ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Basic

ประโยคพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน

leave a comment »

รายวิชา EN101ประโยคพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน (Basic Sentences and Essential Vocabulary in Daily Life).

รายวิชา EN101 ประโยคพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน (Basic Sentences and Essential Vocabulary in Daily Life)

ศึกษาลักษณะของประโยคพื้นฐาน ศัพท์ และสำนวนที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน โดยเน้นการสื่อความหมายด้านไวยการณ์ด้วยรูปประโยค ลักษณะองค์ประกอบของประโยคและการรักษาความสืบเนื่องของข้อความโดยการใช้ เครื่องหมายวรรคตอนและคำเชื่อมต่าง ๆ ทั้งนี้โดยศึกษาจากอนุเฉทประเภทต่า งๆ

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ :Content
Unit 1 : กฎที่1-3
Unit 2 : กฎที่4-7
Unit 3 : กฎที่8-10
Unit 4 : กฎที่11-15
Unit 5 : กฎที่16-18
Unit 6 :กฎที่18(ต่อ)-19
Unit 7 : กฎที่20
Unit 8 : กฎที่21-23
Unit 9 : กฎที่24-26
Unit 10 :กฎที่27-28
Unit 11 : กฎที่29-31
Unit 12 : กฎที่32-34
Unit 13 : กฎที่35-37
Unit 14 : กฎที่38-40
Unit 15 : กฎที่41-42
Part B : Vocabulary unit 1-15
Part B : Vocabulary unit 1-15(ต่อ)

ประโยคพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน

leave a comment »

รายวิชา EN101(51)ประโยคพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน (Basic Sentences and Essential Vocabulary In Daily Life).

รายวิชา EN101(51) ประโยคพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน (Basic Sentences and Essential Vocabulary In Daily Life)

ศึกษา ประโยคพื้นฐานและคำศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ
สารบัญ
บทที่1 คำนาม(Nouns)
บทที่2 คำนำหน้านาม (Determiners)
บทที่3 คำสรรพนาม (Pronouns)
บทที่4 คำคุณศัพท์(Adjectives)
บทที่5 คำกริยา (Verbs)
บทที่6 คำกริยา (Verbs)
บทที่7 คำกริยา (Verbs)
บทที่8 คำกริยาวิเศษณ์(Adverbs)
บทที่9 ความสอดคล้องของประธานและคำกริยา
บทที่10 ประโยคเดี่ยว (Simple Sentences)
บทที่11 ประโยคความรวม (Compound Sentences)
บทที่12 ประโยคความซ้อน
บรรณานุกรม
ภาคผนวก

ฟิสิกส์พื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์

leave a comment »

วทฟส๑๕๓ ฟิสิกส์พื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๒ (๒-๐-๔)

กลศาสตร์ อุณหภูมิและความร้อน ของไหล คลื่น เสียงและการได้ยิน ทัศนศาสตร์และการ มองเห็นไฟฟ้าและแม่เหล็กขั้นพื้นฐาน กลศาสตร์ควอนตัมพื้นฐาน ฟิสิกส์อะตอม ฟิสิกส์นิวเคลียร์และ กัมมันตภาพรังสี

SCPY153 Basic Physics for Medical Science 2 (2-0-4)

Mechanics, temperature and heat, fluid, waves, sound and hearing, optics and visualization, basic electromagnetism,basic quantum mechanics, atomic physics, nuclear physics and radioactivity

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 5, 2010 at 9:01 am

ทักษะพื้นฐานทางคลินิก

leave a comment »

ศรสว๔๐๔ ทักษะพื้นฐานทางคลินิก ๒ (๑-๒-๓)

ศึกษาและฝึกปฏิบัติทักษะพื้นฐานทางคลินิก ได้แก่ การปฏิบัติต่อผู้ป่วย การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การเขียนรายงาน และทักษะหัตถการพื้นฐาน สอบผ่านทุกรายวิชาในชั้นปีที่ ๒ และ ๓ และเคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ศรสว ๔๐๕

SIID404 Basic Clinical Skills 2 (1-2-3)

The study and basic practical skill in clinical use, i.e. interaction with patients, history taking, physical examination, writing report and skill in basic procedures

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 4, 2010 at 7:11 am

การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EA439
อ่านกันเถอะ...
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 หน่วย
(Academic Administration in Basic Education)
ศึกษา งานด้านวิชาการด้านโรงเรียน การที่ผู้บริหารจะสามารถบริหารการจัดการงานวิชาการให้ประสิทธิภาพและบบรลุวัถตุประสงค์

