ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Business

วัฏจักรธุรกิจและการพยากรณ์ทางเศรษฐกิจ

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EC413
อ่านกันเถอะ...
วัฏจักรธุรกิจและการพยากรณ์ทางเศรษฐกิจ 3 หน่วย
(Business Cycles and Economic Forecastings)
ศึกษาถึงความหมาย ความสำคัญ แลละการวิเคราะห์วัฏจักรธุรกิจ การบรรเทาความรุนแรงของวัฏจักรธุรกิจ ลักษณะกระบวนการพยากรณ์ภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจ เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขและวางแผน

ปก : Cover
คำนำ : Intro
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : บทนำ
บทที่ 2 : ดัชนีวัดทางเศรษฐกิจ
บทที่3 : ทฤษฎีวัฏจักรธุรกิจ
บทที่3 : ทฤษฎีวัฏจักรธุรกิจ(ต่อ)
บทที่ 4 : การลงทุน การเงิน อัตราดอกเบี้ยกับวัฏจักรธุรกิจ
บทที่ 4 : การลงทุน การเงิน อัตราดอกเบี้ยกับวัฏจักรธุรกิจ(ต่อ)
บทที่ 5 : บทบาทของการคาดดารณ์ต่อวัฏจักรธุรกิจ
บทที่ 6 : บทบาทของการคาดการณ์ในกรณีเศรษฐกิจเปิด
บทที่ 7 : วัฏจักรธุรกิจของเคาส์เซี่ยนยุคใหม่
บทที่ 8 : วัฏจักรธุรกิจของคลาสสิกยุคใหม่
บทที่ 9 : การพยากรณ์
บทที่ 10 : การวิเคราะห์ความถดถอย
บทที่ 10 : การวิเคราะห์ความถดถอย(ต่อ)
บทที่ 11 : การวิเคราะห์อนุกรมเวลา
บทที่ 12 : เลขดัชนี
บทที่ 13 : ดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
บรรณานุกรม : reference

การบริหารงานธุรการโรงเรียน

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EA443
อ่านกันเถอะ...
การบริหารงานธุรการโรงเรียน 3 หน่วย
(School Business Administration)
ศึกษา ขอบข่ายของงานธุรการของโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วยการเงิน สารบรรณ ทะเบียน วัสดุครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ ประชาสัมพันธ์ และบริการอื่น ๆ ตลอดจนบทบาทของผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : แนวคิดในการบริหารงานธุรการในโรงเรียน
บทที่ 2 : การบริหารงารสารบรรณ
บทที่ 2 : การบริหารงารสารบรรณ(ต่อ)
บทที่ 3 : การบริหารงานการเงินและการบัญชัในโรงเรียน
บทที่ 4 : การบริหารการพัสดุในโรงเรียน
บทที่ 5 : งานทะเบียนและรายงาน
บทที่ 5 : งานทะเบียนและรายงาน(ต่อ)
บทที่ 6 : การประชาสัมพันธ์โรงเรียน
บทที่ 7 : การบริหารงานอาคารสถานที่<
บทที่ 7 : การบริหารงานอาคารสถานที่(ต่อ)
บรรณานุกรม :Reference

ภาษาจีนธุรกิจ 1

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CN381
อ่านกันเถอะ...
ภาษาจีนธุรกิจ 1 3 หน่วย
(Business Chainese 1)
ศึกษาและฝึกการเขียนจดหมาย บทสนทนา การอ่านและการฟังเกี่ยวกับธุรกิจ

คำนำ
สารบัญ
ภาค1 : ความรู้พื้นฐานทางด้านธุรกิจ
ภาค2 : บทสนทนาธุรกิจ
ภาค3 : จดหมายธุรกิจ
ภาค3 : บทที่1 การสร้างความสัมพันธ์ทางการค้า
ภาค3 : บทที่2 การสอบถามราคาสินค้า
ภาค3 : บทที่3 การเสนอสินค้าและราคาสินค้า
ภาค3 : บทที่4 การตอบปัญหาลูกค้า
ภาค3 : บทที่5 การขายสินค้า
ภาค3 : บทที่6 การสั่งซื้อสินค้า
ภาค3 : บทที่7 การชำระเงิน
ภาค3 : บทที่8 การต่อรอง
ภาค3 : บทที่9 สังคมธุรกิจ
ภาค4 : ภาคผนวก
ภาค4 : บทที่1 ความรู้พื้นฐานทางด้านธุรกิจ
ภาค4 : บทที่2 บทสนทนาธุรกิจ
ภาค4 : บทที่3 จดหมายธุรกิจ
ภาค4 : บทที่3 จดหมายธุรกิจ…(ต่อ1)
ภาค4 : บทที่3 จดหมายธุรกิจ…(ต่อ2)
cn381-Reference.pdf

