ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Law

กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล

leave a comment »

2309501    กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล    International Law Of The Sea

สถานภาพทางกฎหมายเกี่ยวกับการได้มาซึ่งข้อมูลทางสมุทรศาสตร์ กฎหมายเกี่ยวกับการสำรวจทางวิทยาศาสตร์ในทะเลและมหาสมุทร

(Legal status of oean data acquisition systems; legal matter related to scientific investigations of the ocean. )

(2309501 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 22, 2009 at 9:16 am

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมาย

leave a comment »

2400105    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมาย    Introduction to Law

แนวการศึกษากฏหมาย ระบบกฏหมายไทย ลักษณะของกฏหมาย การจัดแบ่ง ประเภทกฏหมาย วิธีการทางกฏหมาย และแนวคิด และกลไกสำคัญทางกฏหมาย

(Approaches to law; Thai legal system; aspects of law; classification of law; legal methods; concepts and main mechanism in law.)

(2400105 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 19, 2009 at 6:59 am

กฏหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง

leave a comment »

2401644    กฏหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง    Constitutional Law And Political Institutions

พัฒนาการ แนวคิด และประเด็นปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐธรรมนูญกับสถาบันทางการเมือง

(Development, concepts, and issues in the relationship between the constitution and political institutions.)

(2401644 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 19, 2009 at 4:32 am

นิติปรัชญาและอำนาจรัฐ

leave a comment »

2401645    นิติปรัชญาและอำนาจรัฐ    Philosophy Of Law And Political Authority

ประเด็นสำคัญของกฏหมาย รากฐานทางปรัชญากฏหมาย อิทธิพลของระบบการเมืองที่มีต่อการก่อตัวและการเปลี่ยนแปลงของแนวคิดกับอำนาจและกฏหมาย

(Legal issues, the foundation of philosophy of law, influence of the political system on formation and changes of concepts regarding authority and law.)

(2401645 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 19, 2009 at 4:30 am

กฎหมายระหว่างประเทศ

leave a comment »

2402316    กฎหมายระหว่างประเทศ    International Law

ประวัติและแหล่งที่มาของกฎหมายระหว่างประเทศ การรับรองรัฐและรัฐบาล สิทธิและหน้าที่ของรัฐดินแดนและเขตแดน อำนาจบงการทางกฎหมายของรัฐ องค์กรของรัฐในการติดต่อระหว่างประเทศ สนธิสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศ ความรับผิดชอบของรัฐ ข้อพิพาท/กรณีพิพาทและการระงับ การใช้กำลังของรัฐสงคราม ความเป็นกลางและอาชญากรรมสงคราม การก่อการร้ายและตัวประกัน อาชญากรรมข้ามชาติ

(History and sources of international law; recognition of states and governments; rights and obligations of states; territories and borders; state jurisdiction; organs of states and the conduct of foreign relations; treaties and international agreements; state responsibilites; disputes and settlement; use of force by states, war, neutrality and war crimes; terrorism and hostage; transnational organized crimes.)

(2402316 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 at 5:27 pm

กฎหมายและองค์การระหว่างประเทศ

leave a comment »

2402690    กฎหมายและองค์การระหว่างประเทศ    International Law and Organizations

กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง องค์การระหว่างประเทศ จุดแข็งและจุดอ่อนของกฎหมายระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างประเทศ อำนาจและบทบาทของอค์การระหว่างประเทศในการธำรงรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ

(Public international law; international organizations; strengths and weaknesses of international law in the resolution of international conflicts; authority and role of international organizations in the maintenance of international peace and security.)

(2402690 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 at 6:48 am

กฎหมายกับรัฐประศาสนศาสตร์

leave a comment »

2404415    กฎหมายกับรัฐประศาสนศาสตร์    Law and Public Administration

ความหมาย การแบ่งประเภท และลักษณะของกฎหมาย ทฤษฎีเกี่ยวกับรัฐและกฎหมาย รัฐประศาสนศาสตร์ในกรอบของกฎหมาย (Legal Approach) กรณีศึกษาที่บ่งชี้ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับรัฐประศาสนศาสตร์

(Definition, ternimologies and typologies; theories of state and law, public administration in lieu of Legal Approach; significant cases illustrating relationships between law and public administration.)

(2404415 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 at 3:08 am

กฎหมายการเดินอากาศ

leave a comment »

2600611    กฎหมายการเดินอากาศ    Aviation Law

กฎหมายการเดินอากาศของประเทศไทย กฎการบินระหว่างประเทศ การประกันภัยอากาศยานและสนามบิน ใบอนุญาตเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบิน

(Thai aviation laws; international aviation regulations; aircraft and airport insurance; aviation industry licenses.)

