ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Animal

การผลิตสัตว์น้ำ : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AT428(s)
อ่านกันเถอะ...
การผลิตสัตว์น้ำ : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3 หน่วย
(Aquatic Animal Production : Coastal Aquaculture)
ศึกษา เกี่ยวกับนิเวศวิทยาชายฝั่งทะเลของประเทศไทย การเลือกสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง การเพาะเลี้ยงอาร์ทีเมีย การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล การเพาะเลี้ยงปลากะพงขาว การเพาะเลี้ยงปลากะรัง การเลี้ยงหอยนางรม การเลี้ยงหอยแมลงภู่ การเลี้ยงหอยแครง

คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1 : นิเวศวิทยาชายฝั่งทะเลของประเทศไทย
บทที่ 2 : การเลือกสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
บทที่ 3 : การเพาะเลี้ยงอาร์ทีเมีย
บทที่ 4 : การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม
บทที่ 5 : การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
บทที่ 6 : การเพาะเลี้ยงปลากะพงขาว
บทที่ 7 : การเพาะเลี้ยงปลากะรัง
บทที่ 8 : การเลี้ยงหอยนางรม
บทที่ 9 : การเลี้ยงหอยแมลงภู่
บทที่ 10 : การเลี้ยงหอยแครง
ภาคผนวก

สรีรวิทยาสัตว์

leave a comment »

2303351    สรีรวิทยาสัตว์    Animal Physiology

หลักการทางสรีรวิทยาของระบบต่างๆ ได้แก่ การย่อยอาหาร การแลกเปลี่ยนก๊าซ การไหลเวียน การขับถ่าย ระบบประสาท การทำงานของกล้ามเนื้อ ระบบต่อมไร้ท่อและระบบสืบพันธุ์

(An introduction to the methods and principles of physiology including nutrition and digestion, respiration, circulation, effectors, the nervous system and sense organs, endocrine and reproductive systems.)

(2303351 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ปฏิบัติการสรีรวิทยาสัตว์

leave a comment »

2303352    ปฏิบัติการสรีรวิทยาสัตว์    Animal Physiology Laboratory

การใช้เครื่องมือและสัตว์ทดลองเพื่อการศึกษาทางสรีรวิทยา การคิดคำนวณ และประเมินประสิทธิภาพการทำงานของระบบต่างๆ

(A laboratory course in Animal Physiology.)

(2303352 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

หลักอนุกรมวิธานสัตว์

leave a comment »

2303519    หลักอนุกรมวิธานสัตว์    Principles of Animal Taxonomy

การจัดระบบ การจำแนกชนิด อนุกรมวิธาน กฎเกณฑ์ชื่อวิทยาศาสตร์ของสัตว์ ข้อมูลทางอนุกรมวิธาน ลักษณะภายนอกและภายในที่ใช้เป็นเกณฑ์บอกความแตกต่าง อนุกรมวิธานที่ใช้ข้อมูลเป็นตัวเลข ความสัมพันธ์เชิงไฟโลจีนีและวิวัฒนาการ การสร้างคีย์เพื่อใช้วิเคราะห์หาชื่อวิทยาศาสตร์ ฝึกปฏิบัติวิธีเก็บรวบรวม ดูแล การตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ การเรียบเรียงผลงานตีพิมพ์

(Systematics, classification, taxonomy, nomenclature, taxonomic data, differences between and within taxa; guantitative taxonomy : numerical taxonomy, phylogenic and evolutionary relationships, key construction and nomenclature; practicing in collecting, preservation of zoological materials, preparation of taxonomic papers.)

