ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Utilization

การใช้สื่อการสอน

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AV353(S)
อ่านกันเถอะ...
การใช้สื่อการสอน 3 หน่วย
(Utilization of Instructional Media)
หลัก การเลือกและการใช้วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อประกอบการสอนโดยเน้นถึงทักษะการใช้อุปกรณ์ประเภทเครื่องเสียงและ เครื่องฉายต่าง ๆ

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่1 : หลักการพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อการสอน
บทที่2 : สื่อการสอน
บทที่3 : การใช้สื่อการสอนอย่างมีระบบ
บทที่4 : สื่อการเรียนรายบุคคลและสื่อประสม
บทที่5 : คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
บทที่6 : นวัตกรรมการสอน
บรรณานุกรม : Reference

การใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม

leave a comment »

2103455    การใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม    Solar Energy and Wind Energy Utilization

บทนำของพลังงานแสงอาทิตย์และการเปลี่ยนมาเป็นพลังงานเพื่อใช้ในโลก หลักเบื้องต้นของการแผ่รังสีของแสงอาทิตยื วิธีการเก็บแสงอาทิตย์ และเปลี่ยนให้เป็นพลังงานความร้อน ระบบการทำความร้อนและความเย็นจากพลังงานแสงอาทิตยื พลังงานลมระบบเปลี่ยนพลังงานจากลมมาเป็นพลังงานกล การออกแบบเครื่องมือที่ทำงานโดยพลังงานกล

(Introduction to solar energy and its conversion for use on earth, fundamentals of solar radiation, methods of solar collection and thermal conversion, solar heating and cooling systems, wind energy, conversion system of wind energy to mechanical energy, siting of wind machines and the design of wind pawer machines.)

(2103455 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

เทคโนโลยีพลังงานและการใช้ประโยชน์จากพลังงานเบื้องต้น

leave a comment »

2103363    เทคโนโลยีพลังงานและการใช้ประโยชน์จากพลังงานเบื้องต้น    Introduction to Technology and Utilization of Energy

เรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน ประวัติศาสตร์การใช้พลังงาน ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานรูปแบบต่างๆ อุปสงค์แลอุปทาน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นโยบายพลังงาน เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับพลังงานและการใช้ประโยชน์จากแหล่งพลังงานทดแทนได้และทดแทนไม่ได้

(An overall view of engery issue, the history of energe use, the relation among energy; demand and supply; environmental impacts; energy policy; technology and utilization of energy from renewable and nonrenewable resources.)

(2103363 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน

leave a comment »

2702605    การใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน    Utilization Of Micro Computer In Schools

แนวคิดในการนำไมโครคอมพิวเตอร์มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษาและการบริหารการศึกษา ได้แก่ การใช้ไมโครคอมพิวเตอร์เพื่อจัดทำระเบียบ ตาราสอน คะแนน การวิเคราะห์ข้อสอบแบบต่างๆ การใช้ไมโครคอมทพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน เน้นการนำโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้กับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยงานระบบข้อมูลด้านการศึกษาในโรงเรียน

(Concept of microcomputer utilization in shools for teaching and management, such as registration, class schedule, scoring, and item anlaysis; computer assisted instruction; emphasis on the application of computer programs to develop educational data system in school.)

(2702605 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 15, 2009 at 1:02 pm

การใช้สื่อการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ

leave a comment »

2708614    การใช้สื่อการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ    Systematic Utilization Of Instructional Media

ทฤษฎี หลักการ รูปแบบ และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการเลือกและการใช้สื่อการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ

(Theories, principles models, and research findings related to systematic selection and utilization of instructional media.)

(2708614 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 12, 2009 at 6:27 pm

การใช้ประโยชน์จากของเสีย

leave a comment »

051483     การใช้ประโยชน์จากของเสีย     Waste Utilization

หลักการและกรรมวิธีทำของเสียและของเหลือใช้ต่าง ๆ จากโรงงานอุตสาหกรรมมาใช้ประโยชน์ ความเหมาะสมของกรรมวิธีต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจ มีการศึกษานอกสถานที่

(Principle and process of industrial waste utilization. Various process optimization, include factory visits.)

(051483 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 8, 2009 at 5:01 am

การพัฒนาเศรษฐกิจและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

leave a comment »

106423     การพัฒนาเศรษฐกิจและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ     Economic Development and Natural Resources Utilization

แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะปัจจัยการผลิตและแหล่งรองรับของเสียที่เกิดจากการพัฒนาเศรษฐกิจ หลักการในเรื่องสมดุลของสสาร ของเสีย และสารพิษที่ถูกถ่ายเทออกสู่บรรยากาศ การหมดสิ้นไปของทรัพยากรธรรมชาติ การเกิดมลพิษ สถานภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของประเทศไทยและโลกผลกระทบของความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการศึกษานอกสถานที่

(Concept and theory of economic development: natural resources and the environment as production factors and waste apsorptive resources: the material balance model principle and toxic waste discharged into the atmosphere; resources depletion; creation of environmental pollutions; status of Thailand’s and world’s vital natural resources and the environment; impacts of natural resources’ and the environment deterioration; guidelines for natural resources development and corrective measures to cope with natural resources and the environment deteriorations. Field trip required.)