มานุษยวิทยาธุรกิจ

leave a comment »

2403312    มานุษยวิทยาธุรกิจ    Business Anthropology

ทฤษฎี แนวความคิด และการนำองค์ความรู้ทางมานุษยวิทยาไปใช้ในธุรกิจ ความสำคัญของวัฒนธรรมองค์การ วัฒนธรรมย่อยในองค์การ การเข้าใจหลักการตลาด และพฤติกรรมผู้บริโภคในเชิงมานุษยวิทยาการบริหารจัดการธุรกิจข้ามชาติ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมด้านมานุษยวิทยาธุรกิจ และแนวโน้มของศาสตร์มานุษยวิทยาธุรกิจในอนาคต

(Theories, concept, and anthropological application to business; the importance of organization culture; sub-cultures in organizations; understanding in marketing and consumer behavior from anthropological perspectives; cross-cultural business management; related issues in business anthropological ethics; and the future trend of business anthropology.)

(2403312 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 at 6:16 am

มานุษยวิทยาธุรกิจ

leave a comment »

2403412    มานุษยวิทยาธุรกิจ    Business Anthropology

ทฤษฎี แนวคิด และการนำองค์ความรู้ทางมานุษยวิทยาไปใช้ในธุรกิจ ความสำคัญของวัฒนธรรมองค์การวัฒนธรรมย่อยในองค์การ หลักการตลาด และพฤติกรรมผู้บริโภคในเชิงมานุษยวิทยา การบริหารจัดการธุรกิจข้ามชาติประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมด้านมานุษยวิทยาธุรกิจและแนวโน้มของศาสตร์มานุษยวิทยาธุรกิจในอนาคต

(Theories, concepts, and anthropoligical application to business; the importance of organization culture; sub-cultures in organizations; marketing principles and consumer behavior from anthropological perspectives; cross-cultural business management; related issues in business anthropological ethics, and the future trend of business anthropology.)

(2403412 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 at 5:03 am

อาชญากรรมทางธุรกิจ

leave a comment »

2403715    อาชญากรรมทางธุรกิจ    Business Crime

อาชญากรรมซึ่งกระทำลงโดยบุคคลที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจสังคมสูงรวมทั้งการกระทำผิดขององค์การ บริษัทห้างร้านที่มุ่งผลประโยชน์ตอบแทนหรือกำไรเกินควร โดยจะเน้นเป็นพิเศษในเรื่องการใช้ทักษะพิเศษ ตำแหน่งหน้าที่การงานหรือวิชาชีพไปในทางที่ผิดกฏหมายจรรยาบรรณแห่งอาชีพหรือทำนองคลองธรรม

(Crime committed by people in higher socio-economic status and corporations. These include those illegal acts punished by administrative, civil, or criminal law. Emphasis is placed on those cases employing special skills, positions, or illegal and / or unethical professional practices.)

(2403715 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 at 3:33 am

หัวข้อพิเศษด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

leave a comment »

2600715    หัวข้อพิเศษด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ    Special Topics in Information Technology in Business

หัวข้อพิเศษหรือปัญหาสำคัญด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ การสำรวจความหลากหลายของวิธีวิทยาการและเทคนิคที่ใช้ในเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศกับธุรกิจและศาสตร์ด้านสารสนเทศอื่น ๆ การวิพากษ์งานวิจัยเชิงวิชาการ

(Special topics or significant problems in the development of information systems and information technology; survey of the diversity of methodologies and techniques used in information technology in business; relationships between information technology and business and other information disciplines; critique of academic research.)

(2600715 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 at 2:56 am

การศึกษาวิจัยภาคสนามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

leave a comment »

2600716    การศึกษาวิจัยภาคสนามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ    Field Study Research in Information Technology in Business

การศึกษาเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มในปัญหาเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศโดยเน้นโครงการภาคสนาม ซึ่งมีอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ให้คำปรึกษา แนะนำ

(Individual or group study of specific problems in the management of information technology and information systems with an emphasis on field projects under faculty supervision.)

(2600716 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 at 2:55 am

การบัญชีธุรกิจ

leave a comment »

2601117    การบัญชีธุรกิจ    Business Accounting

รูปแบบและประเภทของธุรกิจ ควาหมายและประโยชน์ของการบัญชี รายงานการเงินและองค์ประกอบ การวิเคราะห์รายการทางธุรกิจ กระบวนการทางการบัญชีและงบการเงินของธุรกิจให้บริการ ซื้อขายสินค้า และผลิตสินค้า ภาษีธุรกิจเบื้องต้น การวิเคราะห์รายงานการเงิน การใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการจัดการ

(Forms and types of business; definition of accounting and its usefulness; financial reports and their elements; analysis of business transactions; accounting processes and financial statements of servicing, merchandising, and manufacturing firms; introduction to business tax; analysis of financial reports; use of accounting information for management.)

