ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Veterinary

กฎหมายและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสัตวแพทย์

leave a comment »

3100502    กฎหมายและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสัตวแพทย์    Veterinary Jurisprudence and Professional Ethics

กฎหมายและความเป็นมาของกฎหมาย ความสัมพันธ์ของกฎหมายกับสังคม องค์กรบัญญัติกฎหมาย กฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับสัตวแพทย์ จรรยาบรรณและองค์กรควบคุมวิชาชีพสัตวแพทย์

(Law and its history; interrelation of laws and society; legislative body; the laws and acts related to veterinarians; ethics and the board of veterinary profession.)

(3100502 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 26, 2009 at 7:28 am

การศึกษาด้านสัตวแพทย์ในชนบท

leave a comment »

3100601    การศึกษาด้านสัตวแพทย์ในชนบท    Rural Veterinary Study

ฝึกปฏิบัติกับสัตว์ป่วยในชนบทในการตรวจและการวินิจฉัย การวางแผนการรักษา การป้องกันและการควบคุมโรค การเขียนรายงานและการนำเสนอ

(Practice on animal patients in the rural area: examination, diagnosis, treatment planning, prevention, and control of diseases; report writing and presentation.)

(3100601 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 26, 2009 at 7:25 am

วิธีวิทยาการวิจัยทางสัตวแพทยศาสตร์

leave a comment »

3100700    วิธีวิทยาการวิจัยทางสัตวแพทยศาสตร์    Research Methodology in Veterinary Science

ความหมาย ชนิด เป้าหมาย การวางแผน วิธีการได้ข้อมูล การวิเคราะห์ผล และนำเสนอการวิจัยทางสัตวแพทย์

(Meanings, type, objectives, planning data processing, result analysis and presentation.)

(3100700 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 26, 2009 at 7:12 am

สัมมนาคลินิกปฏิบัติ 1

leave a comment »

3100701    สัมมนาคลินิกปฏิบัติ 1    Seminar in Veterinary Clinical Science I

การอภิปราย วิเคราะห์ และวิจารณ์เกี่ยวกับการดูแลรักษาสัตว์ป่วยในคลินิกต่าง ๆ โดยรวบรวมความรู้จากวรรณกรรมและตำรา

(Discussion on, analysis and criticism of a clinical case based on literature and textbooks.)

(3100701 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 26, 2009 at 6:11 am

สัมมนาคลินิกปฏิบัติ 2

leave a comment »

3100702    สัมมนาคลินิกปฏิบัติ 2    Seminar in Veterinary Clinical Science II

การอภิปราย วิเคราะห์ และวิจารณ์เกี่ยวกับการดูแลรักษาสัตว์ป่วยในคลินิกต่าง ๆ โดยรวบรวมความรู้จากวรรณกรรมและตำรา

(Discussion on, analysis and criticism of a clinical case based on liternature and textbooks.)

(3100702 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 26, 2009 at 6:09 am

กายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์ 1

leave a comment »

3101201    กายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์ 1    Veterinary Anatomy I

ศัพท์ที่ใช้ทางกายวิภาคของสัตว์ รูปลักษณะ โครงสร้างพื้นฐาน และตำแหน่งของอวัยวะต่างๆของสัตว์ ความสัมพันธ์ของกระดูก กล้ามเนื้อ หลอดเลือด หลอดน้ำเหลือง และเส้นประสาทในแต่ละอวัยวะ ปฏิบัติการใช้สุนัขชำแหละ

(Aninal anatomical terminology; morphology, basic structure, and location of various organs of animals; relationship of bones, muscles, blood vessels, lymph vessels, and nerves in each organ; loboratory works on dog dissection.)

