ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Use

ประโยคและศัพท์ทั่วไป

leave a comment »

รายวิชา EN102ประโยคและศัพท์ทั่วไป (Sentences and Vocabulary in General Use).

รายวิชา EN102 ประโยคและศัพท์ทั่วไป (Sentences and Vocabulary in General Use)

ศึกษาลักษณะของประโยคและศัพท์ที่ใช้อยู่ทั่วไป โดยเน้นการสื่อความหมายด้านไวยากรณ์ด้วยรูปประโยค ลักษณะองค์ประกอบของประโยคและการรักษาความสืบเนื่องของข้อความโดยใช้เครื่อง หมายวรรคตอนและคำเชื่อมต่าง ๆ

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่1 : Article A, An, The
บทที่2 : SimplePresent Tense
บทที่3 : Simple Part Tense
บทที่4 : PresentContinuous Tense
บทที่5 : Past Continuous Tense
บทที่6 : PresentPerfect Tense
บทที่7 : Past Perfect Tense
บทที่8 : Future Present Tense
บทที่9 : Adjectives
บทที่10 :Comparison of Adjectives/Adverbs
บทที่11 : Conditional Clauses
บทที่12 : Subjunctive Clauses
บรรณานุกรม : Reference
ภาคผนวก : Supplement
ภาคผนวก : Supplement(ต่อ)

ประโยคและศัพท์

leave a comment »

รายวิชา EN102(50)ประโยคและศัพทื (Sentences and vocabulary in general use).

รายวิชา EN102(50) ประโยคและศัพทื (Sentences and vocabulary in general use)

ศึกษา ไวยากรณ์ ประโยคและคำศัพท์ ไปด้วยกัน

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ
สารบัญ
บทที่1 Present Simple Tense
บทที่2 Past Simple Tense
บทที่3 Present Continuous Tense
บทที่4 Past Continuous Tense
บทที่5 Present Perfect Tense Continuous Tense
บทที่6 Past Perfect Continuous Tense
บทที่7 Future Simple Tense
บทที่8 Conditional Clauses
บทที่9 Subjunctive Clauses
บทที่10 Passive Constructions
บทที่11 Question Forms
บทที่12 Indirect Speech หรือ Reportrf Speech
คำแนะนำในการใช้หนังสือ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 12, 2010 at 2:02 pm

การใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ

leave a comment »

2341608    การใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ    Use of Instruments for Biotechnology

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการหมักและการผลิตในระดับอุตสาหกรรม เครื่องมือทางกระบวนการแยก เครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมี

(Equipments and instruments in fermentation and production for industry; separation equipments; analytical chemistry instruments.)

(2341608 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 20, 2009 at 2:40 pm

การใช่ที่ดินและการวางแผนเมือง

leave a comment »

2503620    การใช่ที่ดินและการวางแผนเมือง    Land Use And Urban Planning

ระบบของทรัพยากรที่ดิน แนวคิด องค์ประกอบ และกระบวนการการใช้ที่ดิน และการจำแนกประเภทปัจจัยควบคุมการใช้ที่ดิน การวางแผนและกระบวนการวางแผนการใช้ที่ดิน การวิเคราะห์ความเหมาะสม การจัดสรรที่ดิน การพัฒนาการใช้ประโยชน์จากที่ดิน การติดตามตรวจสอบ และควบคุมการใช้ประโยชน์ การประเมินผลของแผนการใช้ที่ดิน

(Systems of land resources; concepts; components and processes of land uses and classification; land use controlling factors; land use planning and process; suitability analysis; land resource allocation; land resource development; land use control, monitoring, and evaluation.)

(2503620 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 at 10:06 am

การออกแบบสิ่งทอเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ

leave a comment »

055443     การออกแบบสิ่งทอเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ     Textile Design for Special Use

การออกแบบสิ่งทอเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะโดยการผสมผสานเทคนิคการทอ การเพิ่มผิวสัมผัส การเลือกใช้วัสดุตกแต่งมาประยุกต์ในการออกแบบสิ่งทอที่มีลักษณะพิเศษเพื่อประโยชน์ใช้สอยเฉพาะอย่าง

(Creative textile design for special propose by using weaving techniques, texture design techniques and decorative materials.)

(055443 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 7, 2009 at 3:27 am

หลักการใช้ประโยชน์ที่ดิน

leave a comment »

301471     หลักการใช้ประโยชน์ที่ดิน     Principles of Land Use

หลักการ วัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจํ าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยการใช้ภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายดาวเทียม และแผนที่สมรรถนะที่ดิน มีการศึกษานอกสถานที่

(Concepts and objectives of land use. Techniques in land use classification by aerial photo and remote sensing. Steps in land evaluation and land capability mapping. Field trip required.)

(301471 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 18, 2009 at 7:37 am

การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน

leave a comment »

301472     การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน     Land Use Planning

ความหมายของการวางแผน กระบวนการวางแผน การใช้ประโยชน์ที่ดินการประยุกต์ภาพถ่ายทางอากาศ แผนที่ดิน แผนที่ธรณี และข้อมูลด้านเศรษฐสังคมในการวางแผนใช้ที่ดิน การประเมินผล กระทบการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อสิ่งแวดล้อม แนวโน้มของการวางแผนใช้ประโยชน์ที่ดินในยุคปัจจุบันและอนาคต

(Definition and process of land use planning. Application of aerial photo, soil and geologic maps, and socioeconomic data to land use planning. Environmental impact assessment of land use. Future trend of land use planning.)

(301472 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 18, 2009 at 7:35 am