ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Teachers

ความรู้เบื้องต้นสำหรับครู

leave a comment »

รายวิชา EF203ความรู้เบื้องต้นสำหรับครู (General Knowledge for Teachers).

รายวิชา EF203 ความรู้เบื้องต้นสำหรับครู (General Knowledge for Teachers)

ศึกษาความหมายและสถานภาพของครู บทบาทและหน้าที่ของครูทั้งในโรงเรียน และในชุมชน ตลอดจนการสร้างทักษะที่สำคัญสำหรับครู ลักษณะครูที่พึงประสงค์จรรยาบรรณของครู กฎหมาย และองค์การที่เกี่ยวข้องกับครู ระเบียบการเงินและการพัสดุโรงเรียน

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ :Content
บทที่ 1 : ความหมายและประวัติความเป็นมาของครู
บทที่ 2 : บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของครู
บทที่ 2:บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของครู(ต่อ)
บทที่ 3 : จรรยาบรรณ คุณธรรมและคุณลักษณะของครูที่ดี
บทที่ 3 : จรรยาบรรณ คุณธรรมและคุณลักษณะของครูที่ดี(ต่อ)
บทที่ 4 :ค่านิยมและการพัฒนาบุคลิภาพของครู
บทที่ 5 : วิชาชีพครูและสมาคมวิชาชีพครู
บทที่ 5 : วิชาชีพครูและสมาคมวิชาชีพครู(ต่อ)
บทที่ 5 :วิชาชีพครูและสมาคมวิชาชีพครู(ต่อ)
บทที่ 6 : ระเบียบปฏิบัติราชการที่ครูควรทราบ
บทที่ 6 :ระเบียบปฏิบัติราชการที่ครูควรทราบ(ต่อ)
บทที่ 7 :การบริหารงานธุรการและงานพัสดุที่ครูควรทราบ
ภาคผนวก :Supplement
บรรณานุกรม :Reference
Advertisements

จริยธรรมและจรรยาบรรณสำหรับครู

leave a comment »

รายวิชา EF205(48)จริยธรรมและจรรยาบรรณสำหรับครู (Ethic and Codes of Conduct for Teachers).

รายวิชา EF205(48) จริยธรรมและจรรยาบรรณสำหรับครู (Ethic and Codes of Conduct for Teachers)

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
บทที่1 : ครูและวิชาชีพครู
บทที่2 : ลักษณะของครูที่ดี
บทที่3 : คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณสำหรับวิชาชีพครู
บทที่4 : การปลูกฝังอบรมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพให้กับครู
บทที่5 : เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
ภาคผนวก
บรรณานุกรม

ภาษาอังกฤษสำหรับครู 2

leave a comment »

รายวิชา ED202(S)(48)ภาษาอังกฤษสำหรับครู 2 (English of Teachers 2).

รายวิชา ED202(S)(48) ภาษาอังกฤษสำหรับครู 2 (English of Teachers 2)
* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
Introduction
Content
Unit 1 : Teaching and Learning
Unit 2 : Classroom Management
Unit 3 : Instructional Media
Unit 4 : Instructional Evaluation
References

เรื่องคัดเฉพาะทางคณิตศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา

leave a comment »

2701110    เรื่องคัดเฉพาะทางคณิตศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา    Selected Topics in Mathematics for Elementary School Teachers

จำนวนและความรู้สึกเชิงคำนวณ เรขาคณิตทดลองและการใช้เหตุผลเชิงปริภูมิ แบบรูป การประมาณค่า การคิดเลขในใจ การแก้ปัญหาโจทย์ซับซ้อน กระบวนการทางคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์กับเทคโนโลยี และคณิตศาสตร์สำหรับเด็กพิเศษ

(Numbers and number sense; informal geometry and spatial reasoning; pattern; estimation; mental mathematic; non-routine problem solving; mathematic process; mathematics and technology and mathematics for exceptional children.)

(2701110 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 16, 2009 at 3:55 am

สัทศาสตร์อังกฤษสำหรับครู

leave a comment »

2701273    สัทศาสตร์อังกฤษสำหรับครู    English Phonetics for Teachers

เรื่องของเสียง ได้แก่ อวัยวะของการเกิดเสียงเปรียบเทียบเสียงพยัญชนะ สระ การเน้นเสียงหนักเบาและระดับเสียงในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การนำหลักสัทศาสตร์ไปใช้ใน การสอนภาษาอังกฤษ

()

(2701273 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 16, 2009 at 3:38 am

ไวยากรณ์อังกฤษสำหรับครู

leave a comment »

2701281    ไวยากรณ์อังกฤษสำหรับครู    English Grammar for Teachers

หลักไวยากรณ์และการใช้ไวยากรณ์ในการ สื่อสารภาษาอังกฤษ วิเคราะห์และแก้ไข ข้อผิดเน้นการใช้ไวยากรณ์ที่สัมพันธ์กับหนังสือเรียนระดับประถม มัธยมและระดับ สูงขึ้นไป

()

(2701281 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 16, 2009 at 3:35 am

คณิตศาสตร์สำหรับครูมัธยมศึกษา

leave a comment »

2701303    คณิตศาสตร์สำหรับครูมัธยมศึกษา    Mathematics for Secondary Teachers

การวิเคราะห์เนื้อหาคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา มโนคติที่สำคัญ และแนวทางในการ พัฒนาความสัมพันธ์ของมโนคติทางคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษากับระดับอื่นที่เกี่ยวข้อง

()

(2701303 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 15, 2009 at 4:47 pm