ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Topics

หัวข้อศึกษาชั้นสูงทางวิศวกรรมเครื่องกล 1

leave a comment »

2103495    หัวข้อศึกษาชั้นสูงทางวิศวกรรมเครื่องกล 1    Advanced Topics in Mechanical Engineering I

หัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันและการพัฒนาใหม่ๆในด้านต่างๆของวิศวกรรมเครื่องกล

(Topics of current interest and new developments in various fields of mechanical engineering.)

(2103495 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

หัวข้อขั้นสูงทางพีชคณิต

leave a comment »

2301783    หัวข้อขั้นสูงทางพีชคณิต    Advanced Topics in Algebra

หัวข้อทางพีชคณิตที่น่าสนใจเป็นพิเศษซึ่งอาจนำไปสู่การวิจัยต่อไป

(Various topics in algebra that are of special interest and might lead to research work.)

(2301783 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

หัวข้อขั้นสูงทางการวิเคราะห์

leave a comment »

2301784    หัวข้อขั้นสูงทางการวิเคราะห์    Advanced Topics in Analysis

หัวข้อทางการวิเคราะห์ที่น่าสนใจเป็นพิเศษซึ่งอาจนำไปสู่การวิจัยต่อไป

(Various topics in analysis that are of special interest and might lead to research work.)

(2301784 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

หัวข้อขั้นสูงทางเรขาคณิต

leave a comment »

2301785    หัวข้อขั้นสูงทางเรขาคณิต    Advanced Topics in Geometry

หัวข้อทางเรขาคณิตที่น่าสนใจเป็นพิเศษซึ่งอาจนำไปสู่การวิจัยต่อไป

(Various topics in geometry that are of special interest and might lead to research work.)

(2301785 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

เรื่องคัดเฉพาะทางคณิตศาสตร์ 1

leave a comment »

2301791    เรื่องคัดเฉพาะทางคณิตศาสตร์ 1    Selected Topics In Mathematics I

เรื่องทางคณิตศาสตร์ขั้นสูงที่น่าสนใจโดยเฉพาะ ซึ่งอาจนำไปสู่งานวิจัย

(Selected topics of special interest in advanced mathematics that might lead to research work.)

(2301791 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

เรื่องคัดเฉพาะทางคณิตศาสตร์ 2

leave a comment »

2301792    เรื่องคัดเฉพาะทางคณิตศาสตร์ 2    Selected Topics In Mathematics II

เรื่องทางคณิตศาสตร์ขั้นสูงที่น่าสนใจโดยเฉพาะ ซึ่งอาจนำไปสู่งานวิจัย

(Selected topics of special interest in advanced mathe-matics that might lead to research work.)

(2301792 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1

leave a comment »

2301793    หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1    Special Topics in Computer Science I

การอภิปรายเกี่ยวกับงานวิจัยปัจจุบันในหัวข้อทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และหัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง

(Discussion on current research issues in computer science and related topics.)

(2301793 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)