ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Topics

เรื่องคัดสรรทางการศึกษาวิชาแพทย์และวิชาชีพแพทย์

leave a comment »

ศรสว๒๒๑    เรื่องคัดสรรทางการศึกษาวิชาแพทย์และวิชาชีพแพทย์    ๒ (๑-๒-๓)

เลือกศึกษาหัวข้อเรื่องที่สนใจเกี่ยวกับการศึกษาวิชาแพทย์และวิชาชีพแพทย์ ด้วยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา เน้นความสามารถในการตั้งปัญหา / หัวข้อเรื่อง การวางแผนสืบค้นข้อมูล การค้นคว้าและการประเมินคุณค่าข้อมูล การสรุปสาระสำคัญ และการนำเสนอ     เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ศรสว ๒๐๑

SIID221    Selected Topics in Medical Education and Medical Profession    2 (1-2-3)

The study of a selected topic in medicine or medical profession under a faculty appointed advicer emphasizing on identifying a problem or topic of interest, planning the investigation, research, data evaluation, summary and presentation

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 4, 2010 at 5:40 am

เรื่องคัดสรรทางการศึกษาวิชาแพทย์และวิชาชีพแพทย์

leave a comment »

ศรสว๓๒๑    เรื่องคัดสรรทางการศึกษาวิชาแพทย์และวิชาชีพแพทย์    ๒ (๐-๔-๒)

เลือกศึกษาหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับปัญหาการจัดการศึกษาวิชาแพทย์ หรือการประกอบวิชาชีพแพทย์ หรือปัญหาสุขภาพ/โรคที่สนใจ ด้วยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา เน้นความสามารถในการตั้งปัญหา / หัวข้อเรื่อง การวางแผนสืบค้นข้อมูล การค้นคว้าและการประเมินคุณค่าข้อมูล การสรุปสาระสำคัญ และการนำเสนอ     สอบผ่านรายวิชา ศรสว ๒๒๑

SIID321    Selected Topics in Medical Education and Medical Profession    2 (0-4-2)

The study of a selected topic in medicine or medical profession under a faculty appointed advicer emphasizing on identifying a problem or topic of interest, planning the investigation, research, data evaluation, summary and presentation

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 4, 2010 at 5:38 am

เรื่องคัดสรรทางพยาธิวิทยา

leave a comment »

ศรพย๔๒๑ เรื่องคัดสรรทางพยาธิวิทยา ๒ (๐-๓@-๒๐)

เลือกศึกษาพยาธิวิทยาของโรคที่มีความสำคัญหรือพบบ่อยในประเทศไทยจากหัวข้อที่กำหนดไว้ ฝึกการตรวจทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาที่เกี่ยวข้อง และการประยุกต์ความรู้เพื่อแก้ปัญหาทางคลินิก สอบผ่านรายวิชา ศรสว ๔๐๔ และ ศรสว ๔๐๕

SIPA421 Selected Topics in Pathology 2 (0-3@-20)

A study the of pathology of important or common disease in Thailand from selected topics together with the training in related pathological laboratory procedures and application of knowledge to clinical problem solving

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 3, 2010 at 11:42 am

เรื่องคัดสรรทางเภสัชวิทยา

leave a comment »

ศรภส๔๒๑ เรื่องคัดสรรทางเภสัชวิทยา ๒ (๐-๓@-๒๐)

เลือกศึกษาเภสัชวิทยาของยาที่ใช้บ่อยทางคลินิกจากหัวข้อที่กำหนดไว้ในเรื่องคุณสมบัติทางเภสัชวิทยา ข้อบ่งใช้ ข้อพึงระวัง หลักการเลือกใช้ยาและฝึกทักษะการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับยา สอบผ่านรายวิชา ศรสว ๔๐๔ และ ศรสว ๔๐๕

SIPM421 Selected Topics in Pharmacology 2 (0-3@-20)

A study of the pharmacology of common drugs in clinical use from selected topics pertaining to the pharmacological property, indication, caution, principle of therapeutic use, training in data searching of drugs

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 3, 2010 at 11:40 am

เรื่องคัดสรรทางวิทยาภูมิคุ้มกัน

leave a comment »

ศรวภ๔๒๑ เรื่องคัดสรรทางวิทยาภูมิคุ้มกัน ๒ (๐-๓@-๒๐)

เลือกศึกษาวิทยาภูมิคุ้มกันจากหัวข้อที่กำหนดไว้ เน้นความรู้พื้นฐานทางวิทยาภูมิคุ้มกันและศาสตร์แขนงอื่นที่สัมพันธ์กับเรื่องที่เลือกศึกษา การประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์ และการใช้วิจารณญาณตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษาติดตามผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สอบผ่านรายวิชา ศรสว ๔๐๔ และ ศรสว ๔๐๕

SIIM421 Selected Topics in Immunology 2 (0-3@-20)

Selected topics in Immunology such as vaccine, including basic knowledge in immunology and related fields, clinical application and scientific thinking and reasoning

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 3, 2010 at 11:29 am

เรื่องคัดสรรทางสรีรวิทยา

leave a comment »

ศรสร๔๒๑ เรื่องคัดสรรทางสรีรวิทยา ๒ (๐-๓@-๒๐)

เลือกศึกษาสรีรวิทยาจากหัวข้อที่กำหนดไว้ การประยุกต์ความรู้ในการอธิบายพยาธิสรีรวิทยาและโรคที่เกี่ยวข้อง และทักษะในการใช้สถิติและคอมพิวเตอร์ในการวิจัย สอบผ่านรายวิชา ศรสว ๔๐๔ และ ศรสว ๔๐๕

SIPS421 Selected Topics in Physiology 2 (0-3@-20)

The study in physiology from selected topics. Application of knowledge to elucidate pathophysiology and related disease. Training in the use of statistics and computers in research

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 3, 2010 at 7:56 am

หัวข้อศึกษาชั้นสูงทางวิศวกรรมเครื่องกล 2

leave a comment »

2103496    หัวข้อศึกษาชั้นสูงทางวิศวกรรมเครื่องกล 2    Advanced Topics in Mechanical Engineering II

หัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันและการพัฒนาใหม่ๆในด้านต่างๆของวิศวกรรมเครื่องกล

(Topics of current interest and new developments in various fields of mechanical engineering.)

(2103496 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)