ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Community

การศึกษากับการพัฒนาชุมชน

leave a comment »

รายวิชา EF363การศึกษากับการพัฒนาชุมชน (Education and Community Development).

รายวิชา EF363 การศึกษากับการพัฒนาชุมชน (Education and Community Development)

ศึกษาความหมายของชุชนไทยโดยเน้นหนักในด้านการศึกษา หลักการพัฒนาชุมชน วัตถุประสงค์และวิธีการของการพัฒนาชุมชน การจัดสถาบันการศึกษาเพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัย วิทยาลัยครู วิทยาลัยชุมชน และโรงเรียนชุมชน การจัดการศึกษานอกโรงเรียน เพื่อการฝึกอบรมสมาชิกของชุมชน

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : ชุมชนในประเทศไทย
บทที่ 1 :ชุมชนในประเทศไทย(ต่อ)
บทที่ 2 : ความหมายและหลักปรัชญาของการพัฒนาชุมชน
บทที่ 2 : ความหมายและหลักปรัชญาของการพัฒนาชุมชน(ต่อ)
บทที่ 3 :หลักการพัฒนาชุมชน
บทที่ 4 : การศึกษากับการพัฒนาชุมชน
บทที่ 4 : การศึกษากับการพัฒนาชุมชน(ต่อ)
บทที่ 5 : การศึกษาตลอดชีวิต
บทที่ 5 : การศึกษาตลอดชีวิต(ต่อ)
บทที่ 6 : การศึกษานอกระบบโรงเรียน
บทที่ 6 : การศึกษานอกระบบโรงเรียน(ต่ิอ)
บทที่ 7 :การวางแผนพัฒนาชุมชน
บทที่ 8 :หน่วยงานที่รับผิดชอบต่อการพัฒนาชมชน
บทที่ 8 :หน่วยงานที่รับผิดชอบต่อการพัฒนาชมชน(ต่อ)

เวชศาสตร์ชุมชน

leave a comment »

ศรสว๔๐๘ เวชศาสตร์ชุมชน ๓ (๐–๔@–๒๐)

ศึกษาและฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนและในชุมชน เน้นปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขในชุมชน แนวทางการค้นหาปัญหา แก้ปัญหาและการวินิจฉัยชุมชนด้วยวิธีทางระบาดวิทยา สอบผ่านรายวิชา ศรสว ๔๐๔ และ ศรสว ๔๐๕

SIID408 Community Medicine 3 (0–4@–20)

The study and practice in rural hospital and community. Emphasize in medical and health problems in community; searching, solving and diagnosing community’s problems by using epidemiology methods

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 5, 2010 at 8:23 am

เวชศาสตร์ชุมชน

leave a comment »

ศรสว๔๐๘ เวชศาสตร์ชุมชน ๓ (๐-๔@-๒๐)

ศึกษาและฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนและในชุมชน เน้นปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขในชุมชน แนวทางการค้นหาปัญหา แก้ปัญหาและการวินิจฉัยชุมชน ด้วยวิธีทางระบาดวิทยา สอบผ่านรายวิชา ศรสว ๔๐๔ และ ศรสว ๔๐๕

SIID408 Community Medicine 3 (0-4@-20)

The study and practice in community hospital and community emphasizing on medical and community health problem. Guideline in identifying problem, problem solving, and community diagnosis based upon epidemiological method

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 4, 2010 at 7:01 am

เวชศาสตร์ชุมชน

leave a comment »

ศรสว๖๐๑ เวชศาสตร์ชุมชน ๑ (๐-๒@-๒๐)

ศึกษาและฝึกปฏิบัติงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลชุมชน เน้นปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขในชุมชน ลักษณะการปฏิบัติงานของแพทย์ การบริหารงานและระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขในส่วนภูมิภาค สอบผ่านรายวิชา ศรสว ๔๐๘

SIID601 Community Medicine 1 (0-2@-20)

The study and practice in provincial health office and community hospital emphasizing on medical problem and community health, the role and duty of a physician, the administration of medical service system, health administration in the provinces

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 4, 2010 at 6:59 am

โรงเรียนและชุมชนสัมพันธ์

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EA437
อ่านกันเถอะ...
โรงเรียนและชุมชนสัมพันธ์ 3 หน่วย
(School and Community Relations)
ศึกษา หลักการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน ได้แก่ ศึกษาแบบต่าง ๆ ของชุมชนในด้านโครงสร้าง กระบวนการ และความสัมพันธ์ทางสังคม ซึ่งเป็นพื้นฐานในการที่จะนำโรงเรียนเข้าไปปฏิบัติการร่วมและสร้างความ เปลี่ยนแปลงให้เกิดขี้นรวมทังการรับความคิดใหม่ การถ่ายทอดความคิดระหว่างกลุ่มโรงเรียนและชุมชนเพื่อนำไปใช้ในการเรียนรู้ และปรับตัวเข้าหากัน ศึกษาการดำเนินการของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชนในต่าง ประเทศเปรียบเทียบกับประเทศไทย

