ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Planning

การวางแผนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ไทย

leave a comment »

รายวิชา ED342(S)การวางแผนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ไทย (PLANNING IN TEACHING OF THAI HISTORY).

รายวิชา ED342(S) การวางแผนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ไทย (PLANNING IN TEACHING OF THAI HISTORY)
* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ :Content
ตอนที่1 บทที่ 1 :การวางแผนการสอนประวัติศาสตร์
ตอนที่1 บทที่2 :คู่มือหลักสูตรวิชาประวัติศาสตร์ไทย
ตอนที่1 บทที่ 2 : คู่มือหลักสูตรวิชาประวัติศาสตร์ไทย(ต่อ)
ตอนที่2 บทที่1 : คุณค่าและความสำคัญของประวัติศาสตร
ตอนที่2 บทที่ 2 : การเมืองการปกครองของไทย
ตอนที่2 บทที่2 :การเมืองการปกครองของไทย(ต่อ)
ตอนที่2 บทที่ 3 : การเศรษฐกิจของไทย
ตอนที่2 บทที่ 3 : การเศรษฐกิจของไทย(ต่อ)
ตอนที่2 บทที่4 : การศึกษาของไทย
ตอนที่2 บทที่ 4 : การศึกษาของไทย(ต่อ)
บรรณานุกรม :Reference

การวางแผนครอบครัวและการมีบุตรยาก

leave a comment »

ศรสต๔๒๓ การวางแผนครอบครัวและการมีบุตรยาก ๒ (๐-๓@-๒๐)

ศึกษาและฝึกปฏิบัติกับผู้มาขอรับบริการ เน้นหลักการและวิธีการคุมกำเนิด การให้บริการคุม กำเนิดรูปแบบต่างๆ การตรวจหาสาเหตุและแนวทางในการแก้ปัญหาสำหรับคู่สมรสที่มีบุตรยาก สอบผ่านรายวิชา ศรสว ๔๐๔ และ ศรสว ๔๐๕

SIOG423 Family Planning and Infertility 2 (0-3@-20)

The study and practice with patients emphasizing on principle and method of family planning, various types of contraception, examination and guideline in problem solving for couples with infertility

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 3, 2010 at 11:21 am

เศรษฐศาสตร์การวางแผนของรัฐ

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EC446
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์การวางแผนของรัฐ 3 หน่วย
(The Economics of Public Planning)
ศึกษาแนวความคิดและทฤษฎีกับการ วางแผนของรัฐของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและสังคมนิยม วิธีการและขันตอนการวางแผนของแต่ละระบบเศรษฐกิจ วัตถุประสงค์และการบรรลุเป้าหมายของแผนแต่ละระบบเศรษฐกิจ การใช้เครื่องมือทางการคลังเพื่อบรรลุเป้าหมายตามแผน

เศรษฐศาสตร์การวางแผนของรัฐ

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EC446 (S)
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์การวางแผนของรัฐ หน่วย
(The Economics of Public Planning)

การวางแผนการศึกษา

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EA414
อ่านกันเถอะ...
การวางแผนการศึกษา 3 หน่วย
(Edcational Planning)
ศึกษา ความรู้เบื้องต้นของการวางแผนการศึกษา ลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการศึกษา กระบวนการและเทศนิคต่าง ๆ ในการวางแผนการศึกษา และแสดงให้เห็นถึงการวางแผนการศึกษาของประเทศไทยและประเทศต่า งๆ ในเอเชีย

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : การบริหารงานและการวางแผน
บทที่ 2 : การจัดทำแผน
บทที่ 3 : กระบวนการวางแผน
บทที่ 4 : ประเภท ระดับ และองค์ประกอบของแผน
บทที่ 5 : การวางแผนที่มีประสิทธิภาพ
บทที่ 6 : การบริหารโดยวัตถุประสงค์
บทที่ 7 : ความสำคัญและความเป็นมาของการวางแผนการศึกษา
บทที่ 8 : เทคนิคและวิธีการวางแผนการศึกษา
บทที่ 9 : ความสัมพันธ์กับการวางแผนการศึกษากับองค์ประกอบอื่นๆ
บทที่ 10 : การจัดทำโครงการ
บทที่ 11 : การนำโครงการไปปฏิบัติ
บรรณานุกรม : Reference

การวางแผนในระบบไฟฟ้ากำลังสมัยใหม่

leave a comment »

2102753    การวางแผนในระบบไฟฟ้ากำลังสมัยใหม่    Modern Power System Planning

การทำนายโหลด การคำนวณความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า การคำนวณราคาต้นทุนการผลิตแบบน่าจะเป็นการวางแผนบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า การวางแผนผลิต และการวางแผนของระบบโดยรวม

(Load forecasting; power system reliability calculation; probabilistic production simulation; maintenance scheduling of generating units in a power system, generation planning, and network planning.)

(2102753 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การวางแผนและการวิเคราะห์ความเชื่อถือได้ของระบบพลังงาน

leave a comment »

2102750    การวางแผนและการวิเคราะห์ความเชื่อถือได้ของระบบพลังงาน    Energy System Planning And Reliability

การทำนายโหลด การวิเคราะห์ทางด้านความเชื่อถือได้ของระบบผลิต การวิเคราะห์ทางด้านต้นทุนของระบบผลิต การวิเคราะห์การไหลของโหลด การวิเคราะห์ทางด้านความเชื่อถือได้ของระบบส่งพลังงาน และการวางแผนขยายระบบส่งพลังงานโดยอัตโนมัติ

(Load forecasting; generation system reliability analysis; generation system cost analysis; power flow analysis; transmission system reliability analysis; automated transmission system expansion planning.)

(2102750 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)