ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Marketing

การตลาดทางอาหาร

leave a comment »

2314545    การตลาดทางอาหาร    Food Marketing

สภาพทั่วไปของตลาดทางอาหาร หน้าที่ของการตลาด ยุทธวิธีการตลาดซึ่งนำมาใช้กับผลิตภัณฑ์ทางอาหาร

(General environment of food marketing; the functions of marketing marketing strategies used for food products.)

(2314545 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 20, 2009 at 3:59 pm

การบริหารการตลาดด้านเคหพัฒนาการ

leave a comment »

2506624    การบริหารการตลาดด้านเคหพัฒนาการ    Marketing Management For Property Development

การวางแผนและบริหารการตลาด พฤติกรรมและแนวโน้มของผู้บริโภค และการส่งเสริมการตลาดด้านการพัฒนา (โครงการ) เคหการ

(Marketing planning and management, consumer behavior and potential, and promotion for property development.)

(2506624 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 at 6:53 am

การตลาดสายการบิน

leave a comment »

2600604    การตลาดสายการบิน    Airline Marketing

การประยุกต์แนวคิดทางการตลาดในอุตสาหกรรมการบิน การกำหนดตลาดกลุ่มเป้าหมาย การวางแผนการตลาด กลยุทธ์การตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย และการส่งเสริมการตลาด

(Application of marketing concept in airline industry; target marketing; marketing planning; marketing strategies; product, pricing distribution, and promotion.)

(2600604 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 at 3:27 am

หลักการตลาด

leave a comment »

2605311    หลักการตลาด    Principle of Marketing

แนวคิดพื้นฐานและหน้าที่ทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด ระบบข้อมูลการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด และการเลือกตลาดเป้าหมาย การบริหารผลิตภัณฑ์ การตั้งราคา ช่องทางการจัดจำหน่ายและการกระจายสินค้า การส่งเสริมการตลาด การตลาดระหว่างประเทศ และการตลาดเพื่อสังคม

(Basic concepts in marketing, market and market segmentation, classification of goods and services, marketing functions, institutions and channels, market and the environments, the changing market, consumer’s buying behavior and factors affecting consumer demand.)

(2605311 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 16, 2009 at 5:18 am

ประเด็นปัญหาปัจจุบันด้านการตลาด

leave a comment »

2605320    ประเด็นปัญหาปัจจุบันด้านการตลาด    Current Issues in Marketing

ประเด็นปัจจุบันด้านการตลาด เน้นเรื่องการตลาดและสภาวะแวดล้อมทางการตลาดในประเทศไทยและในต่างประเทศ

(Selected topice of interest in current marketing situatious emphasizing marketing and the environment of marketing in Thailand and foreign countries.)

(2605320 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 16, 2009 at 5:14 am

ช่องทางการจำหน่ายและการจัดการด้านการกระจายสินค้า

leave a comment »

2605412    ช่องทางการจำหน่ายและการจัดการด้านการกระจายสินค้า    Marketing Channels and Physical Distribution

การจัดการการตลาดของผู้ผลิตในด้านการขนส่ง การเก็บรักษาสินค้า การวิเคราะห์และควบคุมระบบต้นทุนของการกระจายสินค้า การเลือกช่องทางการตลาด การจัดองค์การและการวางแผนและการควบคุมช่องทางการตลาด

(Producer management of transportation, storage, and inventory controls, emphasizing the analysis and control of the total cost system of the physical distribution; selecting marketing channels; developing the organization and planning the marketing channels; the bargaining roles among members in marketing channels; cooperation and control of marketing channels.)

(2605412 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 16, 2009 at 5:10 am

การตลาดสินค้าแฟชั่น

leave a comment »

2605413    การตลาดสินค้าแฟชั่น    Fashion Marketing

แนวคิด ประเภท และลักษณะของสินค้าแฟชั่น ประวัติศาสตร์ของแฟชั่น วัฏจักรแฟชั่นและภาพรวมอุตสาหกรรมแฟชั่น ฟฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดสินค้าแฟชั่น บทบาทการตลาดในอุตสาหกรรมแฟชั่น การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมแฟชั่น กลยุทธ์ตราสินค้าแฟชั่น การตั้งราคาสินค้าแฟชั่น ช่องทางการกระจายสินค้าในตลาดสินค้าแฟชั่นการจัดหาสินค้าและการค้าปลีกสินค้าแฟชั่น การวางแผนพิสัยสินค้าแฟชั่น การจัดตกแต่งในอุตสาหกรรมแฟชั่น การเสริมภาพลักษณ์ของตราสินค้าแฟชั่นและการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ กฎหมายและจริยธรรมในอุตสาหกรรมแฟชั่น

(Concept; types and characteristics of fashion products; history of fashion; fashion cycle and fashion industry overview; consumer behavior in market fashion; marketing roles in fashion industry; product design and development for fashion industry; fashion branding strategy; pricing of fashion products; distribution channels in fashion markets; fashion merchandising and retailing; range planning of fashion products; visual merchandising in fashion industry; brand image enhancement of fashion products and integrated marketing communication; laws and ethics in fashion industry.)