(2600611 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 at 3:18 am

จริยธรรมและกฎหมายของวารสารสนเทศ

leave a comment »

2801316    จริยธรรมและกฎหมายของวารสารสนเทศ    Ethics and Law for Journalism and Information

สิทธิและเสรีภาพของสื่อวารสารสนเทศ จริยธรรมในมุมมองทางประวัติศาสตร์ ปรัชญา และวารสารสนเทศ กรณีปัญหาจริยธรรมของสื่อในสังคมไทย กฎหมายและข้อบังคับในการพิมพ์และการรายงานข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ

(Rights and freedom of journalism and informative media; ethics in historical, philosophical, and journalistic contexts; cases of ethical problems of media in Thai society, law and restrictions in publishing and reporting via various media.)

(2801316 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 11, 2009 at 7:24 am

กฏหมายวารสารศาสตร์

leave a comment »

2801362    กฏหมายวารสารศาสตร์    Law of Jourralism

สิทธิและเสรีภาพของสื่อวารสารสนเทศ กฏหมายและข้อบังคับในการพิมพ์และการรายงานข่าวสาร กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรวารสารสนเทศ

(Righ and freedom of the press; laws and regulation in publishing and reproting news and information; law pertaining to news organization.)

(2801362 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 11, 2009 at 6:06 am

สัมมนากฏหมายเกี่ยวกับวารสารสนเทศ

leave a comment »

2801776    สัมมนากฏหมายเกี่ยวกับวารสารสนเทศ    Seminar In Law Of The Press

กฏหมายและข้อบังคับในการพิมพ์และการรายงานข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ สิทธิและเรีภาพของวารสารสนเทศ นิติปรัชญาและนิติกฏหมายที่ใช้ในการควบคุมปัญหากฏหมาย สื่อสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันทั้งในและต่างประเทศ

(Law and regulations in publishing and reporting news and information through different types of media, rights and freedom of the press, legal philsophy, jurisprudence, current legal problems relating to the press and information technology both domestically and overseas.)

(2801776 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 11, 2009 at 4:24 am

กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม

leave a comment »

2946652    กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม    Labour Law And Social Security

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงาน การคุ้มครองแรงงาน ลักษณะสภาพการจ้างงานและการคุ้มครองการว่างงานเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี การเจรจาต่อรอง และการไกล่เกลี่ยเกี่ยวกับปัญหาแรงงานเพื่อระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดีทั้งในระดับสถานประกอบการและระดับมหภาค การกำหนดสิทธิในการรวมตัวและการเจรจาต่อรองร่วมนโยบายและแนวปฏิบัติของรัฐบาลเกี่ยวกับการประกันสังคม

(Labour laws; labour protection, employment conditions; unemployment protection due to technological changes ; negotiation and conciliation of labour problems for peaceful industrial relations system at both enterprises and macro levels ; determination of rights to assemble and negotiate collectively ; government policies of social security.)

(2946652 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 9, 2009 at 12:53 pm

กฎหมายพาณิชยนาวีและอนุสัญญา

leave a comment »

03521374     กฎหมายพาณิชยนาวีและอนุสัญญา     Maritime Law and Convention

หลักนิติศาสตร์เบื้องต้น สนธิสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการดำเนินการพาณิชยนาวีและวิธีพิจารณาความ ขอบเขตและเขตอำนาจศาล สิทธิในการยึดเรือสินค้ากฎหมายการกู้ภัยและข้อตกลงว่าด้วยกรณีเรือโดนกัน การเรียกค่าชดเชย ค่าเสียหายและความรับผิดชอบ แบบรายงานและแบบการแนะนำองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ กฎหมายการขนส่ง

(Introduction to jurisprudence, treaty and international agreement on maritime operation and procedural law. Limitation and court jurisdiction. Right on cargo ship seizure. Salvage law and agreement on ship collision, compensation, claim and responsibility. International Maritime Organization report and recommendation form. Maritime carriage law.)

(03521374 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 8, 2009 at 2:49 pm

มาตรฐานและกฎหมายผลิตผลการเกษตร

leave a comment »

056341     มาตรฐานและกฎหมายผลิตผลการเกษตร     Agricultural Product Standard and Law

กฎหมายข้อบังคับและมาตรฐานของผลิตผลการเกษตรของไทยและสากล

(Laws,regulations, and standards of international and Thai agricultural products.)

(056341 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 6, 2009 at 2:42 pm

กฎหมายธุรกิจอุตสาหกรรม

leave a comment »

132341     กฎหมายธุรกิจอุตสาหกรรม     Business Law on Industry

กฎหมายธุรกิจเกี่ยวกับการขออนุญาตจัดตั้งโรงงาน การขอรับการส่งเสริมการลงทุน การจดทะเบียนเครื่องจักร การประกอบกิจการคลังสินค้า การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน การประกอบกิจการจัดสรร บ้านและที่ดิน

(Business law concerns with the application for construction of factory. Application for investment promotion privilege. Machinery registration. Warehouse, undertaking registration and juristic act on land. Housing and real estate business.)

(132341 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 4, 2009 at 1:31 am