ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Business

วัฏจักรธุรกิจและการพยากรณ์ทางเศรษฐกิจ

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EC413
อ่านกันเถอะ...
วัฏจักรธุรกิจและการพยากรณ์ทางเศรษฐกิจ 3 หน่วย
(Business Cycles and Economic Forecastings)
ศึกษาถึงความหมาย ความสำคัญ แลละการวิเคราะห์วัฏจักรธุรกิจ การบรรเทาความรุนแรงของวัฏจักรธุรกิจ ลักษณะกระบวนการพยากรณ์ภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจ เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขและวางแผน

ปก : Cover
คำนำ : Intro
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : บทนำ
บทที่ 2 : ดัชนีวัดทางเศรษฐกิจ
บทที่3 : ทฤษฎีวัฏจักรธุรกิจ
บทที่3 : ทฤษฎีวัฏจักรธุรกิจ(ต่อ)
บทที่ 4 : การลงทุน การเงิน อัตราดอกเบี้ยกับวัฏจักรธุรกิจ
บทที่ 4 : การลงทุน การเงิน อัตราดอกเบี้ยกับวัฏจักรธุรกิจ(ต่อ)
บทที่ 5 : บทบาทของการคาดดารณ์ต่อวัฏจักรธุรกิจ
บทที่ 6 : บทบาทของการคาดการณ์ในกรณีเศรษฐกิจเปิด
บทที่ 7 : วัฏจักรธุรกิจของเคาส์เซี่ยนยุคใหม่
บทที่ 8 : วัฏจักรธุรกิจของคลาสสิกยุคใหม่
บทที่ 9 : การพยากรณ์
บทที่ 10 : การวิเคราะห์ความถดถอย
บทที่ 10 : การวิเคราะห์ความถดถอย(ต่อ)
บทที่ 11 : การวิเคราะห์อนุกรมเวลา
บทที่ 12 : เลขดัชนี
บทที่ 13 : ดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
บรรณานุกรม : reference

การบริหารงานธุรการโรงเรียน

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EA443
อ่านกันเถอะ...
การบริหารงานธุรการโรงเรียน 3 หน่วย
(School Business Administration)
ศึกษา ขอบข่ายของงานธุรการของโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วยการเงิน สารบรรณ ทะเบียน วัสดุครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ ประชาสัมพันธ์ และบริการอื่น ๆ ตลอดจนบทบาทของผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : แนวคิดในการบริหารงานธุรการในโรงเรียน
บทที่ 2 : การบริหารงารสารบรรณ
บทที่ 2 : การบริหารงารสารบรรณ(ต่อ)
บทที่ 3 : การบริหารงานการเงินและการบัญชัในโรงเรียน
บทที่ 4 : การบริหารการพัสดุในโรงเรียน
บทที่ 5 : งานทะเบียนและรายงาน
บทที่ 5 : งานทะเบียนและรายงาน(ต่อ)
บทที่ 6 : การประชาสัมพันธ์โรงเรียน
บทที่ 7 : การบริหารงานอาคารสถานที่<
บทที่ 7 : การบริหารงานอาคารสถานที่(ต่อ)
บรรณานุกรม :Reference

ภาษาจีนธุรกิจ 1

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CN381
อ่านกันเถอะ...
ภาษาจีนธุรกิจ 1 3 หน่วย
(Business Chainese 1)
ศึกษาและฝึกการเขียนจดหมาย บทสนทนา การอ่านและการฟังเกี่ยวกับธุรกิจ

คำนำ
สารบัญ
ภาค1 : ความรู้พื้นฐานทางด้านธุรกิจ
ภาค2 : บทสนทนาธุรกิจ
ภาค3 : จดหมายธุรกิจ
ภาค3 : บทที่1 การสร้างความสัมพันธ์ทางการค้า
ภาค3 : บทที่2 การสอบถามราคาสินค้า
ภาค3 : บทที่3 การเสนอสินค้าและราคาสินค้า
ภาค3 : บทที่4 การตอบปัญหาลูกค้า
ภาค3 : บทที่5 การขายสินค้า
ภาค3 : บทที่6 การสั่งซื้อสินค้า
ภาค3 : บทที่7 การชำระเงิน
ภาค3 : บทที่8 การต่อรอง
ภาค3 : บทที่9 สังคมธุรกิจ
ภาค4 : ภาคผนวก
ภาค4 : บทที่1 ความรู้พื้นฐานทางด้านธุรกิจ
ภาค4 : บทที่2 บทสนทนาธุรกิจ
ภาค4 : บทที่3 จดหมายธุรกิจ
ภาค4 : บทที่3 จดหมายธุรกิจ…(ต่อ1)
ภาค4 : บทที่3 จดหมายธุรกิจ…(ต่อ2)
cn381-Reference.pdf