(3101201 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 26, 2009 at 6:05 am

กายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์ 2

leave a comment »

3101202    กายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์ 2    Veterinary Anatomy II

รูปลักษณะ โครงสร้างพื้นฐาน และตำแหน่งของอวัยวะต่างๆ ของส่วนอกและส่วนท้องของม้า โค กระบือ แกะ แพะ สุกร และสัตว์ปีก ความสัมพันธ์ของกระดูก กล้ามเนื้อ หลอดเลือด หลอดน้ำเหลือง และเส้นประสาทในแต่ละอวัยวะ เปรียบเทียบลักษณะทางกายวิภาคระหว่างสัตว์แต่ละชนิด โครงสร้างที่มีความสัมพันธ์กับการวินิจฉัยโรค การทำศัลยกรรม การทำสูติกรรม และการผ่าซาก สาธิตโครงสร้างทางกายวิภาคสัตว์ที่มีชีวิต ปฏิบัติการชำแหละสัตว์ดอง

(Morphology, bosic structure, and location of various organs of thorax and abdomen in horses, cattle, sheep, goats, pigs, and poultry; relationship of bones, muscles, blood vessels, lymph vessels, and nerver in each organ; anatomical comparison of each species; structures related to diagnosis, surgery, obstetrics, and autopsy; demonstration of anatomical structures in live animals; laboratory works on dissection of embalmed speciments.)

(3101202 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 26, 2009 at 6:02 am

คัพภะวิทยาทางสัตวแพทย์

leave a comment »

3101203    คัพภะวิทยาทางสัตวแพทย์    Veterinary Embryology

การเจริญเปลี่ยนแปลงของอวัยวะของสัตว์ตั้งแต่การปฏิสนธิจนถึงขั้นตัวอ่อน รวมถึงการฝังตัว การเกิดรก และชนิดรก ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับตัวอ่อน การเกิดความพิการแต่กำเนิด

(Development of animal’s organs from fertilization to the embryo including implantation, placentation, and classification of placenta as well as maternal and fetal relationship; teratology.)

(3101203 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 26, 2009 at 6:01 am

วิทยาฮีสโตทางสัตวแพทย์

leave a comment »

3101204    วิทยาฮีสโตทางสัตวแพทย์    Veterinary Histology

โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ต่างๆ โครงสร้างที่อยู่ระหว่างเซลล์ การรวมกันของเซลล์และโครงสร้างที่อยู่ระหว่างเซลล์เป็นเนื้อเยื่อและอวัยวะของสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ การบ่งชี้สารภายในเซลล์และเนื้อเยื่อโดยใช้ปฏิกิริยาไซโตเคมีและฮีสโตเคมี

(Structure and function of cells; intercellular structures; organization of cells and intercellular structures to tissues and organs of domestic and livestock animals; identification of cellular and tissue constituent by histochemistry and cytochemistry.)

(3101204 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 26, 2009 at 5:59 am

ประสาทกายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์

leave a comment »

3101205    ประสาทกายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์    Veterinary Neuroanatomy

การเจริญเปลี่ยนแปลงของระบบประสาทในสัตว์ มหกายวิภาค และจุลกายวิภาคของระบบประสาท การจัดกลุ่มตามกายวิภาคและหน้าที่ของระบบประสาทส่วนปลายและส่วนกลาง การทดสอบขั้นพื้นฐานของระบบประสาท

(Development of the animal nervous system, gross and microscopic anatomy of the nervous system; anatomical and functional classification of the peripheral and central nervous system; basic testing of the nervous system.)

(3101205 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 26, 2009 at 5:58 am

กายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์ 3

leave a comment »

3101303    กายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์ 3    Veterinary Anatomy III

รูปลักษณะ โครงสร้างพื้นฐาน และตำแหน่งของอวัยวะต่างๆ ของขาหน้า ขาหลัง หัวและคอ ของม้า โค กระบือ แกะ แพะ และสุกร โดยเน้นความสัมพันธ์ของกระดูก กล้ามเนื้อ หลอดเลือด หลอดน้ำเหลืองและเส้นประสาทในแต่ละอวัยวะ เปรียบเทียบลักษณะทางกายวิภาคระหว่างสัตว์แต่ละชนิด โครงสร้างที่มีความสัมพันธ์กับการวินิจฉัยโรค การทำศัลยกรรม และการผ่าซาก สาธิตโครงสร้างทางกายวิภาคในสัตว์ที่มีชีวิต ปฏิบัติการชำแหละศึกษาในสัตว์ดอง