คำนำ
สารบัญ
บทที่1 การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
บทที่2 การบริหารหลักสูตร
บทที่3 บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารงานวิชาการ
บทที่4 การจัดงานวิชาการในสถานศึกษา
บทที่5 ครูกับการสอน
บทที่6 นักเรียนกับการเรียนรู้
บทที่7 การจัดและการบริหารงานห้องสมุด
บทที่8 สื่อการสนอ
บทที่9 การนิเทศภายในสถานศึกษา
บทที่10 การประกันคุณภาพการศึกษา
บรรณานุกรม

การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EA439
อ่านกันเถอะ...
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 หน่วย
(Academic Administration in Basic Education)
ศึกษา การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

คำนำ
สารบัญ
บทที่1 การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
บทที่2 การบริหารหลักสูตร
บทที่3 บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารงานวิชาการ
บทที่4 การจัดงานวิชาการในสถานศึกษา
บทที่5 ครูกับการสอน
บทที่6 นักเรียนกับการเรียนรู้
บทที่7 การจัดและการบริหารงานห้องสมุด
บทที่8 สื่อการสนอ
บทที่9 การนิเทศภายในสถานศึกษา
บทที่10 การประกันคุณภาพการศึกษา
บรรณานุกรม

ภาษาเบสิค(คู่มือ)

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CS216(H)
อ่านกันเถอะ...
ภาษาเบสิค(คู่มือ) หน่วย
(Basic Programing)

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : DOs Operating System
บทที่ 2 : การเข้าสู่ GWBASIC
บทที่ 3 : การจัดการไฟล์
บทที่ 4 : กราฟฟิค
บทที่ 5 : แนวความคิดต่างๆ เกี่ยวกับการสร้างโปรแกรม
บทที่ 6 : การติดต่อสื่อสาร
บทที่ 7 : GWBASIC
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ
บรรณานุกรม :Reference

ตำราปฏิบัติการภาษาเบสิค

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CS226(H)
อ่านกันเถอะ...
ตำราปฏิบัติการภาษาเบสิค หน่วย
(Basic Programming Lababoratory)

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : การตรวจสอบโปรแกรม
บทที่ 2 : Program Testing
บทที่ 3 : คำลสั่งปฏิบัติงานในเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
บทที่ 4 : แบบฝึกหัดทดสอบ
บทที่ 5 : แบบฝึกหัดโปรแกรม
ภาคผนวกที่1
ภาคผนวกที่2
ภาคผนวกที่3
บรรณานุกรม :Reference

ชีวเคมีเบื้องต้น

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CM351(46)
อ่านกันเถอะ...
ชีวเคมีเบื้องต้น 3 หน่วย
(Basic Chemistry)

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่1 : บทนำ
บทที่2 : ชีวิตและเซลล์
บทที่3 : น้ำ
บทที่4 : กรด เบส เกลือ และบัฟเฟอร์
บทที่5 : คาร์โบไฮเดรท
บทที่6 : ลิปิด
บทที่7 : กรดนิวคลิอิค
บทที่8 : กรดอมิโน
บทที่9 : โปรตีน
บทที่10 : ไวตามินและเกลือแร่
ภาคผนวก

เคมีวิเคราะห์พื้นฐาน

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CM233(47)
อ่านกันเถอะ...
เคมีวิเคราะห์พื้นฐาน 3 หน่วย
(Basic Analytical Chemistry)

บทที่1  ความรู้เบื้อนต้นสำหรับเคมีวิเคราะห์  Introduction to Analytical Chemistry
บทที่2  การวิเคราะห์ข้อมูล  Treatment of Analytical Data
บทที่3  การละลายของตะกอน  Solubility of Precipitates
บทที่4  การวิเคราะห์โดยน้ำหนักและปริมาตรวิเคราะห์  Gravimetric and Volumetric Analysis
บทที่5  การคำนวณทางเคมีวิเคราะห์  Analytical Calculation
บทที่6  ทฤษฎีของปฏิกิริยาของกรด-เบส  Theory of Acid-Base Reavtion
บทที่7  การไทเทรตกรด-เบส  Acid-Base Titration
บทที่8  ทฤษฎีของการไทเทรตแบบตกกระกอน  Theory of Precipitation Titration
บทที่9  ทฤษฎีของการไทเทรตแบบเกิดสารเชิงซ้อน  Theory of Complexometric Titration
บทที่10  ทฤษฎีของการไทเทรตแบบเกิดปฏิกิริยารีดอกซ์  Theory of Redox Titration
เอกสารอ้างอิง
บรรณานนุกรม