(2303519 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

นิเวศวิทยาสัตว์

leave a comment »

2303524    นิเวศวิทยาสัตว์    Animal Ecology

โครงสร้างและหน้าที่ของระบบนิเวศบกและระบบนิเวศน้ำ เน้นที่ปฏิสัมพันธ์ของสัตว์กับสภาพแวดล้อม วิเคราะห์สังคมสัตว์ ประชากรสัตว์และพฤติกรรม การประยุกต์เพื่ออนุรักษ์และจัดการสัตว์ป่า ปฏิบัติการในห้องเรียนและภาคสนาม

(Structures and functions of terestrial an aquatic ecosystem, interaction of animals and their environments, animal community, population pattern, behaviror, application on wild life conservation management, laboratory work and field study.)

(2303524 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

สรีรวิทยาการปรับตัวของสัตว์

leave a comment »

2303555    สรีรวิทยาการปรับตัวของสัตว์    Animal Physiological Adaptation

เปรียบเทียบการปรับตัวของสัตว์มีกระดูกสันหลังต่างๆ ใช้กลไกทางสรีรวิทยาของระบบต่างๆ อธิบายกระบวนการปรับตัวของสัตว์ ประยุกต์วิธีการต่างๆ ทางสรีรวิทยา รวมทั้งการวัดเพื่อหาความเครียด ความสัมพันธ์เชิงนิเวศวิทยาและสรีรวิทยาของการปรับตัวของสัตว์

(Comparative aspects of adaptation in vertebrates.physiological mechanisms of various systems in adaptation of physiological methods and measurements to determine stresses, ecological and physiological relevants of adaptation.)

(2303555 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

สรีรวิทยาของพืชและสัตว์

leave a comment »

2305356    สรีรวิทยาของพืชและสัตว์    Plant and Animal Physiology

หลักการทางสรีรวิทยาของพืชและสัตว์ เมตาบอลิสมของพลังงาน ระบบการลำเลียงในพืชและสัตว์ การส่งสัญญาณและการสื่อสารระดับเซลล์ในพืชและสัตว์ การเจริญและเติบโตของพืช สรีรวิทยาการสืบพันธุ์ของสัตว์ และเรื่องคัดเฉพาะทางสรีรวิทยาของพืชและสัตว์

(Principles of plant and animal physiology; energy metabolism, transport systems in plants and animals, cell signaling and communication in plants and animals, plant growth and development, physiology of animal reproduction, and selected topics in animal and plant physiology.)

(2305356 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 23, 2009 at 1:00 pm

ปฏิบัติการสรีรวิทยาของพืชและสัตว์

leave a comment »

2305357    ปฏิบัติการสรีรวิทยาของพืชและสัตว์    Plant and Animal Physiology Laboratory

ปฏิบัติการทางสรีรวิทยาของพืชและสัตว์ที่สอดคล้องกับรายวิชาบรรยาย

(Laboratories in plant and animal physiology which are in parallel with the lecture course.)

(2305357 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 23, 2009 at 12:58 pm

พฤติกรรมของสัตว์

leave a comment »

2309513    พฤติกรรมของสัตว์    Animal Behaviour

การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมต่างๆ ของสัตว์บางชนิด โดยเน้นหนักในสามหัวข้อ คือ การปรับตนเอง การเรียนรู้และพฤติกรรมของสัตว์ การศึกษาและวิจัยในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของสัตว์

(A comparative study of animal behaviour with emphasis on orientation, learning and ethology; projects on different aspects of behaviour.)

(2309513 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 22, 2009 at 9:09 am

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านสัตว์

leave a comment »

036221     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านสัตว์     Animal Science and Technology

ความสำคัญของการผลิตสัตว์ ความสัมพันธ์กับการเกษตรสาขาอื่น ๆ หลักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ การจัดการฟาร์มและสภาพแวดล้อม ผลผลิตขั้นปฐมและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ การตลาด ปศุสัตว์ แนวโน้มการผลิตสัตว์ในอนาคต

(Importance of animal production, relationship to other agricultural production sectors, science and technology in animal production, farm management and the environment, primary products and animal products, livestock marketing, future trend of animal production.)

