ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Techniques

เทคนิคทางพันธุวิศวกรรม

leave a comment »

ศรวภ๔๒๒ เทคนิคทางพันธุวิศวกรรม ๒ (๐-๓@-๒๐)

ศึกษาและฝึกทักษะทางห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับความรู้พื้นฐาน เทคนิคทางพันธุวิศวกรรม และการประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์ สอบผ่านรายวิชา ศรสว ๔๐๔ และ ศรสว ๔๐๕

SIIM422 Genetic Engineering Techniques 2 (0-3@-20)

Principles and laboratory practice of genetic engineering techniques. Emphasis will be placed on the application of genetic engineering in medicine

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 3, 2010 at 11:27 am

เทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลกุลทางการแพทย์

leave a comment »

ศรสว๔๒๕ เทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลกุลทางการแพทย์ ๒ (๐-๓@-๒๐)

หลักการและวิธีการทางชีววิทยาระดับโมเลกุลเพื่อประยุกต์ใช้ในงานวิจัย การวินิจฉัยและการป้องกันโรคพันธุกรรม การตรวจสอบ DNA และฝึกเทคนิควิธีการทางชีววิทยาระดับโมเลกุลในการค้นหาลักษณะของ DNA สอบผ่านรายวิชา ศรสว ๔๐๔ และ ศรสว ๔๐๕

SIID425 Medical Molecular Biology Techniques 2 (0-3@-20)

Principle and method in molecular genetics for research application. The diagnosis and prevention of inherited diseases, DNA testings together with training in molecular genetic methods for DNA research

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 3, 2010 at 7:44 am

เทคนิคการแยก

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CM334
อ่านกันเถอะ...
เทคนิคการแยก 3 หน่วย
(Separation Techniques)

คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1 : บทนำ
บทที่ 2 : การสกัดด้วยตัวทำละลาย
บทที่ 3 : ทฤษฎีโครมาโตกราฟี
บทที่ 4 : ลิควิดโครมาโตกราฟี
บทที่ 5 : ไอออนเอ็กซ์เชนจ์โครมาโตกราฟี
บทที่ 6 : ก๊าซโครมาโตกราฟี
อ้างอิง

เทคนิคการประมาณในทางแม่เหล็กไฟฟ้า

leave a comment »

2102878    เทคนิคการประมาณในทางแม่เหล็กไฟฟ้า    Approximation Techniques In Electromagnetics

การประมาณฟังก์ชันด้วยอนุกรมกำลัง การประมาณฟังก์ชันในช่วงกว้าง การประมาณค่าอินทิกรัล ผลเฉลี่ยโดยประมาณของสมการอนุพันธ์ การประยุกต์กรรมวิธีการประมาณในปัญหาทางแม่เหล็กไฟฟ้า

(Power-series approximation of functions; wide-range approximation of functions; approximation of integrals; approximate solution of differential equations; application of approximation techniques to electromagnetics.)

(2102878 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

เทคนิคการแยก

leave a comment »

2302349    เทคนิคการแยก    Separation Techniques

การจำแนกประเภทและการเลือกวิธีการแยก การกลั่นแยกลำดับส่วน การสกัดระหว่างของเหลวแก๊ส โครมาโทกราฟี ไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ลิควิดโครมาโทกราฟี วิธีการแยกอื่นๆ

(Classification and selection of separation methods; fractional distillation; liquid-liquid extraction; gas chromatography; high-performance liquid chromatography; other separation methods.)

(2302349 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

เทคนิคเคมีวิเคราะห์ขั้นสูง

leave a comment »

2302442    เทคนิคเคมีวิเคราะห์ขั้นสูง    Advanced Analytical Techniques

หลักการวิธีวิเคราะห์ขั้นสูงทางสเปกโทรสโกปี เคมีเชิงไฟฟ้า และโครมาโทกราฟี

(Advanced analytical techniques in spectroscopy, electrochemistry, and chromatography.)

