ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Vegetable

พืชผัก

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AG221
อ่านกันเถอะ...
พืชผัก 3 หน่วย
(Vegetable Crops)
ศึกษา พืชผักชนิดต่าง ๆ ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยมุ่งถึงวิธีการปลูก การบำรุงรักษา และความสำคัญของเศรษฐกิจของพืชแต่ละชนิด(มีการศึกษานอกสถานที่)

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : ขอบเขตของพืช
บทที่ 2 : ปัจจัยที่จำเป็นในการทำสวนผัก(ต่อ)
บทที่ 2 : ปัจจัยที่จำเป็นในการทำสวนผัก
บทที่ 3 : ผักตระกูลกะหล่ำ-ผักกาด(ต่อ)
บทที่ 3 : ผักตระกูลกะหล่ำ-ผักกาด
บทที่ 4 : ผักตระกูลแดง(ต่อ)
บทที่ 4 : ผักตระกูลแดง
บทที่ 5 : ผักตระกูลถั่ว
บทที่ 6 : ผักตระกูลพริก-มะเขือ
บทที่ 7 : ผักที่สร้างหัวอยู่ใต้ดิน(ต่อ)
บทที่ 7 : ผักที่สร้างหัวอยู่ใต้ดิน
บทที่ 8 : ผักรับประทานสดหรือผักสวนครัว
บทที่ 9 : ข้าวโพดหวานและหน่อไม้ฝรั่ง
บทที่ 10 : ผักเครื่องแกง
ภาคผนวก : Supplement
บรรณานุกรม : Reference

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 21, 2010 at 11:48 am

เทคโนโลยีผลไม้และผัก

leave a comment »

2314523    เทคโนโลยีผลไม้และผัก    Fruit and Vegetable Technology

ศึกษาแนวลึกเกี่ยวกับผลไม้ ผักและผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้จากผลไม้และผัก ในส่วนที่เกี่ยวกับวัตถุดิบ กระบวนการแปรรูปการเก็ยรักษา และการตลาด

(In-depth study of fruit, vegetable and their products with reference to raw materials, processing, storage and marketing.)

(2314523 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 20, 2009 at 4:08 pm

เทคโนโลยีการผลิตผัก

leave a comment »

037421     เทคโนโลยีการผลิตผัก     Technology of Vegetable Production

ธรรมชาติและเทคโนโลยีการผลิตพืชผักเศรษฐกิจที่ทันสมัย

(The nature and modern production technology for economic vegetable crops.)

(037421 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 8, 2009 at 1:20 pm

การจัดการการผลิตผัก

leave a comment »

037422     การจัดการการผลิตผัก     Vegetable Production Management

การตลาดผัก การวางแผนการผลิต การบริหารปัจจัยการผลิต ปัจจัยการสร้างผลผลิตและมาตรฐานคุณภาพ คุณภาพผัก

(Vegetable marketing, production planning, production input management. Factors affection yield and quality and quality standard in vegetables.)

(037422 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 8, 2009 at 1:18 pm

กระบวนการแปรรูปผลไม้และผัก

leave a comment »

04801424     กระบวนการแปรรูปผลไม้และผัก     Fruit and Vegetable Processing

ความสัมพันธ์ระหว่างสรีรวิทยาของผักและผลไม้กับกระบวนการแปรรูปที่มีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ กรรมวิธีการถนอมรักษาและแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ การใช้ประโยชน์ของเหลือใช้จากอุตสาหกรรมผักและผลไม้

(Relation between physiological properties of fruit or vegetables and processing condition to finished product qualities, processing methods and preservation, waste utilization.)

(04801424 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 8, 2009 at 12:29 pm

เทคโนโลยีของการสกัดน้ำมัน

leave a comment »

051481     เทคโนโลยีของการสกัดน้ำมัน     Technology of Vegetable Oil Extraction

เทคโนโลยีของการออกแบบ การสกัด และการทำให้บริสุทธิ์ของน้ำมันและไขมันชนิดต่าง ๆ รวมทั้งความก้าวหน้าใหม่ ๆ ที่เกี่ยวกับกระบวนการ

(Technology of design, extraction and purification of vegetable oil and fats. The process varies from year to year.)

(051481 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 8, 2009 at 5:03 am

เทคโนโลยีของผลไม้และผัก

leave a comment »

052424     เทคโนโลยีของผลไม้และผัก     Fruit and Vegetable Technology

ความสัมพันธ์ระหว่างสรีรวิทยาของผักและผลไม้กับกระบวนการแปรรูปที่มีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ กรรมวิธีการถนอมรักษาและแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ การใช้ประโยชน์ของเหลือจากอุตสาหกรรมผักและผลไม้

(Relation between physiological properties of fruit or vegetables and processing condition to finished product qualities, processing methods and preservation, waste utilization.)

(052424 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 8, 2009 at 4:07 am