ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Marketing

การตลาดทางอาหาร

leave a comment »

2314545    การตลาดทางอาหาร    Food Marketing

สภาพทั่วไปของตลาดทางอาหาร หน้าที่ของการตลาด ยุทธวิธีการตลาดซึ่งนำมาใช้กับผลิตภัณฑ์ทางอาหาร

(General environment of food marketing; the functions of marketing marketing strategies used for food products.)

(2314545 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 20, 2009 at 3:59 pm

การบริหารการตลาดด้านเคหพัฒนาการ

leave a comment »

2506624    การบริหารการตลาดด้านเคหพัฒนาการ    Marketing Management For Property Development

การวางแผนและบริหารการตลาด พฤติกรรมและแนวโน้มของผู้บริโภค และการส่งเสริมการตลาดด้านการพัฒนา (โครงการ) เคหการ

(Marketing planning and management, consumer behavior and potential, and promotion for property development.)

(2506624 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 at 6:53 am

การตลาดสายการบิน

leave a comment »

2600604    การตลาดสายการบิน    Airline Marketing

การประยุกต์แนวคิดทางการตลาดในอุตสาหกรรมการบิน การกำหนดตลาดกลุ่มเป้าหมาย การวางแผนการตลาด กลยุทธ์การตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย และการส่งเสริมการตลาด

(Application of marketing concept in airline industry; target marketing; marketing planning; marketing strategies; product, pricing distribution, and promotion.)

(2600604 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 at 3:27 am

หลักการตลาด

leave a comment »

2605311    หลักการตลาด    Principle of Marketing

แนวคิดพื้นฐานและหน้าที่ทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด ระบบข้อมูลการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด และการเลือกตลาดเป้าหมาย การบริหารผลิตภัณฑ์ การตั้งราคา ช่องทางการจัดจำหน่ายและการกระจายสินค้า การส่งเสริมการตลาด การตลาดระหว่างประเทศ และการตลาดเพื่อสังคม

(Basic concepts in marketing, market and market segmentation, classification of goods and services, marketing functions, institutions and channels, market and the environments, the changing market, consumer’s buying behavior and factors affecting consumer demand.)

(2605311 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 16, 2009 at 5:18 am

ประเด็นปัญหาปัจจุบันด้านการตลาด

leave a comment »

2605320    ประเด็นปัญหาปัจจุบันด้านการตลาด    Current Issues in Marketing

ประเด็นปัจจุบันด้านการตลาด เน้นเรื่องการตลาดและสภาวะแวดล้อมทางการตลาดในประเทศไทยและในต่างประเทศ

(Selected topice of interest in current marketing situatious emphasizing marketing and the environment of marketing in Thailand and foreign countries.)

(2605320 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 16, 2009 at 5:14 am

ช่องทางการจำหน่ายและการจัดการด้านการกระจายสินค้า

leave a comment »

2605412    ช่องทางการจำหน่ายและการจัดการด้านการกระจายสินค้า    Marketing Channels and Physical Distribution

การจัดการการตลาดของผู้ผลิตในด้านการขนส่ง การเก็บรักษาสินค้า การวิเคราะห์และควบคุมระบบต้นทุนของการกระจายสินค้า การเลือกช่องทางการตลาด การจัดองค์การและการวางแผนและการควบคุมช่องทางการตลาด

(Producer management of transportation, storage, and inventory controls, emphasizing the analysis and control of the total cost system of the physical distribution; selecting marketing channels; developing the organization and planning the marketing channels; the bargaining roles among members in marketing channels; cooperation and control of marketing channels.)

(2605412 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 16, 2009 at 5:10 am

การตลาดสินค้าแฟชั่น

leave a comment »

2605413    การตลาดสินค้าแฟชั่น    Fashion Marketing

แนวคิด ประเภท และลักษณะของสินค้าแฟชั่น ประวัติศาสตร์ของแฟชั่น วัฏจักรแฟชั่นและภาพรวมอุตสาหกรรมแฟชั่น ฟฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดสินค้าแฟชั่น บทบาทการตลาดในอุตสาหกรรมแฟชั่น การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมแฟชั่น กลยุทธ์ตราสินค้าแฟชั่น การตั้งราคาสินค้าแฟชั่น ช่องทางการกระจายสินค้าในตลาดสินค้าแฟชั่นการจัดหาสินค้าและการค้าปลีกสินค้าแฟชั่น การวางแผนพิสัยสินค้าแฟชั่น การจัดตกแต่งในอุตสาหกรรมแฟชั่น การเสริมภาพลักษณ์ของตราสินค้าแฟชั่นและการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ กฎหมายและจริยธรรมในอุตสาหกรรมแฟชั่น

(Concept; types and characteristics of fashion products; history of fashion; fashion cycle and fashion industry overview; consumer behavior in market fashion; marketing roles in fashion industry; product design and development for fashion industry; fashion branding strategy; pricing of fashion products; distribution channels in fashion markets; fashion merchandising and retailing; range planning of fashion products; visual merchandising in fashion industry; brand image enhancement of fashion products and integrated marketing communication; laws and ethics in fashion industry.)

(2605413 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 16, 2009 at 5:08 am