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : โรงเรียนในประเทศไทย
บทที่ 2 : ชุมชนในประเทศไทย
บทที่ 2 : ชุมชนในประเทศไทย(ต่อ)
บทที่ 3 : โรงเรียนชุมชน
บทที่ 4 : หลักการสร้างความสัมพันธ์โรงเรียน
บทที่ 5 : หลักการสร้างความสัมพันธ์ในชุมชน
บทที่ 6 : หลักการดำเนินการเพื่อความสัมพันธ์…
บทที่ 7 : การติดต่อสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
บทที่ 8 : กิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
บทที่ 9 : การจัดและบริหารโครงการในโรงเรียนชุมชน
ภาคผนวก :Supplement
ภาคผนวก :Supplement(ต่อ)
บรรณานุกรม :Reference

Written by SoClaimon

มีนาคม 16, 2010 at 8:51 am

ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EA437(47051)
อ่านกันเถอะ...
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 3 หน่วย
(SCHOOL AND COMMUNITY RELATIONS)

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : โรงเรียนในประเทศไทย
บทที่ 2 : ชุมชนในประเทศไทย
บทที่ 3 : โรงเรียนชุมชน
บทที่ 4 : หลักการสร้างความสัมพันธ์โรงเรียน
บทที่ 5 : หลักการสร้างความสัมพันธ์ในชุมชน
บทที่ 6 : การติดต่อสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
บทที่ 7 : กิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
บทที่ 8 : การจัดและบริหารโครงการในโรงเรียนชุมชน
บรรณานุกรม : Reference

การบริหารการประชาสัมพันธ์และความสัมพันธ์ชุมชน

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EA624(51)
อ่านกันเถอะ...
การบริหารการประชาสัมพันธ์และความสัมพันธ์ชุมชน 3 หน่วย
(Administration Relations and Community Relations)
ศึกษา ผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จ และการพัฒนาตนเองเป็นปัจจัยสำคัญเพราะผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่างที่ดี

คำนำ
สารบัญ
บทที่1 ธรรมชาติของมนุษย์
บทที่2 ความต้องการของมนุษย์
บทที่3 ความรู้เรื่องเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์
บทที่4 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเสริมสร้างมนุษย์สัมพันธ์
บทที่5 การพัฒนาตนเพื่อนำมาสู่ความสำเร็จ
บทที่6 หลักการและแนวคิดทางการบริหาร
บทที่7 ผู้นำ
บทที่8 ขวัญกำลังใจในการทำงาน
บทที่9 การติดต่อสื่อสาร
บทที่10 การสร้างแรงจูงใจในการบริหาร
บทที่11 การบริหารความขัดแย้งในเชิงสร้างสรรค์
บทที่12 การบริหารการประชาสัมพนธ์และความสัมพันธ์ชุมชน
บทที่13 การบริหารจัดการแบบญี่ปุ่น
บรรณานุกรม
ภาคผนวก

หลักสูตรเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CU730(48)
อ่านกันเถอะ...
หลักสูตรเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน หน่วย
(Curriculum for Human Resource and Community Development )

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
บทที่ 2 : แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
บทที่ 3 : การพัฒนาคุณภาพชีวิต
บทที่ 4 : การจัดทำหลักสูตรสำหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
บรรณานุกรม : Reference

หลักสูตรเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CU730(CU630)
อ่านกันเถอะ...
หลักสูตรเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน หน่วย
(Curriculum for Human Resource and Community Development )

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
คำอธิบายรายวิชา
บทที่ 1 : บทนำ
บทที่ 2 : ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
บทที่ 3 : การพัฒนาชุมชน
บทที่ 4 : ทฤษฎีใหม่ : แนวทางพระราชดำริการพึ่งตนเอง
บทที่ 5 : โครงการและหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนา…
ภาคผนวก :Supplement
บรรณานุกรม :Reference

จริยธรรมภาวะผู้นำในการพัฒนาหลักสูตร

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CU734(CU634)
อ่านกันเถอะ...
จริยธรรมภาวะผู้นำในการพัฒนาหลักสูตร หน่วย
(Ethics and Leadership in Currculum Devlopment Community Development )

