ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Valuation

การประเมินราคาทรัพย์สิน

leave a comment »

2503325    การประเมินราคาทรัพย์สิน    Property Valuation

ความสัมพันธ์ระหว่างราคาทรัพย์สิน ซึ่งได้แก่ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กับปัจจัยทางด้านกายภาพเศรษฐกิจและการสร้างแบบจำลองเพื่อการประเมินราคาทรัพย์สิน

(Relationships between property value, i.e. land and buildings, and physical as well as socio-economic factors; changes of property value; and property valuation modeling.)

(2503325 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 at 10:42 am

การประเมินราคาด้านเคหการ

leave a comment »

2506628    การประเมินราคาด้านเคหการ    Housing Valuation

หลักการประเมินด้านราคาตลาด ราคาจากรายได้และราคาต้นทุน วัตถุประสงค์ของการประเมินและการเปรียบเทียบราคาประเมินของราชการและเอกชน การประเมินราคาเพื่อการจำนอง การซื้อขาย การประกัน และการลงทุน

(Principles of appraising market price, income price and cost price; objectives of appraisal and comparison between government and private appraisal; appraisal for collateral, mortgage, transaction, insurance and investment.)

(2506628 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 at 6:50 am

เทคนิคการตีค่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางเศรษฐศาสตร์

leave a comment »

106424     เทคนิคการตีค่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางเศรษฐศาสตร์     Economic Valuation Techniques of Natural Resources and Environment

มูลค่าในความหมายทางเศรษฐศาสตร์ ความล้มเหลวของระบบตลาดในการตีค่าผลประโยชน์และต้นทุนที่ผ่านและไม่ผ่านระบบตลาด หลักการและแนวคิดในการตีค่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการตีค่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทคนิคเบื้องต้นในการตีค่า ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ การตีค่าทรัพยากรที่นำมาใช้ในประเทศไทย และปัญหา

(Value in economic context, market failure in valuation benefit and  cost in market and non-market values. Principles and concepts of resources and environmental valuations; economic concepts related to natural resources and environmental valuation, preliminary-valuation techniques and application; valuation techniques used in Thailand and obstacles.)

(106424 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 6, 2009 at 8:59 am

การประเมินค่าสิ่งแวดล้อมทางเศรษฐศาสตร์

leave a comment »

2948607    การประเมินค่าสิ่งแวดล้อมทางเศรษฐศาสตร์    Economic Valuation Of Environmental And Natural Resources

การวิเคราะห์ประโยชน์และต้นทุน ซึ่งได้มีการพิจารณามูลค่าของปัจจัยและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมการคิดถึงผู้คนในอนาคตและการคำนึงถึงความเสี่ยงและความไม่แน่นอน การประยุกต์เทคนิคด้านการประเมินค่า ได้แก่ วิธีการทางฟังก์ชั่นการผลิต วิธีการใช้ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและค่าใช้จ่ายทดแทน วิธีการคิดถึงตินทุนของทรัพยากรมนุษย์ วิธีการคิดค่าจ้างแบบเฮโดนิค และการใช้แบบจำลองราคาของที่ดิน วิธีการคิดค่าใช้จ่ายเดินทาง และการประเมินค่าตามเงื่อนไข

(Analysis of the benefit and cost of environmental goods, involving issues of intergenerational equity and efficiency, risk and uncertainty; applications of various methodologies for valuation of environmental goods, including production function approach, defence expenditure and compensation approach, cost of human capital, hedonic wage and land value methods, travel cost method and contingent valuation methods.)

(2948607 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 1, 2009 at 9:25 am

การประเมินค่าป่าไม้

leave a comment »

304442     การประเมินค่าป่าไม้     Forest Valuation

วัตถุประสงค์และหลักเศรษฐกิจในการจัดการป่าไม้ การประเมินค่าที่ดินสต๊อกไม้และหมู่ไม้ในป่า ตลอดจนความเสียหายใน ลักษณะและชนิดต่าง ๆการประเมินค่าตอไม้ ไม้ยืนต้น ท่อนซุงและไม้แปรรูป ดอกเบี้ยและการลงทุนโดยประยุกต์สูตรต่าง ๆ รวมทั้งส่วนลดในธุรกิจของการป่าไม้

(Objectives and economic principles in forest management. Valuation of forest lands, growing stock and stands, including various types of damage, Appraisal of stumpage, standing timber, logs and lumber. Interest and investment, applications of compounding and discounting formular in forest business.)

(304442 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 18, 2009 at 3:50 am