ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Planning

การวางแผนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ไทย

leave a comment »

รายวิชา ED342(S)การวางแผนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ไทย (PLANNING IN TEACHING OF THAI HISTORY).

รายวิชา ED342(S) การวางแผนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ไทย (PLANNING IN TEACHING OF THAI HISTORY)
* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ :Content
ตอนที่1 บทที่ 1 :การวางแผนการสอนประวัติศาสตร์
ตอนที่1 บทที่2 :คู่มือหลักสูตรวิชาประวัติศาสตร์ไทย
ตอนที่1 บทที่ 2 : คู่มือหลักสูตรวิชาประวัติศาสตร์ไทย(ต่อ)
ตอนที่2 บทที่1 : คุณค่าและความสำคัญของประวัติศาสตร
ตอนที่2 บทที่ 2 : การเมืองการปกครองของไทย
ตอนที่2 บทที่2 :การเมืองการปกครองของไทย(ต่อ)
ตอนที่2 บทที่ 3 : การเศรษฐกิจของไทย
ตอนที่2 บทที่ 3 : การเศรษฐกิจของไทย(ต่อ)
ตอนที่2 บทที่4 : การศึกษาของไทย
ตอนที่2 บทที่ 4 : การศึกษาของไทย(ต่อ)
บรรณานุกรม :Reference

การวางแผนครอบครัวและการมีบุตรยาก

leave a comment »

ศรสต๔๒๓ การวางแผนครอบครัวและการมีบุตรยาก ๒ (๐-๓@-๒๐)

ศึกษาและฝึกปฏิบัติกับผู้มาขอรับบริการ เน้นหลักการและวิธีการคุมกำเนิด การให้บริการคุม กำเนิดรูปแบบต่างๆ การตรวจหาสาเหตุและแนวทางในการแก้ปัญหาสำหรับคู่สมรสที่มีบุตรยาก สอบผ่านรายวิชา ศรสว ๔๐๔ และ ศรสว ๔๐๕

SIOG423 Family Planning and Infertility 2 (0-3@-20)

The study and practice with patients emphasizing on principle and method of family planning, various types of contraception, examination and guideline in problem solving for couples with infertility

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 3, 2010 at 11:21 am

เศรษฐศาสตร์การวางแผนของรัฐ

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EC446
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์การวางแผนของรัฐ 3 หน่วย
(The Economics of Public Planning)
ศึกษาแนวความคิดและทฤษฎีกับการ วางแผนของรัฐของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและสังคมนิยม วิธีการและขันตอนการวางแผนของแต่ละระบบเศรษฐกิจ วัตถุประสงค์และการบรรลุเป้าหมายของแผนแต่ละระบบเศรษฐกิจ การใช้เครื่องมือทางการคลังเพื่อบรรลุเป้าหมายตามแผน

เศรษฐศาสตร์การวางแผนของรัฐ

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EC446 (S)
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์การวางแผนของรัฐ หน่วย
(The Economics of Public Planning)

การวางแผนการศึกษา

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EA414
อ่านกันเถอะ...
การวางแผนการศึกษา 3 หน่วย
(Edcational Planning)
ศึกษา ความรู้เบื้องต้นของการวางแผนการศึกษา ลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการศึกษา กระบวนการและเทศนิคต่าง ๆ ในการวางแผนการศึกษา และแสดงให้เห็นถึงการวางแผนการศึกษาของประเทศไทยและประเทศต่า งๆ ในเอเชีย

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : การบริหารงานและการวางแผน
บทที่ 2 : การจัดทำแผน
บทที่ 3 : กระบวนการวางแผน
บทที่ 4 : ประเภท ระดับ และองค์ประกอบของแผน
บทที่ 5 : การวางแผนที่มีประสิทธิภาพ
บทที่ 6 : การบริหารโดยวัตถุประสงค์
บทที่ 7 : ความสำคัญและความเป็นมาของการวางแผนการศึกษา
บทที่ 8 : เทคนิคและวิธีการวางแผนการศึกษา
บทที่ 9 : ความสัมพันธ์กับการวางแผนการศึกษากับองค์ประกอบอื่นๆ
บทที่ 10 : การจัดทำโครงการ
บทที่ 11 : การนำโครงการไปปฏิบัติ
บรรณานุกรม : Reference

การวางแผนในระบบไฟฟ้ากำลังสมัยใหม่

leave a comment »

2102753    การวางแผนในระบบไฟฟ้ากำลังสมัยใหม่    Modern Power System Planning

การทำนายโหลด การคำนวณความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า การคำนวณราคาต้นทุนการผลิตแบบน่าจะเป็นการวางแผนบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า การวางแผนผลิต และการวางแผนของระบบโดยรวม

(Load forecasting; power system reliability calculation; probabilistic production simulation; maintenance scheduling of generating units in a power system, generation planning, and network planning.)

(2102753 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การวางแผนและการวิเคราะห์ความเชื่อถือได้ของระบบพลังงาน

leave a comment »

2102750    การวางแผนและการวิเคราะห์ความเชื่อถือได้ของระบบพลังงาน    Energy System Planning And Reliability

การทำนายโหลด การวิเคราะห์ทางด้านความเชื่อถือได้ของระบบผลิต การวิเคราะห์ทางด้านต้นทุนของระบบผลิต การวิเคราะห์การไหลของโหลด การวิเคราะห์ทางด้านความเชื่อถือได้ของระบบส่งพลังงาน และการวางแผนขยายระบบส่งพลังงานโดยอัตโนมัติ

(Load forecasting; generation system reliability analysis; generation system cost analysis; power flow analysis; transmission system reliability analysis; automated transmission system expansion planning.)

