ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Technical

สัมมนาและการเขียนทางเทคนิคทางวิศวกรรมเครื่องกล

with one comment

2103391    สัมมนาและการเขียนทางเทคนิคทางวิศวกรรมเครื่องกล    Seminar and Technical Writing in ME

การเลือกหัวข้อทางวิศวกรรมเครื่องกล การค้นคว้าหาข้อมูลทางเทคนิค การอ่านบทความ/รายงานทางเทคนิค การเสนอผลงานโดยการเขียนบทความ/รายงานทางเทคนิคและการบรรยาอย่างเป็นทางการ และการอภิปรายเกี่ยวกับผลงานดังกล่าว

(Selection of mechanical engineering topics; researching technical information; reading technical article/reports; presentation of technical work by writing technical articles/reports and formal presentation;discussion on these technical works.)

(2103391 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การเขียนแบบเทคนิคทางป่าไม้

leave a comment »

303111     การเขียนแบบเทคนิคทางป่าไม้     Technical Drawing in Forestry

เรขาคณิตประยุกต์ การเขียนภาพออโธกราฟฟิค ภาพพิคทอเรียล ภาพเสริม ภาพตัดการบอกขนาด การเขียนแบบโครงสร้างและสิ่งก่อสร้างอย่างง่าย ๆ ในทางป่าไม้

(Applied geometry, orthographic drawing, pictorial drawing, auxiliaries, sectioning, dimension drawing of simple structures and constructions in forestry.)

(303111 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 18, 2009 at 5:28 am

การเขียนแบบเทคนิคทางไม้

leave a comment »

305112     การเขียนแบบเทคนิคทางไม้     Wood Technical Drawing

หลัก การใช้เครื่องมือเขียนแบบเทคนิคทางไม้ มาตรฐานงานเขียนแบบ มาตราส่วนการสร้างรูปทรงเรขาคณิต การฉายภาพออร์โทกราฟิกของผลิตภัณฑ์ไม้ การเขียนรูปตัด รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ไม้ การเขียนภาพพิกทอเรียลและการร่างแบบ

(Principle, tools and equipment of wood technical drawing, Drawing standard, scale, geometric construction. Orthographic projection of wood products. Section view drawing, detail of wood products. Pictorial drawing and sketching.)

(305112 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 18, 2009 at 3:36 am

อังกฤษวิชาการ

leave a comment »

355224     อังกฤษวิชาการ     Technical English

ฝึกฝนทักษะการอ่านเพื่อให้นิสิตได้คุ้นเคยกับศัพท์ในตำราเรียน วารสาร และสิ่งตีพิมพ์อื่น ๆ เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ

(Practicing reading skill in order to familiarize the students with technical terms found in technical textbooks of various fields, periodicals and other printed matters.)

(355224 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 15, 2009 at 5:03 am

การเขียนบทความทางวิชาการ

leave a comment »

371421     การเขียนบทความทางวิชาการ     Technical Research Writing

ลักษณะบทความ วิธีการเขียนบทความและรายงานทางวิชาการ การใช้ภาษาการเขียนตารางแผนภูมิและบทคัดย่อ

(Characteristic of articles; article and research report writing method; use of language; table, graph and abstract writing.)

(371421 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 13, 2009 at 4:16 pm

การวิเคราะห์ศัพท์เทคนิคทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

leave a comment »

455435     การวิเคราะห์ศัพท์เทคนิคทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ     Technical Term Analysis in International Relations

ศัพท์เฉพาะและแนวคิดในสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เน้นประเด็นปัญหาทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม

(Important technical terms and concepts in the field of international relations with special emphasis on issues of politics, economics and society.)

(455435 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 9, 2009 at 2:12 am

เทคนิครังสีรักษา

leave a comment »

943353     เทคนิครังสีรักษา     Technical Radiation Therapy

เทคนิคและการใช้อุปกรณ์ช่วยหาตำแหน่งและขอบเขตของรอยโรคที่จะฉายรังสีหลักการจำลองการรักษาอวัยวะแต่ละระบบ เทคนิคการจัดท่า การใช้อุปกรณ์ช่วยการจัดท่า และป้องกันการเคลื่อนไหวของผู้ป่วย การดูแลผู้ป่วยระหว่างการให้รังสีรักษา วิธีการประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยเสริม วิธีบันทึกข้อมูลการรักษา

(Technique and applications of equipment for positioning and boundaries of lesion to be irradiated. Simulation of radiation treatment for organs in each system. Technique of positioning, the use of equipments in positioning and immobilizing the patients. Patient care during treatment and invention of supporting units. Data recording.)

(943353 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

ตุลาคม 29, 2009 at 2:48 am