(2302442 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

เทคนิคทางรังสีเอกซ์

leave a comment »

2302521    เทคนิคทางรังสีเอกซ์    X-ray Techniques

การผลิตและการตรวจวัดรังสีเอกซ์ สมบัติโดยทั่วไป สเปกตราแพร่และดูดกลืนรังสี เทคนิคทางสเปกโทรเคมิกัล และการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์วิธีต่างๆ การประยุกต์เทคนิค และวิธีการ (เพื่อใช้) วิเคราะห์ธาตุ ส่วนประกอบและปริมาณของธาตุในสารผลึก การบ่งระบุสารและการวิเคราะห์โครงสร้างผลึก

(Production and detection of X-rays; their general properties, emission and absorption spectra. Spectrochemical techniques and X-rays diffraction methods and their applications, qualitative and quantitative analyses identification of unknowns and crystal-structure analysis.)

(2302521 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

เทคนิคการแยก

leave a comment »

2302641    เทคนิคการแยก    Separation Techniques

ทฤษฎี วิธีปฏิบัติ และการประยุกต์ของวิธีเชิงกายภาพและเชิงเคมีที่นิยมใช้ในทางเคมีสำหรับแยกสาร รวมถึงการสกัดและวิธีโครมาโทกราฟีแบบต่างๆ

(Theory, practice and application of physical and chemical methods of separation currently used in chemistry, extraction and different chromatographic methods.)

(2302641 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

เทคนิคการแยก

leave a comment »

2302652    เทคนิคการแยก    Separation Techniques

ทฤษฎี การปฏิบัติ และการประยุกต์ของวิธีเชิงกายภาพ และเชิงเคมีที่นิยมใช้ในทางเคมีสำหรับแยกสาร รวมถึงการกลั่น การระเหิดการสกัด และวิธีโครมาโทกราฟีแบบต่างๆ

(Theory, practice, and application of physical and chemical methods of separation currently used in chemistry including distillation, sublimation, extraction and different chromatographic methods.)

(2302652 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

เทคนิคเชิงเลขสำหรับสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

leave a comment »

2102624    เทคนิคเชิงเลขสำหรับสนามแม่เหล็กไฟฟ้า    Numerical Techniques In Eletromagnetics

ทบทวนสมการของแมกซ์เวลล์; การวิเคราะห์ปัญหาค่าขอบเขตทางสนามแม่เหล็กไฟฟ้าโดยใช้ไฟไนต์อีลีเมนต์ และไฟไนต์ดิฟเฟอเรนซ์ เช่น ท่อนำคลื่นและเรโซเนเตอร์ การวิเคราะห์ปัญหาการกระจัดกระจายของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า โดยใช้บาวน์ดารีอีลีเมนต์ วิธีโมเมนต์; บทนำเกี่ยวกับทฤษฎีเชิงเรขาคณิตของวิชาแสงและการเลี้ยวเบน

(Review of Maxwell’s equations;finite element and finite difference analysis of electromagnetic boundary-value problems, e.g., waveguides and resonator; boundary element analysis of electromagnetic scattering problem; method of moment; introduction to geometric of optics and diffraction.)

(2102624 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

เทคนิคทางชีวฟิสิกส์สำหรับเซลล์ชีววิทยา

leave a comment »

2303607    เทคนิคทางชีวฟิสิกส์สำหรับเซลล์ชีววิทยา    Biophysical Techniques

หลักการและวิธีการใช้เทคนิคต่าง ๆ สำหรับการศึกษาชีววิทยาและสรีรวิทยาระดับเซลล์ ไมโครสโคปี สเปคโตสโกปี อีเล็กโทรโฟรีซิล อัลตราเซนติฟิวก์ และเทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์ การนำเอาเทคนิคทางไบโอฟิกส์มาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เอ็กซเรย์ดิฟแฟรกชั่น กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน การคำนวณโดยคำนวณ โดยอาศัยสมบัติทางฟิสิกส์เคมีของชีว โมเลกุล

(Study and practice on principle and techniques for cellbiology and cell physiology microscopes spectroscopy, electrophoresis, ultracentrifugation and cell culture technique; application of some biophysical techniques : X-ray diffraction, electron icroscopy;calculation based on physiochemical properties of macromolecules for measurement and prediction of cellular physiological event.)

