ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Technology

เทคโนโลยีทางการศึกษา

leave a comment »

รายวิชา ED405(S)เทคโนโลยีทางการศึกษา (Educational Technology).

รายวิชา ED405(S) เทคโนโลยีทางการศึกษา (Educational Technology)
* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : ความหมายและความสำคัญของเทคโนโลยีทางการศึกษา
บทที่ 2 : การศึกษากับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
บทที่ 3 : นวัตกรรมศึกษา
บทที่ 3 : นวัตกรรมศึกษา(ต่อ)
บทที่ 3 : นวัตกรรมศึกษา(ต่อ)
บทที่ 4 : สื่อการเรียนการสอน
บทที่ 5 :ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา…
บทที่ 5 : ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา…(ต่อ)
ภาคผนวก:Supplement
บรรณานุกรม : Reference

ความรู้เกี่ยวกับการศึกษา จิตวิทยาและเทคโนโลยีการศึกษา

leave a comment »

รายวิชา ED501ความรู้เกี่ยวกับการศึกษา จิตวิทยาและเทคโนโลยีการศึกษา (Knowledge of Education Education Psychology and Education Technology).

รายวิชา ED501 ความรู้เกี่ยวกับการศึกษา จิตวิทยาและเทคโนโลยีการศึกษา (Knowledge of Education Education Psychology and Education Technology)
* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : วิวัฒนาการของการจัดการศึกษา
บทที่ 1 : วิวัฒนาการของการจัดการศึกษา(ต่อ)
บทที่ 2 :ปรัชญาและนโยบายการจัดการศึกษา
บทที่ 2 : ปรัชญาและนโยบายการจัดการศึกษา(ต่อ)
บทที่ 3 :ระบบการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ
บทที่ 4 :กฎหมายและระเบียบปฎิบัติสำหรับข้าราชการครู
บทที่ 4 : กฎหมายและระเบียบปฎิบัติสำหรับข้าราชการครู(ต่อ)
บทที่ 5 :จรรยาบรรณในวิชาชีพครู
บทที่ 6 :ธรรมชาติของการเรียนรู้
บทที่ 7 : การเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เรียน
บทที่ 7 : การเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เรียน(ต่อ)
บทที่ 8 :บทบาทและความสำคัญของเทคโนโลยีการศึกษา…
บทที่ 8 : บทบาทและความสำคัญของเทคโนโลยีการศึกษา…(ต่อ)
บทที่ 9 : สื่อพื้นฐานทางเทคโนโลยีทางการศึกษา
บทที่10 : หลักการเลือก การผลิต..
บทที่11 : การจัดระบบสื่อการเรียนการสอน
บรรณานุกรม :Reference

เทคโนโลยีการสันดาป

leave a comment »

2103467    เทคโนโลยีการสันดาป    Combustion Technology

ปรากฏการณ์การสันดาป บททบทวนของจลนศาสตร์ทางเคมี ความถี่การชนรวม สมการของอาเรเนียส อัตราพลังงานเร่งสัญลักษณ์ การทำปฏิกิริยา การจุดระเบิด ระยะเย็นตัว ขอบเขตของการลุกไหม้ เทคโนโลยีเชื้อเพลิง การคำนวนการสันดาปแบบปฏิกิริยาเคมีอย่างถูกต้อง การวิเคราะห์ความร้อนเคมี อุณหภูมิของเปลวเพลิงทางทฤษฏี สมรรถนะการให้ความร้อนวิธีปฏิบัติการ และอุปกรณ์ถ่ายเทวัตถุ การแผ่รังสีความร้อนของเตาเผาอุปกรณ์การสันดาป ประสิทธิภาพของเชื้อเพลิงต่อไอน้ำ

(Combustion phenomena; chemical kinetics, total collision frequency, equation of Arrhenius, activation energy, rates of reaction, ignition, quenching distance, flammability limits, fuel technology, stoichiometric combustion calculation, thermochemical analysis, theoretical flame temperature, performance of steam boliers, boiler’s efficiency, boiler’s heat balance sheet, boiler draught and fan power calculation, classification of industrial furnaces, heat source and heating method, operating method and material transfer equipment, furnace’s radiative heat tranfer, combustion apparatus, fuel-to-steam efficiency.)

(2103467 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 14, 2010 at 4:46 pm

เทคโนโลยีพลังงานและการใช้ประโยชน์จากพลังงานเบื้องต้น

leave a comment »

2103363    เทคโนโลยีพลังงานและการใช้ประโยชน์จากพลังงานเบื้องต้น    Introduction to Technology and Utilization of Energy

เรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน ประวัติศาสตร์การใช้พลังงาน ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานรูปแบบต่างๆ อุปสงค์แลอุปทาน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นโยบายพลังงาน เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับพลังงานและการใช้ประโยชน์จากแหล่งพลังงานทดแทนได้และทดแทนไม่ได้

(An overall view of engery issue, the history of energe use, the relation among energy; demand and supply; environmental impacts; energy policy; technology and utilization of energy from renewable and nonrenewable resources.)