(2605413 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 16, 2009 at 5:08 am

การตลาดบริการ

leave a comment »

2605414    การตลาดบริการ    Service Marketing

แนวคิดการตลาดบริการ ประเภทของการตลาดบริการ การวิเคราะห์และวางแผน การกำหนดกลุ่มลูกค้า ความคิดเห็นของลูกค้า การจัดการกับคำร้องเรียน การรับประกันการบริการ การวัดความพึงพอใจของลูกค้า การตลาดสัมพันธภาพ บทบาทของบุคลากรเพื่อการบริการและแนวโน้มของการตลาดบริการ

(The concepts of marketing and types of service marketing: personalized services (marketing personal services, professional services and business services) and financial services (bank marketing, insurance marketing and securities marketing); a program for marketing of services: market analysis and market planning, planning and developing the service, pricing of services, channels of distribution for service and promotion and the services’ future outlook in service marketing.)

(2605414 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 16, 2009 at 5:07 am

การตลาดสินค้าเกษตรกรรม

leave a comment »

2605416    การตลาดสินค้าเกษตรกรรม    Agricultural Marketing

ภาพรวมสินค้าเกษตรกรรม อุปสงค์ อุปทานและพฤติกรรมผู้บริโภค เทคโนโลยีและกฎระเบียบทางการค้าโลกที่เกี่ยวข้อง บทบาทและความช่วยเหลือของรัฐบาล ปัญหาด้านการตลาดและกลยุทธ์

(Principles of agricultural marketing, marketing channels of Thai agricultural products, price determination, factors affecting agricultural markets, government’s roles and aids, framework for analyzing marketing problems, and organization of commodity and farm supply markets.)

(2605416 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 16, 2009 at 5:06 am

การตลาดสำหรับอุตสาหกรรมเดินทาง

leave a comment »

2605420    การตลาดสำหรับอุตสาหกรรมเดินทาง    Marketing for Travel Industry

ความหมายและประเภทของอุตสาหกรรมเดินทางกลยุทธ์ทางการตลาดและการแข่งขันในอุตสาหกรรมเดินทาง การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคและกระบวนการการตัดสินใจของผู้บริโภค กระบวนการการขาย การประยุกต์ทฤษฎีและกลยุทธ์การตลาดในการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจำหน่าย การส่งเสริมการตลาด

(Definition and types of travel industry; marketing strategies and the competitions in travel industry; consumer behavior analysis and consumer decision making process; selling process; theoretical applications and marketing strategies in product positioning, price, place and promotions.)

(2605420 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 16, 2009 at 5:03 am

การศึกษาด้วยตนเองทางการตลาด

leave a comment »

2605426    การศึกษาด้วยตนเองทางการตลาด    Independent Study in Marketing

สภาวะแวดล้อมต่างๆ ของการตลาดภายในและภายนอก การจัดการทางตลาด การวางกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจที่ดำเนินงานในประเทศไทย

(Internal and external marketing environment; marketing management; marketing strategies of companies in Thailand; reports on selected topics of their interests.)

(2605426 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 16, 2009 at 5:02 am

การตลาดภาคปฏิบัติและการฝึกงาน

leave a comment »

2605450    การตลาดภาคปฏิบัติและการฝึกงาน    Workshop in Marketing

การตลาดเชิงปฏิบัติในบริษัทต่าง ๆ โดยการฝึกงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางด้านการตลาด

(Study of practical marketing work in various firms and training related to marketing activities.)

(2605450 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 16, 2009 at 5:00 am

การวิจัยการตลาด

leave a comment »

2605481    การวิจัยการตลาด    Marketing Research

ความหมายและบทบาทของการวิจัยการตลาด กระบวนการวิจัยการตลาด ประเภทของการออกแบบการวิจัย แหล่งข้อมูลและประเภทความผิดพลาดของข้อมูล สเกลที่ใช้วัดทัศนคติ ขั้นตอนและเทคนิคการเลือกตัวอย่าง การกำหนดขนาดตัวอย่าง การออกแบบสอบถาม การวิเคราะห์และการให้ความหมายข้อมูล การสรุปผลและการนำเสนอ จริยธรรมในการทำวิจัยการตลาด

(Marketing management background, marketing research content and strategy, research design and strategy, types of information and sources of error in information from respondents, the means of obtaining information from respondents, measurement and scailing in marketing research, sampling of respondents, the field force, research presentation, follow-up and research process evaluation.)

(2605481 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 16, 2009 at 4:58 am

สัมมนาการตลาด

leave a comment »

2605491    สัมมนาการตลาด    Seminar in Marketing

การบูรณาการองค์ประกอบสำคัญทางการตลาด ปัญหาและประเด็นสำคัญของการจัดการด้านการตลาดในปัจจุบันในตลาดภายในประเทศและระหว่างประเทศ

(The seminar encourages student to investigate various phases of marketing. Report are prepared individually, but students investigating related subjects participate in group discussions with experienced marketing executives.)

(2605491 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 16, 2009 at 4:57 am

การจัดการด้านการตลาด

leave a comment »

2605501    การจัดการด้านการตลาด    Marketing Mangement

บทบาทและหน้าที่การตลาดในธุรกิจ สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อการจัดการด้านการตลาด การวางแผนการตลาดเชิงยุทธ์ การวิเคราะห์การแข่งขัน พฤติกรรมผู้บริโภค ระบบสารสนเทศทางการตลาดและการวิจัยการตลาด การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ การตัดสินใจด้านส่วนประสมทางการตลาด การควบคุมทางการตลาด จรรยาบรรณในการจัดการด้านการตลาด

(Roles and functions of marketing in business; internal and external environment affecting marketing management; strategic market planning; competition analysis; consumer behaviro; marketing information systems and marketing research; market segmentation; targeting; product positioning; marketing mix decisions; marketing control; ethics in marketing management.)

(2605501 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 16, 2009 at 4:33 am