Modeling)
บทที่8การทำให้เป็นบรรทัดฐานตารางฐานข้อมูล(Normalization of Database tables)
บทที่9ระบบฐานข้อมูลเชิงวัตถุ(Object-Oriented Database Systems)
บทที่10Object-Relational Databases Systems
คำศัพท์และความหมาย
บรรณานุกรม

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CT478(48)
อ่านกันเถอะ...
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3 หน่วย
(Management Information Systems)

คำนำ
สารบัญ
บทที่1การปฏิวัติสารสนเทศ(The Information Revolution)
บทที่2การตัดสินใจและระบบสารสนเทศ(KDecision Making and Information)
บทที่3ทรัพยากรระบบสารสนเทศ(Infornation System Resources)
บทที่4ประเภทของระบบสารสนเทศ(Types of Information Systems)
บทที่5การพัฒนาระบบสารสนเทศ(Information System Development)
บทที่6การให้มาของระบบสารสนเทศ(Acquisition of Information Systems)
บทที่7ทางเลือกการพัฒนาระบบ(Alternatives Systems Development Methodologies)
บทที่8การจัดการระบบสารสนเทศ(Management of Information Systems)
บทที่9การควบคุมระบบสารสนเทศ(Controls in Information Systems)
บรรณานุกรม

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (คู่มือ)

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CT479(H)
อ่านกันเถอะ...
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (คู่มือ) หน่วย
(Systems Analysis And Design)

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
กรณีตัวอย่างระบบงานที่1 : ระบบการควบคุมสินค้า
กรณีตัวอย่างระบบงานที่2 : ระบบการจัดการห้องเช่า

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบควบคุมการจ่ายเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์

leave a comment »

2103556    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบควบคุมการจ่ายเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์    Fundamental of Engine Fuel Control Systems

คุณสมบัติของเชื้อเพลิง ถังเชื้อเพลิง คาร์บูเรเตอร์ ระบบฉีดเชื้อเพลิง หัวฉีด จังหวะการฉีดและกลยุทธในการควบคุม การทดสอบและการประเมินคุณภาพการฉีด การออกแบบและวิเคราะห์ตัวเรือนปีกผีเสื้อ การควบคุมอากาศเดินเบา ท่อร่วมเชื้อเพลิง สูบเชื้อเพลิงและอุปกรร์ปรับความดัน ระบบควบคุม เชื้อเพลิงสำหรับเชื้อเพลิงทดแทน

(Fuel properties; fuel tank; carburetor;fuel injection system; injector; injection timing and control strategies; injector quality evaluation and testing; throttle body analysis and design; idle air control;fuel rail;fuel pumps and pressure regulator;fuel control systems for alternative fuels.)

(2103556 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ระบบแทรกเตอร์และการออกแบบเพื่อการเกษตร

leave a comment »

2103485    ระบบแทรกเตอร์และการออกแบบเพื่อการเกษตร    Agricultural Tractor Systems and Design

หลักการออกแบบ ลักษณะโครงสร้างและการใช้รถแทรกเตอร์เพื่อการเกษตร โดยเน้นถึงกลศาสตร์โครงสร้างของตัวรถ ระบบถ่ายทอดกำลัง ระบบควบคุมไฮดรอลิค ความสัมพันธ์ระหว่างรถแทรกเตอร์และอุปกรณ์ความสัมพันธ์ระหว่างรถแทรกเตอร์กับดิน การบังคับรถแทรคเตอร์

(Principles of design, constructional features, and operation of farm tractors, with emphasis on mechanics of tractor chassis, tractor transmission systems, hydraulic control systems, tractor-implement relationship, tractor-soil relationship, and tractor steering.)

(2103485 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการถ่ายเทความร้อนในเครื่องยนต์

leave a comment »

2103479    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการถ่ายเทความร้อนในเครื่องยนต์    Engine Cooling Systems

หน้าที่ของระบบหล่อเย็นของเครื่องยนต์ การถ่ายเทความร้อนในเครื่องยนต์ อุปกรณ์ประกอบของระบบหล่อเย็นของเครื่องยนต์ อุณหภูมิเครื่องยนต์ วงจรหล่อเย็นเครื่องยนต์ วงจรหล่อเย็นรถยนต์ การระบายความร้อน การวิบัติของระบบหล่อเย็น คุณลักษณะของระบบ วิธีการออกแบบและวิธีทดสอบ

(Function of engine cooling system; fundamental of engine heat transfer; engine cooling system components; engine temperature; engine cooling circuits;vehicle coolant circuits; heat rejection; failure mode of cooling system;system characteristics; design process and test methods.)