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : จริยธรรม ค่านิยม และคำที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 2 : จริยธรรมในหลักสูตร
บทที่ 3 : จริยธรรมกับบุคคลากร
บทที่ 4 : กระบวนการพัฒนาจริยธรรม
บทที่ 5 : วิธีการปลูกฝังจริยธรรม
บทที่ 6 : ภาวะผู้นำ
บทที่ 7 : บทบาท ลักษณะ และประเภทของผู้นำ…
บทที่ 8 : ทักษะสำคัญสำหรับผู้นำการพัฒนาตนเองสู่
บทที่ 9 : การพัฒนาตนเองสู่ความเป็นผู้นำ
บทที่ 10 : ความเป็นผู้นำในการพัฒนาหลักสูตร
บรรณานุกรม :Reference
ภาคผนวก ก : เอกสารอ่านประกอบ :Supplement
ภาคผนวก ข : คำคมสอนใจ

การศึกษาชุมชน

leave a comment »

2403692    การศึกษาชุมชน    Community Studies

ศึกษาธรรมชาติ โครงสร้างและลักษณะต่าง ๆ ของชุมชนในฐานะเป็นระบบทางสังคมอย่างหนึ่ง โดยพิจารณาถึงแนวคิดทฤษฎีทางมานุษยวิทยาที่ใช้ในการศึกษาชุมชน และศึกษาถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการศึกษาชุมชน

(Study of the nature and fuction of the community as a social system providing locality relavant functions. Review of theories for development.)

(2403692 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 at 3:49 am

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบำบัดแก้ไขผู้กระทำผิด

leave a comment »

2403719    การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบำบัดแก้ไขผู้กระทำผิด    Community Participation In The Treatment Of Offenders

พัฒนาการเกี่ยวกับงานราชทัณฑ์และวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของชุมชนในรูปแบบต่างๆ ในการบริหารงานราชทัณฑ์ การจัดทำโครงการบำบัดแก้ไข ตลอดถึงการจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครจากประชาชนในละแวกบ้านหรือชุมชน เพื่อช่วยเหลือให้ผู้กระทำผิดสามารถปรับตัวดำเนินชีวิต อยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างปกติสุข

(The development of correctional and analysis of community participation in correctional administration, with special emphasis on correctional programs and the organization of community volunteer groups in the neighbourhood to assist the offenders to return to normal life.)

(2403719 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 at 3:30 am

การวางผังชุมชน

leave a comment »

2503682    การวางผังชุมชน    Community Planning

การวิเคราะห์องค์ประกอบ โครงสร้าง และความต้องการของชุมชน การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และแนวโน้มในการพัฒนาชุมชน กระบวนการ เทคนิค และวิธีวิทยาการในการวางผังชุมชน ตัวอย่างการวาง ผังชุมชน การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน แนวทางการนำผังไปสู่การปฏิบัติ

(Components; structure and community’s requirements; situation assessment; problems and trend of community development; process, techniques and methods of community planning; case study; public enquiry; planning implementation.)

(2503682 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 at 8:20 am

ชุมชนและสิ่งแวดล้อมด้านเคหพัฒนาการ

leave a comment »

2506613    ชุมชนและสิ่งแวดล้อมด้านเคหพัฒนาการ    Community And Environment In Property Development

แนวคิด ทฤษฎีด้านนิเวศวิทยาชุมชน กระบวนการเป็นเมือง และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในสังคมและวัฒนธรรมปัจจุบัน การวางแผนและพัฒนาสังคมชุมชน พฤติกรรมกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

(Community theory, urbanization and significant changes in modern society and culture together with new concepts in coping with these problems; community planning and development; human behavior and physical environment.)

(2506613 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 at 6:56 am

ปฎิบัติการออกแบบสู่ชุมชน

leave a comment »

2540633    ปฎิบัติการออกแบบสู่ชุมชน    Design Practice For Community

Physical design with emphasis on design projects in actual situation requiring cooperation among interdisciplinary team in site survey, data collection, data analysis, including recommendation of design concepts responding to appropriate physical, social, economic, and cultural aspects.

(ปฎิบัติการออกแบบทางกายภาพ โดยเน้นโครงการออกแบบ ในสถานการณ์เหมือนจำรองที่ต้องอาศัยการทำงานร่วมกันจากสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ในการสำรวจ รวบรวมข้อมูลจากพื้นที่ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอแนวคิดในการออกแบบร่วมกัน ที่คำนึงถึงความเหมาะสมด้านกายภาพ สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม)

(2540633 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 at 5:46 am