ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Veterinary

กฎหมายและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสัตวแพทย์

leave a comment »

3100502    กฎหมายและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสัตวแพทย์    Veterinary Jurisprudence and Professional Ethics

กฎหมายและความเป็นมาของกฎหมาย ความสัมพันธ์ของกฎหมายกับสังคม องค์กรบัญญัติกฎหมาย กฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับสัตวแพทย์ จรรยาบรรณและองค์กรควบคุมวิชาชีพสัตวแพทย์

(Law and its history; interrelation of laws and society; legislative body; the laws and acts related to veterinarians; ethics and the board of veterinary profession.)

(3100502 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 26, 2009 at 7:28 am

การศึกษาด้านสัตวแพทย์ในชนบท

leave a comment »

3100601    การศึกษาด้านสัตวแพทย์ในชนบท    Rural Veterinary Study

ฝึกปฏิบัติกับสัตว์ป่วยในชนบทในการตรวจและการวินิจฉัย การวางแผนการรักษา การป้องกันและการควบคุมโรค การเขียนรายงานและการนำเสนอ

(Practice on animal patients in the rural area: examination, diagnosis, treatment planning, prevention, and control of diseases; report writing and presentation.)

(3100601 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 26, 2009 at 7:25 am

วิธีวิทยาการวิจัยทางสัตวแพทยศาสตร์

leave a comment »

3100700    วิธีวิทยาการวิจัยทางสัตวแพทยศาสตร์    Research Methodology in Veterinary Science

ความหมาย ชนิด เป้าหมาย การวางแผน วิธีการได้ข้อมูล การวิเคราะห์ผล และนำเสนอการวิจัยทางสัตวแพทย์

(Meanings, type, objectives, planning data processing, result analysis and presentation.)

(3100700 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 26, 2009 at 7:12 am

สัมมนาคลินิกปฏิบัติ 1

leave a comment »

3100701    สัมมนาคลินิกปฏิบัติ 1    Seminar in Veterinary Clinical Science I

การอภิปราย วิเคราะห์ และวิจารณ์เกี่ยวกับการดูแลรักษาสัตว์ป่วยในคลินิกต่าง ๆ โดยรวบรวมความรู้จากวรรณกรรมและตำรา

(Discussion on, analysis and criticism of a clinical case based on literature and textbooks.)

(3100701 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 26, 2009 at 6:11 am

สัมมนาคลินิกปฏิบัติ 2

leave a comment »

3100702    สัมมนาคลินิกปฏิบัติ 2    Seminar in Veterinary Clinical Science II

การอภิปราย วิเคราะห์ และวิจารณ์เกี่ยวกับการดูแลรักษาสัตว์ป่วยในคลินิกต่าง ๆ โดยรวบรวมความรู้จากวรรณกรรมและตำรา

(Discussion on, analysis and criticism of a clinical case based on liternature and textbooks.)

(3100702 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 26, 2009 at 6:09 am

กายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์ 1

leave a comment »

3101201    กายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์ 1    Veterinary Anatomy I

ศัพท์ที่ใช้ทางกายวิภาคของสัตว์ รูปลักษณะ โครงสร้างพื้นฐาน และตำแหน่งของอวัยวะต่างๆของสัตว์ ความสัมพันธ์ของกระดูก กล้ามเนื้อ หลอดเลือด หลอดน้ำเหลือง และเส้นประสาทในแต่ละอวัยวะ ปฏิบัติการใช้สุนัขชำแหละ

(Aninal anatomical terminology; morphology, basic structure, and location of various organs of animals; relationship of bones, muscles, blood vessels, lymph vessels, and nerves in each organ; loboratory works on dog dissection.)

(3101201 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 26, 2009 at 6:05 am

กายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์ 2

leave a comment »

3101202    กายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์ 2    Veterinary Anatomy II

รูปลักษณะ โครงสร้างพื้นฐาน และตำแหน่งของอวัยวะต่างๆ ของส่วนอกและส่วนท้องของม้า โค กระบือ แกะ แพะ สุกร และสัตว์ปีก ความสัมพันธ์ของกระดูก กล้ามเนื้อ หลอดเลือด หลอดน้ำเหลือง และเส้นประสาทในแต่ละอวัยวะ เปรียบเทียบลักษณะทางกายวิภาคระหว่างสัตว์แต่ละชนิด โครงสร้างที่มีความสัมพันธ์กับการวินิจฉัยโรค การทำศัลยกรรม การทำสูติกรรม และการผ่าซาก สาธิตโครงสร้างทางกายวิภาคสัตว์ที่มีชีวิต ปฏิบัติการชำแหละสัตว์ดอง

(Morphology, bosic structure, and location of various organs of thorax and abdomen in horses, cattle, sheep, goats, pigs, and poultry; relationship of bones, muscles, blood vessels, lymph vessels, and nerver in each organ; anatomical comparison of each species; structures related to diagnosis, surgery, obstetrics, and autopsy; demonstration of anatomical structures in live animals; laboratory works on dissection of embalmed speciments.)

(3101202 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 26, 2009 at 6:02 am