(2103479 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การออกแบบระบบท่อในอาคาร

leave a comment »

2103466    การออกแบบระบบท่อในอาคาร    Design of Building Piping Systems

การจ่ายน้ำร้อนและน้ำเย็นในอาคาร การกำหนดขนาดท่อจ่ายน้ำร้อนและน้ำเย็น การคำนวณและการควบคุมเครื่องสุบแบบทรานสเฟอร์และแบบบูสเตอร์ ถังความดันการออกแบบและคำนวณระบบหมุนเวียนน้ำร้อนในบ้านพักอาศัย อุปกรณ์หมุนเวียนและอุปกรณ์ทำน้ำร้อน การออกแบบและกำหนดขนาดระบบระบายน้ำและอากาศ การออกแบบระบบป้องกันกันไฟ คือ ระบบพ่นน้ำและท่อน้ำเปียก ระบบแก๊ส การออกแบบและกำหนดขนาดระบบท่ออากาศอัด การอนุรักษณ์พลังงานในระบบท่อ การกำหนดขนาดหม้อน้ำและท่อไอน้ำสำหรับการกำเนิดน้ำร้อนและการใช้อื่นๆ ในอาคาร การอ่อนตัวของระบบท่อ การเลือกและการคำนวณวงจรขยายและจุดขยาย โครงการออกแบบ

(Cold and hot water supply for building and sizing of cold and hot water supply pipes; transfer pumps, booster pumps, pressure tanks, calculation and control; design and calculation of domestic hot water circulating systems, circulators and hot water generators; design and sizing of drainage and vent piping systems; design of fire protection systems, namely, wet pipe indoor hydrant and sprinkler systems, halon gas systems; design and sizing of compressed air piping system, energy conservation in plumbing system; sizing of boiler and steam pipes for hot water generation and other building uses; flexibility of piping system, expansion loop and expansion joint calculation and selection; design project.)

(2103466 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การจำลองระบบไดนามิกส์

leave a comment »

2103404    การจำลองระบบไดนามิกส์    Dynamic Systems Simulation

บทนำ ระบบมัลติพอร์ดและบอนด์กราฟ แบบจำลองของชิ้นส่วนพื้นฐาน แบบจำลองระบบ สมการปริภูมิสถานะ การวิเคราะห์ระบบเชิงเส้น สนามมัลติพอร์ดและโครงสร้างจังก์ชัน ทรานสดิวเซอร์ เครื่องขยาย และ อุปกรณ์อื่นๆ

(Introduction; multiport systems and bond graphs; basic component models; system models; state-space equations; analysis of linear systems; multiport fields and junction structures; transducers, amplifiers, and instruments.)

(2103404 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ระบบคอมพิวเตอร์แบบกระจาย

leave a comment »

2301736    ระบบคอมพิวเตอร์แบบกระจาย    Distributed Computer Systems

สถาปัตยกรรมของระบบแบบกระจาย การเข้าถึงแฟ้มระยะไกล ระบบส่งข้อความ รูปแบบ ลูกข่าย/แม่ข่าย ขั้นตอนวิธีแบบกระจาย การถอดแบบและความสอดคล้อง การควบคุมพร้อมกัน แบบจำลองของการคำนวณแบบกระจาย ระบบปฏิบัติการแบบกระจาย

(Distributed systems architecture, remote file access, message-based systems, client server paradign, distributed algorithms, replication and consistency concurrency control, models of distributed computation, distributed operating systems.)

(2301736 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ทฤษฎีของระบบปฏิบัติการ

leave a comment »

2301760    ทฤษฎีของระบบปฏิบัติการ    Theory of Operatiing Systems

การป้องกัน การสื่อสารและการประสานจังหวะในระบบแบบกระจาย ระบบของแฟ้มแบบกระจาย ทฤษฎีของการปิดตาย ทฤษฎีของความจำเสมือน การจัดการเส้นงานของหน่วยประมวลเดี่ยวและหลายหน่วยประมวล

(Protection, communication and synchronization in distributed systems, distributed file systems, deadlock theory, virtual memory theory, uniprocessor and multiprocessor thread management.)

