ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Community

การศึกษากับการพัฒนาชุมชน

leave a comment »

รายวิชา EF363การศึกษากับการพัฒนาชุมชน (Education and Community Development).

รายวิชา EF363 การศึกษากับการพัฒนาชุมชน (Education and Community Development)

ศึกษาความหมายของชุชนไทยโดยเน้นหนักในด้านการศึกษา หลักการพัฒนาชุมชน วัตถุประสงค์และวิธีการของการพัฒนาชุมชน การจัดสถาบันการศึกษาเพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัย วิทยาลัยครู วิทยาลัยชุมชน และโรงเรียนชุมชน การจัดการศึกษานอกโรงเรียน เพื่อการฝึกอบรมสมาชิกของชุมชน

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : ชุมชนในประเทศไทย
บทที่ 1 :ชุมชนในประเทศไทย(ต่อ)
บทที่ 2 : ความหมายและหลักปรัชญาของการพัฒนาชุมชน
บทที่ 2 : ความหมายและหลักปรัชญาของการพัฒนาชุมชน(ต่อ)
บทที่ 3 :หลักการพัฒนาชุมชน
บทที่ 4 : การศึกษากับการพัฒนาชุมชน
บทที่ 4 : การศึกษากับการพัฒนาชุมชน(ต่อ)
บทที่ 5 : การศึกษาตลอดชีวิต
บทที่ 5 : การศึกษาตลอดชีวิต(ต่อ)
บทที่ 6 : การศึกษานอกระบบโรงเรียน
บทที่ 6 : การศึกษานอกระบบโรงเรียน(ต่ิอ)
บทที่ 7 :การวางแผนพัฒนาชุมชน
บทที่ 8 :หน่วยงานที่รับผิดชอบต่อการพัฒนาชมชน
บทที่ 8 :หน่วยงานที่รับผิดชอบต่อการพัฒนาชมชน(ต่อ)

เวชศาสตร์ชุมชน

leave a comment »

ศรสว๔๐๘ เวชศาสตร์ชุมชน ๓ (๐–๔@–๒๐)

ศึกษาและฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนและในชุมชน เน้นปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขในชุมชน แนวทางการค้นหาปัญหา แก้ปัญหาและการวินิจฉัยชุมชนด้วยวิธีทางระบาดวิทยา สอบผ่านรายวิชา ศรสว ๔๐๔ และ ศรสว ๔๐๕

SIID408 Community Medicine 3 (0–4@–20)

The study and practice in rural hospital and community. Emphasize in medical and health problems in community; searching, solving and diagnosing community’s problems by using epidemiology methods

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 5, 2010 at 8:23 am

เวชศาสตร์ชุมชน

leave a comment »

ศรสว๔๐๘ เวชศาสตร์ชุมชน ๓ (๐-๔@-๒๐)

ศึกษาและฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนและในชุมชน เน้นปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขในชุมชน แนวทางการค้นหาปัญหา แก้ปัญหาและการวินิจฉัยชุมชน ด้วยวิธีทางระบาดวิทยา สอบผ่านรายวิชา ศรสว ๔๐๔ และ ศรสว ๔๐๕

SIID408 Community Medicine 3 (0-4@-20)

The study and practice in community hospital and community emphasizing on medical and community health problem. Guideline in identifying problem, problem solving, and community diagnosis based upon epidemiological method

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 4, 2010 at 7:01 am

เวชศาสตร์ชุมชน

leave a comment »

ศรสว๖๐๑ เวชศาสตร์ชุมชน ๑ (๐-๒@-๒๐)

ศึกษาและฝึกปฏิบัติงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลชุมชน เน้นปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขในชุมชน ลักษณะการปฏิบัติงานของแพทย์ การบริหารงานและระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขในส่วนภูมิภาค สอบผ่านรายวิชา ศรสว ๔๐๘

SIID601 Community Medicine 1 (0-2@-20)

The study and practice in provincial health office and community hospital emphasizing on medical problem and community health, the role and duty of a physician, the administration of medical service system, health administration in the provinces