(036221 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 8, 2009 at 2:31 pm

สุขภาพสัตว์และการสุขาภิบาล

leave a comment »

04804342     สุขภาพสัตว์และการสุขาภิบาล     Animal Health and Sanitation

ปัญหาสุขภาพและสุขาภิบาลของสัตว์ต่อผลผลิตและความสูญเสียเชิงเศรษฐกิจในการผลิตสัตว์บกและสัตว์น้ำ สาเหตุการเกิดโรค ลักษณะอาการ ผลกระทบ และแนวทางป้องกันปัญหาสุขภาพสัตว์บกและสัตว์น้ำ ที่มีสาเหตุเนื่องจากความเครียด จากสภาพแวดล้อม สภาวะทางโภชนาการ สารพิษ พยาธิ และการติดเชื้อ ผลกระทบและการลดปัญหาจากสารเคมี และยาตกค้างในตัวผลิตภัณฑ์สัตว์และสิ่งแวดล้อม

(Effect of animal health and animal sanitation on productivity and economic lost in livestock and aquatic animals production. Etiology, symptoms and mitigation of health problems from environmental stress, nutrition, toxic substances, parasite and microbial infections. Hazard potential and alleviation of chemical and drug residue in animal products and the environment.)

(04804342 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 8, 2009 at 12:01 pm

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

leave a comment »

04804361     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตสัตว์     Science and Technology in Animal Production

สถานภาพ ปัญหาและศักยภาพของการผสมผสานการผลิตสัตว์บกและสัตว์น้ำการผลิตสัตว์ควบคู่การเกษตรกรรมรูปแบบต่างๆ การจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์บกและสัตว์น้ำเศรษฐกิจผลิตผล คุณภาพผลิตภัณฑ์จากสัตว์ กลยุทธ์การตลาด

(Status, problems and potential of livestock and aquaculture industries. Integration of livestock, aquaculture and other agricultural production systems. Livestock and aquaculture farming management practices. Farm product quality and marketing strategies.)

(04804361 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 8, 2009 at 11:59 am

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ภาคปฏิบัติการ

leave a comment »

04804362     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ภาคปฏิบัติการ     Laboratory in Science and Technology in Animal Production

เทคนิคการจับและการต้อนสัตว์ การออกแบบโรงเรือนสุกร กรงไก่ โค และกระบือ การกั้นคอกและการจัดสร้างรั้วไฟฟ้า หลักการสูญเขา การตัดขน การแต่งกีบ การตัดปากการตีเบอร์ การผสมเทียม การรีดนม การสร้างและการจัดการบ่ออนุบาลและบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ การตรวจวัดและควบคุมคุณภาพน้ำ ในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ

(Techniques in animal holding and animal restraint. Cattle barn and poultry pen designs. Fence and electrical fence installation. Dehorning, grooming, hoof trimimng, debeaking and branding. Artificial insemination and milking of dairy cattle. Poultry hatchery technique. Pond and hatchery design for aquaculture farming. Fish pond water quality assessments and controls.)

(04804362 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 8, 2009 at 11:57 am

หลักสรีรวิทยาของสัตว์

leave a comment »

04804421     หลักสรีรวิทยาของสัตว์     Principles of Animal Physiology

หน้าที่และการควบคุมการทำงานของระบบต่างๆ ในร่างกายสัตว์ การควบคุมสภาวะแวดล้อมในร่างกายของสัตว์ และการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม

(Functions and controls of various organ systems in the body of animals, homeostasis and responsiveness.)

(04804421 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 8, 2009 at 9:42 am

หลักการถนอมผลิตภัณฑ์สัตว์

leave a comment »

052303     หลักการถนอมผลิตภัณฑ์สัตว์     Principles of Animal Product Preservation

สาเหตุการเสื่อมเสียของเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและการเก็บรักษา วิธีการถนอมรักษาและทำผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ สัตว์ปีก ไข่ และปลา

(Deterioration of animal products and factors related. Principles of animal products, preservation, storage, and processing of meat, poultry, eggs, and fishes.)

(052303 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 8, 2009 at 4:31 am