ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Health

สร้างเสริมสุขภาพและการแพทย์ที่มีจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์

leave a comment »

ศรสว๒๐๔ สร้างเสริมสุขภาพและการแพทย์ที่มีจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์ ๒ (๐-๔-๒)

ความสำคัญและหลักการของการสร้างเสริมสุขภาพ /นำเสนอแผนงาน ร่วมปฏิบัติการและประเมินผล /กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่สามารถนำหลักการสร้างเสริมสุขภาพมาประยุกต์ใช้กับตนเองบุคลากรในโรงพยาบาล ผู้ป่วยและญาติ รวมถึงชุมชนและสังคม / กรณีศึกษาที่จะเป็นแนวทางในการประยุกต์ความรู้ เพื่อการให้บริการสุขภาพที่มีจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์

SIID204 Health Promotion and Humanistic Medicine 2 (0-4-2)

Importance and principles of health promotion / planning, practice and evaluation of health promotion activities / applied the health promotion to improve individuals and communities / case studies of the application of knowledge to provide health care with humanistic medicine

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 4, 2010 at 7:22 am

สังคมวัฒนธรรมและสุขภาพ

leave a comment »

2403403    สังคมวัฒนธรรมและสุขภาพ    Society-Culture and Health

อิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีต่อการเกิดโรคและมุมมองของผู้ป่วยต่อความเจ็บป่วย ความสัมพันธ์อันซับซ้อนและปกปิดในบางครั้งระหว่างสิ่งที่เป็นแก่นในการดำรงอยู่ของทุกชีวิต ซึ่งก็คือสุขภาวะและความเจ็บป่วยกับการจัดระเบียบของสังคมในยุคปัจจุบัน ผลกระทบของชนชั้นทางสังคม เพศ เชื้อชาติ ตลอดจนการพัฒนาประเทศและการบริหารจัดการระบบสาธารณสุขของประเทศที่มีต่อสุขภาพของบุคคลและความเท่าเทียมของโอกาสด้านสุขภาพของคนในสังคม

(Cultural influences that contribute to cause of diseases and ways in which culture shapes the patients’s illness experiences; complex and hidden relationships between things which are the centre of human existences: health and illness and the organization of modern society; impacts of class, gender, ethnicity, development, and the management of health system and its impacts on people’s health status and health equality.)

(2403403 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 at 5:30 am

เพศภาวะ สุขภาพ และสังคม

leave a comment »

2403622    เพศภาวะ สุขภาพ และสังคม    Gender, Health and Society

ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทางสังคมกับเพศภาวะและสุขภาวะ พื้นฐานทางทฤษฎีที่จำเป็นต่อการทำความเข้าใจแบบองค์รวมเกี่ยวกับประเด็นด้านเพศภาวะ สุขภาพและความเจ็บป่วย ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางสุขภาพและปัญหาในภาคสาธารณสุข

(Relationship between social structures and gender and health; theoretical backgrounds essential for the holistic understanding of gender, health and illness; related issues in health care and problems in the public health sector.)

(2403622 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 at 4:12 am

การประกันชีวิตและสุขภาพ

leave a comment »

2603679    การประกันชีวิตและสุขภาพ    Life And Health Insurance

ทัศนะของบุคคล ธุรกิจ รัฐบาล และของบริษัทประกันภัย ต่อสัญญาประกันชีวิต สุขภาพและเงินรายปี ประเภทของกรมธรรม์ การสร้างอัตรา การลงทุน กฎข้อบังคับ การประกันภัยกลุ่ม การวางแผนสินทรัพย์

(Life, health, and annuity contracts from the viewpoints of the individual, business, government, and insurance companies; policy types, rate making, investments, regulation, group insurance, estate planning.)

(2603679 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 16, 2009 at 9:45 am

การกำหนดราคาการประกันสุขภาพ

leave a comment »

2603701    การกำหนดราคาการประกันสุขภาพ    Health Insurance Pricing

หลักการและเทคนิคการกำหนดราคาการประกันสุขภาพรายบุคคลและกลุ่ม เทคนิคการกำหนดอัตราแบบมองไปข้างหน้าและแบบตามประสบการณ์ การวิเคราะห์อัตราส่วนความสูญเสีย การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย ความสำคัญของการพิจารณารับประกันภัย การกำหนดราคาเมื่อมีการรับผิดส่วนแรกและการประกันภัยร่วม ผลกระทบจากการพิจารณาของตลาด

(Principles and techniques of individual and group health pricing; prospective and experience rating techniques; loss ratio analysis; expense analysis; significance of underwriting; pricing deductible and coinsurance; impact of marketplace considerations.)

(2603701 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 16, 2009 at 9:20 am

การส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย

leave a comment »

2703217    การส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย    Promotion for Young Children Health

ทฤษฎีและหลักปฏิบัติเพื่อการเลี้ยงดูเด็กอย่างมีคุณภาพ โดยเน้นการส่งเสริมสุขภาพอนามัย โภชนาการ และความปลอดภัยของเด็กปฐมวัยในสถานศึกษาปฐมวัย รวมทั้งความรู้พื้นฐานเรื่องโรคติดต่อในเด็กและการปฐมพยาบาล

(Theories and principles of practice for quality child care with emphasis on the promotion of health, nutrition, and safety for young children in various early childhood settings including basic knowledge of contagious diseases and first and for children.)

(2703217 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 15, 2009 at 8:03 am

อนามัยชุมชนสำหรับการศึกษาปฐมวัย

leave a comment »

2703809    อนามัยชุมชนสำหรับการศึกษาปฐมวัย    Community Health For Early Childhood Education

ความรู้เกี่ยวกับอนามัยชุมชนด้านการรักษาสุขอนามัย การดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้น สำหรับการศึกษาปฐมวัย การพยาบาลฉุกเฉิน และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยทางสุขภาพเพื่อป้องกันโรคติดต่อที่พบมากในเด็กและโรคเอดส์ การดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัยในด้านอาหารที่เหมาะสมกับการพัฒนาเด็กในแต่ละช่วงวัย

(Community health knowledge related to sanitation, and basic medical care for early childhood education; first aid and basic knowledge of safety measures concerning childhood contagious diseases and AIDS; health care for young children in relation to nutrition appropriate for child development at each developmental leve.)

(2703809 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 14, 2009 at 3:23 pm