ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Law

กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล

leave a comment »

2309501    กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล    International Law Of The Sea

สถานภาพทางกฎหมายเกี่ยวกับการได้มาซึ่งข้อมูลทางสมุทรศาสตร์ กฎหมายเกี่ยวกับการสำรวจทางวิทยาศาสตร์ในทะเลและมหาสมุทร

(Legal status of oean data acquisition systems; legal matter related to scientific investigations of the ocean. )

(2309501 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 22, 2009 at 9:16 am

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมาย

leave a comment »

2400105    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมาย    Introduction to Law

แนวการศึกษากฏหมาย ระบบกฏหมายไทย ลักษณะของกฏหมาย การจัดแบ่ง ประเภทกฏหมาย วิธีการทางกฏหมาย และแนวคิด และกลไกสำคัญทางกฏหมาย

(Approaches to law; Thai legal system; aspects of law; classification of law; legal methods; concepts and main mechanism in law.)

(2400105 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 19, 2009 at 6:59 am

กฏหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง

leave a comment »

2401644    กฏหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง    Constitutional Law And Political Institutions

พัฒนาการ แนวคิด และประเด็นปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐธรรมนูญกับสถาบันทางการเมือง

(Development, concepts, and issues in the relationship between the constitution and political institutions.)

(2401644 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 19, 2009 at 4:32 am

นิติปรัชญาและอำนาจรัฐ

leave a comment »

2401645    นิติปรัชญาและอำนาจรัฐ    Philosophy Of Law And Political Authority

ประเด็นสำคัญของกฏหมาย รากฐานทางปรัชญากฏหมาย อิทธิพลของระบบการเมืองที่มีต่อการก่อตัวและการเปลี่ยนแปลงของแนวคิดกับอำนาจและกฏหมาย

(Legal issues, the foundation of philosophy of law, influence of the political system on formation and changes of concepts regarding authority and law.)

(2401645 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 19, 2009 at 4:30 am

กฎหมายระหว่างประเทศ

leave a comment »

2402316    กฎหมายระหว่างประเทศ    International Law

ประวัติและแหล่งที่มาของกฎหมายระหว่างประเทศ การรับรองรัฐและรัฐบาล สิทธิและหน้าที่ของรัฐดินแดนและเขตแดน อำนาจบงการทางกฎหมายของรัฐ องค์กรของรัฐในการติดต่อระหว่างประเทศ สนธิสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศ ความรับผิดชอบของรัฐ ข้อพิพาท/กรณีพิพาทและการระงับ การใช้กำลังของรัฐสงคราม ความเป็นกลางและอาชญากรรมสงคราม การก่อการร้ายและตัวประกัน อาชญากรรมข้ามชาติ

(History and sources of international law; recognition of states and governments; rights and obligations of states; territories and borders; state jurisdiction; organs of states and the conduct of foreign relations; treaties and international agreements; state responsibilites; disputes and settlement; use of force by states, war, neutrality and war crimes; terrorism and hostage; transnational organized crimes.)

(2402316 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 at 5:27 pm

กฎหมายและองค์การระหว่างประเทศ

leave a comment »

2402690    กฎหมายและองค์การระหว่างประเทศ    International Law and Organizations

กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง องค์การระหว่างประเทศ จุดแข็งและจุดอ่อนของกฎหมายระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างประเทศ อำนาจและบทบาทของอค์การระหว่างประเทศในการธำรงรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ

(Public international law; international organizations; strengths and weaknesses of international law in the resolution of international conflicts; authority and role of international organizations in the maintenance of international peace and security.)

(2402690 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 at 6:48 am

กฎหมายกับรัฐประศาสนศาสตร์

leave a comment »

2404415    กฎหมายกับรัฐประศาสนศาสตร์    Law and Public Administration

ความหมาย การแบ่งประเภท และลักษณะของกฎหมาย ทฤษฎีเกี่ยวกับรัฐและกฎหมาย รัฐประศาสนศาสตร์ในกรอบของกฎหมาย (Legal Approach) กรณีศึกษาที่บ่งชี้ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับรัฐประศาสนศาสตร์

(Definition, ternimologies and typologies; theories of state and law, public administration in lieu of Legal Approach; significant cases illustrating relationships between law and public administration.)

(2404415 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 at 3:08 am