ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Health

สร้างเสริมสุขภาพและการแพทย์ที่มีจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์

leave a comment »

ศรสว๒๐๔ สร้างเสริมสุขภาพและการแพทย์ที่มีจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์ ๒ (๐-๔-๒)

ความสำคัญและหลักการของการสร้างเสริมสุขภาพ /นำเสนอแผนงาน ร่วมปฏิบัติการและประเมินผล /กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่สามารถนำหลักการสร้างเสริมสุขภาพมาประยุกต์ใช้กับตนเองบุคลากรในโรงพยาบาล ผู้ป่วยและญาติ รวมถึงชุมชนและสังคม / กรณีศึกษาที่จะเป็นแนวทางในการประยุกต์ความรู้ เพื่อการให้บริการสุขภาพที่มีจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์

SIID204 Health Promotion and Humanistic Medicine 2 (0-4-2)

Importance and principles of health promotion / planning, practice and evaluation of health promotion activities / applied the health promotion to improve individuals and communities / case studies of the application of knowledge to provide health care with humanistic medicine

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 4, 2010 at 7:22 am

สังคมวัฒนธรรมและสุขภาพ

leave a comment »

2403403    สังคมวัฒนธรรมและสุขภาพ    Society-Culture and Health

อิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีต่อการเกิดโรคและมุมมองของผู้ป่วยต่อความเจ็บป่วย ความสัมพันธ์อันซับซ้อนและปกปิดในบางครั้งระหว่างสิ่งที่เป็นแก่นในการดำรงอยู่ของทุกชีวิต ซึ่งก็คือสุขภาวะและความเจ็บป่วยกับการจัดระเบียบของสังคมในยุคปัจจุบัน ผลกระทบของชนชั้นทางสังคม เพศ เชื้อชาติ ตลอดจนการพัฒนาประเทศและการบริหารจัดการระบบสาธารณสุขของประเทศที่มีต่อสุขภาพของบุคคลและความเท่าเทียมของโอกาสด้านสุขภาพของคนในสังคม

(Cultural influences that contribute to cause of diseases and ways in which culture shapes the patients’s illness experiences; complex and hidden relationships between things which are the centre of human existences: health and illness and the organization of modern society; impacts of class, gender, ethnicity, development, and the management of health system and its impacts on people’s health status and health equality.)

(2403403 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 at 5:30 am

เพศภาวะ สุขภาพ และสังคม

leave a comment »

2403622    เพศภาวะ สุขภาพ และสังคม    Gender, Health and Society

ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทางสังคมกับเพศภาวะและสุขภาวะ พื้นฐานทางทฤษฎีที่จำเป็นต่อการทำความเข้าใจแบบองค์รวมเกี่ยวกับประเด็นด้านเพศภาวะ สุขภาพและความเจ็บป่วย ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางสุขภาพและปัญหาในภาคสาธารณสุข

(Relationship between social structures and gender and health; theoretical backgrounds essential for the holistic understanding of gender, health and illness; related issues in health care and problems in the public health sector.)

(2403622 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 at 4:12 am

การประกันชีวิตและสุขภาพ

leave a comment »

2603679    การประกันชีวิตและสุขภาพ    Life And Health Insurance

ทัศนะของบุคคล ธุรกิจ รัฐบาล และของบริษัทประกันภัย ต่อสัญญาประกันชีวิต สุขภาพและเงินรายปี ประเภทของกรมธรรม์ การสร้างอัตรา การลงทุน กฎข้อบังคับ การประกันภัยกลุ่ม การวางแผนสินทรัพย์

(Life, health, and annuity contracts from the viewpoints of the individual, business, government, and insurance companies; policy types, rate making, investments, regulation, group insurance, estate planning.)

(2603679 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 16, 2009 at 9:45 am

การกำหนดราคาการประกันสุขภาพ

leave a comment »

2603701    การกำหนดราคาการประกันสุขภาพ    Health Insurance Pricing

หลักการและเทคนิคการกำหนดราคาการประกันสุขภาพรายบุคคลและกลุ่ม เทคนิคการกำหนดอัตราแบบมองไปข้างหน้าและแบบตามประสบการณ์ การวิเคราะห์อัตราส่วนความสูญเสีย การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย ความสำคัญของการพิจารณารับประกันภัย การกำหนดราคาเมื่อมีการรับผิดส่วนแรกและการประกันภัยร่วม ผลกระทบจากการพิจารณาของตลาด

(Principles and techniques of individual and group health pricing; prospective and experience rating techniques; loss ratio analysis; expense analysis; significance of underwriting; pricing deductible and coinsurance; impact of marketplace considerations.)