(2103363 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การออกแบบเทคโนโลยีแผงวงจรพิมพ์

leave a comment »

2102765    การออกแบบเทคโนโลยีแผงวงจรพิมพ์    Design And Technology Of Printed Circuit Boards

การออกแบบลายเส้น ข้อแนะนำสำหรับการออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์ ชนิดอุปมานและเชิงเส้น การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์ เทคโนโลยีการทำแผ่นวงจรพิมพ์ การเตรียมฟิล์มถ่ายรูป การพิมพ์โดยเทคนิคการถ่ายรูป การกัดลายทองแดง การชุบ เทคนิคการชุบผ่านเจาะรู เทคนิคการบัดกรี เทคโนโลยีใหม่ๆ เกี่ยวกับแผ่นวงจรพิมพ์

(Layout design; recommendations for the design of analog and degital PCB; computer-aided design of PCBs; fabrication Technology; photographic film preparation, photoprinting, etching, plating, plated-through-hole techniques; soldering techniques; new technologies in PCB.)

(2102765 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การออกแบบและเทคโนโลยีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

leave a comment »

2102761    การออกแบบและเทคโนโลยีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์    Electronic Equipment Design And Technology

โครงสร้างและหน้าที่ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบการระบายความร้อนเทคนิคการลดนอยส์ การต่อสายดินและตัวกำบัง การออกแบบหม้อแปลง มาตรฐานสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์

(Structure and function of electronic equipment; thermal design; noise reduction techniques, grounding and shielding; transformer design; electronic equipment standards; design and fabrication of electronic product.)

(2102761 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

เทคโนโลยีสารสนเทศทางเคมี

leave a comment »

2302393    เทคโนโลยีสารสนเทศทางเคมี    Chemical Information Technology

เทคโนโลยีเกี่ยวกับสารสนเทศทางเคมี วิธีการสืบค้น จัดเก็บ รวบรวม และนำเสนอข้อมูลทางเคมีอย่างมีประสิทธิภาพ

(Technology in chemical information; effective methods for searching; collecting and presenting chemical information.)

(2302393 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

เทคโนโลยีการวิเคราะห์และการกำจัดสารปนเปื้อนในน้ำ

leave a comment »

2302547    เทคโนโลยีการวิเคราะห์และการกำจัดสารปนเปื้อนในน้ำ    Water Analysis and Decontamination Technology

ข้อกำหนดของคุณภาพน้ำดื่ม น้ำเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม และน้ำเสีย เทคนิคการเก็บตัวอย่าง การเตรียมตัวอย่าง หลักการและเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ วิธีมาตรฐานบังคับแบบใหม่ในการวิเคราะห์เชิงเครื่องมือ เทคโนโลยีเชิงกลและเชิงภายภาพในการแยกสารปนเปื้อน เทคโนโลยีและกลไกทางเคมีในการกำจัดสารปนเปื้อน การประยุกต์ใช้ในสถานีบำบัดน้ำ การจัดการกากของเสียจากกระบวนกำจัดสารปนเปื้อนในน้ำ

(Specifications on quality of drinking water, industrial water, and wastewater; sampling techniques; sample preparation; principles and analytical techniques for water analysis; new regulatory instrumental analytical methods; mechanical and physical separation technology; decontamination technologies and chemical mechanisms for contaminants; application in water treatment stations; management of residues and sludge resulting from decontamination/purification processes.)

(2302547 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การออกแบบและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์

leave a comment »

2102669    การออกแบบและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์    Electronic Product Design And Technology

ความสัมพันธ์ระหว่างการออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ และการออกแบบทางกล ระเบียบวิธีการออกแบบผลิตภัณฑ์ โครงสร้างและหน้าที่ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แง่มุมการออกแบบ แง่มุมทางกายภาพ ทางเออร์โกนอมิกส์ ทางสุนทรียภาพ ทบทวนการเขียนแบบการทำงานที่ใช้แผ่นโลหะ และพลาสติก การจัดการโครงการ คุณภาพและความเชื่อถือได้ของการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์

(Interrelationship between electronic and mechanical design, product design methodology; structure and function of electronic equipment; design aspects, physical ergonomic and aesthetic asspects; review of technical drawing; working with sheet metal and plastic; project management; quality and reliability in electronics design.)