(2601117 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 at 2:39 am

การควบคุมทางการบริหารในธุรกิจ

leave a comment »

2601671    การควบคุมทางการบริหารในธุรกิจ    Administrative Control In Business

แนวคิดขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับระบบการควบคุม การควบคุมทางการบริหารและการงบประมาณ การใช้ข้อมูลทางการเงินของฝ่ายบริหาร การวางแผนและการควบคุมเกี่ยวกับการตลาด การผลิต บุคลากร และการจัดหาเงินทุน

(Badoc cpmcepts pf a control systems; managerial control and budgeting; management’s use of financial data; projecting planning; specific controls in marketing, production, personnel, and planning capital acquisitions.)

(2601671 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 at 2:03 am

แนวคิดและจริยธรรมธุรกิจ

leave a comment »

2602171    แนวคิดและจริยธรรมธุรกิจ    Business Concepts and Ethics

แนวคิดธุรกิจและชนิดขององค์กรธุรกิจ ทฤษฎีจริยธรรมและบทบาทของค่านิยมในสังคม การให้ความสำคัญและการพัฒนาความรับผิดชอบในระดับบุคคลสังคมและธุรกิจ ตลอดจนพฤติกรรมด้านจริยธรรม

(Concepts of business and types of business organizations; ethical theories and the role of social values; awareness and development of personal, social, professional, and business responsibilities and ethical behaviors.)

(2602171 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 at 1:44 am

การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ

leave a comment »

2602327    การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ    Quantitative Business Analysis

หลักและทฤษฎีที่เกี่ยวกับตัวแบบทางคณิตศาสตร์และการประยุกต์ในธุรกิจ ได้แก่ ตัวแบบโปรแกรมเส้นตรง ตัวแบบการขนส่ง ตัวแบบการมอบหมายงาน การวิเคราะห์ข่ายงาน ตัวแบบการตัดสินใจ ตัวแบบสินค้าคงเหลือ ตัวแบบแถวคอยและตัวแบบการจำลองปัญหา

(Principles, theories, quantitative model and their application in business: transportation model, assignment model, network analysis, inventory model, queueing theory, and simulation.)

(2602327 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 at 1:39 am

หลักการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

leave a comment »

2602371    หลักการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ    Principles of International Business Management

หลักและวิธีการดำเนินธุรกิจกับบริษัทข้ามชาติ รูปแบบการเข้าสู่ธุรกิจระหว่างประเทศ แบบจำลองและกลยุทธ์การจัดการบริษัทข้ามชาติ หน้าที่ทางธุรกิจในด้านต่างๆ ได้แก่ การตลาดระหว่างประเทศ การเงินระหว่างประเทศ การจัดการทรัพยากรบุคคล การจัดการเปรียบเทียบและนโยบายธุรกิจระหว่างประเทศ

(Principles and methods of dealing with multinationals; managing multinational companies; models and strategies of multinational corporate management; business functions: international marketing, international finance, comparative management, and international business policy.)

(2602371 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 16, 2009 at 5:17 pm

ธุรกิจรับจัดการขนส่งและการขนส่งต่อเนื่อง

leave a comment »

2602379    ธุรกิจรับจัดการขนส่งและการขนส่งต่อเนื่อง    Freight Forwarder Business and Multimodal Tansportation

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของธุรกิจรับจัดการขนส่งที่มีต่อการค้าและการขนส่งระหว่างประเทศ การจัดการรับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ขั้นตอนการดำเนินงานเกี่ยวกับสินค้า แนวคิดเรื่องการขนส่งต่อเนื่อง เงื่อนไขทางการค้าและเอกสารที่เกี่ยวกับการขนส่ง

(Roles, functions, and responsibilities of freight forwarder business towards international trade and transportation; international freight transport management; procedures of cargo operations; concepts of multimodal transportation; trading terms and documentation related to transportation.)

(2602379 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 16, 2009 at 5:11 pm

จริยธรรมทางธุรกิจ

leave a comment »

2602395    จริยธรรมทางธุรกิจ    Business Ethics

ทฤษฎีจริยธรรมทางธุรกิจและบทบาทของวัฒนธรรมและค่าธรรมเนียมในสังคม ความสำคัญและการพัฒนาจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับบุคคล วิชาชีพ และธุรกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรธุรกิจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ พฤติกรรมด้านจริยธรรมในบริบททางธุรกิจ ธรรมาภิบาลและจริยธรรมของธุรกิจข้ามชาติ

(Business ethical theories and the roles of culture and social values; importance and development of ethics and social responsibilities at the personal, professional, and corporate levels; corporate and stakeholders relationships; ethical behavior in the business context; corpotate governance and ethics of multinational companies.)

(2602395 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 16, 2009 at 4:47 pm