มานุษยวิทยาธุรกิจ

leave a comment »

2403312    มานุษยวิทยาธุรกิจ    Business Anthropology

ทฤษฎี แนวความคิด และการนำองค์ความรู้ทางมานุษยวิทยาไปใช้ในธุรกิจ ความสำคัญของวัฒนธรรมองค์การ วัฒนธรรมย่อยในองค์การ การเข้าใจหลักการตลาด และพฤติกรรมผู้บริโภคในเชิงมานุษยวิทยาการบริหารจัดการธุรกิจข้ามชาติ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมด้านมานุษยวิทยาธุรกิจ และแนวโน้มของศาสตร์มานุษยวิทยาธุรกิจในอนาคต

(Theories, concept, and anthropological application to business; the importance of organization culture; sub-cultures in organizations; understanding in marketing and consumer behavior from anthropological perspectives; cross-cultural business management; related issues in business anthropological ethics; and the future trend of business anthropology.)

(2403312 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 at 6:16 am

มานุษยวิทยาธุรกิจ

leave a comment »

2403412    มานุษยวิทยาธุรกิจ    Business Anthropology

ทฤษฎี แนวคิด และการนำองค์ความรู้ทางมานุษยวิทยาไปใช้ในธุรกิจ ความสำคัญของวัฒนธรรมองค์การวัฒนธรรมย่อยในองค์การ หลักการตลาด และพฤติกรรมผู้บริโภคในเชิงมานุษยวิทยา การบริหารจัดการธุรกิจข้ามชาติประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมด้านมานุษยวิทยาธุรกิจและแนวโน้มของศาสตร์มานุษยวิทยาธุรกิจในอนาคต

(Theories, concepts, and anthropoligical application to business; the importance of organization culture; sub-cultures in organizations; marketing principles and consumer behavior from anthropological perspectives; cross-cultural business management; related issues in business anthropological ethics, and the future trend of business anthropology.)

(2403412 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 at 5:03 am

อาชญากรรมทางธุรกิจ

leave a comment »

2403715    อาชญากรรมทางธุรกิจ    Business Crime

อาชญากรรมซึ่งกระทำลงโดยบุคคลที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจสังคมสูงรวมทั้งการกระทำผิดขององค์การ บริษัทห้างร้านที่มุ่งผลประโยชน์ตอบแทนหรือกำไรเกินควร โดยจะเน้นเป็นพิเศษในเรื่องการใช้ทักษะพิเศษ ตำแหน่งหน้าที่การงานหรือวิชาชีพไปในทางที่ผิดกฏหมายจรรยาบรรณแห่งอาชีพหรือทำนองคลองธรรม

(Crime committed by people in higher socio-economic status and corporations. These include those illegal acts punished by administrative, civil, or criminal law. Emphasis is placed on those cases employing special skills, positions, or illegal and / or unethical professional practices.)

(2403715 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 at 3:33 am

หัวข้อพิเศษด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

leave a comment »

2600715    หัวข้อพิเศษด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ    Special Topics in Information Technology in Business

หัวข้อพิเศษหรือปัญหาสำคัญด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ การสำรวจความหลากหลายของวิธีวิทยาการและเทคนิคที่ใช้ในเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศกับธุรกิจและศาสตร์ด้านสารสนเทศอื่น ๆ การวิพากษ์งานวิจัยเชิงวิชาการ

(Special topics or significant problems in the development of information systems and information technology; survey of the diversity of methodologies and techniques used in information technology in business; relationships between information technology and business and other information disciplines; critique of academic research.)

(2600715 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 at 2:56 am