ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Topics

เรื่องขั้นสูงทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1

leave a comment »

2102796    เรื่องขั้นสูงทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1    Advanced Topics In Electrical Engineering I

ปัญหาร่วมสมัยที่น่าสนใจในแขนงวิชาต่างๆ ของวิศวกรรมไฟฟ้า

(Interesting topic or new developments in the field of electrical Engineering.)

(2102796 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

เรื่องขั้นสูงทางวิศวกรรมไฟฟ้า

leave a comment »

2102698    เรื่องขั้นสูงทางวิศวกรรมไฟฟ้า    Advanced Topics in Electrical Engineering

หัวข้อที่เป็นที่สนใจในปัจจุบันและความก้าวหน้าทางด้านเทคนิคใหม่ๆ ในแขนงวิชาต่างๆ ของวิศวกรรมไฟฟ้า

(Topics of current interest and new technical developments in various fields of electrical engineering.)

(2102698 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีวิเคราะห์ 4

leave a comment »

2302544    เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีวิเคราะห์ 4    Selected Topics in Analytical Chemistry IV

เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีวิเคราะห์ที่กำลังเป็นที่สนใจในปัจจุบัน

(Selected topics in analytical chemistry of current interest.)

(2302544 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีอนินทรีย์ 1

leave a comment »

2302611    เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีอนินทรีย์ 1    Selected Topics in Inorganic Chemistry I

เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีอนินทรีย์ที่กำลังเป็นที่สนใจในปัจจุบัน

(Selected topics in inorganic chemistry of current interest.)

(2302611 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีอนินทรีย์ 2

leave a comment »

2302612    เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีอนินทรีย์ 2    Selected Topics in Inorganic Chemistry II

การอภิปรายงานวิจัยที่น่าสนใจทางเคมีอนินทรีย์

(Discussion on some interesting research in inorganic chemistry.)

(2302612 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีวิเคราะห์

leave a comment »

2302646    เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีวิเคราะห์    Selected Topics in Analytical Chemistry

วิธีการใหม่ๆ ที่ได้พัฒนาขึ้นมาใช้ในเคมีวิเคราะห์

(Recent advances in analytical chemistry.)

(2302646 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีวิเคราะห์ 2

leave a comment »

2302647    เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีวิเคราะห์ 2    Selected Topics in Analytical Chemistry II

ทฤษฎี หลักการและการประยุกต์เทคนิคขั้นสูงใหม่ๆ ที่ใช้ในเคมีวิเคราะห์

(This course deals with the theories principles and applications of currently advanced techniques in analytical chemistry.)

(2302647 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีวิเคราะห์ 3

leave a comment »

2302648    เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีวิเคราะห์ 3    Selected Topics in Analytical Chemistry III

วิธีการเฉพาะต่างๆ ที่ใช้ในการแยกสาร ในสเปกโทรเมตรี ในเคมีไฟฟ้าและในเคมีรังสี

(This course deals with specific separation, spectrometric, electrochemical and radiochemical methods used in analytical chemistry.)

(2302648 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีฟิสิกัล 1

leave a comment »

2302661    เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีฟิสิกัล 1    Selected Topics In Physical Chemistry I

ทฤษฎีและหลักการของเรื่องคัดเฉพาะทางแขนงวิชาเคมีฟิสิกัล ซึ่งกำลังเป็นที่สนใจในปัจจุบัน

(Theoretical and principal basis of appropriately selected topics in physical chemistry of current interest.)

(2302661 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีฟิสิกัล 2

leave a comment »

2302662    เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีฟิสิกัล 2    Selected Topics in Physical Chemistry II

ทฤษฎีและหลักการของเรื่องคัดเฉพาะทางแขนงวิชาเคมีฟิสิกัล ซึ่งกำลังเป็นที่สนใจในปัจจุบัน

(Theoretical and principal basis of appropriately selected topics in physical chemistry of current interest.)

(2302662 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีฟิสิกัล 3

leave a comment »

2302667    เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีฟิสิกัล 3    Selected Topics in Physical Chemistry III

ทฤษฎีและหลักการของเรื่องคัดเฉพาะทางแขนงวิชาเคมฟิสิกัล ซึ่งกำลังเป็นที่สนใจในปัจจุบัน

(Theories and principles basis of appropriately selected topics in physical chemistry of current interest.)

(2302667 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีฟิสิกัล 4

leave a comment »

2302668    เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีฟิสิกัล 4    Selected Topics in Physical Chemistry IV

ทฤษฎีและหลักการของเรื่องคัดเฉพาะทางแขนงวิชาเคมีฟิสิกัล ซึ่งกำลังเป็นที่สนใจในปัจจุบัน

(Theories and principles basis of appropriately selected topics in physical chemistry of current interest.)

(2302668 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

เรื่องคัดเฉพาะทางวัสดุศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์

leave a comment »

2102689    เรื่องคัดเฉพาะทางวัสดุศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์    Selected Topics In Electronic Material Sciences

หัวข้อที่กำลังอยู่ในความสนใจเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น ความนำไฟฟ้ายิ่งยวด เฟอโรแมกเนติสม์ เฟอร์โรอิเล็กตริซีดี การหมุนของฟาราเดย์ และผลทางแสงแบบเชิงเส้นและไม่เชิงเส้นอื่นๆ การแพร่กระจายคลื่นแบบเฮลิคอน ปรากฏการณ์อิเล็กตรอนร้อน การแกว่งไมโครเวฟในเนื้อสารกึ่งตัวนำ สิ่งประดิษฐ์กันน์ ไดโอดอะวาลานซ์

(Topics of current interests dealing with the interaction between matters and electromagnetic fields. Topics covered may include super-conductivity, ferro-magnetism, ferroelectricity, Faraday rotation and other linear and nonlinear optical effects, helicon wave propagation, hot electron phenomena, microwave oscillations in bulk semiconductors, Gunn-effect devices, and evalanche diodes.)

(2102689 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

หัวข้อต่างๆ ในการออกแบบระบบเชิงเลข

leave a comment »

2102649    หัวข้อต่างๆ ในการออกแบบระบบเชิงเลข    Selected Topics In Digital System Design

หัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจในปัจจุบัน เกี่ยวกับการออกแบบระบบและวงจรเชิงเลขแบบต่างๆ

(Topics of current interests in designing digital circuits and systems.)

(2102649 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีอินทรีย์ 1

leave a comment »

2302681    เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีอินทรีย์ 1    Selected Topics in Organic Chemistry I

หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับเรื่องที่กำลังเป็นที่สนใจในวงการเคมีอินทรีย์ซึ่งมิได้อยู่ในกระบวนวิชาใด

(Special topics of current interest in organic chemistry which are not normally covered in sufficient depth in other courses.)

(2302681 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)