ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘X-Ray

เทคนิคทางรังสีเอกซ์

leave a comment »

2302521    เทคนิคทางรังสีเอกซ์    X-ray Techniques

การผลิตและการตรวจวัดรังสีเอกซ์ สมบัติโดยทั่วไป สเปกตราแพร่และดูดกลืนรังสี เทคนิคทางสเปกโทรเคมิกัล และการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์วิธีต่างๆ การประยุกต์เทคนิค และวิธีการ (เพื่อใช้) วิเคราะห์ธาตุ ส่วนประกอบและปริมาณของธาตุในสารผลึก การบ่งระบุสารและการวิเคราะห์โครงสร้างผลึก

(Production and detection of X-rays; their general properties, emission and absorption spectra. Spectrochemical techniques and X-rays diffraction methods and their applications, qualitative and quantitative analyses identification of unknowns and crystal-structure analysis.)

(2302521 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ผลึกวิทยารังสีเอกซ์ 1

leave a comment »

2304646    ผลึกวิทยารังสีเอกซ์ 1    X-Ray Crystallography I

ธรรมชาติและกำเนิดรังสีเอกซ์ การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ โครงผลึกส่วนกลับ การปฏิบัติการเชิงสมมาตรและสเปซกรุฟ ผลึกและคุณสมบัติของผลึก การรวบรวมข้อมูลเชิงเรขาคณิต วิธีแบบหมุนและแบบส่าย วิธีแบบไวศเซนเบิร์กโดยเอียงเท่ากัน วิธีหมุนควงแบบเบอร์เกอร์ การเก็บข้อมูลความเข้ม การแก้แบบลอเรนทซ์และการแก้แบบโพลาไรเซชัน สทรัคเจอร์แฟคเตอร์และการสังเคราะห์ฟูเรียร์

(Nature and generation of X-ray; diffraction of X-ray, the reciprocal lattice; symmetry operations and space groups; crystals and their properties; geometric-data collection: rotation and oscillation methods; equi-inclination Weissenberg method, Buerger precession method; intensity data collection; Lorentz and polarization corrections; structure factors and Fourier syntheses.)

(2304646 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ผลึกวิทยารังสีเอกซ์ 2

leave a comment »

2304647    ผลึกวิทยารังสีเอกซ์ 2    X-Ray Crystallography II

การหาโครงสร้างโดยรังสีเอกซ์ ปัญหาเรื่องดฟส วิธีแพทเทอรสันและอะตอมหนักอื่นๆ วิธีไทรอัลแอนด์แอร์เรอร์ วิธีตรง วิธีเวกเตอร์ วิธีสังเคราะห์ฟูเรียร์ การปรับโครงสร้าง การปรับตำแหน่งของอะตอมแบบฟูเรียร์และแบบกำลังสองน้อยที่สุด ระยะและมุมระหว่างอะตอม ข้อผิดพลาดเชิงสถิติและเชิงระนาบ

(X-ray structure determination; the phase problem; Patterson and other heavy atom methods, trial-and-error method, direct methods; vector method; Fourier synthesis method; refining structures; methods of Fourier and least-squares refinements; interatomic distances and angles; random and systematic errors.)

(2304647 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การหาโครงสร้างผลึกโดยรังสีเอกซ์

leave a comment »

420475     การหาโครงสร้างผลึกโดยรังสีเอกซ์     X-ray Crystallography

สมมาตรของผลึก การประยุกต์ทฤษฎีกลุ่ม ฟิสิกส์ของรังสีเอกซ์ ทฤษฎีการเลี้ยวเบน วิธีการทดลองหาโครงสร้างของผลึกโดยรังสีเอกซ์

(Crystal symmetry, application of group theory, x-ray physics, diffraction theory, experimental methods of x-ray crystallography.)

(420475 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 10, 2009 at 2:55 pm

การวิเคราะห์โดยการเรืองรังสีเอกซ์

leave a comment »

421413     การวิเคราะห์โดยการเรืองรังสีเอกซ์     X-ray Fluorescence Analysis

การกระตุ้นอะตอม การเรืองรังสีเอกซ์ ต้นกำเนิดรังสีปฐมภูมิ หลอดรังสีเอกซ์ รังสีทุติยภูมิ หัววัดรังสีเอกซ์ ผลของเมทริกซ์ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณ

(Atom excitation, X-ray fluorescence, sources of primary radiation, X-ray tube, secondary radiation, X-ray detectors, matrix effects, qualitative and quantitative analysis.)

(421413 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 10, 2009 at 1:21 pm

การป้องกันคุณภาพของภาพเอกซเรย์

leave a comment »

943361     การป้องกันคุณภาพของภาพเอกซเรย์     Quality Assurance in X-Ray Radiography

การประกันคุณภาพของภาพเอกซเรย์ ความหมายของการประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพ วัตถุประสงค์ ขั้นตอน วิธีการ และการแปลผล การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องเอกซเรย์ธรรมดา เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ เครื่องเอกซเรย์ฟัน อุปกรณ์บันทึกภาพ ตู้ไฟส่องฟิล์ม กระบวนการล้างฟิล์มและห้องมืด ขอบเขตของค่าที่ยอมรับให้ผิดพลาดได้ตามมาตรฐานสากลการสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือทดสอบ

(Quality assurance in X-ray radiography, meanings in quality assurance and quality control. Objectives, steps, procedures and evaluation of X-ray radiography, normal and mobile, dental X-ray including cameras, film-box, film developer and dark room process. Permissible values accepted internationally, calibration of testing instruments.)

(943361 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

ตุลาคม 29, 2009 at 2:46 am

เอกซเรย์คอมพิวเตดโทโมกราฟี

leave a comment »

943421     เอกซเรย์คอมพิวเตดโทโมกราฟี     X-Ray Computed Tomography

หลักการทางฟิสิกส์ เครื่องมือ เทคนิคการตรวจ และการควบคุมคุณภาพของการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตดโทโมกราฟี รังสีกายวิภาคศาสตร์และรังสีพยาธิวิทยาของภาพที่ได้

(Physical principles of instrumentation, technique of clinical applications and quality control of X-ray computed tomography. Radiographic anatomy and pathological relations of images.)

(943421 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

ตุลาคม 29, 2009 at 2:44 am

ผลึกวิทยารังสีเอกซ์

leave a comment »

2021503 ผลึกวิทยารังสีเอกซ์ X-Ray Crystallography

ธรรมชาติและกำเนิดรังสีเอกซ์ รังสีเอกซ์จากเครื่องซินโครตรอน ฟิสิกส์ของรังสีเอกซ์ การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ ผลึกและสมบัติของผลึก โครงผลึกส่วนกลับ การปฎิบัติการเชิงสมมาตรและสเปซกรุป การเก็บข้อมูลโดยเครื่องมือสมัยใหม่ แฟกเตอร์โครงสร้างและการแก้ข้อมูลความเข้ม การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาโครงสร้างผลึก การใช้งานของการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์

(Nature and generation of x-ray; x-rays from synchrotron radiation; physics of x-rays; x-ray diffraction; crystals and their properties; reciprocal lattice; symmetry operations and space groups; data collection using modern instruments; structure factor and intensity corrections; data analysis and structure solving; use of x-ray diffraction.)

(2021503 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ตุลาคม 24, 2009 at 4:44 am