(2603701 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 16, 2009 at 9:20 am

การส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย

leave a comment »

2703217    การส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย    Promotion for Young Children Health

ทฤษฎีและหลักปฏิบัติเพื่อการเลี้ยงดูเด็กอย่างมีคุณภาพ โดยเน้นการส่งเสริมสุขภาพอนามัย โภชนาการ และความปลอดภัยของเด็กปฐมวัยในสถานศึกษาปฐมวัย รวมทั้งความรู้พื้นฐานเรื่องโรคติดต่อในเด็กและการปฐมพยาบาล

(Theories and principles of practice for quality child care with emphasis on the promotion of health, nutrition, and safety for young children in various early childhood settings including basic knowledge of contagious diseases and first and for children.)

(2703217 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 15, 2009 at 8:03 am

อนามัยชุมชนสำหรับการศึกษาปฐมวัย

leave a comment »

2703809    อนามัยชุมชนสำหรับการศึกษาปฐมวัย    Community Health For Early Childhood Education

ความรู้เกี่ยวกับอนามัยชุมชนด้านการรักษาสุขอนามัย การดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้น สำหรับการศึกษาปฐมวัย การพยาบาลฉุกเฉิน และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยทางสุขภาพเพื่อป้องกันโรคติดต่อที่พบมากในเด็กและโรคเอดส์ การดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัยในด้านอาหารที่เหมาะสมกับการพัฒนาเด็กในแต่ละช่วงวัย

(Community health knowledge related to sanitation, and basic medical care for early childhood education; first aid and basic knowledge of safety measures concerning childhood contagious diseases and AIDS; health care for young children in relation to nutrition appropriate for child development at each developmental leve.)

(2703809 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 14, 2009 at 3:23 pm

การจัดและบริหารงานสุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการในโรงเรียน

leave a comment »

2705247    การจัดและบริหารงานสุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการในโรงเรียน    Organization and Administration of Health Education, Physical Education and Recreation in School

วัตถุประสงค์และขอบข่ายของการจัดและบริหารงานด้านสุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการในโรงเรียน หลักการและการบริหารงานด้านบุคลากร การงบประมาณและการเงิน สถานที่และอุปกรณ์ โครงการและกิจกรรมทางด้านสุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการ สำหรับนักเรียนในระดับต่าง ๆ การจัดและบริหารงานสุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของโรงเรียน ดินฟ้า อากาศ และสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น

(Objectives and scope of organizing and administering of health education, physical education and recreation in schools; principles and management of personal budgeting and finance, facilities and equipment, programs and activities regarding health education, physical education and recreation for students at different levels; organization and administration of health education, physical education and recreation to the school situations, weather and community environment.)

(2705247 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

วิธีวิทยาการสอนสุขภาพ

leave a comment »

2705358    วิธีวิทยาการสอนสุขภาพ    Methodology of Teaching Health Education

ปรัชญา หลักการ และวิธีการสอนสุขศึกษาในโรงเรียน เทีคนิคการสอนแบบต่าง ๆ การใช้สื่อการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การเขียนแผนการสอน การวัดและประเมินผล การฝึกการสอน โครงการสอน และการสอนแบบจุลภาค

(Philosophy, principles, and teaching methods of health education in schools various teaching techniques; using instructional media; organizing teaching activities, writing lesson plans, measurement and evaluation; teaching practices; teaching programs, and micro teaching.)