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 4, 2010 at 6:59 am

โรงเรียนและชุมชนสัมพันธ์

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EA437
อ่านกันเถอะ...
โรงเรียนและชุมชนสัมพันธ์ 3 หน่วย
(School and Community Relations)
ศึกษา หลักการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน ได้แก่ ศึกษาแบบต่าง ๆ ของชุมชนในด้านโครงสร้าง กระบวนการ และความสัมพันธ์ทางสังคม ซึ่งเป็นพื้นฐานในการที่จะนำโรงเรียนเข้าไปปฏิบัติการร่วมและสร้างความ เปลี่ยนแปลงให้เกิดขี้นรวมทังการรับความคิดใหม่ การถ่ายทอดความคิดระหว่างกลุ่มโรงเรียนและชุมชนเพื่อนำไปใช้ในการเรียนรู้ และปรับตัวเข้าหากัน ศึกษาการดำเนินการของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชนในต่าง ประเทศเปรียบเทียบกับประเทศไทย

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : โรงเรียนในประเทศไทย
บทที่ 2 : ชุมชนในประเทศไทย
บทที่ 2 : ชุมชนในประเทศไทย(ต่อ)
บทที่ 3 : โรงเรียนชุมชน
บทที่ 4 : หลักการสร้างความสัมพันธ์โรงเรียน
บทที่ 5 : หลักการสร้างความสัมพันธ์ในชุมชน
บทที่ 6 : หลักการดำเนินการเพื่อความสัมพันธ์…
บทที่ 7 : การติดต่อสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
บทที่ 8 : กิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
บทที่ 9 : การจัดและบริหารโครงการในโรงเรียนชุมชน
ภาคผนวก :Supplement
ภาคผนวก :Supplement(ต่อ)
บรรณานุกรม :Reference

Written by SoClaimon

มีนาคม 16, 2010 at 8:51 am

ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EA437(47051)
อ่านกันเถอะ...
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 3 หน่วย
(SCHOOL AND COMMUNITY RELATIONS)

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : โรงเรียนในประเทศไทย
บทที่ 2 : ชุมชนในประเทศไทย
บทที่ 3 : โรงเรียนชุมชน
บทที่ 4 : หลักการสร้างความสัมพันธ์โรงเรียน
บทที่ 5 : หลักการสร้างความสัมพันธ์ในชุมชน
บทที่ 6 : การติดต่อสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
บทที่ 7 : กิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
บทที่ 8 : การจัดและบริหารโครงการในโรงเรียนชุมชน
บรรณานุกรม : Reference

การบริหารการประชาสัมพันธ์และความสัมพันธ์ชุมชน

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EA624(51)
อ่านกันเถอะ...
การบริหารการประชาสัมพันธ์และความสัมพันธ์ชุมชน 3 หน่วย
(Administration Relations and Community Relations)
ศึกษา ผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จ และการพัฒนาตนเองเป็นปัจจัยสำคัญเพราะผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่างที่ดี

คำนำ
สารบัญ
บทที่1 ธรรมชาติของมนุษย์
บทที่2 ความต้องการของมนุษย์
บทที่3 ความรู้เรื่องเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์
บทที่4 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเสริมสร้างมนุษย์สัมพันธ์
บทที่5 การพัฒนาตนเพื่อนำมาสู่ความสำเร็จ
บทที่6 หลักการและแนวคิดทางการบริหาร
บทที่7 ผู้นำ
บทที่8 ขวัญกำลังใจในการทำงาน
บทที่9 การติดต่อสื่อสาร
บทที่10 การสร้างแรงจูงใจในการบริหาร
บทที่11 การบริหารความขัดแย้งในเชิงสร้างสรรค์
บทที่12 การบริหารการประชาสัมพนธ์และความสัมพันธ์ชุมชน
บทที่13 การบริหารจัดการแบบญี่ปุ่น
บรรณานุกรม
ภาคผนวก