ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Animal

การผลิตสัตว์น้ำ : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AT428(s)
อ่านกันเถอะ...
การผลิตสัตว์น้ำ : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3 หน่วย
(Aquatic Animal Production : Coastal Aquaculture)
ศึกษา เกี่ยวกับนิเวศวิทยาชายฝั่งทะเลของประเทศไทย การเลือกสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง การเพาะเลี้ยงอาร์ทีเมีย การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล การเพาะเลี้ยงปลากะพงขาว การเพาะเลี้ยงปลากะรัง การเลี้ยงหอยนางรม การเลี้ยงหอยแมลงภู่ การเลี้ยงหอยแครง

คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1 : นิเวศวิทยาชายฝั่งทะเลของประเทศไทย
บทที่ 2 : การเลือกสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
บทที่ 3 : การเพาะเลี้ยงอาร์ทีเมีย
บทที่ 4 : การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม
บทที่ 5 : การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
บทที่ 6 : การเพาะเลี้ยงปลากะพงขาว
บทที่ 7 : การเพาะเลี้ยงปลากะรัง
บทที่ 8 : การเลี้ยงหอยนางรม
บทที่ 9 : การเลี้ยงหอยแมลงภู่
บทที่ 10 : การเลี้ยงหอยแครง
ภาคผนวก

สรีรวิทยาสัตว์

leave a comment »

2303351    สรีรวิทยาสัตว์    Animal Physiology

หลักการทางสรีรวิทยาของระบบต่างๆ ได้แก่ การย่อยอาหาร การแลกเปลี่ยนก๊าซ การไหลเวียน การขับถ่าย ระบบประสาท การทำงานของกล้ามเนื้อ ระบบต่อมไร้ท่อและระบบสืบพันธุ์

(An introduction to the methods and principles of physiology including nutrition and digestion, respiration, circulation, effectors, the nervous system and sense organs, endocrine and reproductive systems.)

(2303351 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ปฏิบัติการสรีรวิทยาสัตว์

leave a comment »

2303352    ปฏิบัติการสรีรวิทยาสัตว์    Animal Physiology Laboratory

การใช้เครื่องมือและสัตว์ทดลองเพื่อการศึกษาทางสรีรวิทยา การคิดคำนวณ และประเมินประสิทธิภาพการทำงานของระบบต่างๆ

(A laboratory course in Animal Physiology.)

(2303352 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

หลักอนุกรมวิธานสัตว์

leave a comment »

2303519    หลักอนุกรมวิธานสัตว์    Principles of Animal Taxonomy

การจัดระบบ การจำแนกชนิด อนุกรมวิธาน กฎเกณฑ์ชื่อวิทยาศาสตร์ของสัตว์ ข้อมูลทางอนุกรมวิธาน ลักษณะภายนอกและภายในที่ใช้เป็นเกณฑ์บอกความแตกต่าง อนุกรมวิธานที่ใช้ข้อมูลเป็นตัวเลข ความสัมพันธ์เชิงไฟโลจีนีและวิวัฒนาการ การสร้างคีย์เพื่อใช้วิเคราะห์หาชื่อวิทยาศาสตร์ ฝึกปฏิบัติวิธีเก็บรวบรวม ดูแล การตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ การเรียบเรียงผลงานตีพิมพ์

(Systematics, classification, taxonomy, nomenclature, taxonomic data, differences between and within taxa; guantitative taxonomy : numerical taxonomy, phylogenic and evolutionary relationships, key construction and nomenclature; practicing in collecting, preservation of zoological materials, preparation of taxonomic papers.)

(2303519 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

นิเวศวิทยาสัตว์

leave a comment »

2303524    นิเวศวิทยาสัตว์    Animal Ecology

โครงสร้างและหน้าที่ของระบบนิเวศบกและระบบนิเวศน้ำ เน้นที่ปฏิสัมพันธ์ของสัตว์กับสภาพแวดล้อม วิเคราะห์สังคมสัตว์ ประชากรสัตว์และพฤติกรรม การประยุกต์เพื่ออนุรักษ์และจัดการสัตว์ป่า ปฏิบัติการในห้องเรียนและภาคสนาม

(Structures and functions of terestrial an aquatic ecosystem, interaction of animals and their environments, animal community, population pattern, behaviror, application on wild life conservation management, laboratory work and field study.)

(2303524 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

สรีรวิทยาการปรับตัวของสัตว์

leave a comment »

2303555    สรีรวิทยาการปรับตัวของสัตว์    Animal Physiological Adaptation

เปรียบเทียบการปรับตัวของสัตว์มีกระดูกสันหลังต่างๆ ใช้กลไกทางสรีรวิทยาของระบบต่างๆ อธิบายกระบวนการปรับตัวของสัตว์ ประยุกต์วิธีการต่างๆ ทางสรีรวิทยา รวมทั้งการวัดเพื่อหาความเครียด ความสัมพันธ์เชิงนิเวศวิทยาและสรีรวิทยาของการปรับตัวของสัตว์

(Comparative aspects of adaptation in vertebrates.physiological mechanisms of various systems in adaptation of physiological methods and measurements to determine stresses, ecological and physiological relevants of adaptation.)

(2303555 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

สรีรวิทยาของพืชและสัตว์

leave a comment »

2305356    สรีรวิทยาของพืชและสัตว์    Plant and Animal Physiology

หลักการทางสรีรวิทยาของพืชและสัตว์ เมตาบอลิสมของพลังงาน ระบบการลำเลียงในพืชและสัตว์ การส่งสัญญาณและการสื่อสารระดับเซลล์ในพืชและสัตว์ การเจริญและเติบโตของพืช สรีรวิทยาการสืบพันธุ์ของสัตว์ และเรื่องคัดเฉพาะทางสรีรวิทยาของพืชและสัตว์

(Principles of plant and animal physiology; energy metabolism, transport systems in plants and animals, cell signaling and communication in plants and animals, plant growth and development, physiology of animal reproduction, and selected topics in animal and plant physiology.)

(2305356 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 23, 2009 at 1:00 pm