(2303607 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

เทคนิคการวิเคราะห์ในฟิสิกส์วัสดุ

leave a comment »

2304670    เทคนิคการวิเคราะห์ในฟิสิกส์วัสดุ    Analytical Techniques In Material Physics

ลักษณะเฉพาะทางโครงสร้างของวัสดุ การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ ผลึกวิทยา แหล่งกำเนิดรังสีเอกซ์ ตัวตรวจหารังสีเอกซ์ จุลทรรศนศาสตร์อิเล็กตรอน อันตรกิริยาระหว่างของแข็งกับอิเล็กตรอน วิทยาศาสตร์ของระบบสุญญากาศ แนวคิดและการประยุกต์ใช้งานของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบต่าง ๆ ปรากฎการณ์เชิงแสง การสั่นของผลึก ค่าคงที่ไดอิเล็กตริก อินฟาเรดสเปกโทรสโกปี การกระเจิงของรามัน โฟโตลูมิเนสเซนช์ การหาลักษณะเฉพาะทางไฟฟ้า สภาพต้านทาน สภาพเคลื่อนที่ได้ ปรากฏการณ์ฮอลล์ รอยต่อแบบต่าง ๆ

(Structural characterizations; X-ray diffraction; crystallography; X-ray source; X-ray detector; electron microscopy; electron-solid interactions; vacuum science, concepts and applications of electron microscopes; optical phenomenon; lattice vibrations; dielectric constant; infrared spectroscopy; Ramam scattering; photoluminescence; electrical characterization; resistivity; mobility; Hall effect; contacts.)

(2304670 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

เทคนิคทางดาราศาสตร์

leave a comment »

2304683    เทคนิคทางดาราศาสตร์    Astronomical Techniques

การถ่ายภาพทางดาราศาสตร์ สเปกโตรกราฟ การหาควาเร็วตามแนวรัศมี การวัดความเข้มแสงทางสเปกตรัม การวัดความเข้มแสงแบบโฟโตอิเล็กตริก การวัดความเข้มแสงทางภาพถ่ายการหาวงโคจรดาวคู่ เทคนิคการสังเกตโครโมสเฟียร์และสนามแม่เหล็กสุริยะ กระบวนการถ่ายภาพจำแนก

(Astronomical photography; spectrography; radial velocity determination; spectrophotometry; photoelectric photometry; photographic photometry; orbit determination of binaries; techniques for observing the solar chromosphere and solar magnetic fields; photographic differencing process.)

(2304683 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลโมเลกุลทางพืชด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

leave a comment »

2305507    เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลโมเลกุลทางพืชด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์    Computerized Techniques In Plant Molecular Analysis

เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลชีววิทยาโมเลกุลทางพืชด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การสืบค้นข้อมูล ดึงข้อมูล เตรียมข้อมูล และการเลือกการใช้โปรแกรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ การวิเคราะห์และการแปรผลข้อมูล การประยุกต์ใช้โปรมแกรมต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

(Computing techniques in plant molecular biology analysis with emphasis on data searching, data retrieval, formatting, objective oriented programs accession, data analysis and interpretation, and the effective application of software pakages.)

(2305507 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 23, 2009 at 7:42 am

เทคนิคงานวิจัยและการจัดการทางพืชศาสตร์

leave a comment »

2305602    เทคนิคงานวิจัยและการจัดการทางพืชศาสตร์    Research Techniques and Management in Plant Science

การวางแผนและการบริหารงานวิจัยทางพฤกษศาสตร์ รวมทั้งการจัดการทการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์ และการเสนอผลงานวิจัย

(Planning and asministration of botanical research including management, data analysis by using computer and research presentation.)

(2305602 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 23, 2009 at 5:53 am