(2102669 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์

leave a comment »

2102663    เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์    Solar Cell Technology

ทฤษฎีแถบพลังงานของสารกึ่งตัวนำ คุณสมบัติทางแสงของสารกึ่งตัวนำ โครงสร้างของเซลล์แสงอาทิตย์แบบซีลิคอนชนิดหัวต่อพี-เอ็น เซลล์แสงอาทิตย์ซิลิคอนแบบผลึกหลายรูปเซลล์แสงอาทิตย์ซิลิกอนแบบอสัณฐาน เซลล์แสงอาทิตย์แบบแกลเลียมอาร์เซไนด์ เซลล์แสงอาทิตย์แบบ Cu2S/CdS การออกแบบระบบโฟโตโวลตาอิก ระบบรวมแสงอาทิตย์การประยุกต์ระบบโฟโตโวลตาอิก

(Band theory of semiconductors; optical properties of semiconductor; structure of solar cells; characteristics of solar cells; equivalent circuit of solar cells; p-n junction silicon solar cells; polycrystalline silicon solar cells; amorphous silicon sola; gallium arsenide solar cells; photovoltaic system design; concentrated sunlicht system; photovoltaic system applications.)

(2102663 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

เทคโนโลยีพลังงานขั้นสูง

leave a comment »

2102659    เทคโนโลยีพลังงานขั้นสูง    Advanced Energy Technology

การกำเนิดกำลังงานโดยใช้นิเคลียร์ฟิสชันและฟิวชัน การกำเนิดและการส่งกำลังงานจากแสงอาทิตย์โดยใช้ดาวเทียม การกำเนิดพลังงานโดยใช้แมกนีโตไฮโดรไดนามิกส์ เทคโนโลยีการกำเนิดกำลังงานโดยใช้เซลล์เชื้อเพลิง ระบบการเก็บพลังงานขั้นสูง

(Nuclear fission and fussion power generations; satellite solar power generations and transmission; magnetohydrodynamic power generation; fuel cell power generation technology; advanced energy storage systems.)

(2102659 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

เทคโนโลยีพลังงานทดแทน

leave a comment »

2102658    เทคโนโลยีพลังงานทดแทน    Alternative Energy Technology

การแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยทางตรงและโดยทางอ้อม ระบบการเก็บ การกำเนิดพลังงานไฟฟ้าโดยอาศัยพลังงานลม กำลังงานจากมหาสมุทรกำลังงานจากน้ำขึ้นน้ำลง ระบบพลังงานชีวมวล การแปลงพลังงานจากใต้พิภพ พลังงานจากของเสีย เศรษฐศาสตร์ของแหล่งพลังงานชนิดต่างๆ

(Direct and indirect conversion of solar energy to electrical energy; storage systems, wind-powered electrical power generation; power from the oceans; tidal power; biomass energy systems; geothermal energy conversions; energy from the wastes; economics of alternative energy.)

(2102658 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

เทคโนโลยีทรานสเจนิกในพืช

leave a comment »

2305585    เทคโนโลยีทรานสเจนิกในพืช    Plant Transgenic Technology

เทคโนโลยีทรานสเจนิกในพืชเน้นการปรับใช้เทคโนโลยีกับพืชทั้งใบเลี้ยงเดี่ยวและใบเลี้ยงคู่ มโนทัศน์ใหม่และการประยุกต์เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม การเกษตร การแพทย์ และวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม การประยุกต์เชิงการค้าและการใช้เทคโนโลยีนี้อย่างปลอดภัย

(Plant transgenic technology with emphasis on adaptatiom and application of technology to both cultivated monceotyledon and dicotyledon plants; current prospects and application of the technology to plant agroindustry, medical and environment science, commercialization and biosafety of the technology.)

(2305585 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 23, 2009 at 6:05 am

เทคโนโลยีการจัดการระบบ

leave a comment »

2306416    เทคโนโลยีการจัดการระบบ    Management System Technology

พลวัตวิทยา ระบบและการจัดการ เทคโนโลยีการบริหารจัดการที่เน้นการนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต สัมพันธภาพของนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรต่อปัจจัยและการตัดสินใจ รวมทั้งการจัดการด้านการวิจัยและพัฒนา การประกันคุณภาพ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม

(Science of change; system and system management; management technology; business plan; management improvement; management of research and development; information technology and administration; quality assurance; industrial related law.)

(2306416 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 23, 2009 at 4:19 am

เทคโนโลยีของพอลิเมอร์

leave a comment »

2306524    เทคโนโลยีของพอลิเมอร์    Polymer Technology

สภาพและชนิดต่างๆ ของพอลิเมอร์และโคพอลิเมอร์ พอลิเมอร์ไรเซชันแบบการควบแน่น แบบฟรีแรดิคัล แบบไอออนิก และแบบสเตริโอสเปซิฟิก โครงสร้างและสมบัติของวัสดุพอลิเมอร์ พลาสติก เส้นใย อิลาสโตเมอร์ การผลิต การขึ้นรูปและการทดสอบวัตถุพลาสติกที่มีความสำคัญในอุตสาหกรรม

(Nature and types of polymers and copolymers; condensation, free radical, ionic, and polymerization, structure and properties of polymeric materials, plastics, fibers, elastomers; production, fabrication and testing of plastic materials of industrial importance.)

(2306524 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 23, 2009 at 4:04 am