(Morphology, basic structure, and location of various organs of forelimb, hindlimb, head and nech of horses, cattle, sheep, goats, and pigs; relationship of bones, muscles, blood vessels, lymph vessels, and nerves in each organ; anatomical comparison of each species; structures related to diagnosis, surgery, and autopsy; demonstration of anatomical structures in live animals; laboratory works on dissection of embalmed specimens.)

(3101303 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 26, 2009 at 5:56 am

สรีรวิทยาทางสัตวแพทย์ 2

leave a comment »

3102312    สรีรวิทยาทางสัตวแพทย์ 2    Veterinary Physiology II

การทำงานของระบบหายใจ ระบบขับถ่ายปัสสาวะ และระบบย่อยอาหาร เมตาบอลิสมเกี่ยวกับพลังงาน การหลั่งน้ำนมของสัตว์เลี้ยงและสัตว์ที่ใช้เป็นอาหาร

(Functions of respiratory, urinary, and digestive systems; energy metabolism; lactation of companion and food animals.)

(3102312 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 26, 2009 at 5:47 am

สรีรวิทยาทางสัตวแพทย์ 3

leave a comment »

3102313    สรีรวิทยาทางสัตวแพทย์ 3    Veterinary Physiology III

การทำงานของระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์ ระบบประสาท และอวัยวะรับความรู้สึกพิเศษของสัตว์เลี้ยงและสัตว์ที่ใช้เป็นอาหาร

(Functions of endocrine system, reproductive system, nervous system, and special sense organs of companion and food animals.)

(3102313 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 26, 2009 at 5:46 am

สุขศาสตร์การสัตว์

leave a comment »

3103203    สุขศาสตร์การสัตว์    Veterinary Hygiene

ปัจจัยทางพันธุกรรมและทางชีวภาพที่มีผลต่อชีวอนามัยของสัตว์ ผลกระทบต่อชีวอนามัยของสัตว์จากสภาวะแวดล้อม ได้แก่ สภาพดินฟ้าอากาศ โรงเรือน อุปกรณ์ให้อาหารและน้ำ แหล่งน้ำและทุ่งหญ้า การกำจัดสิ่งปฏิกูล ยาล้างเชื้อโรคและการล้างเชื้อ การป้องกันและการควบคุมโรคในฟาร์มเลี้ยงปศุสัตว์โดยเน้นการกักกัน การแยกขัง และการกำจัดซากสัตว์

(Genetical and biological factors affecting animal hygiene; environmental effect on animal hygiene: climatic effects, housing, feed and water utilities, water supply, and pasture hygiene; farm waste disposal; disinfectants and disinfection; prevention and control of diseases in livestock farms emphasizing quarantine, isolation, and carcass disposal.)

(3103203 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 26, 2009 at 4:17 am

การวางแผนการทดลองทางสัตวศาสตร์และสัตวแพทยศาสตร์

leave a comment »

3103671    การวางแผนการทดลองทางสัตวศาสตร์และสัตวแพทยศาสตร์    Experimental Designs in Animal and Veterinary Sciences

ลักษณะข้อมูลทางสัตวศาสตร์และสัตวแพทยศาสตร์ การวิเคราะห์ปัญหาและการวางแผนการทดลองตัวแปรและการวัด การกำหนดประชากรอ้างอิง การสุ่มตัวอย่างการออกแบบการทดลอง การรวบรวมข้อมูลและการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ข้อมูลทั้งแบบพาราเมตริกและนอนพาราเมตริก

(Characteristics of animal and veterinary science data; problem analysis and planning of experiments; experimental variables and measurement; reference population determination; sampling; experimental design; data collection and hypothesis testing; parametric and non-parametric data analysis.)

(3103671 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 26, 2009 at 3:56 am