(2301760 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การสร้างแบบจำลองเฟ้นสุ่มในระบบสื่อสารโทรคมนาคม

leave a comment »

2102872    การสร้างแบบจำลองเฟ้นสุ่มในระบบสื่อสารโทรคมนาคม    Stochastic Modelling Of Telecommunication Systems

บทนำเกี่ยวกับกระบวนการเฟ้นสุ่มที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการศึกษาระบบสื่อสารโทร-คมนาคมและวิศวกรรมทราฟฟิก ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิศวกรรมทราฟฟิกและทฤษฎีคิวอิง โครงข่ายของคิว ทฤษฎีรีนิวอัลมาร์คอฟเซนและกระบวนกามาร์คอฟ การประยุกต์ใช้งานกับการวิเคราะห์ทราฟฟิกและคิวของแบบจำลองระบบสื่อสารโทรคมนาคมมูลฐาน การควบคุมการคับคั่งและการไหล การจัดสรรเส้นทางและการไหล

(Introduction to stochastic processes as applied to the study of telecommunication systems and traffic engineering, fundamentals of traffic engineering and queuing theory, networks of queues, renewal theory; Markov chains and Markov processes, applications to traffic and queuing analysis of basic telecommunication system models; congestion and flow control; routing-flow allocation.)

(2102872 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

กรรมวิธีสัญญานเชิงเลขในระบบสื่อสาร

leave a comment »

2102773    กรรมวิธีสัญญานเชิงเลขในระบบสื่อสาร    Digital Signal Processing in Communication Systems

การเข้ารหัสแหล่งกำเนิดแบบดิสครีตและแบบแอนะล็อก ลักษณะสมบัติของสัญญาตและระบบสื่อสาร สเปกตรัมกำลังของการมอดูเลตแบบเชิงเลข ภาครับที่ดีที่สุดสำหรับช่องสัญญานรบกวนบวกแบบเกาส์ เทคนิคการซิงโครไนซ์ ช่องสัญญานจำกัดแบบความถี่ การรบกวนข้ามสัญลักษณ์และการอีควาไลซ์ช่องสัญญาน เทคนิคการสื่อสารแบบแผ่สเปกตรัม ช่องสัญญานเฟดดิงหลายวิถีและเทคนิคการทำไดเวอร์ซิตี เทคนิคการเข้าใช้ช่องสัญญานหลายทาง

(Source coding for discrete and analog source; characterization of communication signals and systems; digital modulation power spectra; optimum receivers for additive Gaussian noise channels; synchronization techniques; band-limited channels, inter-symbol interference and equalizer; spread spectrum techniques; multipath fading and diversity techniques; multiple access techniques.)

(2102773 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การประเมินความเชื่อถือได้ในระบบไฟฟ้ากำลัง

leave a comment »

2102752    การประเมินความเชื่อถือได้ในระบบไฟฟ้ากำลัง    Reliability Evaluation Of Power Systems

การกระจายทางสถิติในการประเมินความเชื่อถือได้ กระบวนการของมาร์คอฟ ทั้งแบบดิสครีตและแบบต่อเนื่อง เทคนิคการคำนวณดัชนีความถี่และระยะเวลา การประเมินความเชื่อถือได้ของระบบโดยประมาณ การจำลองเหตุการณ์โดยวิธีมอนติคาโล การประเมินความเชื่อถือได้ของระบบผลิต การประเมินความเชื่อถือได้ของระบบผลิตและส่งไฟฟ้ากำลัง การประเมินความเชื่อถือได้ของระบบจำหน่ายไฟฟ้า

(Probabilistic distributions in reliability evaluation; discrete and continuous Markov processes; frequency and duration technique; approximate system reliability evaluation Monte Carlo simulation, Generation system reliability evaluation; composite power system reliability evaluation; distribution power system reliability evaluation.)

(2102752 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ระบบควบคุมชักตัวอย่างข้อมูล

leave a comment »

2102733    ระบบควบคุมชักตัวอย่างข้อมูล    Sampled-Data Control Systems

การออกแบบระบบควบคุมชักตัวอย่างข้อมูลด้วยวิธีโดยตรงและวิธีโดยอ้อม สมบัติของตัวชักตัวอย่างและคงไว้ การยกแบบต่อเนื่อง เสถียรภาพและการตามรอยในระบบชักตัวอย่างข้อมูล ระบบควบคุมชักตัวอย่างข้อมูลแบบเหมาะสมที่สุด เอช-2 และเอช-อินฟินิตี้

(Sampled-data control system design by indirect and dirct methods; properties of Sample and Hold; continous lifiting; stability and tracking in sampled-data systems; H-2 and H-infinity optimal sampled-data control systems.)

(2102733 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)