ชีวเคมีเบื้องต้น

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CH351(43)
อ่านกันเถอะ...
ชีวเคมีเบื้องต้น หน่วย
(Basic Biochemistry)

บทที่ 1 : บทนำ
บทที่ 2 : ชีวิตและเซลล์
บทที่ 3 : น้ำ
บทที่ 4 : กรด เบส เกลือ และบัฟเฟอร์
บทที่ 5 : คาร์โบไฮเดรท
บทที่ 6 : ลิปิด
บทที่ 7 : กรดนิวคลีอิค
บทที่ 8 : กรดมิโน
บทที่ 9 : โปรตีน
บทที่10 : ไวตามินและเกลือแร่
เฉลยคำถามท้ายบท : Answer
บรรณานุกรม : Reference
ดัชนี : Index

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 27, 2010 at 6:38 am

ปฏิบัติการพื้นฐานทางพันธุวิศวกรรม

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

BT333(L)(49)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการพื้นฐานทางพันธุวิศวกรรม หน่วย
(Basic Practical In Genetic Engineering)

คำนำ
สารบัญ
บทปฏิบัติการที่ 1 การวัดการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย
บทปฏิบัติการที่ 2 การสกัดพลาสมิคดีเอ็นเอจากเซลล์แบคทีเรีย
บทปฏิบัติการที่ 3 การตัดกีเอ็นเอด้วยเอ็นไซม์ตัดจำเพราะ
บทปฏิบัติการที่ 4 การวิเคราะห์หาปริมาณของกรดนิวคลีอิด
บทปฏิบัติการที่ 5 การนำดีเอ็นเอเข้าสู่เซลล์แบคทีเรีย
บทปฏิบัติการที่ 6 การแสดงออกของยีน
บทปฏิบัติการที่ 7 การทำปฏิกิริยาลูกโซ่ฌพลีเมอเรส
บทปฏิบัติการที่ 8 การใช้บริการค้นหาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านพันธุวิศวกรรมโดยใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ต
บทปฏิบัติการที่ 9 การหาลำดับเบสและการวิเคราะห์โดยใช้คอทพิวเตอร์
บรรณานุกรม
ภาคผนวก

เทอร์โมไดนามิกส์พื้นฐานสำหรับนิสิตที่ไม่ใช่เอกเครื่องกล

leave a comment »

2103295    เทอร์โมไดนามิกส์พื้นฐานสำหรับนิสิตที่ไม่ใช่เอกเครื่องกล    Basic Thermodynamics

นิยามและสังกัปพื้นฐาน สมบัติของสารบริสุทธิ์และก๊าซอุดมคติ งานและความร้อน กฏข้อที่หนึ่งและกฏข้อที่สองของเทอร์โมไดนามิกส์ เอนโทรปี ปั๊มน้ำและเครื่องอักอากาศวัฎจักรไอน้ำ วัฎจักรการทำความเย็น วัฎจักรกำลังมาตราฐานอากาศ พท้นฐานการถ่ายเทความร้อน

(Definitions and basic concepts: properties of pure substance and ideal gases; heat and work; first and second law of thermodynamics; entropy: pump and air compresor, steam power cycles, refrigeration cycles, air standard power cycles; basic heat transfer.)

(2103295 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

เคมีอินทรีย์พื้นฐาน

leave a comment »

2302106    เคมีอินทรีย์พื้นฐาน    Basic Organic Chemistry

โครงสร้างและพันธะ สเตอริโอเคมี สเปกโตรสโกปี สารประกอบไฮโดรคาร์บอน สารประกอบที่มีแฮโลเจนเป็นองค์ประกอบ สารประกอบที่มีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ สารประกอบที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ ชีวโมเลกุล

(Structure and bonding, stereochemistry, spectroscopy, hydrocarbon, halogen-containing compounds, oxygen-containing compounds, nitrogen-containing compounds, biomolecules.)

(2302106 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

เคมีอินทรีย์พื้นฐาน

leave a comment »

2302202    เคมีอินทรีย์พื้นฐาน    Basic Organic Chemistry

โครงสร้างและพันธะ สเตอริโอเดมีสเปกโตรสโกปี สารประกอบไฮโดรคาร์บอน สารประกอบที่มีฮาโลเจนเป็นองค์ประกอบ สารประกอบที่มีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ สารประกอบที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ ชีวโมเลกุล

(Structure and bonding, stereochemistry, spectroscopy, hydrocarbon, halogencontaining compounds, oxyen-containing compounds’ nitrogen-containing componds biomolecules.)

(2302202 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)