(106423 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 6, 2009 at 9:01 am

การสร้างและการใช้สื่อการสอนวิทยาศาสตร์

leave a comment »

159331     การสร้างและการใช้สื่อการสอนวิทยาศาสตร์     Construction and Utilization of Science Instructional Media

ความสำคัญ ประเภทหลักการเลือกและการใช้สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ ปัญหา และข้อจำกัดของสื่อ การสอนประเภทต่างๆ การผลิตสื่อการสอนประเภทต่างๆ ตลอดจนการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

(Importance, kinds selection and utilization of science instruction media, Problems and limitation of each kind of media. Media construction including utilization of innovations and educational technology in science instruction.)

(159331 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 3, 2009 at 11:27 am

การใช้และการซ่อมบำรุงอุปกรณ์การสอนวิทยาศาสตร์

leave a comment »

159332     การใช้และการซ่อมบำรุงอุปกรณ์การสอนวิทยาศาสตร์     Utilization and Maintenance of Science Equipment

ความสำคัญของอุปกรณ์การสอนวิทยาศาสตร์ มาตรฐานในการวัด อุปกรณ์พื้นฐานที่ใช้ในการชั่งตวงวัดในวิชาวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์เฉพาะสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การใช้ การซ่อมบำรุงอุปกรณ์การสอนวิทยาศาสตร์

(Significance of science equipment. Standard of measurement basic science equipment in weighing and measurement. Utilization and maintenance of science equipment.)

(159332 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 3, 2009 at 11:25 am

การเลือกและการใช้สื่อการสอนเบื้องต้น

leave a comment »

169312     การเลือกและการใช้สื่อการสอนเบื้องต้น     Introduction to Selection and Utilization of Instructional Media

พื้นฐานการเลือกและการใช้สื่อการเรียนการสอนต่างๆ ในระดับประถมและมัธยมศึกษา

(Basic concepts and skills in selecting and using instructional media in both primary and secondary school.)

(169312 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 3, 2009 at 9:18 am

การใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษา

leave a comment »

169432     การใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษา     Utilization of Mass Media in Education

ความสำคัญของสื่อมวลชนเพื่อการศึกษา หลักการเลือกการใช้และการประเมินผลการใช้สื่อมวลเพื่อการศึกษา

(Significance of mass media roles in education. Approaches, selections, utilization, and evaluation of the mass media for instructional purposes.)

(169432 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 3, 2009 at 8:44 am

การใช้วัสดุทางทันตกรรมประดิษฐ์ประยุกต์

leave a comment »

3207912    การใช้วัสดุทางทันตกรรมประดิษฐ์ประยุกต์    Dental Material Utilization In Prosthodontic Applications

วัสดุที่ใช้ในงานทันตกรรมประดิษฐ์ คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี เชิงกล และชีวภาพของวัสดุเหล่านั้น ข้อบ่งชี้ ข้อดี ข้อเสีย และการวางมาตรฐานของทันตวัสดุ รวมถึงการวิเคราะห์ปัญหาทางคลินิกที่เกี่ยวข้องกับทันตวัสดุเพื่อให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทันตวัสดุกับเทคนิคการใช้งาน

(The materials used in prosthodontics; physical, chemical, mechanical and biological properties; indication, advantages, disadvantages and standardization of dental materials including clinical problem analysis related to dental materials in order to understanding the relationship between dental materials and clinical usage; the dental materials consisted of restorative materials, impression matterials, waxes, cements, investments, polymers, ceramic, metal and alloys as well as composite materials.)

(3207912 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 23, 2009 at 10:42 am

การใช้พลังงานในวิศวกรรมอาหาร

leave a comment »

212412     การใช้พลังงานในวิศวกรรมอาหาร     Energy Utilization in Food Engineering

แหล่งพลังงานที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร การผลิตและระบบการแจกจ่ายพลังงานระบบควบคุมการใช้พลังงาน ส่วนประกอบของระบบ เทคนิคการประหยัดพลังงาน

(Energy sources utilized in food industry; energy production and distribution systems, control systems of energy utilization, system components; energy saving techniques.)

(212412 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 20, 2009 at 2:28 am

การใช้ประโยชน์ทุ่งหญ้า

leave a comment »

302486     การใช้ประโยชน์ทุ่งหญ้า     Range Utilization

หลักและวิธีการใช้ประโยชน์ทุ่งหญ้า คุณภาพและโภชนาการพืชอาหารสัตว์ ระบบการแทะเล็มและการวางแผนใช้ประโยชน์ การ กํ าหนดจํ านวนสัตว์ต่อหน่วยพื้นที่ การปรับปรุงพื้นที่รกร้างว่างเปล่าเพื่อการเลี้ยงสัตว์

(Principles of range utilization. Quality of herbage and range nutrition. Grazing systems and common use by different species of animal. Grazing capacity guidelines for development of abandoned areas for grazing.)

(302486 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 18, 2009 at 5:47 am

การทําไม้และการใช้ประโยชน์ผลิตผลป่าไม้

leave a comment »

305322     การทําไม้และการใช้ประโยชน์ผลิตผลป่าไม้     Harvesting and Utilization of Forest Products

หลักการและวิธีการ ในการทํ าไม้ การแปรรูปไม้ กรรมวิธีการผลิตต่างๆ และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่ใช้ผลิตผลป่าไม้เป็นวัตถุดิบ

(Principle and methods in harvesting, wood processing, productions and basic knowledge concerning industry using forest products for raw materials.)

(305322 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 18, 2009 at 3:34 am