ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Thai

ภูมิปัญญาไทยกับการศึกษา

leave a comment »

รายวิชา EF320(48)ภูมิปัญญาไทยกับการศึกษา (Thai Wisdom and Education).

รายวิชา EF320(48) ภูมิปัญญาไทยกับการศึกษา (Thai Wisdom and Education)

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
สารบัญ
บทที่ 1 : ภูมิปัญญาไทย : ความหมายและความเป็นมา
บทที่ 2 : ลักษณะและประเภทขององค์ความรู้ไทย
บทที่ 3 : แหล่งการเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยในภูมิภาคต่างๆ
บทที่ 4 : ภูมิปัญญาไทยกับการจัดการศึกษา
บทที่ 5 : งานวิจัยเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย
บรรณานุกรม

การสอนวิชาภาษาไทยระดับประถมศึกษา

leave a comment »

รายวิชา EE363การสอนวิชาภาษาไทยระดับประถมศึกษา (Teaching Thai in Elementary Level).

รายวิชา EE363 การสอนวิชาภาษาไทยระดับประถมศึกษา (Teaching Thai in Elementary Level)

ศึกษาความสำคัญและจุดมุ่งหมายของการสอนวิชาภาษาไทยใน ระดับประถมศึกษาเอกสารประกอบหลักสูตรนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเรียนการสอน วิชาภาษาไทยหลักและเทคนิคการสอน พัฒนาการทางภาษา การสอนทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นทักษะกระบวนการ การเลือกใช้หนังสือเรียนและหนังสืออ่านประกอบการใช้สื่อการเรียนการสอน การเลือกแบบฝึกหัด การวัดและประเมินผล และการฝึกทักษะการสอน

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ :Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : การศึกษาหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตร
บทที่2 : พัฒนาการทางภาษาและความพร้อมในการเรียนภาษาไทย
บทที่3 :หลักการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย
บทที่ 3 : หลักการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย (ต่อ)
บทที่4 : การสอนทักษะการฟังระดับประถมศึกษา
บทที่5 :การสอนทักษะการพูดระดับประถมศึกษา
บทที่6 :การสอนทักษะการอ่านระดับประถมศึกษา
บทที่7 :การสอนทักษะการเขียนระดับประถมศึกษา
บทที่8 : สื่อการเรียนการสอนภาษาไทย
บทที่8 :สื่อการเรียนการสอนภาษาไทย(ต่อ)
บทที่9 :การวัดและการประเมินผลภาษาไทยระดับประถมศึกษา
บทที่9 :การวัดและการประเมินผลภาษาไทยระดับประถมศึกษา(ต่อ)
บทที่10 : แผนการสอนและการฝึกทักษะการสอนภาษาไทย
บทที่10 : แผนการสอนและการฝึกทักษะการสอนภาษาไทย(ต่อ)
บรรณานุกรม : Reference

การวางแผนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ไทย

leave a comment »

รายวิชา ED342(S)การวางแผนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ไทย (PLANNING IN TEACHING OF THAI HISTORY).

รายวิชา ED342(S) การวางแผนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ไทย (PLANNING IN TEACHING OF THAI HISTORY)
* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ :Content
ตอนที่1 บทที่ 1 :การวางแผนการสอนประวัติศาสตร์
ตอนที่1 บทที่2 :คู่มือหลักสูตรวิชาประวัติศาสตร์ไทย
ตอนที่1 บทที่ 2 : คู่มือหลักสูตรวิชาประวัติศาสตร์ไทย(ต่อ)
ตอนที่2 บทที่1 : คุณค่าและความสำคัญของประวัติศาสตร
ตอนที่2 บทที่ 2 : การเมืองการปกครองของไทย
ตอนที่2 บทที่2 :การเมืองการปกครองของไทย(ต่อ)
ตอนที่2 บทที่ 3 : การเศรษฐกิจของไทย
ตอนที่2 บทที่ 3 : การเศรษฐกิจของไทย(ต่อ)
ตอนที่2 บทที่4 : การศึกษาของไทย
ตอนที่2 บทที่ 4 : การศึกษาของไทย(ต่อ)
บรรณานุกรม :Reference

ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

leave a comment »

ศศภท๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๓ (๓–๐–๖)

ศิลปะการใช้ภาษาไทย ทักษะการใช้ภาษาไทยในด้านการพูด การฟัง การอ่าน การเขียนและการคิด เพื่อการสื่อสารให้ถูกต้อง เหมาะสม

ARTH100 Arts of Thai Language in Communication 3 (3–0–6)

The arts of Thai language use and of speaking,reading, writing, and thinking skills in accurately and appropriately communicating

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 5, 2010 at 8:59 am

เชิงวิพากษ์สังคมไทยร่วมสมัย

leave a comment »

สมสค๑๐๒ เชิงวิพากษ์สังคมไทยร่วมสมัย ๒ (๒-๐-๔)

ประมวล ติดตาม และ วิเคราะห์ สถานการณ์ของประเทศไทยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี และผสมผสานแนวคิดเชิงทฤษฎีทางสังคมวิทยา มนุษยวิทยา จิตวิทยา เศรษฐศาสตร์ การเมือง และกฎหมาย เพื่อศึกษากรณีศึกษาที่เป็นเหตุการณ์สำคัญ และเป็นปัญหาร่วมสมัย หรือกรณีศึกษาที่นักศึกษาสนใจ

SHSS102 Critical Review of Contemporary Thai Society 2 (2-0-4)

Critically follow and analyze phenomena / events concerning social, cultural, economic, political, environmental as well as technological changes of the contemporary Thai society using integrated theoretical concepts in social sciences which include those in the field of sociology, anthropology, psychology, economics, political science and law. Case studies of social phenomena that are important/ current or of student’s interest are emphasized

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 5, 2010 at 8:27 am

ประสบการณ์คลินิกคณะแพทยศาสตร์ภายในหรือ ต่างประเทศ

leave a comment »

ศรสว๖๓๖ ประสบการณ์คลินิกคณะแพทยศาสตร์ภายในหรือ ต่างประเทศ ๒ (๐-๒@-๒๐)

ศึกษาและฝึกประสบการณ์ทางคลินิกในด้านที่สนใจ ฝึกการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ ศึกษาวัฒนธรรมของสถาบันอื่นๆ ตลอดจนพัฒนาด้านภาษา (กรณีที่ไปต่างประเทศ) สอบผ่านทุกรายวิชาในชั้นปีที่ 4 และ5

SIID636 Clinical experiences in Thai or overseas Medical Institutes 2 (0-2@-20)

Study and practice in clinical experience, adaptation to new environment and study in interested culture (and language) of other institutes.

มหาวิทยาลัยมหิดล

The Thai Dairy Industry

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EC489(S)
อ่านกันเถอะ...
หน่วย
(The Thai Dairy Industry : Its Problems and Solutions in the Light of the Danish Co-operative Dairy System)

Written by SoClaimon

มีนาคม 16, 2010 at 12:21 pm