ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Temperature

วัสดุเซรามิกอุณหภูมิสูง

leave a comment »

2311642    วัสดุเซรามิกอุณหภูมิสูง    High Temperature Ceramic Materials

แนะนำวัสดุอุณหภูมิสูงใช้ในเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู ยานอวกาศ ซึ่งรวมถึงเซอร์เมตส์ คอมโพสิทแกรไฟท์ คาร์โบด์ ออกไซด์ บอไรด์ ไนไตรด์ โดยเน้นส่วนประกอบ สมบัติ และวิธีทำ

(Introduction to high temperature materials used in nuclear reactors and aerospace which include cements, composites, graphite, carbides, oxides, borides and nitrides; compositions, properties and fabrication method.)

(2311642 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

โฆษณา

Written by SoClaimon

ธันวาคม 21, 2009 at 3:20 pm