(2705358 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 14, 2009 at 7:47 am

พื้นฐานวิทยาศาสตร์สุขภาพ

leave a comment »

2705650    พื้นฐานวิทยาศาสตร์สุขภาพ    Scientific Foundations Of Health

ศึกษาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ทางสุขภาพเกี่ยวกับหลัก ทฤษฎี แนวคิด และข้อค้นพบต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต้อสุขภาพ ความเชื่อถือที่ผิดและประเด็นโต้แย้ง ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ความยืนยาวของชีวิตและสภาพที่สมบูรณ์ รวมทั้งวิเคราะห์ อภิปรายและสรุปเหตุผลเหตุผลและข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์สุขภาพที่จะนำมาประยุกต์ เพื่อช่วยปรับปรุงเสริมสุขภาพทางกานและทางจิตของบุคคล ครอบครัวและชุมชนให้ดียิ่งขึ้น

(Study fo the scientific foundations of health in relation to principles theories concepts and current discoveries. Factors influencing health, misconcepts and controversial issues, life longivity. Analysis, discussion, and conclusion o health problems in order to improve physical and mental health of person, family and community.)

(2705650 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 13, 2009 at 4:59 pm

พื้นฐานวิทยาศาสตร์ทางสุขศึกษา

leave a comment »

2705651    พื้นฐานวิทยาศาสตร์ทางสุขศึกษา    Scientific Foundations Of Health Education

เพื่อให้นิสิตได้มีความรู้ ความเข้าใจหลักวิทยาศาสตร์ทางสุขศึกษา ที่จะนำมาประยุกต์เพื่อช่วยปรับปรุงและส่งเสริมสุขภาพให้ดีขึ้นในด้านส่วนบุคคล ครอบครัว และชุมชน

(Knowledge and understanding the scientific foundations of health education applicable for the improvement of health of individual, family and community.)

(2705651 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 13, 2009 at 4:58 pm

การพัฒนาโปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน

leave a comment »

2705655    การพัฒนาโปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน    Development Of School Health Programs

ให้นิสิตเข้าใจลักษณะ ขอบข่าย และปัจจัยที่เกี่ยวกับโครงการสุขภาพในโรงเรียนในด้านการบริการสุขภาพ การจัดสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ และการสอนสุขศึกษาในโรงเรียน

(Nature, scope, values, and objectives of health education based on physiological, psychological, and sociological foundations, related to the development of health education.)

(2705655 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 13, 2009 at 4:56 pm

ปรัชญาและหลักการทางสุขศึกษา

leave a comment »

2705656    ปรัชญาและหลักการทางสุขศึกษา    Philosophy And Principles Of Health Education

วิเคราะห์ลักษณะ ขอบข่าย วัตถุประสงค์ ปรัชญาและหลักการทางสุขศึกษาในการส่งเสริมและป้องกันโรค โดยอาศัยแนวโน้มของปรัชญา หลักการศึกษาและการสาธารณสุขในปัจจุบัน โดยเน้นพื้นฐานทางสังคม เศรษฐกิจ การปกครอง และวัฒนธรรมของสังคมไทย

(Analysis of philophical aspects, objectives for promoting health and disease prevention by using the application of philosophy and principles of the present public health, philosophy and principless based on socio-economic, political and cultural foundations of Thailand.)

(2705656 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 13, 2009 at 4:55 pm

วิทยาศาสตร์สุขภาพทางสิ่งแวดล้อม

leave a comment »

2705657    วิทยาศาสตร์สุขภาพทางสิ่งแวดล้อม    Environmental Health Science

ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยของสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนปัญหาภาวะมลพิษของสิ่งแวดล้อมในชุมชน แนวทางการแก้ปัญหา การวางแผนงาน การดำเนินงาน และแก้ไขปัญหาภาวะมลพิษ และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมาตรฐานสิ่งแวดล้อม กฎหมาย และพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อม

(Study of the factors infuencing healthful living of the people, the community pollution problems, including the program planning, environmental health standards; law and regulation of the pollution control.)

(2705657 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 13, 2009 at 4:54 pm

การวัดและประเมินผลทางสุขศึกษา

leave a comment »

2705658    การวัดและประเมินผลทางสุขศึกษา    Measurement And Evaluation In Health Education

ศึกษาเรื่องการทดสอบ การวัดและการประเมินผลทางสุขศึกษาซึ่งรวมถึงการสร้างการวิเคราะห์ การแปลผลข้อทดสอบทางสุขศึกษา การนำข้อทดสอบ การประเมินผลโครงการสุขศึกษาตลอดจนการประเมินสถานะทางสุขศึกษา

(Measurement and evaluation in health education; construction, analysis, interpretation, implementation of the tests, and also the evaluation of health education program and health status.)

(2705658 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 13, 2009 at 4:52 pm