(2102750 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

กระบวนการวางแผนนโยบายระดับชาติ

leave a comment »

2404431    กระบวนการวางแผนนโยบายระดับชาติ    National Policy planning Process

แนวคิดพื้นฐาน วัตถุประสงค์และขอบเขตในการวางแผน สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน การทำงานของระบบเศรษฐกิจกับการวางแผน หลักการและขั้นตอนในการวางแผนนโยบาย การแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลนโยบาย รวมทั้งการวิเคราะห์นโยบายระดับชาติที่สำคัญของประเทศไทย

(Conceptual framework, objectives and scope of planning, environment factors, economic mechanism and planning, principles and process of planning, policy implemantation, monitoring and evaluation including the analysis of important national policies in Thailand.)

(2404431 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 at 2:58 am

การวางแผนและการบริหารนโยบายด้านสังคม

leave a comment »

2404433    การวางแผนและการบริหารนโยบายด้านสังคม    Social Policy Planning and Management

นโยบายของรัฐด้านสังคม ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล การประเมินความคุ้มค่าของนโยบายที่กำหนด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบติ การกำหนดตัวชี้วัดระดับนโยบายและตัวชี้วัดการปฏิบัติงานหลักระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับนโยบายและระดับปฏิบัติงาน ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จและความล้มเหลวของการนำนโยบายไปปฏิบัติ

(Social policies at national level; government strategies, value for money of proposed policies; related agencies and policy implementation, policy indicators and key performance indicators; management information system at policy and implementation levels; factors affecting success and failure of policy implementation.)

(2404433 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 at 2:56 am

การวางแผนและการบริหารนโยบายด้านเศรษฐกิจ

leave a comment »

2404434    การวางแผนและการบริหารนโยบายด้านเศรษฐกิจ    Economic Policy Planning and Management

นโยบายของรัฐด้านเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล การประเมินความคุ้มค่าของนโยบายที่กำหนดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ การกำหนดตัวชี้วัดระดับนโยบายและตัวชี้วัดการปฏิบัติงานหลัก ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับนโยบายและระดับปฏิบัติงาน ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จและความล้มเหลวของการนำนโยบายไปปฏิบัติ

(Economic policies at national level; government strategies, value for money of proposed policies; related agencies and policy implementation, policy indicators and key performance indicators; management information system at policy and implementation levels; factors affecting success and failure of policy implementation.)

(2404434 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 at 2:54 am

การวางแผนและการบริหารนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

leave a comment »

2404435    การวางแผนและการบริหารนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม    Environmental Policy Planning and Management

ประเด็นต่างๆที่เกี่ยวกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม มุมมองของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมทั้งระดับภายในประเทศและระดับระหว่างประเทศความสลับซับซ้อนของปัญหา เรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การบริหารทางด้านพลังงาน ปัญหามลพิษ การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม การเกษตรป่าไม้ วิวัฒนาการด้านความคิดเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับสากล และความเคลื่อนไหวต่างๆ ในปัจจุบันเพื่อพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ความเกี่ยวเนื่องกับนโยบายอื่นๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม

(Various issues of environmental policy-making and management; perspectives of different stakeholders in environmental disputes at both local and international levels; complexity of problems; natural resources management, energy management, pollution problems, participatory methods for environmental management, forest evolution of ideas on environmental policies at the international level; current movements for natural resources development and conservation; connection with other economic and social policies.)

(2404435 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 at 2:53 am

การวางแผนและควบคุมการก่อสร้าง

leave a comment »

2501603    การวางแผนและควบคุมการก่อสร้าง    Construction Planning and Control

ทฤษฎีการวางแผนและควบคุมการก่อสร้าง การจำลองขั้นตอนการก่อสร้างเป็นแผนภาพ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวางแผน จัดการ และติดตามการก่อสร้าง โดยคำนึงถึงงบประมาณ เวลา แรงงาน และความปลอดภัย

(Construction planning and control theories; simulation of construction process, using graphic techniques, the use of computer programs in planning, managing and monitoring construction precedure, with consideration of budget time, labor and safety.)

(2501603 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 at 2:20 pm

การวางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ์

leave a comment »

2502645    การวางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ์    Product Planning and Development

การทบทวนด้านกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การวิเคราะหืโอกาสทางการตลาดและความต้องการของผู้บริโภค วิธีวิทยาการออกแบบผลิตภัณฑ์ การกำหนดแนวความคิด จนถึงการออกแบบเพื่อการผลิต การจัดทำโครงงานพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์โอกาสของผลิตภัณฑ์ โดยมุ่นเน้นการสื่อความหมายของผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ การวางแผน ผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม และการพัฒนาแนวความคิดเบื้องต้นในการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่

(An overview of the product development process from identifying market opportunity and consumer needs, product design methodology, idea and concept generation to design-for-manufacturing; projects are based on developing a design or feasibility study of product opportunities identified by the class, with emphasis on product definition, corporate strategy for product planning, innovation, and early concept development of new product design.)

(2502645 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 at 11:05 am

การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวางแผน

leave a comment »

2503122    การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวางแผน    Computer Application for Planning

การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสร้างภาพ 2 มิติ และ 3 มิติ การประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นในการวางแผน

(Application of computer programs for 2 and 3 dimension visualization; processing and analysis of basic data in planning)

(2503122 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 at 10:58 am

สถิติประยุกต์เพื่อการวางแผน

leave a comment »

2503123    สถิติประยุกต์เพื่อการวางแผน    Applied Statistics for Planning

การประยุกต์ใช้วิธีการทางสถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อการอธิบายปรากฏการณ์ การทดสอบสมมุติฐาน และการคาดประมาณ

(Application of statistical methods for quantitative data analysis for description of phenomena, hypotheses testing, and estimations.)

(2503123 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 at 10:57 am